Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo celne - międzynarodowe, wspólnotowe, polskie

W drugim wydaniu książki zaprezentowano podstawowe różnice pomiędzy regulacją obowiązującą we Wspólnocie Europejskiej od lat 90. ubiegłego wieku a przepisami zmodernizowanego kodeksu celnego. Przywołano również aktualne orzeczenia ETS i sądów polskich.

więcej

Autorzy: Krzysztof Lasiński-Sulecki (red.), Marcin Mikołaj Kałduński, Wojciech Morawski, Małgorzata Śpiewak,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.08.2009 r.
Kod: KAM-0957:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Wstęp
str. 23

Rozdział pierwszy
ZAGADNIENIA OGÓLNE
str. 25


1. Problematyka definicji cła i prawa celnego
str. 25
2. Rys historyczny prawa celnego
str. 26
3. Źródła prawa celnego
str. 29
3.1. Katalog źródeł prawa celnego
str. 29
3.2. Prawo międzynarodowe wśród źródeł prawa celnego
str. 29
3.3. Prawo wspólnotowe wśród źródeł prawa celnego
str. 31
3.4. Prawo krajowe wśród źródeł prawa celnego
str. 35
4. Wykładnia prawa celnego
str. 36
4.1. Uwagi wstępne
str. 36
4.2. Regulacja prawnomiędzynarodowa a wykładnia przepisów
str. 36
4.3. Regulacja wspólnotowa a wykładnia przepisów
str. 38
4.4. Ingerencyjny charakter prawa celnego a jego wykładnia
str. 40

Rozdział drugi
PRAWNOMIĘDZYNARODOWA REGULACJA PROBLEMATYKI CELNEJ
str. 41


1. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
str. 41
1.1. Wprowadzenie
str. 41
1.2. Porozumienie ustanawiające WTO
str. 42
1.3. WTO jako organizacja międzynarodowa
str. 43
1.4. Filary WTO
str. 45
1.4.1. GATT
str. 45
1.4.2. GATS
str. 48
1.4.3. TRIPS
str. 50
1.5. Zasada niedyskryminacji
str. 50
1.5.1. Klauzula największego uprzywilejowania
str. 51
1.5.2. Klauzula narodowa
str. 52
1.6. Rozwiązywanie sporów w ramach WTO
str. 54
1.7. Sankcje w ramach WTO
str. 55
2. Światowa Organizacja Celna (WCO)
str. 56
3. Taryfy celne i inne bariery w dostępie do rynku
str. 58
3.1. Kategoryzacja barier
str. 58
3.2. Taryfy celne
str. 59
3.3. Bariery pozataryfowe. Kwoty
str. 61
3.4. Państwowe przedsiębiorstwa handlowe (STEs)
str. 63
3.5. Techniczne bariery w handlu
str. 65
3.6. Regionalne ugrupowania integracji gospodarczej (FTA i CU)
str. 67

Rozdział trzeci
PRAWO MIĘDZYNARODOWE A PRAWO WSPÓLNOTOWE
str. 70


1. Uwagi wstępne
str. 70
2. Skutek bezpośredni umów międzynarodowych we wspólnotowym porządku prawnym
str. 70
2.1. Związanie instytucji WE oraz państw członkowskich postanowieniami umów międzynarodowych
str. 70
2.2. Możliwość bezpośredniego powoływania się na umowy zawarte w ramach WTO
str. 71
2.3. Formuła Fediol
str. 73
2.4. Formuła Nakajima
str. 73
2.5. Sprawa Biret
str. 74
3. Doktrynalna krytyka stanowiska ETS
str. 75

Rozdział czwarty
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA JAKO UNIA CELNA
str. 76


1. Unie celne
str. 76
2. Artykuł 23 i 25 TWE
str. 76
3. Zakaz stosowania ceł i wszelkich opłat o skutku równoważnym
str. 77
4. Zakaz ograniczeń ilościowych oraz środków o skutku równoważnym
str. 80
5. Wspólna Taryfa Celna
str. 80

Rozdział piąty
POLITYKA CELNA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
str. 81


1. Definicja polityki celnej
str. 81
2. Typologia polityki celnej
str. 82
3. Wspólna polityka handlowa WE
str. 83
4. Zasadnicze cechy polityki celnej Wspólnoty Europejskiej
str. 83

Rozdział szósty
ELEMENTY KALKULACYJNE
str. 86


1. Wprowadzenie
str. 86
2. Taryfa celna
str. 86
2.1. Rola taryfy celnej
str. 86
2.2. Klasyfikacja taryfowa i Wspólna Taryfa Celna
str. 86
2.3. TARIC i inne taryfy użytkowe
str. 88
2.4. Interpretacja przepisów klasyfikacyjnych
str. 89
2.4.1. ORINS
str. 89
2.4.2. Wykładnia językowa porównawcza
str. 91
2.4.3. Znaczenie not wyjaśniających oraz opinii klasyfikacyjnych WCO
str. 91
2.4.3.1. Orzecznictwo sądów polskich
str. 91
2.4.3.2. Orzecznictwo ETS
str. 92
2.4.4. Znaczenie aktów wydawanych przez Komisję
str. 93
2.4.5. Znaczenie orzecznictwa ETS
str. 94
2.4.6. Znaczenie praktyki zagranicznej
str. 95
2.5. Wiążąca informacja taryfowa
str. 95
2.5.1. Charakterystyka ogólna
str. 95
2.5.2. Okres związania organów celnych WIT
str. 96
2.5.3. Baza EBTI
str. 98
2.5.4. Postępowanie w wypadku sprzecznych WIT
str. 98
2.5.5. WIT w zmodernizowanym kodeksie celnym
str. 99
2.6. Stawki celne
str. 99
3. Wartość celna
str. 101
3.1. Znaczenie przepisów dotyczących wartości celnej
str. 101
3.2. Prawnomiędzynarodowa regulacja wartości celnej
str. 102
3.3. Metody ustalania wartości celnej
str. 103
3.3.1. Katalog metod ustalania wartości celnej
str. 103
3.3.2. Metoda wartości transakcyjnej
str. 103
3.3.3. Niedopuszczalność stosowania metody wartości transakcyjnej
str. 106
3.3.3.1. Uwagi ogólne
str. 106
3.3.3.2. Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów
str. 106
3.3.3.3. Warunki i świadczenia o wartości niemożliwej do określenia
str. 107
3.3.3.4. Udział sprzedawcy w dochodach kupującego
str. 107
3.3.3.5. Powiązanie sprzedawcy i nabywcy
str. 108
3.3.4. Metody wartości transakcyjnej towarów identycznych oraz podobnych
str. 109
3.3.5. Metoda ceny jednostkowej
str. 110
3.3.6. Metoda wartości kalkulowanej
str. 111
3.3.7. Metoda "ostatniej szansy"
str. 111
3.4. Doliczenia i odliczenia od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej
str. 112
3.4.1. Wprowadzenie
str. 112
3.4.2. Doliczanie wydatków poniesionych przez kupującego
str. 112
3.4.3. Doliczanie wartości niektórych towarów i usług dostarczonych przez kupującego
str. 113
3.4.4. Doliczanie honorariów, tantiem i opłat licencyjnych
str. 114
3.4.5. Doliczanie dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania towarów
str. 114
3.4.6. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz koszty związane z transportem
str. 115
3.4.7. Odliczanie odsetek wynikających z umowy o finansowaniu
str. 116
3.4.8. Inne odliczane koszty
str. 116
3.4.9. "Wyodrębnienie" z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej
str. 117
3.5. Korekta wartości celnej - zarys problematyki
str. 118
3.6. Deklaracja wartości celnej
str. 118
3.7. Wartość celna w z.k.c
str. 119
4. Pochodzenie towarów
str. 119
4.1. Znaczenie ustalenia pochodzenia towaru
str. 119
4.2. Preferencyjne a niepreferencyjne reguły pochodzenia towarów
str. 120
4.3. Niepreferencyjne pochodzenie towarów
str. 120
4.4. Pochodzenie preferencyjne
str. 122
4.4.1. Ogólne zasady
str. 122
4.4.2. Kumulacja
str. 123
4.4.3. Dowód preferencyjnego pochodzenia
str. 124
4.5. Wiążąca informacja o pochodzeniu
str. 125
4.6. Regulacja pochodzenia towarów w z.k.c.
str. 125

Rozdział siódmy
WPROWADZENIE TOWARÓW NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY
str. 126


1. Dozór celny nad wprowadzanymi towarami
str. 126
2. Przemieszczanie wprowadzonych towarów
str. 127
3. Przedstawienie towarów organom celnym
str. 127
4. Deklaracja skrócona
str. 128
5. Obowiązek nadania przeznaczenia celnego przedstawionym towarom
str. 129
6. Czasowe składowanie towarów
str. 130
7. Uwagi końcowe
str. 131

Rozdział ósmy
PRZEZNACZENIA CELNE
str. 133


1. Uwagi ogólne
str. 133
2. Procedury celne - wprowadzenie
str. 133
2.1. Procedury przewidziane we wspólnotowym kodeksie celnym
str. 133
2.2. Objęcie towarów procedurą celną
str. 134
2.2.1. Zgłoszenie celne
str. 134
2.2.2. Sprostowanie zgłoszenia
str. 135
2.2.3. Unieważnienie zgłoszenia
str. 135
2.2.4. Znaczenie daty przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 135
2.2.5. Weryfikacja zgłoszenia celnego
str. 135
2.2.6. Zapewnienie tożsamości towarów
str. 136
2.2.7. Zwolnienie towarów
str. 136
2.2.8. Regulacja sytuacji towarów
str. 137
2.2.9. Procedury uproszczone
str. 137
2.2.10. Kontrola zgłoszeń po zwolnieniu towarów
str. 137
3. Dopuszczenie do swobodnego obrotu
str. 138
3.1. Uwagi ogólne
str. 138
3.2. Objęcie towarów procedurą
str. 138
3.3. Właściwość przepisów z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 139
3.4. Uproszczenia związane ze zgłoszeniem do procedury
str. 139
3.5. Stawka zerowa bądź obniżona z uwagi na przeznaczenie
str. 140
3.6. Utrata statusu celnego towarów wspólnotowych
str. 140
4. Wywóz
str. 141
5. Procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne
str. 141
6. Tranzyt zewnętrzny
str. 142
6.1. Wprowadzenie
str. 142
6.2. Podstawy normatywne
str. 143
6.3. Przebieg procedury tranzytu zewnętrznego
str. 144
6.4. Wspólna procedura tranzytowa
str. 145
6.5. Tranzyt z użyciem karnetu TIR
str. 145
6.6. Tranzyt z użyciem karnetu ATA
str. 146
6.7. Manifest reński
str. 146
6.8. Towary NATO
str. 146
6.9. Tranzyt przesyłek pocztowych
str. 147
6.10. Specyficzne formy transportu
str. 147
7. Skład celny
str. 147
7.1. Istota procedury
str. 147
7.2. Typy składów celnych
str. 148
7.3. Obowiązki związane z procedurą
str. 148
7.4. Zwyczajowe zabiegi
str. 149
7.5. Dodatkowe możliwości
str. 149
7.6. Procedura składu celnego a wartość celna
str. 150
8. Uszlachetnianie czynne
str. 150
8.1. Wprowadzenie
str. 150
8.2. System zawieszeń a system ceł zwrotnych
str. 151
8.3. Pozwolenie i warunki jego uzyskania
str. 151
8.4. Współczynnik produktywności
str. 152
8.5. Przebieg procedury
str. 153
8.6. Dług celny w systemie zawieszeń
str. 154
8.7. Zwrot lub umorzenie należności w systemie ceł zwrotnych
str. 154
8.8. Użycie towarów ekwiwalentnych
str. 155
9. Przetwarzanie pod kontrolą celną
str. 155
9.1. Istota procedury
str. 155
9.2. Pozwolenie
str. 156
9.3. Dług celny
str. 157
9.4. Preferencje taryfowe
str. 157
10. Odprawa czasowa
str. 157
10.1. Istota procedury
str. 157
10.2. Pozwolenie
str. 158
10.3. Termin
str. 158
10.4. Należności celne przywozowe
str. 159
10.5. Dług celny
str. 159
10.6. ATA oraz CPD
str. 159
11. Uszlachetnianie bierne
str. 160
11.1. Wprowadzenie
str. 160
11.2. Pozwolenie i warunki jego uzyskania
str. 160
11.3. Przebieg procedury
str. 161
11.4. Całkowite lub częściowe zwolnienie od cła
str. 161
11.5. System standardowej wymiany
str. 163
12. Tranzyt wewnętrzny
str. 163
13. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe
str. 164
13.1. Geneza wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych
str. 164
13.2. Pojęcie wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego
str. 165
13.3. Tworzenie wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych
str. 165
13.4. Wprowadzanie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego
str. 166
13.5. Funkcjonowanie wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych
str. 167
13.6. Wyprowadzanie towarów z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego
str. 167
14. Inne przeznaczenia celne
str. 168
14.1. Wprowadzenie
str. 168
14.2. Powrotny wywóz towarów
str. 168
14.3. Zniszczenie towarów
str. 168
14.4. Zrzeczenie się towarów na rzecz Skarbu Państwa
str. 169
15. Procedury celne w z.k.c.
str. 169

Rozdział dziewiąty
OPERACJE UPRZYWILEJOWANE
str. 171


1. Wprowadzenie
str. 171
2. Zwolnienia
str. 171
3. Towary powracające
str. 173
4. Produkty rybołówstwa morskiego oraz inne produkty wydobyte z morza
str. 174
5. Zmiany wynikające z z.k.c.
str. 174

Rozdział dziesiąty
DŁUG CELNY
str. 175


1. Pojęcie długu celnego
str. 175
2. Zabezpieczenie kwoty długu celnego
str. 175
2.1. Uwagi wstępne
str. 175
2.2. Klasyfikacja zabezpieczeń
str. 176
2.3. Forma zabezpieczenia
str. 176
2.4. Wysokość zabezpieczenia
str. 177
2.5. Zwolnienie zabezpieczenia
str. 178
3. Powstanie długu celnego
str. 179
3.1. Wprowadzenie
str. 179
3.2. Dług celny w przywozie
str. 179
3.3. Dług celny w wywozie
str. 183
3.4. Solidarność dłużników
str. 183
3.5. Moment powstania długu celnego
str. 185
3.6. Miejsce powstania długu celnego
str. 185
3.7. Dług celny a czynności i towary nielegalne
str. 186
4. Zaksięgowanie i podanie do wiadomości dłużnika kwoty należności wynikającej z długu celnego
str. 187
4.1. Obliczenie kwoty należności
str. 187
4.2. Zaksięgowanie kwoty należności
str. 188
4.3. Zaksięgowanie retrospektywne
str. 190
4.4. Odstąpienie od retrospektywnego zaksięgowania
str. 190
4.5. Powiadomienie dłużnika o kwocie należności
str. 195
5. Uiszczenie należności
str. 196
5.1. Termin uiszczenia należności
str. 196
5.2. Odroczenie płatności
str. 197
5.3. Zawieszenie obowiązku uiszczenia cła
str. 198
5.4. Termin dokonania zapłaty kwoty należności
str. 199
5.5. Forma płatności
str. 200
6. Inne sposoby wygaśnięcia długu celnego
str. 200
7. Zwrot i umorzenie należności celnych
str. 202
7.1. Regulacje ogólne
str. 202
7.2. Należności celne nienależne lub wadliwie zaksięgowane
str. 203
7.3. Unieważnienie zgłoszenia celnego
str. 204
7.4. Towary wadliwe lub niezgodne z warunkami kontraktu
str. 204
7.5. Inne sytuacje objęte zakresem zastosowania art. 239 w.k.c.
str. 204
7.5.1. Regulacja zawarta w w.k.c.
str. 204
7.5.2. Regulacja zawarta w r.w.
str. 205
7.5.3. Ogólna klauzula słuszności
str. 205
7.5.4. Tryb zwrotu
str. 207
8. Dług celny w z.k.c.
str. 208

Rozdział jedenasty
ANTYDUMPING
str. 209


1. Wprowadzenie
str. 209
1.1. Definicja
str. 209
1.2. Antydumping a fair trade
str. 211
2. Regulacja antydumpingu
str. 213
2.1. Artykuł VI GATT
str. 213
2.2. Porozumienie o stosowaniu artykułu VI GATT
str. 214
3. Postępowania antydumpingowe
str. 214
3.1. Wszczęcie postępowania
str. 214
3.2. Postępowanie dowodowe
str. 216
4. Ustalenie dumpingu
str. 218
4.1. Wstęp
str. 218
4.2. Podobny produkt
str. 218
4.3. Normalna wartość produktu i cena eksportowa
str. 218
4.3.1. Zasada podstawowa
str. 218
4.3.2. Dodatkowe metody obliczania wartości produktu
str. 219
4.3.3. Sprzedaż poniżej kosztów
str. 220
4.3.4. Porównanie
str. 220
4.3.5. Metody porównania
str. 220
4.3.5.1. Uśrednianie (Averaging)
str. 220
4.3.5.2. Zerowanie (Zeroing)
str. 221
5. Ustalenie szkody
str. 222
5.1. Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody
str. 222
5.2. Czynniki podlegające ocenie przy ustalaniu szkody
str. 223
5.3. Czynniki podlegające ocenie przy ustalaniu groźby poważnej szkody
str. 224
5.4. Związek przyczynowy
str. 225
5.5. Przemysł krajowy
str. 226
6. Nałożenie środków antydumpingowych
str. 226
6.1. Środki tymczasowe
str. 227
6.2. Cła antydumpingowe
str. 227
6.2.1. Podstawowe zasady
str. 227
6.2.2. Retroaktywność
str. 228
6.2.3. Przegląd
str. 229
6.3. Zobowiązania cenowe
str. 230
6.4. Środki przeciwdziałające obejściu prawa
str. 231
7. Regulacja wspólnotowa w zarysie
str. 232
7.1. Uwagi wstępne
str. 232
7.2. Regulacja antydumpingu
str. 232
7.2.1. Ustalenie dumpingu
str. 233
7.2.2. Ustalenie szkody
str. 234
7.3. Postępowanie antydumpingowe
str. 236

Rozdział dwunasty
SUBSYDIA
str. 238


1. Wprowadzenie
str. 238
2. Definicja subsydiów
str. 240
2.1. Pojęcie podstawowe
str. 240
2.2. Wkład finansowy
str. 240
2.3. Przypisanie wkładu finansowego rządowi
str. 242
2.4. Przyznana korzyść
str. 243
2.4.1. Uwagi wstępne
str. 243
2.4.2. Metoda prywatnego inwestora
str. 244
2.4.3. Metoda kosztów produkcji
str. 244
2.5. Specyficzny odbiorca
str. 245
3. Rodzaje subsydiów
str. 246
3.1. Uwagi wstępne
str. 246
3.2. Subsydia zakazane
str. 247
3.3. Subsydia zaskarżalne i niezaskarażalne
str. 250
3.3.1. Subsydia powodujące szkodę
str. 251
3.3.1.1. Szkoda
str. 251
3.3.1.2. Groźba szkody
str. 252
3.3.1.3. Faktyczne opóźnienie utworzenia przemysłu krajowego
str. 253
3.3.1.4. Związek przyczynowy
str. 253
3.3.2. Zniweczenie lub osłabienie
str. 254
3.3.3. Poważny uszczerbek
str. 254
4. Przeciwdziałanie subsydiom
str. 256
4.1. Wstęp
str. 256
4.2. Środki multilateralne
str. 257
4.2.1. Subsydia zakazane
str. 257
4.2.2. Subsydia zaskarżalne
str. 258
4.3. Środki wyrównawcze (CVDs)
str. 258
4.3.1. Warunki nałożenia CVDs
str. 258
4.3.2. Postępowanie w sprawie CVDs
str. 259
4.3.3. Nałożenie CVDs
str. 261
4.3.3.1. Tymczasowe środki wyrównawcze
str. 261
4.3.3.2. Dobrowolne zobowiązania
str. 261
4.3.3.3. Ostateczne środki wyrównawcze
str. 262
5. Przegląd CVDs
str. 262
5.1. Typy przeglądów
str. 262
5.2. Przegląd administracyjny
str. 263
5.3. Przegląd kończący
str. 263
6. Regulacja wspólnotowa w zarysie
str. 263

Rozdział trzynasty
ŚRODKI OCHRONNE
str. 268


1. Wstęp
str. 268
2. Historia regulacji GATT/WTO
str. 269
3. Podstawy prawne stosowania środków ochronnych
str. 270
3.1. Artykuł XIX GATT
str. 270
3.2. AS
str. 270
4. Definicje podstawowych pojęć
str. 271
4.1. Ustalenie zwiększonego importu
str. 271
4.2. Nieprzewidziany rozwój sytuacji
str. 272
4.3. Ustalenie szkody
str. 273
4.3.1. Ciężka szkoda
str. 273
4.3.2. Groźba ciężkiej szkody
str. 274
4.3.3. Czynniki podlegające rozpoznaniu przy ustalaniu szkody lub jej groźby
str. 275
4.3.4. Związek przyczynowy
str. 276
5. Ograniczenia stosowania środków ochronnych
str. 277
5.1. Zasada podstawowa
str. 277
5.2. Zasada niedyskryminacji
str. 278
5.3. Zasada nieprzypisania
str. 278
5.4. Zakres środków ochronnych
str. 279
5.5. Selektywność
str. 279
6. Postępowanie w sprawie zastosowania środków ochronnych
str. 280
7. Kompensacja
str. 281
8. Czas trwania i przegląd porozumienia w sprawie środków ochronnych
str. 282
9. Środki ochronne dla zapewnienia równowagi bilansu płatniczego
str. 283
9.1. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT)
str. 283
9.2. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
str. 285
10. Środki ochronne w zakresie handlu tekstyliami i odzieżą
str. 286
11. Dobrowolne ograniczenia eksportowe
str. 286
12. Regulacja wspólnotowa w zarysie
str. 287
12.1. Stosowanie środków ochronnych
str. 288
12.2. Procedura stosowania środków ochronnych
str. 289

Rozdział czternasty
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH CELNYCH
str. 292


1. Postępowanie celne w prawie międzynarodowym
str. 292
2. Zasady postępowania celnego w prawie wspólnotowym
str. 292
2.1. Uwagi ogólne
str. 292
2.2. Decyzja według w.k.c
str. 293
2.3. Zaskarżalność decyzji
str. 294
2.4. Wykonalność decyzji
str. 294
2.5. Wzruszanie decyzji
str. 296
2.6. Inne zasady
str. 297
3. Polskie organy celne i kontrolne
str. 297
3.1. Organy celne
str. 297
3.2. Organy kontroli skarbowej
str. 298
4. Zarys regulacji postępowania celnego w prawie celnym i ordynacji podatkowej
str. 298
4.1. Wprowadzenie
str. 298
4.2. Zasady postępowania celnego w ordynacji podatkowej
str. 299
4.2.1. Rola zasad postępowania celnego
str. 299
4.2.2. Zasada praworządności (art. 120 o.p.)
str. 299
4.2.3. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów celnych (art. 121 § 1 o.p.)
str. 299
4.2.4. Zasada udzielania informacji prawnej stronom (art. 121 § 2 o.p.)
str. 300
4.2.5. Zasada prawdy obiektywnej (art. 122 o.p.)
str. 300
4.2.6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 123 o.p.)
str. 301
4.2.7. Zasada przekonywania (art. 124 o.p.)
str. 301
4.2.8. Zasada szybkości (art. 125 o.p.)
str. 302
4.2.9. Zasada pisemności (art. 126 o.p.)
str. 302
4.2.10. Zasada dwuinstancyjności (art. 127 o.p.)
str. 302
4.2.11. Zasada trwałości decyzji ostatecznych (art. 128 o.p.)
str. 302
4.2.12. Zasada jawności postępowania dla stron (art. 129 o.p.)
str. 303
4.3. Przebieg postępowania celnego
str. 303
4.3.1. Wszczęcie postępowania celnego
str. 303
4.3.2. Postanowienia
str. 305
4.3.3. Decyzje
str. 306
4.3.4. Odwołanie i postępowanie odwoławcze
str. 306
4.3.5. Szczególne tryby wzruszania decyzji ostatecznych
str. 308
4.4. Sądowoadministracyjna kontrola decyzji i postanowień
str. 310
4.5. Kontrola celna
str. 311
4.6. Kontrola skarbowa w zakresie ceł
str. 311
5. Informacje dotyczące stosowania przepisów prawa celnego
str. 312
6. Zmiany wynikające z z.k.c.
str. 313

Rozdział piętnasty
PRZEDSTAWICIELSTWO W SPRAWACH CELNYCH
str. 315

1. Charakterystyka ogólna instytucji
str. 315
2. Rodzaje przedstawicielstwa
str. 316
3. Podstawowe wymogi wobec przedstawicieli
str. 316
4. Podstawowe obowiązki przedstawicieli
str. 317

Rozdział szesnasty
SANKCJE ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRAWA CELNEGO
str. 318


1. Rodzaje sankcji
str. 318
2. Sankcje wynikające z przepisów krajowych a prawo wspólnotowe
str. 319
3. Sankcje administracyjne
str. 321
4. Sankcje karne
str. 321
4.1. Uwagi wstępne
str. 321
4.2. Definicja przestępstwa celnego i wykroczenia celnego
str. 321
4.3. Mała, duża i wielka wartość w przepisach k.k.s.
str. 323
4.4. Odpowiedzialność za przestępstwo (wykroczenie) celne popełnione za granicą
str. 324
4.4.1. Przestępstwa celne skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiego oraz przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich
str. 324
4.4.2. Przestępstwa celne i wykroczenia celne ujawnione w wyniku czynności kontrolnych wykonywanych poza granicami Polski
str. 326
4.5. Przestępstwa i wykroczenia celne
str. 326
4.5.1. Uwagi ogólne
str. 326
4.5.2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z przemytem celnym
str. 326
4.5.3. Wyłudzenie pozwolenia celnego, wyłudzenie zwrotu cła lub umorzenia należnego cła oraz paserstwo celne
str. 327
4.5.4. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z oszustwem celnym
str. 330
4.5.5. Inne przestępstwa związane z naruszeniem prawa celnego
str. 332

Rozdział siedemnasty
PERSPEKTYWY ZMIAN WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
str. 336


1. Horyzont czasowy
str. 336
2. Zmiany bieżące
str. 336
2.1. Kontrole celne oparte na analizie ryzyka
str. 336
2.2. Upoważniony podmiot gospodarczy
str. 337
2.3. Elektroniczne cło
str. 338
2.3.1. Uwagi ogólne
str. 338
2.3.2. Filar organizacyjny i filar informatyzacyjny
str. 339
2.3.3. Filar legislacyjny
str. 339

Wykaz aktów prawnych
str. 341


Akty prawa międzynarodowego
str. 341
Akty prawa międzynarodowego (umowy zawarte w ramach WTO/GATT)
str. 342
Akty europejskiego prawa wspólnotowego
str. 345
Rozporządzenia instytucji Wspólnoty
str. 345
Dyrektywy
str. 355
Decyzje instytucji Wspólnoty
str. 355

Akty prawa polskiego
str. 355
Konstytucja
str. 355
Ustawy
str. 355
Rozporządzenia
str. 359

Wykaz orzeczeń ETS oraz SPI
str. 361


Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 361
Orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji
str. 366

Wykaz raportów paneli i organu odwoławczego
str. 367

Skorowidz przedmiotowy
str. 369

Literatura
str. 373

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.08.2009 r.

W prezentowanej publikacji przedstawiono regulacje dotyczące międzynarodowego, wspólnotowego i polskiego prawa celnego na tle wybranych problemów międzynarodowego prawa gospodarczego. Dodatkowo książka została wzbogacona o orzecznictwo ETS i zilustrowana raportami Paneli oraz Organu Odwoławczego WTO.

Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach prawa i nauk ekonomicznych. Autorzy mają nadzieję, że - z uwagi na liczne odwołania do judykatury - niniejsze opracowanie może stanowić użyteczny instrument w pracy radców prawnych, adwokatów, agentów celnych, pracowników administracji celnej oraz sędziów sądów administracyjnych.

W drugim wydaniu książki zaprezentowano podstawowe różnice pomiędzy regulacją obowiązującą we Wspólnocie Europejskiej od lat 90. ubiegłego wieku a przepisami zmodernizowanego kodeksu celnego. Przywołano również aktualne orzeczenia ETS i sądów polskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-884-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 380
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: AGENCJA / Agent celny
Kod: KAM-0957:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów