Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

System podatkowy w Polsce

W publikacji przedstawiono aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania.

więcej

Autorzy: Robert Wolański,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: ABC-0376:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Część I
PODATEK I PRAWO PODATKOWE. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA


Rozdział pierwszy
Istota podatku | str. 17

1. Pojęcie podatku | str. 17
2. Elementy konstrukcji podatku | str. 21
3. Funkcje podatków | str. 27
4. Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków | str. 31
4.1. Podział podatków według kryterium przedmiotowego | str. 32
4.1.1. Podatki przychodowe | str. 32
4.1.2. Podatki dochodowe | str. 35
4.1.3. Podatki obrotowe | str. 40
4.1.4. Podatki majątkowe | str. 43
4.2. Podatki bezpośrednie i pośrednie | str. 44
4.3. Podatki centralne, lokalne i wspólne | str. 45
5. System podatkowy | str. 47
6. Zasady podatkowe | str. 49
7. Metody unikania podwójnego opodatkowania | str. 55

Rozdział drugi
Prawo podatkowe. Podstawowe pojęcia | str. 57

1. Pojęcie prawa podatkowego | str. 57
2. Norma prawa podatkowego | str. 60
3. Źródła prawa podatkowego | str. 62
4. Wykładnia prawa podatkowego | str. 65

Część II
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE


Rozdział pierwszy
Opodatkowanie dochodu w Polsce | str. 69

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 69
1.1. Podstawa prawna | str. 69
1.2. Podmiot podatku | str. 70
1.3. Przedmiot podatku | str. 74
1.4. Podstawa opodatkowania | str. 78
1.5. Stawki podatku | str. 81
1.6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą | str. 95
1.7. Technika poboru podatku | str. 96
2. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 97
2.1. Podstawa prawna | str. 97
2.2. Podmiot podatku | str. 98
2.3. Przedmiot podatku | str. 102
2.4. Koszty uzyskania przychodów | str. 108
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku | str. 116
2.6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą | str. 120
2.7. Technika poboru podatku | str. 121
3. Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | str. 124
3.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str. 125
3.2. Karta podatkowa | str. 130
4. Opodatkowanie ryczałtowe podatkiem tonażowym armatorów morskich | str. 133
5. Opodatkowanie ryczałtowe osób duchownych | str. 137

Rozdział drugi
Podatki pośrednie w Polsce | str. 138

1. Podatek od towarów i usług | str. 138
1.1. Podstawa prawna | str. 138
1.2. Podmiot podatku | str. 139
1.3. Przedmiot podatku | str. 140
1.4. Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia | str. 152
1.5. Podstawa opodatkowania | str. 156
1.6. Stawki podatku | str. 159
1.7. Podatek należny i naliczony | str. 162
1.8. Szczególne procedury w podatku VAT | str. 171
1.9. Prowadzenie ewidencji | str. 176
1.10. Technika poboru podatku | str. 177
2. Podatek akcyzowy | str. 179
2.1. Podstawa prawna | str. 179
2.2. Podmiot podatku | str. 180
2.3. Przedmiot podatku | str. 182
2.4. Podstawa opodatkowania | str. 187
2.5. Stawki podatku | str. 188
2.6. Obrót wyrobami akcyzowymi | str. 190
2.6.1. Procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego | str. 190
2.6.2. Składy podatkowe | str. 201
2.6.3. Zarejestrowani odbiorcy, zarejestrowani wysyłający i podmioty pośredniczące | str. 206
2.6.4. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | str. 209
2.6.5. Dokumentacja w obrocie wyrobami akcyzowymi | str. 211
2.6.6. Zabezpieczenie akcyzowe | str. 212
2.6.7. Zezwolenia akcyzowe | str. 216
2.7. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych | str. 217
2.8. Znaki akcyzy | str. 219
2.9. Technika poboru podatku | str. 220

Rozdział trzeci
Inne podatki i opłaty w Polsce | str. 222

1. Podatek od gier | str. 222
2. Podatek rolny | str. 225
3. Podatek leśny | str. 229
4. Podatek od spadków i darowizn | str. 231
5. Podatek od nieruchomości | str. 240
6. Podatek od środków transportowych | str. 246
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 248
8. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str. 254
9. Specjalny podatek węglowodorowy | str. 257
10. Opłata skarbowa | str. 259
11. Opłaty lokalne | str. 261

Rozdział czwarty
Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe | str. 265

1. Organy podatkowe i ich właściwość | str. 266
1.1. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych | str. 266
1.2. Właściwość organów podatkowych | str. 273
2. Zobowiązania podatkowe | str. 276
2.1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego | str. 276
2.2. Powstanie zobowiązania podatkowego | str. 278
2.3. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 281
2.3.1. Efektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 282
2.3.2. Nieefektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 287
2.4. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązanie podatkowe | str. 290
2.4.1. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe | str. 291
2.4.2. Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych | str. 292
3. Postępowanie podatkowe | str. 296
3.1. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego | str. 297
3.1.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego | str. 297
3.1.2. Strona w postępowaniu podatkowym | str. 299
3.1.3. Terminy, doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje | str. 302
3.2. Prowadzenie postępowania podatkowego | str. 305
3.2.1. Wszczęcie postępowania podatkowego | str. 305
3.2.2. Postępowanie dowodowe | str. 306
3.2.3. Zawieszenie i umorzenie postępowania podatkowego | str. 310
3.2.4. Akty kończące postępowanie w pierwszej instancji | str. 311
3.2.5. Postępowanie odwoławcze | str. 313
3.2.6. Nadzwyczajne środki zaskarżania decyzji | str. 318

Część III
SYSTEMY PODATKOWE ORAZ HARMONIZACJA PODATKÓW W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ


Rozdział pierwszy
Systemy podatkowe państw Unii Europejskiej | str. 325

1. Wprowadzenie | str. 325
2. Opodatkowanie dochodu w państwach Unii Europejskiej | str. 331
3. Opodatkowanie obrotu w państwach Unii Europejskiej | str. 335

Rozdział drugi
Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań europejskich | str. 341

1. Pojęcie harmonizacji i sposoby jej przeprowadzania | str. 341
2. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej | str. 342
3. Harmonizacja podatków pośrednich | str. 345
3.1. Harmonizacja podatku od wartości dodanej | str. 346
3.1.1. Znaczenie I dyrektywy w sprawie podatku VAT | str. 346
3.1.2. Znaczenie VI dyrektywy w sprawie podatku VAT | str. 348
3.1.3. Dyrektywa 2006/112/WE jako podstawa wspólnego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej | str. 349
3.1.3.1. Podmiot opodatkowania | str. 349
3.1.3.2. Przedmiot opodatkowania | str. 350
3.1.3.3. Miejsce powstania obowiązku podatkowego | str. 353
3.1.3.4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku | str. 356
3.1.3.5. Zwolnienia podatkowe | str. 358
3.1.3.6. Zasady odliczenia podatku naliczonego | str. 360
3.1.3.7. Osoby zobowiązane do zapłaty podatku | str. 361
3.1.3.8. Specjalne zasady opodatkowania | str. 362
3.2. Harmonizacja podatku akcyzowego | str. 363
4. Harmonizacja podatków bezpośrednich | str. 367
4.1. Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu opodatkowania fuzji, podziałów, wnoszenia majątku i zamiany udziałów | str. 369
4.2. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich | str. 370
4.3. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek oraz należności licencyjnych, płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich | str. 370
4.4. Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych | str. 371
4.5. Uregulowania unijne dotyczące osób fizycznych | str. 372
5. Harmonizacja podatków od wkładów do spółek kapitałowych | str. 373
6. Dostosowanie polskiego systemu podatkowego do unormowań europejskich | str. 374
6.1. Dostosowanie podatku od towarów i usług | str. 375
6.2. Dostosowanie podatku akcyzowego | str. 380
6.3. Dostosowanie podatków dochodowych | str. 382
6.4. Dostosowanie podatków od wkładów do spółek kapitałowych | str. 383

Bibliografia | str. 385

Wykaz tabel | str. 389

Ukryj

Opis:

Robert Wolański – doktor habilitowany nauk ekonomicznych; adiunkt na Wydziale Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się szeroko pojętym prawem podatkowym
(ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego oddziaływanie na procesy zachodzące w go-
spodarce), a także funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, ich miejscem i rolą
w polskiej gospodarce; autor publikacji naukowych z dziedziny prawa podatkowego oraz
poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom.
W pracy przedstawiono aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce, podstawowe
zagadnienia ogólne dotyczące podatków i prawa podatkowego, wybrane elementy systemów
podatkowych i procesu harmonizacji podatków w Unii Europejskiej, a także stopień dosto-
sowania polskich regulacji do unormowań unijnych.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, administra-
cji, ekonomii i zarządzania. Może być też wykorzystana na kursach podyplomowych, szko-
leniach, również przez praktyków – doradców podatkowych, urzędników skarbowych oraz
osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9581-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 392
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0376:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów