Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów: wypoczynkowe, macierzyńskie i ojcowskie, wychowawcze, bezpłatne, szkoleniowe, okolicznościowe, a także inne zwolnienia od pracy.

więcej

Autorzy: Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk,
Seria:  MERITUM Biblioteka
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0451:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.15

Wykaz rozporządzeń
str.19

Rozdział I
Urlop wypoczynkowy
str.23

1. Zagadnienia ogólne
str.23
2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
str.26
A. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika
str.26
B. Kolejny urlop wypoczynkowy
str.30
3. Okresy zatrudnienia i inne okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
str.31
A. Równoczesna nauka i praca
str.33
4. Urlop w dodatkowym miejscu pracy
str.38
5 . Urlop uzupełniający
str.39
6. Wymiar urlopu wypoczynkowego
str.40
7. Urlopy wypoczynkowe pracowników młodocianych
str.41
A. Wymiar urlopu pracownika młodocianego
str.41
B. Urlopy bezpłatne młodocianych
str.43
C. Pozostałe uregulowania dotyczące urlopów wypoczynkowych młodocianych
str.44
8. Praca sezonowa
str.45
9. Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych
str.46
A. Ekwiwalent dla pracownika tymczasowego
str.50
10. Urlop wypoczynkowy radców prawnych
str.51
11. Dni wolne dla stażysty
str.53

Rozdział II
Dodatkowe urlopy wypoczynkowe
str.55

1. Pracownicy niepełnosprawni
str.57
2. Pracownicy socjalni
str.58
3. Uprawnienia urlopowe nauczycieli
str.59
A. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela
str.62
B. Nauczyciele akademiccy
str.63
C. Inne grupy zawodowe
str.63

Rozdział III
Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
str.67

1. Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
str.68
2. Udzielanie urlopu
str.69
3. Urlop w pierwszym roku pracy dla zatrudnionych na niepełnym etacie
str.71
4. Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego
str.72
5 . Urlop na żądanie a zatrudnienie w niepełnym wymiarze
str.73
6. Rozwiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego a urlop pracownika niepełnoetatowego
str.75

Rozdział IV
Urlop wypoczynkowy proporcjonalny
str.77

Rozdział V
Powrót do pracy po przerwie a urlop
str.83

Rozdział VI
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
str.87

Rozdział VII
Udzielanie urlopu w różnych systemach czasu pracy
str.91

1. Równoważny system czasu pracy
str.91
2. Osoby dozorujące
str.93
3. Zatrudnieni w ruchu ciągłym
str.93
4. Przerywany czas pracy
str.94
5 . Zadaniowy czas pracy
str.96
6. Skrócony tydzień pracy i praca weekendowa
str.97
7. Termin udzielania urlopu
str.98
8. Planowanie urlopów wypoczynkowych
str.100
9. Przesunięcie terminu urlopu
str.102
10. Przerwanie trwającego urlopu
str.104
11. Udzielanie urlopu w okresie wypowiedzenia
str.106
12. Urlop na żądanie
str.109
13. Udzielanie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
str.112

Rozdział VIII
Wynagrodzenie za urlop
str.123

1. Ustalanie wynagrodzenia za urlop
str.123
A. Stałe składniki wynagrodzenia
str.125
B. Zmienne składniki wynagrodzenia
str.126
2. Ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za czas urlopu
str.129

Rozdział IX
Ekwiwalent pieniężny za urlop
str.131

1. Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zatrudnionego na część etatu
str.136
2. Ekwiwalent dla pracowników, których dobowa norma czasu pracy jest mniejsza niż 8 godzin
str.137

Rozdział X
Urlopy bezpłatne
str.141

1. Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
str.143
2. Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
str.145

Rozdział XI
Urlopy szkoleniowe
str.149

1. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego
str.149
2. Urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje bez skierowania
str.154
3. Podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
str.154

Rozdział XII
Urlop macierzyński
str.159

1. Przerwanie urlopu
str.161
2. Skrócenie urlopu
str.162
3. Urlop macierzyński dla ojca
str.164
4. Dodatkowy urlop macierzyński
str.164
5 . Zatrudnienie po urlopie macierzyńskim
str.167
6. Urlop ojcowski
str.167
7. Szczególna ochrona stosunku pracy
str.168
8. Konsekwencje naruszenia zakazu wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę
str.171

Rozdział XIII
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
str.173

1. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
str.175

Rozdział XIV
Urlop wychowawczy
str.177

1. Wymiar urlopu
str.178
2. Udzielanie urlopu
str.180
3. Wykorzystywanie urlopu
str.182
4. Rezygnacja z urlopu
str.183
5 . Zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem
str.183
6. Zakończenie urlopu
str.184
7. Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego
str.186

Rozdział XV
Zwolnienia od pracy
str.189

1. Zwolnienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
str.190
A. Poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
str.190
2. Zwolnienia związane z opieką lekarską nad pracownikami
str.192
A. Badania lekarskie w związku z ciążą pracownicy
str.192
B. Przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich
str.193
C. Przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, przewidzianych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych
str.194
D. Oddanie krwi w czasie wyznaczonym przez stację krwiodawstwa oraz w celu przeprowadzenia zaleconych przez tę stację okresowych badań lekarskich
str.195
3. Zwolnienia związane z wychowywaniem dzieci
str.196
A. Wychowywanie dziecka do lat 14
str.196
B. Przerwy na karmienie
str.198
C. Zwolnienia związane z opieką nad dziećmi
str.200
4. Zwolnienia związane z dokształcaniem
str.201
A. Zwolnienie młodocianego
str.201
B. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej bądź szkolenia na kursie zawodowym
str.201
C. Zwolnienia dla doktorantów
str.202
D. Zwolnienia dla aplikantów
str.202
E. Dokształcający się nauczyciele
str.203
F. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
str.203
5 . Zwolnienia związane z uczestniczeniem pracownika w działaniach komisji i organów działających u pracodawcy
str.205
A. Udział w posiedzeniu komisji bhp
str.205
B. Uczestniczenie w posiedzeniu rady nadzorczej członka rady działającej u zatrudniającego pracodawcy
str.205
C. Udział w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji lub w charakterze strony bądź świadka w postępowaniu pojednawczym
str.206
6. Zwolnienia związane z uczestniczeniem pracownika w działaniach podmiotów niedziałających u pracodawcy
str.206
A. Uczestniczenie w akcji ratowniczej i skorzystanie z odpoczynku po takiej akcji - przysługujące ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
str.206
B. Uczestnictwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i wypoczynku po zakończeniu takich działań oraz w celu odbycia szkolenia pożarniczego
str.207
7. Zwolnienia związane ze zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi
str.208
A. Zdarzenia rodzinne i osobiste - tzw. urlopy okolicznościowe
str.208
8. Zwolnienia związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony
str.211
A. Obowiązek osobistego stawienia się na wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony
str.211
B. Obowiązek wykonywania świadczeń osobistych, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach
str.213
C. Zwolnienia dla osób powołanych do służby wojskowej lub ćwiczeń
str.214
D. Zwolnienia osób powołanych do służby zastępczej
str.214
E. Zwolnienia osób powołanych do służby w obronie cywilnej
str.214
F. Członkowie komisji lekarskiej i poborowej
str.216
9. Zwolnienia związane z realizacją wezwań organów administracji, sądów itp.
str.217
A. Obowiązek stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia
str.217
B. Wykonywanie czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń
str.218
C. Udział w charakterze świadka lub specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli
str.219
10. Zwolnienia z tytułu pełnienia funkcji społecznych lub publicznych
str.220
A. Zwolnienie radnego
str.220
B. Zwolnienie posła lub senatora
str.220
C. Zwolnienie ławnika
str.221
D. Zwolnienia członków Rady Pomocy Społecznej
str.221
E. Zwolnienia członków rad naukowych jednostek badawczo-rozwojowych
str.222
F. Zwolnienia członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej
str.222
G. Członkowie komisji wyborczych
str.223
H. Osoby pełniące funkcje w samorządzie zawodowym
str.224
I. Mediatorzy oraz osoby z misją dobrej woli
str.225
11. Zwolnienia dla przedstawicieli pracowników
str.226
A. Związkowcy
str.226
B. Członkowie organów spółdzielni europejskiej
str.234
C. Członkowie rady pracowników
str.235
D. Niektórzy członkowie organów spółki europejskiej
str.235
E. Społeczni inspektorzy pracy
str.236
F. Członkowie rady pracowniczej
str.237
12. Szczególna sytuacja pracowników niepełnosprawnych
str.237
13. Zwolnienia związane z uczestniczeniem w uroczystościach religijnych
str.239

Rozdział XVI
Zwolnienia od pracy udzielane jednostronnie przez pracodawcę
str.243

Rozdział XVII
Zwolnienia od pracy niewynikające z przepisów
str.245

1. Zwolnienia na życzenie pracownika
str.245
2. Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
str.247
3. Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - uprawnienia pracownicze
str.249
4. Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
str.250
5 . Dyspozycyjność pracownika podczas zwolnienia
str.250

Rozdział XVIII
Ustalanie wysokości wynagrodzenia za czas zwolnień
str.253

Rozdział XIX
Ustalanie wysokości wynagrodzenia, gdy pracownik korzysta ze zwolnień bezpłatnych
str.257

Rozdział XX
Ewidencjonowanie zwolnień
str.259

Załącznik
str.260
Ukryj

Opis:

W publikacji zostały obszernie omówione wszystkie rodzaje urlopów: wypoczynkowe, macierzyńskie i ojcowskie, wychowawcze, bezpłatne, szkoleniowe, okolicznościowe, a także inne zwolnienia od pracy. Analizie poddano również urlopy udzielane na podstawie przepisów szczególnych przysługujące m.in. nauczycielom, radcom prawnym, pracownikom niepełnosprawnym. Autorki wyjaśniają liczne wątpliwości związane z zasadami obliczania wymiaru urlopów oraz udzielania urlopów i zwolnień od pracy. Kompleksowe ujęcie problemów - pod kątem różnych grup zawodowych - sprawia, że książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Opracowanie zawiera liczne przykłady, jak również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0335-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 272
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0451:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów