Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2008:

Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki praw pokrewnych do nadań programów radiowych i telewizyjnych.

więcej

Autorzy: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-0995;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 11
Wstęp
str. 13

Rozdział I
Prawa pokrewne - zagadnienia ogólne
str. 17

1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych
str. 17
1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.
str. 17
1.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z 1994 r.
str. 19
1.3. Konwencje o ochronie poszczególnych praw pokrewnych
str. 24
1.4. Prawa nadawców w regulacjach międzynarodowych
str. 24
1.4.1. Europejskie porozumienie o ochronie nadań telewizyjnych zawarte w Strasburgu w 1960 r.
str. 24
1.4.2. Konwencja brukselska dotycząca przekazywania sygnałów przenoszących programy drogą satelitarną z 21 maja 1974 r.
str. 26
1.4.3. Europejska konwencja dotycząca problemów prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach transgranicznego przekazu satelitarnego z 1994 r.
str. 26
1.4.4. Zalecenia i deklaracje Rady Europy związane z ochroną praw do nadań programów
str. 27
1.5. Główne problemy i kierunki zmian w międzynarodowej ochronie praw nadawców
str. 28
2. Ochrona praw pokrewnych w prawie wspólnotowym
str. 31
2.1. Katalog praw pokrewnych w prawie wspólnotowym
str. 32
2.2. Główne problemy ochrony praw pokrewnych
str. 33
2.3. Rozwój ochrony praw nadawców w prawie wspólnotowym
str. 33
3. Ochrona praw pokrewnych w prawie polskim
str. 37
3.1. Geneza ochrony praw pokrewnych
str. 37
3.2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 38
4. Prawa pokrewne
str. 40
4.1. Prawa pokrewne a prawo autorskie
str. 40
4.2. Charakterystyka praw pokrewnych
str. 45
4.2.1. Prawa pokrewne a ochrona praw osobistych
str. 46
4.2.2. Prawa majątkowe
str. 47
4.3. Podział praw pokrewnych
str. 49
4.4. Prawa nadawców a inne prawa pokrewne
str. 51

Rozdział II
Pojęcie nadawania
str. 53

1. Pojęcie "nadawania"
str. 53
1.1. Wymóg rozpowszechnienia
str. 54
1.2. Pojęcie "emisji radiowej lub telewizyjnej"
str. 59
1.3. Przekaz przewodowy i bezprzewodowy
str. 61
1.3.1. Przekaz kablowy
str. 61
1.3.2. Przekaz satelitarny
str. 66
1.3.3. Przekazywanie sygnału point-to-point
str. 72
2. Przekaz kodowany
str. 79
3. Przekaz cyfrowy
str. 81
4. Przekaz dokonywany w sieciach komputerowych
str. 84
4.1. Formy przekazu w sieciach komputerowych
str. 84
4.1.1. Publiczne udostępnianie "na żądanie"
str. 86
4.1.2. Webcasting
str. 88
4.2. Kryteria rozróżniania przekazów internetowych
str. 89
4.3. Przekaz w sieciach komputerowych a pojęcie nadawania
str. 91
4.4. Nadawanie w sieciach komputerowych a definicja nadawania w prawie autorskim
str. 94
5. Pojęcie "reemisji"
str. 95
5.1. Równoczesny i integralny przekaz w sieciach komputerowych
str. 97

Rozdział III
Przedmiot ochrony - nadania programów
str. 99

1. Przedmiot ochrony
str. 99
2. Nadawanie a nadanie
str. 100
3. Pojęcie "nadania" a pojęcie "programu"
str. 101
3.1. Koncepcja ochrony sygnału w konwencji brukselskiej z 1974 r.
str. 103
3.2. Związek między "nadaniem" a jego zawartością
str. 105
4. Przedmiot nadań w świetle konwencji międzynarodowych i prawa wspólnotowego
str. 107
5. Przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim
str. 110
6. Pojęcie "programu"
str. 112
6.1. Pojęcie "programu" a pojęcie "audycji"
str. 114
6.2. Pojęcie "programu" a ochrona części nadawanych programów
str. 115
6.3. Nowe formy telewizji
str. 119
6.4. Interaktywność a pojęcie "programu"
str. 122
7. Nadania pierwotne i wtórne
str. 127
7.1. Problem ochrony nadań wtórnych na gruncie międzynarodowym i wspólnotowym
str. 127
7.2. Ochrona nadań wtórnych w prawie polskim
str. 130
8. Ochrona sygnału uprzedniego do "nadania"
str. 133
9. Nadania programów a inne przedmioty chronione
str. 137
9.1. Nadawany program jako utwór
str. 138
9.1.1. Zbiory utworów i utwory zbiorowe
str. 139
9.1.2. Programy radiowe i telewizyjne jako utwory zbiorowe
str. 141
9.1.3. Programy telewizyjne jako utwory audiowizualne
str. 143
9.2. Utrwalenie nadania programu a powstanie praw do fonogramu lub wideogramu
str. 144

Rozdział IV
Organizacje radiowe lub telewizyjne jako podmiot prawa do nadań programów
str. 147

1. Organizacje radiowe lub telewizyjne jako podmiot praw do nadań
str. 147
1.1. Podmiot prawa do nadań
str. 147
1.2. Osoby prawne i fizyczne jako podmioty prawa do nadań
str. 148
1.3. Pojęcie organizacji radiowej lub telewizyjnej w aktach prawnych z zakresu ochrony praw pokrewnych
str. 150
1.4. Podmiot dokonujący nadań
str. 151
1.5. Pojęcie organizacji radiowej lub telewizyjnej w polskiej ustawie
str. 154
1.5.1. Operator sieci kablowej jako podmiot praw do nadań
str. 159
1.5.2. Operator platformy cyfrowej jako organizacja radiowa lub telewizyjna
str. 162
1.5.3. Podmioty rozpowszechniające programy w sieciach komputerowych
str. 164
1.6. Podmiotowy zakres zastosowania ustawy
str. 165
2. Podstawowe problemy działalności nadawców w Unii Europejskiej
str. 167
2.1. Nadawanie programów a swobody traktatowe
str. 168
2.1.1. Swoboda przedsiębiorczości
str. 168
2.1.2. Nadawanie programów a swobodny przepływ usług
str. 169
2.2. Problemy wynikające z orzecznictwa dotyczącego swobodnego przepływu programów
str. 171
2.3. Stosowanie zasad swobodnego przepływu usług i swobody przedsiębiorczości
str. 172
2.4. Dyrektywa nr 89/552/WE o telewizji ponad granicami
str. 173
2.5. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji
str. 177
2.6. Dyrektywa nr 93/83/EWG w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego
str. 179

Rozdział V
Treść praw majątkowych organizacji nadawczych
str. 183

1. Zagadnienia konstrukcyjne
str. 183
1.1. Konstrukcja uprawnień majątkowych organizacji radiowych i telewizyjnych
str. 183
1.2. Uprawnienia organizacji nadawczych w konwencji rzymskiej
str. 184
1.3. Uprawnienia organizacji telewizyjnych w europejskim porozumieniu o ochronie nadań telewizyjnych
str. 188
1.4. Uprawnienia organizacji nadawczych w Porozumieniu TRIPS
str. 190
1.5. Propozycja nowego traktatu WIPO o prawach nadawców
str. 191
1.6. Prawa do nadań w dyrektywach wspólnotowych
str. 192
1.7. Czas ochrony
str. 198
2. Uprawnienia przysługujące organizacjom nadawczym
str. 199
2.1. Zakres ochrony prawa do nadań
str. 199
2.2. Prawo utrwalania i zwielokrotniania
str. 201
2.3. Prawo wprowadzania do obrotu
str. 205
2.4. Reemisja
str. 206
2.5. Nadawanie przez inną organizację radiową lub telewizyjną
str. 208
2.6. Prawo odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu
str. 209
2.6.1. Pojęcie communication to the public
str. 211
2.6.2. Odtwarzanie w miejscach dostępnych za opłatą wstępu
str. 214
2.7. Prawo publicznego udostępniania utrwaleń nadań w taki sposób, że są one dostępne w miejscu i czasie dowolnie wybranym
str. 220
3. Reemisja programów radiowych i telewizyjnych
str. 221
3.1. Prawo reemisji w polskiej ustawie
str. 221
3.2. Postanowienia dotyczące wykonywania praw do nadawania i reemisji
str. 223
3.3. Postanowienia dyrektywy nr 93/83/EWG dotyczące wykonywania prawa reemisji
str. 225
3.4. Wykonywanie prawa do reemisji w polskiej ustawie
str. 230
3.5. Zasady dotyczące zawierania umów o reemisję kablową w polskiej ustawie
str. 233
3.6. Reemisja w sposób inny niż drogą kablową
str. 235
3.7. Pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania przy udostępnianiu utrwaleń nadań
str. 239

Rozdział VI
Dozwolony użytek z nadań programów
str. 243

1. Regulacja dozwolonego użytku w prawie międzynarodowym i prawie wspólnotowym - zagadnienia ogólne
str. 243
1.1. Konwencja rzymska i Porozumienie TRIPS
str. 243
1.2. Propozycja nowego traktatu WIPO o prawach nadawców
str. 245
1.3. Europejskie porozumienie w sprawie ochrony nadań telewizyjnych
str. 246
1.4. Dyrektywa w sprawie najmu i użyczania oraz niektórych praw pokrewnych
str. 248
1.5. Dyrektywa o harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym
str. 248
2. Ograniczenia prawa do nadań w polskiej ustawie
str. 254
2.1. Użytek osobisty z nadań programów
str. 257
2.1.1. Warunki korzystania z nadań programów w ramach użytku osobistego
str. 257
2.1.2. Utrwalanie i zwielokrotnianie nadań programów w ramach użytku osobistego a system opłat od czystych nośników i urządzeń służących zwielokrotnianiu
str. 261
2.2. Sporządzanie przez organizację nadawczą nagrań efemerycznych
str. 269
2.3. Reemisja kablowa i odtwarzanie nadań programów
str. 274
2.4. Korzystanie z nadań programów w celach informacyjnych
str. 278
2.5. Użytek dla celów oświatowych i badań naukowych
str. 280
2.6. Inne przypadki wykorzystania w zakresie dozwolonego użytku
str. 281
3. Korzystanie z dozwolonego użytku a stosowanie zabezpieczeń technicznych
str. 282

Rozdział VII
Zabezpieczenia techniczne
str. 285

1. Stosowanie zabezpieczeń technicznych przez nadawców
str. 285
2. Uregulowania międzynarodowe dotyczące zabezpieczeń technicznych
str. 289
2.1. Traktaty o prawach autorskich oraz o artystycznych wykonaniach i fonogramach
str. 289
2.2. Propozycje nowego traktatu o prawach nadawców
str. 289
3. Ochrona zabezpieczeń technicznych w dyrektywie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
str. 291
4. Ochrona zabezpieczeń technicznych w polskiej ustawie
str. 295
4.1. Cywilnoprawna ochrona zabezpieczeń technicznych
str. 295
4.2. Charakter prawny ochrony zabezpieczeń technicznych
str. 299
4.2.1. Propozycje wykładni art. 79 ust. 6
str. 299
4.2.2. Ocena propozycji wykładni art. 79 ust. 6
str. 304
4.3. Ochrona zabezpieczeń technicznych na gruncie przepisów karnych
str. 307
4.4. Ochrona elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami pokrewnymi
str. 310
5. Ochrona usług opartych na dostępie warunkowym
str. 313
5.1. Ochrona usług nadawczych opartych na dostępie warunkowym a ochrona zabezpieczeń technicznych przed naruszeniami praw do nadań
str. 315
5.2. Ochrona usług opartych na dostępie warunkowym lub polegających na dostępie warunkowym w polskim prawie
str. 319

Wnioski końcowe
str. 325
Bibliografia
str. 329
Wykaz aktów prawnych i innych dokumentów
str. 337

Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki praw pokrewnych do nadań programów radiowych i telewizyjnych. Radio i telewizja w ostatnich latach podlegają dynamicznym zmianom, z uwagi przede wszystkim na rozwój internetu i interaktywnych usług. Zastosowanie regulacji prawnych w warunkach ciągłych zmian w tej dziedzinie przysparza wielu trudności także dlatego, że brakowało dotąd szerszej analizy podstaw prawnej konstrukcji ochrony nadań programów.

Książka stanowi zatem próbę odpowiedzi na powyższe problemy. W sposób wyczerpujący przedstawiono rozwiązania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania dotyczące zabezpieczeń technicznych wzbogacono o omówienie problematyki dostępu warunkowego. Zagadnienia dotyczące praw nadawców przedstawiono w szerokim kontekście regulacji wspólnotowych oraz rozwiązań międzynarodowych, uwzględniając najnowsze kierunki zmian, na podstawie przygotowywanego traktatu WIPO o prawach organizacji nadawczych.
W książce porusza się szeroki zakres zagadnień: od analizy podstawowych zagadnień konstrukcyjnych praw do nadań programów, po aktualne problemy powstające na styku rozwiązań prawnych i postępu technologicznego w dziedzinie mediów.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 344
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Radiofonia i telewizja / Audycje religijne
Kod: KAM-0995;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów