Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Finanse lokalne po akcesji

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce.

więcej

Autorzy: Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  01.07.2007 r.
Kod: ABC-0467:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 56,60 zł.
Twoja cena brutto już od: 50,94 zł. ( Oszczędzasz: 5,66 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów

Od Autorów


Rozdział I (E. Ruśkowski)
Zagadnienia ogólne

1. Finanse lokalne a inne pojęcia pokrewne
str. 15
2. Miejsce i znaczenie finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych
str. 17
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów lokalnych
str. 22
4. Finanse lokalne a decentralizacja finansów publicznych
str. 26
5. Próba definiowania krajowych finansów lokalnych w oparciu o modele finansów lokalnych w Unii Europejskiej
str. 34
5.1. Typ państwa jako podstawa klasyfikacji modeli finansów lokalnych
str. 34
5.2. Forma państwa a modele finansów lokalnych
str. 35
5.3. Wpływ podziału terytorialnego państwa na modele finansów lokalnych
str. 36
5.4. Zakres decentralizacji a modele finansów lokalnych
str. 36
5.5. Jakość decentralizacji finansów publicznych - samodzielność finansowa
str. 40
5.6. Definiowanie krajowych finansów lokalnych (finansów samorządu terytorialnego)
str. 43

Rozdział II (E. Ruśkowski)
Ewolucja finansów lokalnych w polsce
str. 44

1. Próba periodyzacji
str. 44
2. Finanse samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
str. 46
2.1. Charakterystyka ogólna
str. 46
2.2. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w latach 1918-1924
str. 47
2.3. Stan finansów samorządu terytorialnego w latach 1925-1929
str. 50
2.4. Kryzys finansów samorządu terytorialnego w latach 1930-1935
str. 52
2.5. Finanse samorządu terytorialnego w latach 1935-1939
str. 53
3. Finanse samorządu terytorialnego w latach 1944-1950
str. 54
4. Finanse samorządu terytorialnego od 1990 r. w Polsce
str. 56
4.1. Ewolucja finansów gmin w latach 1990-1998
str. 56
4.2. Ewolucja finansów j.s.t. i próby ich reformy w latach 1999-2003
str. 60
4.3. Założenia i podstawowe rozwiązania reformy wprowadzonej od 1 stycznia 2004 r.
str. 68

Rozdział III (E. Ruśkowski)
Podstawy prawne i planistyczne systemu finansów samorządowych
str. 76

1. Obowiązujące podstawy prawne
str. 76
1.1. Ponadustawowe źródła prawa
str. 76
1.2. Ustawowe źródła prawa
str. 82
1.3. Pozostałe źródła prawa
str. 84
1.4. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na źródła prawa budżetowego i finansowego j.s.t.
str. 86
2. Legalna definicja budżetu samorządowego i jego charakter prawny. Budżet a uchwała budżetowa
str. 87

Rozdział IV (E. Ruśkowski)
Dochody i wydatki samorządu terytorialnego
str. 93

1. Podział zadań między podmiotami publicznymi
str. 93
1.1. Uwagi wprowadzające
str.93
1.2. Podział zadań między podmiotami publicznoprawnymi jako czynnik determinujący ich dochody i wydatki
str. 94
1.3. Zmiany w strukturze zadań j.s.t. od 1 stycznia 2004 r.
str. 100
2. Aktualny system dochodów j.s.t.
str. 106
2.1. Wprowadzenie
str. 106
2.2. Klasyfikacje dochodów samorządowych
str. 106
2.3. Podstawy prawne dochodów samorządowych
str. 110
2.4. Reforma dochodów j.s.t.
str. 111
2.5. Dochody z podatków i opłat samorządowych
str. 114
2.6. Udziały j.s.t. w podatkach dochodowych
str. 130
2.6.1. Wprowadzenie
str. 130
2.6.2. Udziały samorządów w podatkach państwowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
str. 131
2.6.3. Obowiązujące zasady udziałów j.s.t. w podatkach państwowych
str. 134
2.7. Subwencja ogólna
str. 136
2.8. Dotacje celowe
str. 146
2.9. Dochody majątkowe j.s.t.
str. 151
2.10. Przychody j.s.t.
str. 154
3. System wydatków j.s.t.
str. 157
3.1. Uwagi ogólne
str. 157
3.2. Ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków publicznych
str. 158
3.3. Ogólne zasady wydatków j.s.t.
str. 161
3.4. Ewolucja wielkości i struktury wydatków lokalnych w ostatnich latach
str. 164

Rozdział V (J. M. Salachna)
Aktualne problemy zarzadzania finansami j.s.t. w Polsce - zagadnienia ogólne i gospodarka budżetowa
str. 166

1. Istota zarządzania finansami i uwagi wprowadzające
str. 166
2. Dopuszczalne organizacyjne i prawne formy realizacji zadań j.s.t. a zarządzanie finansami samorządowymi
str. 169
2.1. Postulat powszechności budżetu w kontekście sprawności zarządzania finansami j.s.t.
str. 169
2.2. Podmioty podsektora samorządowego
str. 171
2.3. Organizacyjne i prawne formy realizacji zadań i ich finansowania przez jednostki podsektora samorządowego uwzględniające zasadę powszechności aktu budżetowego (we współczesnym ujęciu)
str. 172
2.3.1. Organizacyjno-prawne (podmiotowe) formy realizacji zadań
str. 172
2.3.2. Wykonywanie zadań na podstawie kontraktów wojewódzkich oraz współfinansowanych ze środków pomocowych jako szczególne formy działań samorządowych
str. 178
2.4. Pozostałe organizacyjne i prawne formy realizacji zadań j.s.t.
str. 183
2.5. Tendencje w zakresie form realizowania zadań publicznych przez j.s.t.
str. 187
3. Zarządzanie dochodami i wydatkami j.s.t. - wybrane problemy
str. 190
3.1. Istota oraz warunki zarządzania dochodami i wydatkami przez j.s.t.
str. 190
3.2. Zarządzanie dochodami i wydatkami w kontekście postulatu równowagi budżetowej
str. 194
3.2.1. Ujęcie zasady równowagi budżetowej
str. 194
3.2.2. Równowaga i nierównowaga budżetowa w budżetach samorządowych
str. 195
4. Zarządzanie długiem w j.s.t.
str. 198
4.1. Istota i przyczyny powstawania długu publicznego (samorządowego) oraz wydatki na obsługę długu
str. 198
4.2. Warunki zarządzania długiem i obsługą zadłużenia w j.s.t. w kontekście obowiązujących regulacji prawnych
str. 200
4.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 200
4.2.2. Limity zadłużenia i obsługi długu j.s.t.
str. 201
4.3. Przesłanki podejmowania decyzji zarządczych dotyczących długu
str. 203
4.4. Kształtowanie się długu publicznego w j.s.t.
str. 204
5. Budżetowanie i procedura budżetowa w j.s.t.
str. 205
5.1. Istota budżetowania oraz pojęcie procedury budżetowej
str. 205
5.2. Planowanie (programowanie) budżetowe oraz normatywne zasady opracowywania projektu budżetu
str. 207
5.2.1. Programowanie i planowanie budżetowe - aspekty teoretyczne
str. 207
5.2.2. Obowiązujące zasady projektowania budżetu j.s.t.
str. 210
5.3. Uchwalanie i struktura budżetu (uchwały budżetowej)
str. 212
5.4. Wykonywanie budżetu
str. 217
5.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 217
5.4.2. Układ wykonawczy i harmonogram realizacji budżetu oraz przekazywanie informacji jednostkom podległym
str. 217
5.4.3. Dokonywanie zmian budżetu - uwarunkowania i zasady
str. 219
5.4.4. Generalne normatywne zasady wykonywania budżetu samorządowego i możliwe konsekwencje ich nieprzestrzegania
str. 221
5.5. Sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t.
str. 223

Rozdział VI (J. M. Salachna)
Nadzór i kontrola samorządowej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie zarządzania finansami j.s.t.
str. 226

1. Nadzór i kontrola finansowa nad działalnością samorządów terytorialnych. Rola regionalnych izb obrachunkowych
str. 226
1.1. Nadzór i kontrola - ustalenia terminologiczne, istota oraz systematyzacja
str. 226
1.2. Kontrola wewnętrzna gospodarki finansowej i jej rola w zarządzaniu finansami samorządowymi
str. 228
1.3. Kontrola zewnętrzna gospodarki finansowej realizowana przez regionalne izby obrachunkowe i jej rola w zarządzaniu finansami samorządowymi
str. 232
1.3.1. Uwagi wprowadzające. Pozycja i zadania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce
str. 232
1.3.2. Zakres i kryteria kontroli oraz tryb postępowania kontrolnego
str. 233
1.3.3. Realizacja funkcji kontrolnych RIO w praktyce
str. 239
1.3.4. Kontrola realizowana przez regionalne izby obrachunkowe a usprawnianie zarządzania finansami samorządowymi
str. 241
2. Odpowiedzialność w zakresie dyscypliny finansów publicznych w j.s.t.
str. 243
2.1. Odpowiedzialność jako niezbędny element w procesie zarządzania finansami - uwagi wprowadzające
str. 243
2.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - uwagi ogólne. 244
2.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
str. 245
2.4. Rodzaje sankcji oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
str. 251

Rozdział VII (E. Ruśkowski)
Ocena stanu polskich finansów lokalnych na tle europejskich standardów i tendencji ich rozwoju w państwach unii europejskiej
str. 255

1. Wprowadzenie
str. 255
2. Normatywne standardy finansowania samorządu terytorialnego w Europie
str. 256
3. Nienormatywne standardy finansowania samorządu terytorialnego w Europie
str. 257
4. Podstawowe tendencje rozwoju finansów lokalnych w państwach Unii Europejskiej
str. 260
5. Ocena aktualnego stanu finansów lokalnych w Polsce i pożądane kierunki ich zmian
str. 264
5.1. Polskie finanse lokalne a europejskie standardy i tendencje ich rozwoju
str. 264
5.2. Ogólne przesłanki i uwarunkowania dalszego reformowania polskich finansów lokalnych
str. 266

Literatura powoływana w pracy
str. 268

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce. Znaleźć w niej można odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • jaki wpływ ma akcesja Polski do Unii Europejskiej na system finansowy samorządu terytorialnego;
 • jakie są: zakres, mierniki i uwarunkowania decentralizacji (w tym finansowej);
 • jakie są podstawowe tendencje w reformowaniu i rozwoju finansów lokalnych w Europie;
 • w jaki sposób należy interpretować przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 • jakie są aktualne uwarunkowania prawne i ekonomiczne zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • jaki jest obowiązujący system nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego oraz w jaki sposób oddziaływuje on na zarządzanie finansami lokalnymi.
 • Szczegóły towaru


  ISBN: 978-83-7526-242-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 272
  Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: ABC-0467:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów