Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Kompendium wiedzy mające służyć pomocą m.in. sędziom, adwokatom i radcom prawnym, którzy w konkretnych sprawach rozważają przydatność zastosowania instytucji pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

więcej

Autorzy: Monika Domańska, Małgorzata Wąsek-Wiaderek (red. nauk.), Ewa Wojtaszek-Mik (red. nauk.), Andrzej Zielony,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  01.05.2007 r.
Kod: KAM-0894:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 84,51 zł. ( Oszczędzasz: 9,39 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I. PYTANIE PREJUDYCJALNE W SYSTEMIE PRAWNYM UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział 1. Ustalenia terminologiczne

Rozdział 2. Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych

Rozdział 3. Zakres jurysdykcji ETS do orzekania w postępowaniu prejudycjalnym


3.1. Zakres podmiotowy
3.2. Zakres przedmiotowy w ramach art. 234 TWE
3.3. Zakres przedmiotowy w ramach art. 68 TWE
3.4. Zakres przedmiotowy w ramach art. 35 TUE
3.5. Kompetencja ETS do udzielania odpowiedzi na pytania prejudycjalne na podstawie upoważnienia zawartego w konwencjach

Rozdział 4. Ocena przez ETS kompetencji do rozpoznania sprawy w postępowaniu prejudycjalnym

Rozdział 5. Przesłanki odstąpienia przez sąd krajowy od zadania pytania prejudycjalnego


5.1. Doktryna acte éclairé
5.2. Doktryna acte clair

Rozdział 6. Badanie ważności aktu wspólnotowego w ramach postępowania prejudycjalnego


Rozdział 7. Podział właściwości między ETS i SPI

Rozdział 8. Wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym


8.1. Forma pytania prejudycjalnego
8.2. Formułowanie pytań prejudycjalnych
8.3. Język
8.4. Adres

Rozdział 9. Postępowanie prejudycjalne przed ETS

9.1. Podstawy prawne postępowania prejudycjalnego
9.2. Składy orzekające w postępowaniu prejudycjalnym
9.3. Faza pisemna postępowania prejudycjalnego
9.4. Faza ustna postępowania prejudycjalnego
9.5. Przyspieszony tryb rozpatrywania pytania prejudycjalnego
9.6. Szczególny tryb postępowania prejudycjalnego przewidziany w art. 104 § 3 Regulaminu
9.7. Decyzja Trybunału o niedopuszczalności pytania prejudycjalnego
9.8. Zawieszenie postępowania prejudycjalnego
9.9. Rozstrzygnięcie o kosztach
9.10. Postępowanie prejudycjalne na tle innych postępowań prowadzonych przed ETS - dane statystyczne

Rozdział 10. Charakter i skutki orzeczenia prejudycjalnego

10.1. Pozycja prawna ETS w relacji do sądów krajowych
10.2. Zakres związania odpowiedzią na pytanie prejudycjalne
10.2.1. Związanie sądu krajowego w sprawie, w której zostało zadane pytanie prejudycjalne
10.2.2. Związanie sądu krajowego w innych sprawach
10.3. Obowiązywanie orzeczeń prejudycjalnych w czasie
10.3.1. Orzeczenia dotyczące wykładni
10.3.1.1. Skutek ex tunc
10.3.1.2. Skutek ex nunc
10.3.2. Orzeczenia dotyczące nieważności
10.3.2.1. Skutek ex tunc
10.3.2.2. Skutek ex nunc

Rozdział 11. Konsekwencje nieuzasadnionego odstąpienia od wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

11.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa
11.2. Możliwość uruchomienia procedury z art. 226 TWE
11.3. Nieuzasadnione odstąpienie od zadania pytania prejudycjalnego jako naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu
11.4. Nieuzasadnione odstąpienie od zadania pytania prejudycjalnego jako naruszenie prawa do rzetelnego procesu na gruncie art. 6 EKPCz

CZĘŚĆ II. PYTANIE PREJUDYCJALNE W PRAWIE POLSKIM

Rozdział 1. Wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym w sprawach administracyjnych


1.1. Podmioty uprawnione do występowania z pytaniem prejudycjalnym
1.1.1. WSA i NSA jako "sąd lub trybunał" w rozumieniu art. 234 TWE
1.1.2. Możliwość działania stron
1.2. Wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym
1.2.1. Podstawa prawna
1.2.2. Forma
1.3. Zaskarżalność decyzji o wystąpieniu z pytaniem prejudycjalnym
1.4. Dopuszczalność wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym sądu, który otrzymał sprawę do ponownego rozpoznania, a kwestia związania sądu wskazówkami sądu wyższej instancji
1.5. Dopuszczalność zobowiązania sądu niższej instancji przez sąd wyższej instancji do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
1.6. Orzeczenie ETS jako podstawa wznowienia postępowania

Rozdział 2. Wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym w sprawach cywilnych

2.1. Podmioty uprawnione do występowania z pytaniem prejudycjalnym
2.2. Forma wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
2.3. Możliwość wzruszenia postanowienia sądu o wystąpieniu z pytaniem prejudycjalnym
2.4. Dopuszczalność wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym sądu, który otrzymał sprawę do ponownego rozpoznania, a kwestia związania sądu wykładnią prawa i wskazówkami co do dalszego postępowania przez sąd wyższej instancji
2.5. Orzeczenie ETS jako podstawa wznowienia postępowania

Rozdział 3. Wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym w sprawach karnych

3.1. Podmioty uprawnione do występowania z pytaniem prejudycjalnym
3.2. Podmioty zobowiązane do występowania z pytaniem prejudycjalnym
3.3. Decyzja sądu karnego o wystąpieniu z pytaniem prejudycjalnym
3.4. Uprawnienie stron postępowania karnego do złożenia wniosku o wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym
3.5. Treść wniosku prejudycjalnego
3.6. Dopuszczalność wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym sądu, który jest związany zapatrywaniami prawnymi i wskazaniami innego sądu
3.7. Orzeczenie prejudycjalne jako podstawa wznowienia postępowania
3.8. Podsumowanie

ANEKS

Akty prawne i dokumenty Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej (wyciąg)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wyciąg)
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (wyciąg)
Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (wyciąg)
Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (wyciąg)
Nota informacyjna Trybunału Sprawiedliwości dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym
Wskazówki dla pełnomocników stron
Polskie sprawy w postępowaniu prejudycjalnym
I.1. Wniosek WSA w Warszawie w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie, C-313/05
I.2. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie, C-313/05
II. Wniosek WSA w Łodzi w sprawie Ceramika Paradyż Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, C-168/06

Wykaz orzeczeń ETS

Bibliografia

Ukryj

Opis:


Stan prany na 01.05.2007 r.


Przygotowane przez członków Biura Studiów i Analiz SN oraz asystentów w Izbach SN opracowanie stanowi kompendium wiedzy mające służyć pomocą m.in. sędziom, adwokatom i radcom prawnym, którzy w konkretnych sprawach rozważają przydatność zastosowania instytucji pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Publikacja składa się z trzech części.

W pierwszej - europejskiej - przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące instytucji pytania prejudycjalnego w prawie unijnym, a więc jego funkcję, przesłanki oraz procedurę zadawania, jak również charakter prawny i skutki orzeczeń. Zamieszczone w tej części wskazówki odnoszące się do sposobu formułowania pytań oraz przebiegu procedury ich rozpatrywania, zapewne zainteresują praktyków.

W drugiej - krajowej - omówiono kwestie związane z występowaniem sądów krajowych z pytaniem prejudycjalnym w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Opisano w niej czynności procesowe poprzedzające wniesienie pytania, formę prawną samego wniosku prejudycjalnego, podmioty uprawnione i zobowiązane do zadawania pytań oraz potencjalne procesowe konsekwencje oczekiwania na orzeczenie prejudycjalne. Ponadto zwrócono uwagę na dokonujące się pod wpływem procedur prejudycjalnych zmiany w zakresie samodzielności jurysdykcyjnej sądu krajowego.

Na część trzecią składają się akty prawne i dokumenty UE (wyciągi z traktatów, Statutu i Regulaminu ETS, wskazówki dla pełnomocników stron), przykłady polskich pytań prejudycjalnych oraz wykaz orzeczeń i literatury.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-388-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 292
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-0894:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów