Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory

Opracowanie stanowi próbę analizy wymagań dotyczących pism stron uregulowanych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

więcej

Autorzy: Ryszard Mikosz (red.), Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0968:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 126,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 113,40 zł. ( Oszczędzasz: 12,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str.15

Dział I
Zagadnienia ogólne
str.19

Rozdział 1
Pisma w postępowaniu sądowym
str.21

1.1. Uwagi wprowadzające
str.21
1.2. Oznaczenie sądu i stron
str.23
1.3. Oznaczenie rodzaju pisma i osnowa wniosku lub oświadczenia
str.25
1.4. Podpis
str.27
1.5. Załączniki i odpisy
str.29
1.6. Konsekwencje niezachowania warunków formalnych pisma
str.32
1.7. Wymogi fiskalne pisma
str.36

Rozdział 2
Strona w postępowaniu przed sądem administracyjnym
str.42


2.1. Zdolność sądowa
str.42
2.2. Zdolność procesowa
str.46
2.3. Braki w zakresie zdolności sądowej i procesowej
str.49
2.4. Strony i uczestnicy postępowania
str.51
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika
str.55
Wzór wniosku o ustanowienie kuratora
str.57

Rozdział 3
Pełnomocnicy
str.58


3.1. Uwagi wprowadzające
str.58
3.2. Rodzaje pełnomocników
str.60
3.3. Pełnomocnictwo
str.66
3.4. Dalsze pełnomocnictwo
str.70
3.5. Brak należytego umocowania
str.72
Wzór pełnomocnictwa
str.76
Wzór zawiadomienia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
str.77

Rozdział 4
Terminy w postępowaniu przed sądem administracyjnym
str.78


4.1. Uwagi wprowadzające
str.78
4.2. Obliczanie terminów
str.79
4.3. Dochowanie terminu
str.81
4.4. Przywrócenie terminu
str.84
Wzór wniosku o przedłużenie terminu sądowego
str.96
Wzór wniosku o przywrócenie terminu
str.98

Dział II
Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
str.101


Rozdział 5
Skarga
str.103

5.1. Uwagi wprowadzające
str.103
5.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
str.109
5.3. Wyczerpanie środków zaskarżenia
str.113
5.4. Termin do wniesienia skargi
str.116
5.5. Tryb wnoszenia skargi
str.119
5.6. Uprawnienia autokontrolne organu
str.121
5.7. Warunki formalne skargi i jej treść
str.126
5.8. Cofnięcie skargi
str.130
Wzór skargi na decyzję
str.132
Wzór skargi na postanowienie
str.135
Wzór skargi na akt z zakresu administracji publicznej
str.137
Wzór skargi na bezczynność
str.139
Wzór skargi na uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego
str.140
Wzór skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
str.142
Wzór odpowiedzi na skargę
str.144
Wzór pisma cofającego skargę
str.147

Rozdział 6
Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz o udzielenie ulg dotyczących należności sądowych
str.148


6.1. Uwagi wprowadzające
str.148
6.2. Zakres prawa pomocy
str.150
6.3. Przesłanki przyznania prawa pomocy - zagadnienia ogólne
str.152
6.4. Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym
str.159
6.5. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym
str.161
6.6. Tryb składania wniosku o przyznanie prawa pomocy
str.162
6.7. Wymogi formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy
str.164
6.8. Rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o przyznanie prawa pomocy
str.167
6.9. Środki zaskarżenia orzeczeń dotyczących prawa pomocy
str.168
6.10. Prawo pomocy a oczywista bezzasadność skargi
str.170
6.11. Cofnięcie prawa pomocy
str.171
6.12. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
str.172
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej składany na urzędowym formularzu
str.176
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej składany na urzędowym formularzu
str.180
Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności sądowych
str.184
Wzór sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego
str.186

Rozdział 7
Pisma w postępowaniu wstępnym
str.188


7.1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności
str.188
7.2. Wniosek o wyłączenie sędziego, asesora, referendarza lub protokolanta w sprawie
str.202
7.3. Wniosek o zawieszenie oraz o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego
str.207
7.4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji
str.210
7.5. Wniosek o przeprowadzenie postępowania uproszczonego
str.222
Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
str.228
Wzór wniosku o wyłączenie sędziego
str.230
Wzór wniosku o zawieszenie postępowania sądowego
str.231
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
str.232
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania uproszczonego
str.233

Rozdział 8
Pisma związane z rozprawą
str.234

8.1. Wniosek o odroczenie posiedzenia sądu
str.234
8.2. Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych
str.236
8.3. Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z dokumentu
str.238
8.4. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z posiedzenia sądu
str.241
Wzór wniosku o odroczenie posiedzenia sądu
str.242
Wzór wniosku o przeprowadzenie posiedzenia sądu przy drzwiach zamkniętych
str.243
Wzór wniosku o przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z dokumentu
str.244
Wzór wniosku o uzupełnienie protokołu
str.245

Rozdział 9
Pisma związane z orzeczeniami sądu
str.246


9.1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
str.246
9.2. Wniosek o sprostowanie wyroku
str.250
9.3. Wniosek o uzupełnienie wyroku
str.253
9.4. Wniosek o wykładnię wyroku
str.257
9.5. Wniosek uchylenie lub zmianę postanowienia
str.259
9.6. Wniosek o stwierdzenie prawomocności
str.260
Wzór wniosku o uzasadnienie wyroku
str.265
Wzór wniosku o sprostowanie wyroku
str.266
Wzór wniosku o uzupełnienie wyroku
str.267
Wzór wniosku o wykładnię wyroku
str.268
Wzór wniosku o uchylenie postanowienia
str.269
Wzór wniosku o stwierdzenie prawomocności
str.270

Rozdział 10
Środki dyscyplinujące
str.271


10.1. Wniosek o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie akt do sądu
str.271
10.2. Wniosek o ukaranie organu grzywną za niewykonanie postanowienia sądu (art. 112 p.p.s.a.)
str.277
10.3. Skarga o ukaranie organu grzywną za niewykonanie wyroku sądu
str.282
Wzór wniosku o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie akt do sądu
str.292
Wzór wniosku o ukaranie organu grzywną za niewykonanie postanowienia sądu
str.293
Wzór skargi o ukaranie organu grzywną za niewykonanie wyroku sądu
str.294

Rozdział 11
Wniosek o odtworzenie akt
str.296

Wzór wniosku o odtworzenie zaginionych (zniszczonych) akt
str.302

Dział III
Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
str.303

Rozdział 12
Skarga kasacyjna
str.305


12.1. Uwagi wprowadzające
str.305
12.2. Przedmiot skargi kasacyjnej
str.307
12.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej
str.309
12.4. Wymagania formalne i materialne skargi kasacyjnej
str.310
12.5. Wymagania dotyczące osób sporządzających skargę kasacyjną
str.313
12.6. Podstawy skargi kasacyjnej
str.318
12.7. Tryb i termin do wniesienia skargi kasacyjnej
str.325
12.8. Wpis od skargi kasacyjnej
str.326
12.9. Przebieg postępowania wszczętego w skutek wniesienia skargi kasacyjnej
str.328
12.10. Cofnięcie skargi kasacyjnej
str.333
Wzór skargi kasacyjnej
str.334

Rozdział 13
Zażalenie
str.336


13.1. Przedmiot zażalenia
str.336
13.2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia
str.340
13.3. Termin do wniesienia zażalenia
str.341
13.4. Treść i forma zażalenia
str.341
13.5. Postępowanie zażaleniowe
str.343
13.6. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu zażaleniowym
str.346
13.7. Cofnięcie zażalenia
str.347
Wzór zażalenia
str.348

Rozdział 14
Wniosek o rozpoznanie sporu kompetencyjnego (sporu o właściwość)
str. 350


14.1. Uwagi wprowadzające
str. 350
14.2. Przedmiot sporów kompetencyjnych
str. 352
14.3. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o rozpoznanie sporu
str. 356
14.4. Przedmiot i treść wniosku
str. 358
14.5. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
str. 359
14.6. Wpis od wniosku
str. 361
14.7. Cofnięcie wniosku
str. 362
Wzór wniosku o rozpoznanie sporu kompetencyjnego (sporu o właściwość)
str. 363

Rozdział 15
Skarga na przewlekłość postępowania
str. 365


15.1. Uwagi wprowadzające
str. 365
15.2. Przedmiot postępowania i podmioty uprawnione do złożenia skargi
str. 365
15.3. Wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga
str. 366
15.4. Orzeczenia w sprawie ze skargi na przewlekłość
str. 368
Wzór skargi na przewlekłość postępowania
str. 373

Dział IV
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
str. 375

Rozdział 16
Skarga o wznowienie postępowania
str. 377


16.1. Przedmiot skargi o wznowienie postępowania
str. 377
16.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi o wznowienie
str. 379
16.3. Wymagania formalne skargi o wznowienie postępowania
str. 380
16.4. Podstawy skargi o wznowienie postępowania
str. 382
16.5. Właściwość sądu i termin do wniesienia skargi o wznowienie
str. 391
16.6. Wpis od skargi o wznowienie postępowania
str. 393
16.7. Przebieg postępowania wszczętego skargą o wznowienie
str. 395
16.8. Cofnięcie skargi o wznowienie
str. 396
Wzór skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
str. 397

Literatura
str. 399

Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi próbę analizy wymagań dotyczących pism stron uregulowanych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Ma ono charakter teoretyczny, jednak w szerokim zakresie sięgnięto w nim do praktyki, ilustrując rozważania orzecznictwem. W ramach tego, przede wszystkim podjęto próbę wskazania tych kwestii, które powinny być ujęte w treści poszczególnych pism, tak aby odpowiadały one wymaganiom wynikającym z przepisów prawa. Omówiono też różne aspekty sytuacji prawnej osoby wnoszącej pismo.

Adresaci:

Opracowanie powinno być przydatne zarówno dla teoretyków, jak i praktyków - a zwłaszcza dla podmiotów występujących przed sądami administracyjnymi. Jego autorami są osoby bezpośrednio związane z sądownictwem administracyjnym:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-518-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 408
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-0968:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów