Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks celny - elementy kalkulacyjne

Celem podręcznika jest stworzenie prostego narzędzia pozwalającego na zrozumienie wysokospecjalistycznego języka, jakim jest wspólnotowe prawo celne.

więcej

Autorzy: Janusz Radzewicz,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  01.12.2007 r.
Kod: ABC-0468:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 64,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,41 zł. ( Oszczędzasz: 6,49 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 11
Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1. Wartość celna
str. 15


1.1. Historia ustalania wartości celnej
str. 16
1.2. Instytucje wprowadzone Porozumieniem w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego GATT 1994
str. 19
1.2.1. Komitet Ustalania Wartości Celnej
str. 20
1.2.2. Komitet Techniczny Ustalania Wartości Celnej
str. 20

Rozdział 2. Wartość celna - zagadnienia ogólne
str. 23

Rozdział 3. Wartość transakcyjna
str. 25


3.1. Warunki przyjęcia wartości transakcyjnej za wartość celną
str. 42
3.1.1. Gdy istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego
str. 43
3.1.2. Sprzedaż lub cena towaru są uzależnione od warunków lub spełnienia świadczeń, których wartości nie można ustalić (dodatkowo art. 148 RWKC)
str. 44
3.1.3. Jakakolwiek część dochodu z dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez nabywcę, przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu, chyba że, zgodnie z art. 32 Kodeksu Celnego, może zostać dokonana odpowiednia korekta
str. 45
3.1.4. Kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani
str. 46
3.2. Korekta wartości celnej
str. 50
3.2.1. Koszty prowizji, pośrednictwa
str. 53
3.2.2. Wartość towarów i usług dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów, w zakresie, w jakim taka wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej (POMOC PRZY PRODUKCJI)
str. 57
3.2.3. Honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne dotyczące towarów, dla których ustalana jest wartość celna, które musi opłacić kupujący, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, jako warunek sprzedaży tych towarów, o ile koszty te nie są ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej
str. 59
3.2.4. Wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedawcy
str. 64
3.2.5. Koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z ich transportem, poniesione do miejsca wprowadzenia na teren Wspólnoty
str. 64
3.2.5.1. .EXW - EXW - EX Work (... named place) EX WORK z zakładu (... oznaczone miejsce) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu
str. 71
3.2.5.2. FCA - FREE CARRIERr (... named place). FRANCO PRZEWOŹNIK (... oznaczone miejsce) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu.
str. 72
3.2.5.3. FAS - FRrEE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment). WZDŁUŻ BURTY STATKU (... oznaczony port załadunku) Zastosowanie: w transporcie morskim lub żegludze sródlądowej
str. 75
3.2.5.4. FOB - FREE ON BOARD (... named port of shipment) FRANCO STATEK (... oznaczony port załadowania) Zastosowanie: może być stosowany wyłącznie w transporcie morskim lub żegludze śródlądowej
str. 77
3.2.5.5. .CFR - COST AND FREIGHT(... named port of destination) KOSZT i FRACHT (... oznaczony port przeznaczenia) Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy
str. 79
3.2.5.6. .CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination) KOSZT, UBEZPIECZENIE i FRACHT (... oznaczony port przeznaczenia) Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy
str. 82
3.2.5.7. .CPT - CARRIAGE PAID TO (... named place of destination) PRZEWOŹNE ZAPŁACONE DO (... oznaczone miejsce przeznaczenia) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie
str. 84
3.2.5.8. CIP - CARRrrIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination) PRZEWOŹNE I UBEZPIECZENIE ZAPŁACONE DO (... oznaczone miejsce przeznaczenia) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie
str. 87
3.2.5.9. DAF - DELIVERED AT FRONTIER (... named place) DOSTARCZONE NA GRANICĘ (... oznaczone miejsce) Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)
str. 90
3.2.5.10. .DES - DELIVERrED EX SHIP (... named port of destination) FRANCO STATEK (... oznaczony port przeznaczenia) Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym
str. 92
3.2.5.11. .DEQ - DELIVERED EX QUAY (... named port of destination) FRANCO NABRZEŻE (... oznaczony port przeznaczenia) Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnymśródlądowym
str. 95
3.2.5.12. .DDU - DELIVERED DUTY UNPAID (... named port of destination) DOSTARCZONE CŁO NIEOPŁACONE (... oznaczone miejsce przeznaczenia). Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu
str. 97
3.2.5.13. .DDP - DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination) DOSTARCZONE CŁO OPŁACONE (... oznaczone miejsce przeznaczenia) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu
str. 99
3.3. Koszty niewliczane w wartość celną
str. 104
3.4. Kwestionowanie wartości transakcyjnej
str. 107

Rozdział 4. Określenie wartości celnej metodami zastępczymi - wartość transakcyjna towarów identycznych
str. 109

Rozdział 5. Określenie wartości celnej metodami zastępczymi - wartość transakcyjna towarów podobnych
str. 111

Rozdział 6. Określenie wartości celnej metodami zastępczymi cena jednostkowa (wartość dedukcyjna)
str. 117

Rozdział 7. Określenie wartości celnej metodami zastępczymi - wartość kalkulowana
str. 124

Rozdział 8. Określenie wartości celnej metodami zastępczymi - metoda "ostatniej szansy"
str. 128

Rozdział 9. Dokumenty służące ustalaniu wartości celnej
str. 131

9.1. Deklaracja Wartości Celnej D.W.1
str. 131
9.2. .Wypełnianie deklaracji D.W.1
str. 138
9.3. .Dokumenty handlowe
str. 140

Rozdział 10. Kurs waluty
str. 144

Rozdział 11. Towary łatwo psujące się
str. 146

Rozdział 12. Wykaz przepisów regulujących ustalanie wartości celnej
str. 148

Rozdział 13. Kontrola wartości celnej
str. 150

Rozdział 14. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO).
str. 154

Rozdział 15. Pochodzenie towaru - źródła prawa
str. 193

Rozdział 16. Niepreferencyjne pochodzenie towaru
str. 196


16.1. Ogólne zasady ustalania pochodzenia towarów
str. 197
16.2. Materiały i wyroby włókiennicze objęte sekcją XI Nomenklatury Scalonej
str. 199
16.3. Produkty inne niż materiały włókiennicze i wyroby z materiałów włókienniczych należące do Sekcji XI Scalonej Nomenklatury
str. 202
16.4. Części zapasowe
str. 204
16.5. Podsumowanie zasad nabywania niepreferencyjnego pochodzenia towarów
str. 204
16.6. Dokumentowanie pochodzenia
str. 206
16.7. Przepisy szczegółowe dotyczące świadectw pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi ustaleniami dotyczącymi przywozu
str. 208

Rozdział 17. Preferencyjne pochodzenie towarów
str. 210


17.1. Ogólny system preferencji (System GSP) i jego cele
str. 212
17.1.1. Towary objęte GSP
str. 214
17.1.2. Warunki, jakie muszą być spełnione, żeby skorzystać z systemu GSP
str. 215
17.1.2.1. Pochodzenie towaru
str. 216
17.1.2.2. Wymogi terytorialne i transport
str. 222
17.1.2.3. Dowody pochodzenia
str. 226
17.1.3. Obowiązki importerów we Wspólnocie Europejskiej
str. 237
17.1.4. Derogacje (odstępstwa od zasad)
str. 239
17.2. Kraje lub terytoria korzystające, do których mają zastosowanie preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów lub terytoriów
str. 239
17.2.1. Dowód pochodzenia
str. 242
17.2.2. Preferencyjne reguły pochodzenia - kraje i terytoria zamorskie
str. 246
17.3. Umowy o wolnym handlu (strefy wolnego handlu)
str. 249
17.4. Preferencyjne reguły pochodzenia, unia celna UE - Turcja
str. 259
17.4.1. Towary objęte systemem preferencji
str. 260
17.4.2. Warunki swobodnego przepływu towarów
str. 261
17.4.2.1. Zasada dokumentowania pochodzenia
str. 262
17.4.2.2. Zasada bezpośredniego transportu
str. 265
17.4.3. Obowiązki importerów we Wspólnocie Europejskiej
str. 266
17.4.4. Umowa o preferencyjnym obrocie
str. 268

Rozdział 18. Upoważniony eksporter
str. 269

18.1. Warunki udzielenia upoważnienia
str. 269
18.2. Procedura uzyskiwania upoważnienia
str. 270
18.3. Kontrola i cofanie upoważnień
str. 272

Rozdział 19. Wiążąca Informacja o pochodzeniu (WIP
str. 273

Rozdział 20. Terminy ważności dowodów pochodzenia
str. 276

Rozdział 21. Porozumienie w Sprawie Reguł Pochodzenia
str. 278

Rozdział 22. Taryfa celna - rys historyczny
str. 295

Rozdział 23. Zagadnienia ogólne
str. 302

Rozdział 24. Zawartość taryfy
str. 305


24.1. Budowa Nomenklatury Scalonej
str. 305
24.1.1. Formalny podział Nomenklatury Scalonej
str. 305
24.1.2. Rzeczowy podział nomenklatury
str. 307
24.2. Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej
str. 312
24.2.1. Ogólna reguła interpretacyjna 1
str. 313
24.2.2. Ogólna reguła interpretacyjna 2a
str. 319
24.2.3. Ogólna reguła interpretacyjna 2b
str. 324
24.2.4. Ogólna reguła interpretacyjna 3
str. 326
24.2.5. Ogólna reguła interpretacyjna 3a
str. 327
24.2.6. Ogólna reguła interpretacyjna 3b
str. 330
24.2.7. Ogólna reguła interpretacyjna 3c
str. 336
24.2.8. Ogólna reguła interpretacyjna 4
str. 337
24.2.9. Ogólna reguła interpretacyjna 5
str. 337
24.2.10. Ogólna reguła interpretacyjna 5a
str. 337
24.2.11. Ogólna reguła interpretacyjna 5b
str. 339
24.2.12. Ogólna reguła interpretacyjna 6
str. 339
24.3. Zasady taryfikacji części i akcesoriów (oprzyrządowania)
str. 340
24.4. Zasady taryfikacji maszyn i urządzeń złożonych
str. 343
24.5. Ogólne reguły
str. 345
24.5.1. Ogólne reguły dotyczące ceł
str. 345
24.5.2. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i ceł
str. 347
24.6. Przepisy szczególne
str. 348
24.6.1. Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych
str. 348
24.6.2. Cywilne statki powietrzne i towary dostosowania w cywilnych statkach powietrznych
str. 350
24.6.3. Produkty farmaceutyczne
str. 351
24.6.4. Ryczałtowa stawka celna
str. 353
24.6.5. Pojemniki i materiały opakowaniowe
str. 354
24.6.6. Uprzywilejowane traktowanie ze względu na rodzaj towarów
str. 354

Rozdział 25. Wyjaśnienia do Taryfy Celnej
str. 355

Rozdział 26. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich - TARIC
str. 357


26.1. Prezentacja danych
str. 361
26.2. Wyszukiwanie informacji
str. 364

Rozdział 27. Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
str. 368

Rozdział 28. Rozporządzenie w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
str. 377

Literatura
str. 387


Ukryj

Opis:

Książka składa się z trzech podstawowych części poświeconych wartości celnej importowanych towarów ich klasyfikacji towarowej oraz regułom związanym z określaniem ich pochodzenia. Jest to pozycja niezbędna dla każdego praktyka zajmującego się importem towarów, przedstawiciela przedsiębiorcy zgłaszającego towary, funkcjonariusza celnego kontrolującego obrót towarowy z zagranicą.

Celem podręcznika jest stworzenie prostego narzędzia pozwalającego na zrozumienie wysokospecjalistycznego języka, jakim jest wspólnotowe prawo celne. Zastosowano szereg ilustracji, schematów blokowych pozwalających skupić się na najistotniejszych zagadnieniach. Ilustracje, schematy, wykresy w sposób odmienny od tekstu zapadają w świadomość czytelnika, pozwalając lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-616-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 388
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: AGENCJA / Agent celny
Kod: ABC-0468:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów