Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

2007:

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie przelewu (cesji) wierzytelności na zabezpieczenie - instytucji służącej zabezpieczaniu wierzytelności bardzo powszechnie wykorzystywanej w praktyce obrotu gospodarczego, aczkolwiek nieregulowanej przepisami obowiązującego prawa.

więcej

Autorzy: Magdalena Rytwińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0950:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 9
Wstęp
str. 11

CZĘŚĆ I. UMOWA PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE
str. 13

Rozdział 1. Przelew na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
str. 15


1.1. Miejsce przelewu wśród zabezpieczeń wierzytelności
str. 15
1.2. Dopuszczalność przelewu na zabezpieczenie
str. 19
1.2.1. Uwagi ogólne
str. 19
1.2.2. Zarzut braku przyczyny prawnej przeniesienia wierzytelności
str. 21
1.2.3. Zarzut obejścia prawa
str. 23
1.2.4. Zarzut pozorności
str. 25

Rozdział 2. Konstrukcja i charakter prawny umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 28


2.1. Konstrukcja umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 28
2.1.1. Przelew na zabezpieczenie jako kategoria przelewu wierzytelności
str. 28
2.1.2. Umowa zobowiązująca do dokonania przelewu na zabezpieczenie a umowa przelewu na zabezpieczenie
str. 30
2.1.3. Warunkowa i bezwarunkowa umowa cesji zabezpieczającej - wzmianka
str. 32
2.2. Konsensualny charakter umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 34
2.3. Umowa przelewu na zabezpieczenie jako przysporzenie
str. 36
2.3.1. Zagadnienie odpłatności przelewu na zabezpieczenie
str. 37
2.3.2. Kauzalność
str. 42
2.4. Problematyka akcesoryjności przelewu na zabezpieczenie
str. 51
2.5. Przelew na zabezpieczenie jako powiernicza czynność prawna
str. 57
2.5.1. Tło historyczne i uwagi prawnoporównawcze
str. 57
2.5.2. Pojęcie powierniczej czynności prawnej na gruncie prawa polskiego
str. 76
2.5.3. Elementy powiernicze w umowie cesji zabezpieczającej - zastrzeżenie powiernicze
str. 82

Rozdział 3. Przelew na zabezpieczenie a inne czynności prawne o podobnym charakterze
str. 89


3.1. Przelew na zabezpieczenie a przelew do inkasa
str. 89
3.2. Upoważnienie do ściągnięcia wierzytelności
str. 95
3.3. Przedłużone zastrzeżenie własności jako szczególny rodzaj cesji na zabezpieczenie (verlängerter Eigentumsvorbehalt)
str. 99
3.4. Factoring
str. 102

Rozdział 4. Zawarcie umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 106


4.1. Strony umowy
str. 106
4.2. Forma umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 113

CZĘŚĆ II. PRZEDMIOT PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE
str. 123

Rozdział 5. Wierzytelność jako przedmiot umowy przelewu
str. 125


5.1. Uwagi ogólne - pojęcie wierzytelności
str. 125
5.2. Zbywalność wierzytelności o charakterze majątkowym i jej ograniczenia
str. 130
5.2.1. Ustawowe zakazy przelewu wierzytelności
str. 131
5.2.2. Sprzeczność przelewu z właściwością zobowiązania
str. 134
5.2.3. Pactum de non cedendo
str. 138
5.3. Oznaczalność wierzytelności
str. 143

Rozdział 6. Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie
str. 148


6.1. Dopuszczalność przeniesienia wierzytelności przyszłych
str. 148
6.2. Pojęcie wierzytelności przyszłej
str. 151
6.3. Warunki przelewu na zabezpieczenie wierzytelności przyszłych
str. 159
6.3.1. Oznaczalność wierzytelności przyszłych
str. 160
6.3.2. Charakter prawny umowy o przeniesienie wierzytelności przyszłych
str. 163
6.3.3. Nabycie wierzytelności przyszłej
str. 167

Rozdział 7. Zagadnienia szczególne związane z przedmiotem cesji zabezpieczającej
str. 171


7.1. Przelew części wierzytelności
str. 171
7.2. Cesja globalna
str. 174
7.2.1. Stanowisko prawa niemieckiego
str. 175
7.2.2. Cesja globalna w prawie polskim
str. 177
7.3. Cesja płaszczowa (ramowa)
str. 183
7.4. Cesja maksymalna
str. 185
7.5. Cesja in blanco
str. 186
7.6. Należności uboczne
str. 187
7.7. Szczególne postaci przelewu wierzytelności na zabezpieczenie ze względu na przedmiot
str. 189
7.7.1. Przelew wierzytelności z umowy wzajemnej
str. 189
7.7.2. Przelew wierzytelności z umowy rachunku bankowego
str. 190
7.7.3. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia
str. 193

CZĘŚĆ III. SKUTKI UMOWY PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE
str. 197

Rozdział 8. Stosunki prawne między cedentem - powierzającym a cesjonariuszem - powiernikiem
str. 199


8.1. Wstąpienie cesjonariusza w prawa cedenta
str. 199
8.2. Obowiązki powierzającego wierzytelność
str. 201
8.3. Obowiązki nabywcy wierzytelności na podstawie umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 207
8.3.1. Prawo niemieckie - wzmianka
str. 208
8.3.2. Prawo polskie
str. 210
8.4. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z pactum fiduciae
str. 221
8.5. Zaspokojenie się powiernika z przedmiotu zabezpieczenia
str. 223

Rozdział 9. Stosunki prawne między stronami umowy przelewu na zabezpieczenie a dłużnikiem - sytuacja prawna dłużnika
str. 226


9.1. Ochrona dobrej wiary dłużnika
str. 227
9.1.1. Ochrona dłużnika spełniającego świadczenie do rąk zbywcy
str. 227
9.1.2. Ochrona dłużnika spełniającego świadczenie do rąk nabywcy
str. 231
9.2. Zarzuty przysługujące dłużnikowi wobec cesjonariusza
str. 232
9.2.1. Zarzuty służące dłużnikowi przeciwko zbywcy w chwili uzyskania wiadomości o przelewie
str. 234
9.2.2. Zarzuty przeciwko cesjonariuszowi powstałe na rzecz dłużnika po uzyskaniu wiadomości o przelewie, a związane z przekształceniami stosunku prawnego, z którego wynika cedowana wierzytelność
str. 240
9.2.3. Zarzuty osobiste wynikające z innych stosunków prawnych istniejących między dłużnikiem a cesjonariuszem
str. 241
9.2.4. Zarzuty dotyczące bezskuteczności samego przelewu albo nieistnienia lub upadku causae przelewu
str. 242
9.3. Problematyka cesji cichej
str. 247

Rozdział 10. Skutki przelewu na zabezpieczenie wobec osób trzecich
str. 251


10.1. Uwagi ogólne
str. 251
10.2. Upadłość jednej ze stron umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 255
10.2.1. Zagadnienia prawnoporównawcze
str. 255
10.2.2. Stanowisko prawa polskiego
str. 259
10.3. Egzekucja skierowana do majątku jednej ze stron umowy przelewu na zabezpieczenie
str. 269
10.3.1. Zagadnienia prawnoporównawcze
str. 269
10.3.2. Stanowisko prawa polskiego
str. 272

Bibliografia
str. 281

Ukryj

Opis:

Książka "Przelew wierzytelności na zabezpieczenie" stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie przelewu (cesji) wierzytelności na zabezpieczenie - instytucji służącej zabezpieczaniu wierzytelności bardzo powszechnie wykorzystywanej w praktyce obrotu gospodarczego, aczkolwiek nieregulowanej przepisami obowiązującego prawa.

Umowa cesji zabezpieczającej należy do kategorii powierniczych czynności prawnych, co powoduje, że skutki prawne z niej wynikające powinny być oceniane ze szczególną uwagą, tym bardziej ze dotykają nie tylko strony umowy, ale i dłużnika przelanej wierzytelności oraz osoby trzecie.

Autorka przedstawia dorobek nauki prawa i orzecznictwa w zakresie analizowanych zagadnień, nie unikając zajęcia stanowiska w kontrowersyjnych kwestiach mających istotne znaczenie praktyczne.

Szczególnie ciekawie rysują się zagadnienia poruszone w ostatniej części pracy dotyczące skomplikowanej problematyki sytuacji prawnej wierzytelności przelanej na zabezpieczenie w razie upadłości lub egzekucji prowadzonej z majątku jednej ze stron umowy zabezpieczającej.

Ze względu na charakter poruszanych zagadnień i doświadczenie autorki opracowanie - poza walorami teoretycznymi - będzie niewątpliwie pomocne w pracy praktyków prawa zajmujących się obrotem gospodarczym, w szczególności adwokatów, radców prawnych, ale także i sędziów czy arbitrów, jak również wszystkich innych, którzy maj. do czynienia z praktyką zabezpieczeń wierzytelności.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-232-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 292
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia
Kod: KAM-0950:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów