Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka

Prawo do integralności utworu

Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnej dotyczącej prawa do integralności utworu.

więcej

Autorzy: Anna Maria Niżankowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.08.2007 r.
Kod: KAM-0946:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 13
Podziękowanie
str. 17
Wstęp
str. 19

Rozdział 1
Historia rozwoju prawa autorskiego i koncepcji autorskich praw osobistych
str. 21


1. Uwagi wstępne
str. 21
2. Rozwój prawa autorskiego od średniowiecza do końca XVIII w.
str. 21
3. Francuskie ustawodawstwo autorskie doby rewolucyjnej
str. 27
4. Niemiecka nauka prawa autorskiego w XIX w.
str. 32
4.1. Teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego (die Theorie von Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht)
str. 32
4.2. Teoria prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych (die Theorie von Urheberrecht als Immaterialgüterrecht)
str. 36
5. Francuskie orzecznictwo w dziedzinie prawa autorskiego w XIX w
str. 39
6. Współczesne koncepcje prawa autorskiego
str. 44
7. Regulacja autorskich praw osobistych w poprzednio obowiązujących polskich ustawach o prawie autorskim
str. 47
8. Regulacja autorskich praw osobistych w prawie międzynarodowym
str. 49
8.1. Konwencja berneńska
str. 49
8.2. Traktat WIPO o Prawach Autorskich
str. 54
8.3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Nowojorski Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
str. 55
8.4. Dyrektywy Unii Europejskiej
str. 55
8.5. The Cartagena Decision
str. 56
9. Stosunek autorskiego dobra osobistego (autorskich dóbr osobistych) do dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego
str. 57
10. Katalog autorskich praw osobistych w prawie polskim
str. 75

Rozdział 2
Autorskie prawa osobiste w krajach systemów common law
str. 79


1. Różnice w podejściu do autorskich praw osobistych w krajach tradycji common law i krajach tradycji systemu prawa cywilnego oraz ich przyczyny
str. 79
2. Autorskie prawa osobiste w Stanach Zjednoczonych
str. 87
2.1. Stany Zjednoczone a konwencja berneńska
str. 87
2.2. Orzecznictwo amerykańskie przed uchwaleniem Visual Artists Rights Act
str. 91
2.3. Przyczyny uchwalenia pierwszej federalnej regulacji autorskich praw osobistych - Visual Artists Rights Act
str. 95
2.4. Visual Artists Rights Act a dotychczasowe stanowe regulacje autorskich praw osobistych
str. 96
2.5. Treść autorskich praw osobistych wprowadzonych w Visual Artists Rights Act
str. 98
2.6. Orzecznictwo sądów amerykańskich na gruncie przepisów Visual Artists Rights Act
str. 100
3. Autorskie prawa osobiste w pozostałych krajach systemu common law
str. 104
3.1. Autorskie prawa osobiste w Wielkiej Brytanii
str. 104
3.2. Autorskie prawa osobiste w Kanadzie
str. 107
3.3. Autorskie prawa osobiste w Australii
str. 112
4. Konkluzja
str. 113

Rozdział 3
Treść prawa do integralności utworu
str. 115


1. Uwagi wstępne
str. 115
1.1. Istota prawa do integralności utworu
str. 115
1.2. Nośnik utworu a naruszenie integralności utworu
str. 116
2. Regulacja prawa do integralności utworu w konwencji berneńskiej
str. 120
3. Zagraniczne regulacje prawa do integralności utworu
str. 124
3.1. Modele regulacji prawa do integralności utworu
str. 124
3.2. Testy i mierniki stosowane do oceny zaistnienia naruszenia prawa do integralności utworu
str. 130
3.3. Ograniczenie prawa do integralności utworu w odniesieniu do niektórych rodzajów utworów
str. 133
3.3.1. Utwory audiowizualne
str. 133
3.3.2. Programy komputerowe
str. 136
4. Treść prawa do integralności utworu w polskiej ustawie o prawie autorskim
str. 138
4.1. Uprawnienie twórcy do modyfikowania utworu
str. 145
4.2. Uprawnienie twórcy do ukończenia dzieła, urzeczywistnienia swojej idei twórczej i zaprezentowania jej publiczności
str. 150
4.3. Prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu; dostęp do utworu
str. 155
4.4. Rzetelne wykorzystanie utworu
str. 160
4.5. Zmiany w utworze spowodowane oczywistą koniecznością, którym twórca nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić
str. 163
4.5.1. "Następca prawny" w rozumieniu art. 49 ust. 2 pr.aut. z 1994 r.
str. 169
4.5.2. Oczywista konieczność zmian i słuszna podstawa sprzeciwu twórcy
str. 173
4.5.3. Najczęściej wymieniane zmiany "spowodowane oczywistą koniecznością, którym twórca nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić"
str. 174
4.6. Krąg osób, które muszą zapoznać się z działaniem ingerującym w utwór
str. 181
4.7. Nadużycie prawa do integralności utworu
str. 184
5. Typy naruszeń prawa do integralności utworu
str. 184
5.1. Naruszenia bezpośrednie
str. 186
5.1.1. Pominięcie elementów utworu plastycznego lub fotograficznego
str. 186
5.1.2. Inne zniekształcenia utworu plastycznego lub fotograficznego
str. 188
5.1.3. Dodanie elementów do utworu plastycznego lub fotograficznego
str. 189
5.1.4. Dodanie do reprodukcji utworu elementów nieistniejących w utworze
str. 190
5.1.5. Zmiana wielkości utworu plastycznego lub fotograficznego
str. 191
5.1.6. Modyfikacja struktury lub treści utworu literackiego
str. 193
5.1.7. Rozczłonkowanie utworu plastycznego na mniejsze elementy
str. 194
5.1.8. Zaprezentowanie utworu w niewłaściwej kolejności
str. 196
5.1.9. Wprowadzenie skrótów do utworu muzycznego, słowno - muzycznego, audiowizualnego czy literackiego
str. 196
5.1.10. Zniekształcenie utworu wynikające z technicznych warunków zwielokrotniania lub rozpowszechniania
str. 200
5.1.11. Modyfikacja utworu wynikająca z przepisów o cenzurze
str. 201
5.1.12. Edycja utworów audiowizualnych (głównie filmów) w celu usunięcia z nich niepożądanych treści
str. 202
5.1.13. Udźwiękowienie filmu niemego
str. 204
5.1.14. Zmiana ścieżki dźwiękowej filmu
str. 204
5.1.15. Przerywanie utworów audiowizualnych w celu emisji reklam
str. 206
5.1.16. Ukazywanie na ekranie w trakcie emisji utworu audiowizualnego (głównie filmu) logo nadawcy
str. 212
5.1.17. Umieszczenie na reprodukcji utworu plastycznego lub fotograficznego logo właściciela utworu
str. 213
5.1.18. Kolorowanie utworów plastycznych, fotograficznych i audiowizualnych
str. 214
5.1.19. Sporządzanie czarno - białych reprodukcji utworów barwnych
str. 220
5.1.20. Zmiana formatu utworów audiowizualnych
str. 221
5.1.21. Upraszczanie utworów muzycznych na potrzeby tworzenia dzwonków telefonicznych
str. 222
5.1.22. Sampling utworów muzycznych
str. 224
5.2. Naruszenia pośrednie
str. 225
5.2.1. Zaprezentowanie utworu w niewłaściwym kontekście
str. 225
5.2.2. Wykorzystanie w reklamie utworu do tego nieprzeznaczonego
str. 232
5.2.3. Opublikowanie utworu literackiego, audiowizualnego lub muzycznego w nieodpowiedniej oprawie
str. 234
5.2.4. Opatrzenie utworu literackiego niezgodnymi z jego charakterem ilustracjami
str. 234
5.2.5. Opatrzenie czytanego utworu literackiego muzyką
str. 235
5.2.6. Opatrzenie utworu literackiego przedmową
str. 236
5.3.7. Opatrzenie utworu niewłaściwym komentarzem prowadzącym do zmiany zaprezentowanych w nim poglądów
str. 237
5.2.8. Tendencyjny wybór fragmentów utworu, prowadzący do zmiany zaprezentowanych w nim poglądów
str. 238
5.2.9. Zaprezentowanie utworu na nieodpowiedniej wystawie lub w nieodpowiedni sposób
str. 240
5.2.10. Zakwalifikowanie utworu do niewłaściwej "kategorii" w tabelach wynagrodzeń
str. 242
5.2.11. Nadmierna, oszczercza krytyka utworu
str. 242
6. Prawo do integralności utworu a prawo własności nośnika utworu
str. 245
6.1. Uwagi wstępne
str. 245
6.2. Uprawnienie autora dotyczące domagania się utrzymania dzieła w należytym stanie
str. 250
6.3. Uprawnienie właściciela do modyfikowania utworu
str. 253
6.4. Problem site-specific art - przeniesienie utworu z pierwotnego, celowo wybranego miejsca jego usytuowania
str. 271
6.5. Zniszczenie dzieła
str. 277

Rozdział 4
Dysponowanie prawem do integralności utworu
str. 288


1. Uwagi wstępne
str. 288
2. Zasada niezbywalności i niezrzekalności prawa do integralności utworu w konwencji berneńskiej i w obcych ustawodawstwach
str. 290
3. Zasada niezbywalności i niezrzekalności prawa do integralności utworu w polskim prawie autorskim
str. 299
3.1. Dopuszczalność innych czynności prawnych niestanowiących ani "zbycia", ani "zrzeczenia się" prawa do integralności utworu
str. 301
3.2. Dopuszczalność wyrażania przez autora zgody na wprowadzanie zmian do utworu
str. 307
3.3. Charakter prawny i skutki prawne zgody
str. 310
3.4. Przedmiot zgody
str. 332
3.5. Moment udzielenia zgody
str. 333
3.6. Forma udzielenia zgody
str. 334
3.7. Konieczność zakomunikowania zgody
str. 335
3.8. Odwołalność zgody
str. 335

Rozdział 5
Prawo do integralności utworu macierzystego a utwory zależne
str. 337


1. Uwagi wstępne
str. 337
2. Utwory inspirowane a prawo twórcy do integralności utworu inspirującego
str. 339
3. Utwory zależne a prawo do integralności twórcy utworu macierzystego
str. 345

Rozdział 6
Nieograniczoność w czasie prawa do integralności utworu
str. 362


1. Regulacja prawa do integralności utworu po śmierci twórcy w konwencji berneńskiej i w innych obcych ustawodawstwach
str. 362
2. Regulacja prawa do integralności utworu po śmierci twórcy w polskich ustawach o prawie autorskim z 1926 i 1952 r
str. 372
3. Regulacja prawa do integralności utworu po śmierci twórcy w obecnej ustawie z 1994 r.
str. 382
3.1. Konstrukcja prawa do integralności utworu po śmierci twórcy
str. 382
3.2. Krąg osób uprawnionych do wystąpienia z powództwem o ochronę prawa do integralności utworu po śmierci twórcy
str. 391
3.3. Krąg osób uprawnionych do wykonywania prawa do integralności utworu po śmierci twórcy
str. 394
3.4. "Inna wola twórcy"
str. 401
3.5. Treść prawa do integralności utworu po śmierci twórcy
str. 402

Aneks
str. 415

1. Polskie akty prawne
str. 415


Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem, Dz. U. Nr 48, poz. 286
str. 415
Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. - Prawo osobowe, Dz. U. Nr 40, poz. 223
str. 417
Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. - Przepisy ogólne prawa cywilnego, Dz. U. Nr 34, poz. 311
str. 417
Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz. U. Nr 34, poz. 234
str. 418
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, Dz. U. Nr 10, poz. 48
str. 419
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz. U. Nr 20, poz. 99
str. 419
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
str. 419
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 162, poz. 1568
str. 419

2. Międzynarodowe akty prawne
str. 419


Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9 września 1886 r
str. 421
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.
str. 423
Decision n 351 of the Commission of the Cartagena Agreement on the Common Provisions on Copyright and Related Rights z 17 grudnia 1993 r. - porozumienie zawarte przez kraje Związku Andyjskiego - tj. Boliwię, Kolumbię, Ekwador, Peru i Wenezuelę
str. 423
Dyrektywa Rady Europejskiej z 14 maja 1991 r. (91/250/EEC) w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych
str. 424
Dyrektywa Rady Europejskiej z 3 października 1989 r. (89/55 2/EEC), zmieniona Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego z 30 czerwca 1997 r. (97/36/EC) w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa, ustawodawstwa lub działań administracyjnych w państwach członkowskich w zakresie emisji programów telewizyjnych - zwana Dyrektywą "O telewizji bez granic"
str. 424

3. Zagraniczne akty prawne
str. 425


Niemieckie prawo autorskie, Gesetz über urheberrecht und verwandte schutzrechte z 9 września 1965 r.
str. 425
Bürgerliches Gesetzbuch z 18 sierpnia 1896 r.
str. 427
Francuski kodeks cywilny, Code civil z 21 marca 1804 r.
str. 427
Francuskie prawo autorskie, Loi no 92-597 relative au code de la propriété intellectuelle z 1 lipca 1992 r.
str. 428
Berne Convention Implementation Act of 1988
str. 432
Amerykańskie prawo autorskie, Tile 17 of the United States Code
str. 432
CDPA, Copyright, designs and patents act z 15 listopada 1988 r.
str. 437
Kanadyjski Copyright Act z 1924 r.
str. 440
Australijskie prawo autorskie, Copyright act z 27 czerwca 1968 r.
str. 442
Greckie prawo autorskie, Law No. 2121/1993, Copyright, Related Rights and Cultural Matters z 3 marca 1993 r.
str. 443
Belgijskie prawo autorskie, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins z 30 czerwca 1994 r.
str. 445
Włoskie prawo autorskie, Legge n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio z 22 kwietnia 1941 r.
str. 445
Holenderskie prawo autorskie, Auteurswet z 23 września 1912 r.
str. 445
Duńskie prawo autorskie, Lov om ophavsret, No 395 z 14 czerwca 1995 r.
str. 448
Szwedzkie prawo autorskie, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk z 30 grudnia 1960 r.
str. 449
Luksemburskie prawo autorskie, Loi sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données z 18 kwietnia 2001 r.
str. 450
Portugalskie prawo autorskie, Lei n.° 45/85 Código de Direito de Autor e dos Direitos Conixos z 17 września 1985 r.
str. 450
Rosyjskie prawo autorskie z 29 kwietnia 1993 r.
str. 452
Hiszpańskie prawo autorskie, Consolidated Text of the Law on Intellectual Property, regularizing, clarifying and harmonizing the applicable statutory provisions (approved by Royal Legislative Decree 1/1996) z 12 kwietnia 1996 r.
str. 452
Fińskie prawo autorskie, Tekijänoikeuslaki No. 404 z 8 lipca 1961 r.
str. 454
Szwajcarskie prawo autorskie, Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte z 9 października 1992 r.
str. 455
Norweskie prawo autorskie, Lov om opphavsrett til andsverk (andsverkloven) z 12 maja 1961 r.
str. 456
Japońskie prawo autorskie, Copyright Law No 48 z 6 maja 1970 r.
str. 457
Austriackie prawo autorskie, Bundesgesetz BGBI 1936/111 über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte z 9 kwietnia 1936 r.
str. 457
Kolumbijskie prawo autorskie, Ley N° 23 sobre derechos de Autor z 28 stycznia 1982 r.
str. 458

Bibliografia
str. 459

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.08.2007 r.


Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnej dotyczącej prawa do integralności utworu.
Autorka podejmuje zarówno rozważania teoretycznoprawne odnoszące się do zagadnienia integralności utworu, jak i omawia na przykładach z orzecznictwa wiele problemów pojawiających się często w praktyce w związku z tak istotnymi kwestiami, jak chociażby możliwość dysponowania prawem do integralności utworu czy też zagadnienie wieczności prawa do integralności. Monografia jest pracą prawnoporównawczą, w której zostały zaprezentowane i omówione rozwiązania stosowane w innych państwach europejskich oraz na świecie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-468-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 477
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-0946:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa