Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

Książka zawiera omówienie aktualnie obowiązujących unormowań konwencji międzynarodowych, które tworzą uniwersalny system ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

więcej

Autorzy: Maciej Barczewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0961:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 45,05 zł.
Twoja cena brutto już od: 40,55 zł. ( Oszczędzasz: 4,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11
Czasopisma
str. 11
Organizacje, stowarzyszenia, inne
str. 11
Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I. Traktatowe podstawy uniwersalnego systemu ochrony praw autorskich i pokrewnych
str. 17

1. Pojęcie praw autorskich i praw pokrewnych
str. 17
2. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych
str. 21
2.1. Geneza
str. 21
2.2. Kolejne wersje tekstu konwencji
str. 25
2.2.1. Akt berneński - 1886 r.
str. 25
2.2.2. Dodatkowy akt paryski - 1896 r.
str. 26
2.2.3. Akt berliński - 1908 r.
str. 26
2.2.4. Dodatkowy protokół berneński - 1914 r.
str. 27
2.2.5. Akt rzymski - 1928 r.
str. 27
2.2.6. Akt brukselski - 1948 r. .
str. 28
2.2.7. Akt sztokholmski - 1967 r.
str. 29
2.2.8. Akt paryski - 1971 r.
str. 30
2.3. Przedmiotowy zakres ochrony
str. 31
2.4. Podmiotowy zakres ochrony
str. 36
2.4.1. Kryterium autorstwa
str. 36
2.4.2. Kryterium obywatelstwa
str. 37
2.4.3. Kryterium miejsca pobytu
str. 39
2.4.4. Kryteria szczególne
str. 40
2.5. Czasowy zakres stosowania konwencji
str. 42
2.6. Zasady ochrony konwencyjnej
str. 42
2.6.1. Zasada asymilacji
str. 42
2.6.2. Zasada automatyzmu i niezależności ochrony
str. 45
2.7. Uprawnienia przewidziane w konwencji
str. 46
2.7.1. Prawa osobiste (art. 6bis)
str. 47
2.7.2. Prawo zezwalania na tłumaczenie (art. 8)
str. 48
2.7.3. Prawo zezwalania na reprodukcję (art. 9)
str. 48
2.7.4. Prawo zezwalania na wystawienie, wykonanie i recytację dzieła (art. 11, art. 11ter)
str. 49
2.7.5. Prawa nadawcze (art. 11bis)
str. 50
2.7.6. Prawo zezwalania na opracowanie dzieła zależnego (art. 12)
str. 57
2.7.7. Prawo zezwalania na nagranie dzieła (art. 13)
str. 58
2.7.8. Prawa filmowe (art. 14)
str. 58
2.7.9. Prawo do wynagrodzenia za odsprzedaż oryginału dzieła (art. 14)
str. 59
2.8. Ograniczenia ochrony konwencyjnej
str. 61
2.9. Czasowe ramy ochrony uprawnień
str. 64
2.10. Szczególne ułatwienia dla państw rozwijających się
str. 66
3. Powszechna konwencja o prawie autorskim
str. 69
3.1. Geneza i stosunek do Konwencji berneńskiej
str. 69
3.2. Zakres ochrony konwencyjnej
str. 72
3.3. Formalne przesłanki ochrony
str. 75
3.4. Zasada asymilacji i uprawnienia przewidziane w konwencji
str. 77
3.5. Czasowe ramy ochrony uprawnień
str. 81
4. Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych
str. 82
4.1. Geneza
str. 82
4.2. Zakres ochrony konwencyjnej
str. 83
4.3. Formalne przesłanki ochrony
str. 86
4.4. Uprawnienia przewidziane w konwencji
str. 86
4.4.1. Prawa wykonawców
str. 86
4.4.2. Prawa producentów fonogramów
str. 88
4.4.3. Prawa organizacji nadawczych
str. 88
4.5. Ograniczenia ochrony konwencyjnej
str. 89
4.6. Czasowe ramy ochrony uprawnień
str. 90
5. Podsumowanie
str. 90

Rozdział II. Rozwój uniwersalnego systemu ochrony praw autorskich i pokrewnych pod wpływem współczesnego postępu technicznego
str. 93

1. Ochrona przed niedozwolonym powielaniem fonogramów oraz rozpowszechnianiem programów za pośrednictwem satelity
str. 93
1.1. Konwencja o ochronie producentów fonogramów przed ich niedozwolonym powielaniem
str. 93
1.1.1. Geneza i stosunek do innych umów międzynarodowych
str. 93
1.1.2. Zakres ochrony konwencyjnej
str. 94
1.1.3. Formalne przesłanki ochrony
str. 95
1.1.4. Obowiązek zapewnienia ochrony przed naruszeniami
str. 95
1.1.5. Ograniczenia ochrony konwencyjnej
str. 96
1.1.6. Czasowe ramy ochrony konwencyjnej
str. 96
1.2. Konwencja dotycząca rozpowszechniania sygnału programu przekazywanego za pośrednictwem satelity
str. 96
1.2.1. Geneza i stosunek do innych umów międzynarodowych
str. 96
1.2.2. Zakres ochrony konwencyjnej
str. 97
1.2.3. Obowiązek zapewnienia ochrony przed naruszeniami
str. 98
1.2.4. Ograniczenia ochrony konwencyjnej
str. 98
1.2.5. Czasowe ramy ochrony konwencyjnej
str. 99
2. Ochrona praw autorskich i pokrewnych przed naruszeniami związanymi z zastosowaniem technologii cyfrowych
str. 99
2.1. Geneza traktatów WIPO z 1996 r.
str. 99
2.2. Traktat WIPO o prawie autorskim
str. 101
2.2.1. Stosunek do innych umów międzynarodowych
str. 101
2.2.2. Zakres ochrony traktatowej
str. 102
2.2.3. Uprawnienia przewidziane w traktacie
str. 103
2.2.3.1. Prawo zezwalania na wprowadzanie do obrotu - art. 6
str. 103
2.2.3.2. Prawo najmu - art. 7
str. 103
2.2.3.3. Prawo publicznego komunikowania - art. 8
str. 104
2.2.3.4. Ochrona środków technicznych i informacji o zarządzaniu prawami - art. 11, 12
str. 105
2.2.3.5. Prawo zezwalania na reprodukcję dzieła
str. 108
2.2.4. Ograniczenia ochrony traktatowej
str. 108
2.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach
str. 109
2.3.1. Stosunek do innych umów międzynarodowych
str. 109
2.3.2. Zakres ochrony traktatowej
str. 110
2.3.3. Zasady ochrony konwencyjnej
str. 111
2.3.4. Uprawnienia przewidziane w traktacie
str. 112
2.3.5. Ograniczenia ochrony traktatowej
str. 116
2.3.6. Czasowe ramy ochrony uprawnień
str. 116
3. Nowe problemy związane z postępem technicznym
str. 117
3.1. Problem rejestracji audiowizualnych
str. 117
3.2. Problem ochrony organizacji nadawczych
str. 118
3.3. Problem jurysdykcji w odniesieniu do naruszeń praw autorskich i pokrewnych w sieci internetowej
str. 119
4. Podsumowanie
str. 120

Rozdział III. Ochrona praw autorskich i pokrewnych w umowach dotyczących stosunków handlowych
str. 123

1. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)
str. 123
1.1. Geneza
str. 123
1.2. Charakter porozumienia i jego stosunek do innych umów międzynarodowych
str. 125
1.3. Zakres ochrony
str. 127
1.4. Zasady ochrony
str. 130
1.5. Uprawnienia przewidziane w porozumieniu
str. 133
1.5.1. Prawa autorskie
str. 133
1.5.2. Prawa pokrewne.
str. 134
1.5.2.1. Prawa wykonawców - art. 14 ust. 1
str. 134
1.5.2.2. Prawa producentów fonogramów - art. 14 ust. 2
str. 134
1.5.2.3. Prawa organizacji nadawczych - art. 14 ust. 3
str. 135
1.6. Ograniczenia ochrony
str. 135
1.7. Czas ochrony
str. 136
2. Porozumienia o współpracy WTO oraz WIPO
str. 137
3. Porozumienia o wolnym handlu
str. 138
4. Podsumowanie
str. 139

Rozdział IV. Egzekwowanie przestrzegania zobowiązań traktatowych oraz rozstrzyganie sporów międzynarodowych dotyczących praw autorskich i pokrewnych
str. 141

1. Uwagi wprowadzające
str. 141
2. Podstawowe reguły dochodzenia i egzekwowania praw autorskich i pokrewnych przewidziane w Porozumieniu TRIPS
str. 142
3. Rodzaje środków i procedur ustalanych na podstawie Porozumienia TRIPS
str. 144
3.1. Procedury cywilne i administracyjne
str. 144
3.1.1. Dowody
str. 145
3.1.2. Zabezpieczenie roszczeń i inne środki zaradcze
str. 145
3.1.3. Odszkodowanie
str. 146
3.1.4. Prawo do informacji
str. 146
3.1.5. Wynagrodzenie szkody pozwanemu
str. 147
3.2. Środki tymczasowe
str. 147
3.3. Środki stosowane przy kontroli granicznej
str. 148
3.4. Procedury karne i kary
str. 149
4. Regulacje Wspólnoty Europejskiej dotyczące egzekwowania praw autorskich i pokrewnych
str. 149
5. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych
str. 154
5.1. Tradycyjne sposoby rozstrzygania sporów
str. 154
5.2. Rola Światowej Organizacji Handlu
str. 156
5.2.1. Procedura rozstrzygania sporów
str. 156
5.2.1.1. Konsultacje
str. 156
5.2.1.2. Zespół orzekający
str. 157
5.2.1.3. Postępowanie apelacyjne
str. 158
5.2.1.4. Wykonanie zaleceń i orzeczeń
str. 159
5.2.1.5. Arbitraż
str. 159
5.2.2. Przykłady dotychczas rozstrzyganych sporów
str. 160
5.2.2.1. USA - Japonia (WT/DS28) oraz Wspólnoty Europejskie - Japonia (WT/DS42)
str. 160
5.2.2.2. USA - Irlandia (WT/DS82) oraz USA - Wspólnota Europejska (WT/DS115)
str. 161
5.2.2.3. Wspólnota Europejska - USA (WT/DS160)
str. 161
6. Podsumowanie
str. 163
Rozdział V. Relacje między uniwersalnym a regionalnymi oraz wybranymi krajowymi systemami ochrony praw autorskich i pokrewnych
str. 165
1. Uwagi wprowadzające
str. 165
2. Systemy regionalne
str. 166
2.1. Systemy europejskie
str. 166
2.1.1. Wspólnota Europejska
str. 166
2.1.2. Rada Europy
str. 169
2.2. Systemy pozaeuropejskie
str. 171
2.2.1. Systemy amerykańskie
str. 171
2.2.1.1. Porozumienia o wolnym handlu
str. 171
2.2.1.2. Wspólnota Andyjska
str. 173
2.2.2. System afrykański
str. 174
3. Wybrane systemy krajowe
str. 177
3.1. Rzeczpospolita Polska
str. 177
3.2. Zjednoczone Królestwo
str. 180
3.3. Federacja Rosyjska
str. 182
3.4. Kenia
str. 184
4. Podsumowanie
str. 185

Konkluzje
str. 187
Bibliografia
str. 193

1. Materiały źródłowe
str. 193
2. Literatura
str. 196

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie aktualnie obowiązujących unormowań konwencji międzynarodowych, które tworzą uniwersalny system ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

Znajomość problematyki traktatowej ochrony wspomnianych uprawnień nabrała bowiem niezwykle istotnego znaczenia w dobie globalnego obrotu twórczością. W konsekwencji przeprowadzono analizę zmierzającą do ustalenia, czy dotychczasowe standardy uniwersalne zapewniają dostateczną ochronę zarówno majątkowych, jak i osobistych interesów podmiotów praw autorskich oraz pokrewnych. Wymagało to również przedstawienia środków służących egzekwowaniu odpowiednich obowiązków traktatowych oraz uwzględnienia dostępnych sposobów rozstrzygania sporów międzynarodowych dotyczących realizacji wspomnianych zobowiązań. W pracy omówiono także relacje między uniwersalnym a regionalnymi oraz krajowymi systemami ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-565-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 208
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-0961:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów