Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Przedmiotem komentarza są przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące w szczególności zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, ewidencjonowania, koncesjonowania i regulowania tej działalności, kontroli przedsiębiorcy, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

więcej

Autorzy: Andrzej Powałowski (red.),
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0458:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 17

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej
str. 21

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 21


Uwagi wprowadzające
str. 21
Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]
str. 22
Art. 2 [Definicja działalności gospodarczej]
str. 24
Art. 3 [Wyłączenia zastosowania ustawy]
str. 34
Art. 4 [Definicja przedsiębiorcy]
str. 35
Art. 5 [Definicje ustawowe]
str. 55
Art. 6 [Zasady podejmowania, wykonywania i .zakończenia działalności gospodarczej]
str. 66
Art. 7 [Przesłanki udzielenia pomocy publicznej]
str. 73
Art. 8 [Zadania państwa wobec przedsiębiorców]
str. 82
Art. 9 [Zasada poszanowania uzasadnionych interesów przedsiębiorcy]
str. 85
Art. 10 [Interpretacja przepisów prawa]
str. 87
Art. 10a [Terminy i skutki interpretacji]
str. 92
Art. 11 [Zasada szybkości postępowania]
str. 94
Art. 12 [Współdziałanie z organizacjami społecznymi i samorządowymi]
str. 97
Art. 13 [Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Polski]
str. 100

Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
str. 114


Uwagi wprowadzające
str. 114
Art. 14 [Warunek podjęcia działalności gospodarczej]
str. 115
Art. 14a [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej]
str. 120
Art. 15 (uchylony)
str. 126
Art. 16 [Identyfikacja przedsiębiorcy]
str. 126
Art. 17 [Zasady wykonywania działalności gospodarczej]
str. 128
Art. 18 [Publicznoprawne warunki wykonywania działalności gospodarczej]
str. 131
Art. 19 [Uprawnienia zawodowe]
str. 134
Art. 20 [Informacje o towarze przedsiębiorcy]
str. 136
Art. 21 [Dane w ofercie]
str. 142
Art. 22 [Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie rozliczeń pieniężnych]
str.143

Rozdział 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
str. 146


Uwagi wprowadzające
str. 146
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 .r. - Prawo działalności gospodarczej
str. 148
Art. 7a p.d.g. [Prowadzenie ewidencji i opłaty]
str. 148
Art. 7b p.d.g. [Organ ewidencyjny i treść wniosku o wpis]
str. 15 1
Art. 7ba p.d.g. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej]
str. .15 9
Art. 7c p.d.g. [Przesłanki odmowy wpisu]
str. 160
Art. 7d .p.d.g. [Zgłaszanie zmian w ewidencji]
str. 161
Art. 7e p.d.g. [Przesłanki wykreślenia wpisu]
str. 162
Art. 7f p.d.g. [Wykreślenie wpisu z urzędu]
str. 165
Art. 7g .p.d.g. [Podstawa wykreślenia wpisu]
str. 165
Art. 7h p.d.g. [Stosowanie przepisów k.p.a.]
str. 166
Art. 7i p.d.g. [Obowiązek ministra]
str. 166
Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące ewidencji działalności gospodarczej
str. 167
Art. 23 [Zadania CEIDG]
str. 167
Art. 24 [Sposób przekazywania danych i informacji do CEIDG]
str. 169
Art. 25 [Treść wniosku o wpis do CEIDG]
str. 169
Art. 26 [Przyjmowanie i weryfikacja wniosków]
str. 179
Art. 27 [Wymogi poprawności wniosku]
str. 182
Art. 27a [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej]
str. 185
Art. 27b [Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej]
str. 188
Art. 28 [Przesyłanie danych zawartych we wniosku]
str. 189
Art. 29 [Brak opłat od wniosków]
str. 191
Art. 30 [Obowiązek złożenia wniosku]
str. 191
Art. 31 [Wpis z urzędu]
str. 193
Art. 31a [Wpis informacji o zawieszeniu i o wznowieniu działalności]
str. .194
Art. 32 [Treść wniosku o zawieszenie i wznowienie działalności]
str. 195
Art. 33 [Domniemanie prawdziwości]
str. 195
Art. 34 [Usunięcie i wykreślenie wpisu]
str. 196
Art. 35 [Czynności ministra]
str. 199
Art. 36 [Przekazanie informacji o wykreśleniu]
str. 201
Art. 37 [Udostępnianie danych i informacji o przedsiębiorcach]
str. 202
Art. 38 [Jawność danych i informacji]
str. 206
Art. 39 [Obowiązek organu ewidencyjnego]
str. 209
Art. 40-45 (uchylone)
str. 210
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 .r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
str.
Art. 67 p.w.u.s.d.g. [Wpis do ewidencji]
str. 211
Art. 68 p.w.u.s.d.g. [Zmiana wspólnego wpisu małżonków]
str. 212

Rozdział 4. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza
str. 214


Uwagi wprowadzające
str. 214
Art. 46 [Zakres koncesjonowania]
str. 215
Art. 47 [Organ koncesyjny]
str. 218
Art. 48 [Szczególne warunki udzielenia koncesji]
str. 221
Art. 49 [Wniosek koncesyjny]
str. 222
Art. 50 [Uprawnienia organu koncesyjnego]
str. 222
Art. 51 [Ogłoszenie o ograniczonej liczbie koncesji]
str. 226
Art. 52 [Przetarg koncesyjny]
str. 227
Art. 53 [Ogłoszenie o .przetargu]
str. 229
Art. 54 [Wybór ofert po przeprowadzeniu przetargu]
str. 231
Art. 55 [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa]
str. 233
Art. 56 [Odmowa udzielenia/ograniczenia zakresu koncesji]
str. 234
Art. 57 [Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego]
str. 235
Art. 58 [Cofnięcie koncesji]
str. 236
Art. 59 [Obowiązek zgłoszenia zmian danych]
str. 238
Art. 60 [Promesa koncesyjna]
str. 239
Art. 61 [Ponowne udzielenie koncesji]
str. 242
Art. 62 [Opłata za udzielenie koncesji]
str. 243
Art. 63 [Stosowanie odrębnych ustaw]
str. 244
Art. 64 [Działalność regulowana]
str. 245
Art. 65 [Wnioski i oświadczenia przedsiębiorcy]
str. 25 5
Art. 66 [Rejestr działalności regulowanej]
str. 260
Art. 67 [Wpis do rejestru działalności regulowanej]
str. 263
Art. 68 [Odmowa wpisu do rejestru]
str. 265
Art. 69 [Przechowywanie dokumentów]
str. 267
Art. 70 [Kontrola działalności regulowanej]
str. 267
Art. 71 [Zakaz wykonywania działalności regulowanej]
str. 270
Art. 72 [Ponowny wpis do rejestru działalności regulowanej]
str. 272
Art. 73 [Wykreślenie wpisu]
str. 272
Art. 74 [Stosowanie przepisów odrębnych]
str. 274
Art. 75 [Działalność gospodarcza wymagająca zezwolenia, licencji lub zgody]
str. 275
Art. 76 [Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego]
str. 365

Rozdział 5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
str. 367


Uwagi wprowadzające
str. 367
Art. 77 [Zasada nadrzędności ustawy]
str. 372
Art. 78 [Policyjne uprawnienia organów samorządu terytorialnego]
str. .376
Art. 79 [Zawiadomienie o wszczęciu kontroli]
str. 380
Art. 79a [Osoby uprawnione do dokonywania kontroli]
str. 382
Art. 79b [Obowiązek poinformowania o prawach i obowiązkach kontrolowanego]
str. 386
Art. 80 [Uprawnienie przedsiębiorcy do uczestnictwa w kontroli]
str. 387
Art. 80a [Miejsce i czas prowadzenia kontroli]
str. 390
Art. 80b [Ochrona przed uciążliwą kontrolą]
str. 390
Art. 81 [Dokumentacja kontroli]
str. 391
Art. 81a [Obowiązek okazania książki kontroli]
str. 393
Art. 82 [Zasada jednej kontroli]
str. 394
Art. 83 [Ograniczenie czasu kontroli]
str. 396
Art. 83a [Przesłanki przerwania kontroli]
str. 399
Art. 84 [Wyłączenia]
str. 400
Art. 84a [Wyłączenia]
str. 401
Art. 84b [Wyłączenia]
str. 403
Art. 84c [Środki ochrony przeciwko wadliwej kontroli]
str. 404
Art. 84d [Niedopuszczalność sprzeciwu]
str. 406

Rozdział 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
str. 407


Uwagi wprowadzające
str. 407
Art. 85 [Tworzenie oddziałów]
str. 408
Art. 86 [Przedmiot działalności oddziału]
str. 410
Art. 87 [Reprezentacja w oddziale]
str. 411
Art. 88 [Wpis oddziału do rejestru]
str. 416
Art. 89 [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego związane z rejestrem oddziału]
str. 419
Art. 90 [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego związane z prowadzeniem oddziału]
str. 420
Art. 91 [Zakazy wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału]
str. 422
Art. 92 [Likwidacja oddziału]
str. 424
Art. 93 [Tworzenie przedstawicielstw]
str. 428
Art. 94 [Przedmiot działalności przedstawicielstw]
str. 428
Art. 95 [Przedstawicielstwo osób zagranicznych]
str. 429
Art. 96 [Wpis przedstawicielstwa do rejestru]
str. 432
Art. 97 [Wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw]
str. 433
Art. 98 [Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw]
str. 434
Art. 99 [Odmowa wpisu do rejestru przedstawicielstw]
str. 435
Art. 100 [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego związane z prowadzeniem przedstawicielstwa]
str. 436
Art. 101 [Zakazy wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa]
str. 436
Art. 102 [Likwidacja przedstawicielstwa]
str. 437

Rozdział 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
str. 438


Uwagi wprowadzające
str. 438
Art. 103 [Obowiązek państwa wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców]
str. 438
Art. 104 [Definicja mikroprzedsiębiorcy]
str. 442
Art. 105 [Definicja małego przedsiębiorcy]
str. 447
Art. 106 [Definicja średniego przedsiębiorcy]
str. 448
Art. 107 [Przeliczanie wielkości finansowych]
str. 449
Art. 108 (uchylony)
str. 450
Art. 109 [Zasady obliczania wielkości zatrudnienia]
str. 450
Art. 110 [Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące udzielenia pomocy publicznej]
str. 45 2

Rozdział 8. Pprzepis końcowy
str. 454


Art. 111 [Wejście w życie]
str. 454

Literatura
str. 455

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-815-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 464
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: ABC-0458:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów