Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Grzegorz Domański, Józef Palinka, Krzysztof A. Zakrzewski,
Seria:  SŁOWNIKI I LEKSYKONY
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10.01.2011 r.
Kod: KAM-0291:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Słowo wstępne do wydania IV
str. 12

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
str. 16


Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 18

Dział I. Przepisy wspólne
str. 18

Dział II. Spółki osobowe
str. 28

Dział III. Spółki kapitałowe
str. 30

Tytuł II. Spółki osobowe
str. 36

Dział I. Spółka jawna
str. 36

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 36

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich
str. 40

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki
str. 42

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
str. 50

Rozdział 5. Likwidacja
str. 54

Dział II. Spółka partnerska
str. 62

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 62

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki
str. 66

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki
str. 68

Dział III. Spółka komandytowa
str. 70

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 70

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich
str. 74

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki
str. 78

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna
str. 80

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 80

Rozdział 2. Powstanie spółki
str. 82

Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich
str. 86

Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki
str. 88

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki.

Wystąpienie wspólnika
str. 94

Tytuł III. Spółki kapitałowe
str. 96

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 96

Rozdział 1. Powstanie spółki
str. 96

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników
str. 106

Rozdział 3. Organy spółki
str. 122

Oddział 1. Zarząd
str. 122

Oddział 2. Nadzór
str. 130

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników
str. 140

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki
str. 154

Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika
str. 160

Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
str. 162

Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna
str. 172

Dział II. Spółka akcyjna
str. 176

Rozdział 1. Powstanie spółki
str. 176

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy
str. 196

Rozdział 3. Organy spółki
str. 230

Oddział 1. Zarząd
str. 230

Oddział 2. Nadzór
str. 238

Oddział 3. Walne zgromadzenie
str. 246

Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
str. 294

Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 294

Oddział 2. Subskrypcja akcji
str. 302

Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
str. 310

Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
str. 314

Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego
str. 324

Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki
str. 328

Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna
str. 338

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
str. 344

Dział I. Łączenie się spółek
str. 344

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 344

Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych
str. 350

Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
str. 364

Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
str. 364

Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
str. 378

Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych
str. 378

Dział II. Podział spółek
str. 384

Dział III. Przekształcenia spółek
str. 404

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 404

Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
str. 416

Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
str. 418

Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
str. 420

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
str. 422

Tytuł V. Przepisy karne
str. 424

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
str. 430

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 430

Dział II. Przepisy przejściowe
str. 430

Dział III. Przepisy końcowe
str. 440

Contents

Introduction to IV edition
p. 13

Act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies
p. 17


Title I. General Provisions
p. 19

Section I. Common Provisions
p. 19

Section II. Partnerships
p. 29

Section III. Companies
p. 31

Title II. Partnerships
p. 37

Section I. Registered Partnership
p. 37

Chapter 1. General Provisions
p. 37

Chapter 2. Relationships with Third Parties
p. 41

Chapter 3. Internal Relationships within the Partnership
p. 43

Chapter 4. Winding-up of Partnership and Leaving of a Partner
p. 51

Chapter 5. Liquidation
p. 55

Section II. Professional Partnership
p. 63

Chapter 1. General Provisions
p. 63

Chapter 2. Relationships with Third Parties. Management Board of the Partnership
p. 67

Chapter 3. Winding-up of the Partnership
p. 69

Section III. Limited Partnership
p. 71

Chapter 1. General Provisions
p. 71

Chapter 2. Relationships with Third Parties
p. 75

Chapter 3. Internal Relationships within the Partnership
p. 79

Section IV. Limited Joint-Stock Partnership
p. 81

Chapter 1. General Provisions
p. 81

Chapter 2. Incorporation of the Partnership
p. 83

Chapter 3. Relationships with Third Parties
p. 87

Chapter 4. Internal Relationships within the Partnership
p. 89

Chapter 5. Winding-up and Liquidation of a Partnership Leaving of a Partner
p. 95

Title III. Companies
p. 97

Section I. Limited Liability Company
p. 97

Chapter 1. Incorporation of a Company
p. 97

Chapter 2. Rights and Duties of Shareholders
p. 107

Chapter 3. Company's Authorities
p. 123

Part 1. Management Board
p. 123

Part 2. Supervision
p. 131

Part 3. Shareholders' Meeting
p. 141

Chapter 4. Amendment to the Articles of Association
p. 155

Chapter 5. Exclusion of a Shareholder
p. 161

Chapter 6. Winding-Up and Liquidation of the Company
p. 163

Chapter 7. Civil Liability
p. 173

Section II. Joint-Stock Company
p. 177

Chapter 1. Incorporation of a Joint-Stock Company
p. 177

Chapter 2. Rights and Duties of Shareholders
p. 197

Chapter 3. Company's Authorities
p. 231

Part 1. Management Board
p. 231

Part 2. Supervision
p. 239

Part 3. General Meeting
p. 247

Chapter 4. Amendment to the Statutes and Ordinary Increase in the Share Capital
p. 295

Part 1. General Provisions
p. 295

Part 2. Offering of Shares
p. 303

Part 3. Increase in the Share Capital from the Company's Funds
p. 311

Chapter 5. Authorised Capital Conditional. Increase in the Share Capital
p. 315

Chapter 6. Reduction in the Share Capital
p. 325

Chapter 7. Winding-Up and Liquidation of the Company
p. 329

Chapter 8. Civil Liability
p. 339

Title IV. Mergers, Divisions and Transformations of Companies and Partnerships
p. 345

Section I. Mergers
p. 345

Chapter 1. General Provisions
p. 345

Chapter 2. Merger of Companies
p. 351

Chapter 21. Cross-Border Merger of Companies and Limited Joint-Stock Partnerships
p. 365

Part 1. Cross-Border Merger of Companies
p. 365

Part 2. Cross-Border Merger of a Limited Joint-Stock Partnership
p. 379

Chapter 3. Mergers with the Participation of Partnerships
p. 379

Section II. Division of Companies
p. 385

Section III. Transformations of Companies and Partnerships
p. 405

Chapter 1. General Provisions
p. 405

Chapter 2. Transformation of a Partnership into a Company
p. 417

Chapter 3. Transformation of a Company into a Partnership
p. 419

Chapter 4. Transformation of a Company into a Company of a Different Type
p. 421

Chapter 5. Transformation of a Partnership into a Partnership of a Different Type
p. 423

Title V. Penal Provisions
p. 425

Title VI. Amendments to Provisions in Force, Transitional and Final Provisions
p. 431

Section I. Amendments to Provisions in Force
p. 431

Section II. Transitional Provisions
p. 431

Section III. Final Provisions
p. 441

Ukryj

Opis:

The Code of Commercial Companies is one of the basic legal acts regulating the operations of companies in Poland. The purpose of our translation is to give foreigners who carry out or intend to start carrying out business in Poland an insight into the Code. In our view, a professional translation of legal acts and documents is of vital importance to the business environment. When translating the provisions of the company law, we did our best to combine the many years of practical experience and knowledge acquired by lawyers of the Law Firm Domański Zakrzewski Palinka and the skills of our translators, who work on contracts and corporate documents on a daily basis.

Krzysztof A. Zakrzewski
Managing Partner
Domański Zakrzewski Palinka


Kodeks spółek handlowych jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących sposób działania firm w Polsce. Przygotowane przez nas tłumaczenie ma na celu przybliżenie go cudzoziemcom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność w Polsce. Mamy świadomość, że profesjonalne tłumaczenie przepisów prawa i dokumentów prawnych jest w praktyce obrotu gospodarczego niezwykle ważne. Tłumacząc przepisy prawa spółek, staraliśmy się więc jak najlepiej wykorzystać wieloletnią praktykę i doświadczenie prawników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz kunszt naszych tłumaczy, pracujących na co dzień nad przekładami kontraktów i dokumentów korporacyjnych.

Krzysztof A. Zakrzewski
Partner Zarządzający
Domański Zakrzewski Palinka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1398-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 444
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-0291:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa