Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

więcej

Autorzy: Władysław Grześkiewicz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  28 lutego 2017 r.
Kod: ABC-0453;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 139,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1
Zasady ogólne | str. 17

1.1. Organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym | str. 17
1.2. Właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości | str. 22
1.3. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości | str. 27

Rozdział 2
Zakres przedmiotowy egzekucji z nieruchomości | str. 29

2.1. Definicja nieruchomości | str. 29
2.2. Części składowe nieruchomości | str. 36
2.3. Przynależności nieruchomości | str. 38
2.4. Pożytki z nieruchomości (naturalne i cywilne) | str. 39

Rozdział 3
Zajęcie i oszacowanie wartości nieruchomości | str. 41

3.1. Zajęcie nieruchomości | str. 41
3.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego do nieruchomości i ich prawa | str. 54
3.3. Treść księgi wieczystej | str. 65
3.4. Zarząd zajętą nieruchomością | str. 71
3.5. Odpowiedzialność zarządcy zajętej nieruchomości | str. 79
3.6. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości | str. 82

Rozdział 4
Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości | str. 98

4.1. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości | str. 98
4.2. Treść i doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości | str. 99
4.3. Prawo przejęcia na własność zajętej nieruchomości rolnej | str. 106
4.4. Prawo przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 110
4.5. Prawo przejęcia pozostałych rodzajów nieruchomości | str. 111
4.6. Uczestnicy licytacji | str. 112
4.7. Sprzedaż licytacyjna nieruchomości | str. 115
4.8. Nabywanie nieruchomości rolnych położonych w Polsce przez cudzoziemców | str. 125
4.9. Przybicie | str. 130
4.10. Przyznanie własności | str. 136
4.11. Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej | str. 148
4.12. Zabezpieczenie wierzytelności łącznie na kilku nieruchomościach będących przedmiotem egzekucji | str. 154
4.13. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 156
4.14. Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką przymusową | str. 160
4.15. Zaspokojenie wierzytelności spornych | str. 161

Rozdział 5
Podział kwoty uzyskanej z egzekucji | str. 163

5.1. Zasady ogólne | str. 163
5.2. Podział kwoty z egzekucji z rzeczy albo wykonania prawa majątkowego po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową | str. 183
5.3. Zasady szczególne podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości | str. 186

Wzory formularzy | str. 191
Wzór nr 1. Określenie wysokości zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości | str. 193
Wzór nr 2. Wezwanie organu egzekucyjnego do wpłaty zaliczki | str. 195
Wzór nr 3. Zajęcie nieruchomości | str. 196
Wzór nr 4. Umowa o zarządzanie nieruchomością | str. 199
Wzór nr 5. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji | str. 202
Wzór nr 6. Zapytanie do jednostki samorządu terytorialnego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego | str. 204
Wzór nr 7. Wniosek o wydanie wyciągu z księgi wieczystej | str. 205
Wzór nr 8. Zlecenie wyceny nieruchomości | str. 207
Wzór nr 9. Wezwanie do jednostki samorządu terytorialnego o skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne | str. 208
Wzór nr 10. Zawiadomienie uczestników postępowania o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości | str. 209
Wzór nr 11. Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu wartości nieruchomości | str. 211
Wzór nr 12. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości | str. 212
Wzór nr 13. Protokół z opisu i oszacowania wartości nieruchomości | str. 213
Wzór nr 14. Obwieszczenie o licytacji (I, II i III) | str. 217
Wzór nr 15. Zawiadomienie uczestnika postępowania o pierwszej licytacji nieruchomości | str. 219
Wzór nr 16. Wniosek do jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o licytacji (I, II i III) | str. 221
Wzór nr 17. Zlecenie ogłoszenia o licytacji w prasie | str. 222
Wzór nr 18. Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości | str. 223
Wzór nr 19. Wezwanie do złożenia wykazu zaległości (do I, II i III licytacji) | str. 225
Wzór nr 20. Pismo do współwłaściciela licytowanej nieruchomości rolnej o przejęcie nieruchomości na własność | str. 227
Wzór nr 21. Pismo w sprawie przekazania akt egzekucyjnych do Izby Administracji Skarbowej | str. 228
Wzór nr 22. Protokół licytacji nieruchomości (z I, II i III licytacji) | str. 229
Wzór nr 23. Zawiadomienie uczestnika postępowania o II licytacji | str. 232
Wzór nr 24. Zawiadomienie uczestnika postępowania o III licytacji | str. 234
Wzór nr 25. Postanowienie o przybiciu | str. 236
Wzór nr 26. Wezwanie do złożenia ceny nabycia | str. 238
Wzór nr 27. Postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości | str. 240
Wzór nr 28. Przekazanie do sądu postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości wraz z planem podziału | str. 242
Wzór nr 29. Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji | str. 244
Wzór nr 30. Operat szacunkowy wartości rynkowej zajętej nieruchomości | str. 245

Pismo Ministerstwa Finansów nr SP2/395/033-59/873/03/DO z 23.05.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z nieruchomości | str. 257

Bibliografia | str. 265

Akty prawne | str. 269

Wykaz orzeczeń | str. 275

Ukryj

Opis:

Książka kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ukazano w niej procedurę stosowania egzekucji z nieruchomości przez administracyjne organy egzekucyjne, z uwzględnieniem istotnego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zasady ogólne w egzekucji z nieruchomości,
  • przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji z nieruchomości,
  • postępowanie w zakresie zajęcia, opisu i oszacowania oraz sprzedaży nieruchomości,
  • przybicie i przyznanie własności,
  • podział kwoty uzyskanej z egzekucji.
Opracowanie zawiera bogaty zestaw wzorów formularzy, które mogą być wykorzystane przez pracowników organów egzekucyjnych i izb administracji skarbowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

W drugim wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące:
  • rozszerzenia możliwości zastosowania egzekucji z nieruchomości na każdym etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
  • rozszerzenia kręgu osób, które nie mogą uczestniczyć w licytacji nieruchomości,
  • zaspokojenia roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy deweloperskiej lub jej przekształcenia w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
  • wprowadzenia "miękkiej egzekucji", polegającej na działaniach informujących i dyscyplinujących poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • konsolidacji służb podatkowych i celnych oraz kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (od 1 marca 2017 r.).
Książka przeznaczona jest dla pracowników egzekucji administracyjnej i sądowej, pracowników organów wierzycieli publicznych, radców prawnych, komorników, przedstawicieli nauki prawa, studentów prawa i ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-371-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 288
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: ABC-0453;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów