Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym

Praca łączy teoretyczne rozważania - skierowane zarówno do specjalistów z omawianego zakresu, jak i studentów kierunków prawniczych oraz z zakresu pracy socjalnej - z praktycznymi analizami...

więcej

Autorzy: Stanisław Nitecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2008 r.
Kod: KAM-1016:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 80,30 zł.
Twoja cena brutto już od: 72,27 zł. ( Oszczędzasz: 8,03 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1. Pojęcie pomocy społecznej
str. 17


1.1. Geneza pomocy społecznej
str. 17
1.2. Pojęcie pomocy społecznej
str. 29
1.3. Modele i miejsce pomocy społecznej w systemie prawa
str. 36
1.3.1. Modele pomocy społecznej
str. 36
1.3.2. Miejsce pomocy społecznej w systemie prawa
str. 40
1.4. Podstawy prawne pomocy społecznej
str. 50

Rozdział 2. Cele, zasady i wartości pomocy społecznej
str. 58


2.1. Cele pomocy społecznej
str. 58
2.1.1. Zagadnienia wstępne
str. 58
2.1.2. Cel podstawowy pomocy społecznej - umożliwienie osobom i rodzinom życie w warunkach odpowiadających godności człowieka
str. 65
2.1.3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
str. 73
2.1.4. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia
str. 76
2.1.5. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem
str. 80
2.1.6. Zapobieganie sytuacjom powodującym niemożność przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych
str. 82
2.1.7. Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej służące umacnianiu rodziny
str. 84
2.1.8. Podsumowanie
str. 88
2.2. Zasady pomocy społecznej
str. 89
2.2.1. Pojęcie zasady w prawie
str. 89
2.2.2. Zasada indywidualizacji
str. 92
2.2.3. Zasada subsydiarności (pomocniczości)
str. 95
2.2.4. Zasada uwzględniania potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej
str. 102
2.2.5. Zasada współdziałania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej
str. 105
2.2.6. Zasada finansowania pomocy społecznej ze środków publicznych
str. 107
2.2.7. Podsumowanie
str. 109
2.3. Wartości aksjologiczne związane z prawem do świadczenia z pomocy społecznej
str. 110
2.3.1. Wprowadzenie
str. 110
2.3.2. Godność
str. 111
2.3.3. Wolność
str. 115
2.3.4. Równość
str. 119
2.3.5. Sprawiedliwość
str. 122
2.3.6. Solidarność
str. 127
2.3.7. Podsumowanie
str. 129

Rozdział 3. Zakres podmiotowy prawa do pomocy społecznej
str. 131


3.1. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
str. 131
3.1.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 131
3.1.2. Rodzina jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej
str. 134
3.1.3. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia pomocy społecznej
str. 139
3.1.4. Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej
str. 148
3.2. Wymogi, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej
str. 150
3.2.1. Wprowadzenie
str. 150
3.2.2. Wysokość dochodu jako wymóg przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej
str. 153
3.2.3. Przesłanki uzasadniające przyznanie świadczenia
str. 158
3.2.3.1. Ubóstwo
str. 160
3.2.3.2. Sieroctwo
str. 161
3.2.3.3. Bezdomność
str. 162
3.2.3.4. Potrzeba ochrony macierzyństwa
str. 164
3.2.3.5. Wielodzietność
str. 166
3.2.3.6. Bezrobocie
str. 166
3.2.3.7. Niepełnosprawność
str. 168
3.2.3.8. Długotrwała choroba (ciężka choroba)
str. 169
3.2.3.9. Przemoc w rodzinie
str. 169
3.2.3.10. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
str. 170
3.2.3.11. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
str. 171
3.2.3.12. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
str. 171
3.2.3.13. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
str. 172
3.2.3.14. Alkoholizm lub narkomania
str. 172
3.2.3.15. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
str. 173
3.2.3.16. Klęska żywiołowa lub ekologiczna
str. 174
3.2.3.17. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
str. 176
3.3. Podsumowanie
str. 177

Rozdział 4. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej
str. 179


4.1. Pojęcie świadczenia z pomocy społecznej i jego klasyfikacje
str. 179
4.1.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 179
4.1.2. Podziały świadczeń z pomocy społecznej
str. 181
4.2. Świadczenia pomocy środowiskowej
str. 190
4.2.1. Świadczenia pieniężne
str. 190
4.2.1.1. Zasiłek stały
str. 190
4.2.1.2. Zasiłek okresowy
str. 191
4.2.1.3. Zasiłek celowy
str. 193
4.2.1.4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
str. 195
4.2.1.5. Pomoc dla rodzin zastępczych
str. 196
4.2.1.6. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
str. 198
4.2.1.7. Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców
str. 201
4.2.2. Świadczenia niepieniężne
str. 202
4.2.2.1. Praca socjalna
str. 202
4.2.2.2. Pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie
str. 204
4.2.2.3. Sprawienie pogrzebu
str. 204
4.2.2.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania
str. 205
4.2.2.5. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
str. 207
4.3. Świadczenia pomocy instytucjonalnej
str. 208
4.3.1. Domy pomocy społecznej
str. 210
4.3.2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
str. 213
4.3.3. Ośrodki wsparcia
str. 217
4.3.4. Ośrodek interwencji kryzysowej
str. 217
4.4. Świadczenia pomocy społecznej w sytuacjach nadzwyczajnych
str. 218
4.5. Obowiązki związane z przyznanymi świadczeniami
str. 223
4.6. Podsumowanie
str. 225

Rozdział 5. Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej
str. 227


5.1. Wprowadzenie
str. 227
5.2. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego i sytuacji administracyjnoprawnej w pomocy społecznej
str. 228
5.3. Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej
str. 235
5.4. Unormowania procesowe związane z przyznaniem świadczenia z pomocy społecznej
str. 248
5.4.1. Relacje ustaw z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego
str. 249
5.4.2. Odmienności procesowe przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego
str. 250
5.4.2.1. Zasady ogólne
str. 250
5.4.2.2. Właściwość organu w sprawach pomocy społecznej
str. 256
5.4.2.3. Wszczęcie postępowania
str. 259
5.4.2.4. Postępowanie dowodowe
str. 261
5.4.2.5. Rozstrzygnięcia i środki odwoławcze
str. 265
5.4.2.6. Weryfikacja decyzji administracyjnej
str. 274
5.4.2.7. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych
str. 286
5.5. Podsumowanie
str. 290

Rozdział 6. Organizacja pomocy społecznej
str. 292


6.1. Wprowadzenie
str. 292
6.2. Organy administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej
str. 294
6.3. Organy samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej
str. 301
6.3.1. Gmina
str. 302
6.3.2. Powiat
str. 312
6.3.3. Województwo samorządowe
str. 322
6.4. Podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej
str. 325
6.5. Podsumowanie
str. 332

Zakończenie
str. 335
Bibliografia
str. 341


Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.02.2008 r.

Niniejsza monografia wypełnia w polskiej literaturze lukę dotyczącą opracowań na temat prawnych aspektów pomocy społecznej. W książce porusza się kwestie związane z zakresem pojęcia pomocy społecznej, jej miejscem w systemie prawa oraz celami, zasadami i wartościami występującymi na gruncie tego prawa. Problematyka przedstawiona jest z perspektywy osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej. Kluczowe miejsce w pracy zajmuje zatem analiza zakresu podmiotowego prawa do pomocy społecznej oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać. Dopełnienie stanowi prezentacja unormowań procesowych związanych z przyznaniem poszczególnych rodzajów świadczeń oraz organów uprawnionych do podejmowania działań w tym zakresie.

Adresaci:

Praca łączy teoretyczne rozważania - skierowane zarówno do specjalistów z omawianego zakresu, jak i studentów kierunków prawniczych oraz z zakresu pracy socjalnej - z praktycznymi analizami możliwymi do wykorzystania przez osoby zatrudnione w organach administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, jest też dobrym punktem wyjścia do pogłębionej analizy poszczególnych instytucji pomocy społecznej.

Szczegóły towaru


ISSN: 1897-4392 ISBN: 978-83-7526-824-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 368
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: KAM-1016:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów