Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pomoc społeczna. Komentarz

W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych.

więcej

Autorzy: Iwona Sierpowska,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
Kod: ABC-0448:W04D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) | str. 17


Dział I. Przepisy ogólne | str. 19
Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy | str. 19
Art. 1. [Zakres normowania] | str. 19
Art. 2. [Pojęcie i organy pomocy społecznej] | str. 24
Art. 3. [Zasady i cele pomocy społecznej] | str. 31
Art. 4. [Zasada współdziałania] | str. 41
Art. 5. [Podmiotowe kryterium przyznawania świadczeń] | str. 44
Art. 5a. [Pomoc ofiarom handlu ludźmi] | str. 52
Art. 6. [Słowniczek] | str. 53
Art. 7. [Najczęstsze przyczyny udzielania pomocy] | str. 69
Art. 7a. [Bar mleczny] | str. 79
Art. 8. [Kryterium dochodowe] | str. 80
Art. 9. [Weryfikacja kryteriów dochodowych] | str. 99
Art. 10. [Szczególne zasady ustalania dochodu] | str. 102
Art. 11. [Marnotrawienie świadczeń] | str. 104
Art. 12. [Dysproporcja dochodowo-majątkowa] | str. 109
Art. 13. [Sytuacja osoby aresztowanej i odbywającej karę pozbawienia wolności] | str. 111
Art. 14. [Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 115
Rozdział 2. Zadania pomocy społecznej | str. 117
Art. 15. [Formy pomocy społecznej] | str. 117
Art. 16. [Podmioty udzielające pomocy] | str. 120
Art. 16a. [Ocena zasobów pomocy społecznej] | str. 125
Art. 16b. [Strategia rozwiązywania problemów społecznych] | str. 126
Art. 17. [Zadania własne gminy] | str. 129
Art. 18. [Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej] | str. 136
Art. 19. [Zadania własne powiatu] | str. 138
Art. 20. [Zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej] | str. 142
Art. 21. [Zadania województwa samorządowego] | str. 143
Art. 21a. [Zadania z zakresu ekonomii społecznej] | str. 146
Art. 22. [Zadania wojewody] | str. 149
Art. 23. [Zadania ministra] | str. 151
Art. 23a. [Informacje gromadzone w rejestrze centralnym. Udostępnianie, przechowywanie i usuwanie informacji] | str. 155
Art. 24. [Zadania Rady Ministrów] | str. 160
Art. 25. [Zlecanie zadań] | str. 161
Art. 25a-35. (uchylone) | str. 166

Dział II. Świadczenia z pomocy społecznej | str. 167
Rozdział 1. Zasiłki i usługi | str. 167
Art. 36. [Klasyfikacja świadczeń] | str. 167
Art. 37. [Zasiłek stały] | str. 172
Art. 38. [Zasiłek okresowy] | str. 183
Art. 39. [Zasiłek celowy] | str. 188
Art. 39a. [Zasiłek celowy o kontrakt socjalny] | str. 192
Art. 40. [Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych] | str. 193
Art. 41. [Szczególne zasady przyznawania zasiłków i pomocy rzeczowej] | str. 196
Art. 42. [Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne] | str. 198
Art. 43. [Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie] | str. 202
Art. 44. [Pomoc w formie sprawienia pogrzebu] | str. 206
Art. 45. [Praca socjalna] | str. 208
Art. 46. [Poradnictwo specjalistyczne] | str. 210
Art. 46a. [Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa] | str. 213
Art. 47. [Interwencja kryzysowa] | str. 216
Art. 48. [Pomoc w formie schronienia, posiłku, ubrania] | str. 220
Art. 48a. [Pomoc w formie schronienia] | str. 221
Art. 48b. [Pomoc w formie żywności i ubrania] | str. 225
Art. 49. [Pomoc osobie bezdomnej - indywidualny program wychodzenia z bezdomności] | str. 227
Art. 50. [Usługi opiekuńcze] | str. 231
Art. 51. [Usługi ośrodka wsparcia] | str. 237
Art. 51a. [Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi] | str. 240
Art. 51b. [Kierowanie do ośrodków wsparcia i odpłatność za ich usługi] | str. 244
Art. 51c. [Tworzenie i finansowanie ośrodków wsparcia] | str. 248
Art. 52. [Rodzinny dom pomocy] | str. 250
Art. 53. [Mieszkanie chronione] | str. 252
Art. 53a. [Wynagrodzenie za sprawowanie opieki] | str. 255
Rozdział 2. Domy pomocy społecznej | str. 257
Art. 54. [Przesłanki i zasady umieszczenia w domu pomocy społecznej] | str. 257
Art. 55. [Zakres usług domu pomocy społecznej] | str. 263
Art. 56. [Rodzaje domów pomocy społecznej] | str. 266
Art. 56a. [Łączenie domów pomocy społecznej] | str. 268
Art. 57. [Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej] | str. 269
Art. 57a. [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej] | str. 275
Art. 58. [Wydatki domu pomocy społecznej] | str. 277
Art. 59. [Decyzje administracyjne związane z pobytem w domu pomocy społecznej] | str. 279
Art. 60. [Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej i średni miesięczny koszt utrzymania] | str. 286
Art. 61. [Osoby wnoszące opłatę] | str. 290
Art. 62. [Formy płatności] | str. 297
Art. 63. [Pobyt mieszkańca poza domem pomocy społecznej] | str. 299
Art. 64. [Zwolnienie z opłat] | str. 301
Art. 64a. [Zwolnienie z opłat z powodu pozbawienia władzy rodzicielskiej] | str. 303
Art. 65. [Domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty niepubliczne] | str. 304
Art. 66. [Uprawnienia rady gminy w zakresie ustalania opłat] | str. 308
Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku | str. 309
Art. 67. [Zezwolenie na prowadzenie placówki] | str. 309
Art. 68. [Standard usług świadczonych przez placówkę] | str. 314
Art. 68a. [Dokumentacja placówki] | str. 318
Art. 69. [Prowadzenie placówki w ramach działalności statutowej] | str. 320
Rozdział 4. Pomoc dla osób usamodzielnianych | str. 322
Art. 70-87a. (uchylone) | str. 322
Art. 88. [Zakres pomocy na usamodzielnienie] | str. 322
Art. 89. [Wartość i warunki korzystania z pomocy na usamodzielnienie] | str. 326
Art. 90. [Właściwość organu udzielającego pomocy na usamodzielnienie] | str. 330
Art. 90a. [Podwyższenie pomocy na usamodzielnienie] | str. 332
Rozdział 5. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą | str. 333
Art. 91. [Wniosek o udzielenie pomocy] | str. 333
Art. 91a. [Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi] | str. 339
Art. 92. [Świadczenia przysługujące cudzoziemcowi] | str. 340
Art. 93. [Indywidualny program integracji] | str. 342
Art. 94. [Współpraca z wojewodą] | str. 344
Art. 95. [Ograniczenie i wstrzymanie pomocy] | str. 345
Rozdział 6. Zasady odpłatności za świadczenia | str. 348
Art. 96. [Zwrot świadczeń] | str. 348
Art. 97. [Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych] | str. 351
Art. 98. [Świadczenia nienależnie pobrane] | str. 356
Art. 99. [Potrącenia ze świadczeń pieniężnych] | str. 358
Rozdział 7. Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej | str. 360
Art. 100. [Szczególne zasady postępowania] | str. 360
Art. 101. [Właściwość miejscowa] | str. 363
Art. 102. [Wszczęcie postępowania] | str. 370
Art. 103. [Umowy w sprawie pomocy na rzecz osób bliskich] | str. 375
Art. 104. [Zwrot świadczeń - aspekt proceduralny] | str. 378
Art. 105. [Prawo pracownika socjalnego do żądania informacji] | str. 385
Art. 106. [Decyzja w sprawie świadczeń] | str. 387
Art. 106a. [Wstrzymanie wypłaty świadczenia] | str. 402
Art. 107. [Rodzinny wywiad środowiskowy] | str. 404
Art. 108. [Kontrakt socjalny] | str. 414
Art. 109. [Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy] | str. 419

Dział III. Organizacja pomocy społecznej | str. 421
Rozdział 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej | str. 421
Art. 110. [Ośrodek pomocy społecznej] | str. 421
Art. 110a. [Zespół do spraw pracy socjalnej i integracji społecznej] | str. 428
Art. 111. [Możliwość tworzenia gminnych jednostek pomocy społecznej] | str. 428
Art. 111a. [Połączenie gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej] | str. 429
Art. 112. [Powiatowe centrum pomocy rodzinie] | str. 431
Art. 112a. [Połączenie powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej] | str. 434
Art. 113. [Regionalny ośrodek polityki społecznej] | str. 435
Art. 113a-113b. (uchylone) | str. 436
Art. 113c. [Zakaz prowadzenia w jednym budynku różnych placówek] | str. 436
Art. 114. (uchylony) | str. 437
Art. 115. [Dotacje celowe na pomoc społeczną] | str. 437
Rozdział 2. Pracownicy socjalni | str. 438
Art. 116. [Kwalifikacje pracownika socjalnego] | str. 438
Art. 117. [Centralna Komisja Egzaminacyjna] | str. 445
Art. 118. [Regionalne komisje egzaminacyjne] | str. 447
Art. 118a. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia] | str. 449
Art. 119. [Zadania pracownika socjalnego] | str. 450
Art. 120. [Zatrudnienie pracowników socjalnych] | str. 455
Art. 121. [Uprawnienia pracownika socjalnego] | str. 456
Art. 121a. [Superwizja pracy socjalnej] | str. 465
Art. 122. [Specjalizacja: organizacja pomocy społecznej] | str. 468
Art. 123. [Pracownik socjalny a pracownik samorządowy] | str. 471
Art. 123a. (uchylony) | str. 473
Rozdział 3. Rada Pomocy Społecznej | str. 474
Art. 124. [Zadania Rady Pomocy Społecznej] | str. 474
Art. 125. [Skład Rady Pomocy Społecznej] | str. 475
Rozdział 4. Nadzór i kontrola | str. 476
Art. 126. [Zakres kontroli wojewody] | str. 476
Art. 126a. [Odpowiednie stosowanie art. 126 do kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku] | str. 479
Art. 127. [Inspektorzy kontroli] | str. 479
Art. 127a. [Współdziałanie wojewody z Policją] | str. 482
Art. 127b. [Proporcja zatrudnienia] | str. 482
Art. 128. [Zalecenia pokontrolne] | str. 483
Art. 129. [Uprawnienia pokontrolne wojewody] | str. 486
Art. 130. [Kary pieniężne] | str. 488
Art. 131. [Wymierzanie i egzekucja kar] | str. 492
Art. 131a. [Obowiązek informacyjny wojewody] | str. 493
Art. 132. [Przeznaczenie kar] | str. 495
Art. 133. [Odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 496
Art. 134. [Delegacja dla ministra] | str. 496

Dział IIIa. Realizacja działań finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym | str. 498
Art. 134a. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego] | str. 498
Art. 134b. [Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa] | str. 502
Art. 134c. [Zatwierdzanie procedur] | str. 506
Art. 134d. [Powierzanie realizacji czynności innym podmiotom] | str. 507
Art. 134e. [Instytucja certyfikująca] | str. 507
Art. 134f. [Instytucja audytowa] | str. 508
Art. 134g. [Desygnacja] | str. 508
Art. 134h. [Przyjęcie projektu Programu Operacyjnego; zmiany i ogłoszenia] | str. 510
Art. 134i. (uchylony) | str. 511
Art. 134j. [Produkty dostarczane do organizacji partnerskich] | str. 511
Art. 134k. [Wybór organizacji partnerskiej] | str. 511
Art. 134l. [Delegacja ustawowa - wypłaty w ramach Programu Operacyjnego] | str. 513

Dział IV. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe | str. 514
Rozdział 1. Przepisy zmieniające | str. 514
Art. 135. | str. 514
Art. 136. | str. 514
Art. 137. | str. 514
Art. 138. | str. 514
Art. 139. | str. 515
Art. 140. | str. 515
Art. 141. | str. 515
Art. 142. | str. 515
Art. 143. | str. 515
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 515
Art. 144. [Pojęcia] | str. 515
Art. 145. [Weryfikacja kryteriów dochodowych] | str. 516
Art. 146. [Umowy o zlecanie zadań] | str. 516
Art. 147. [Minimalna wysokość zasiłku okresowego] | str. 517
Art. 148. [Dotacja celowa dla gmin] | str. 518
Art. 149. [Moc decyzji] | str. 518
Art. 150. [Zastosowanie ustawy do postepowań w toku] | str. 520
Art. 150a. [Decyzje w sprawach zasiłku stałego] | str. 520
Art. 151. [Zmiana statusu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży] | str. 520
Art. 152. [Osiągniecie standardu przez domy pomocy społecznej] | str. 521
Art. 153. [Okres przejściowy dla placówek prowadzonych w ramach działalności gospodarczej] | str. 522
Art. 154. (uchylony) | str. 522
Art. 155. [Dotacje celowe i skierowania do domów pomocy społecznej] | str. 523
Art. 156. [Kwalifikacje pracownika socjalnego] | str. 524
Art. 157. [Kadencja Rady Pomocy Społecznej] | str. 526
Art. 158. [Dodatek pielęgnacyjny dla mieszkańca domu pomocy społecznej] | str. 526
Art. 159. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] | str. 527
Art. 160. [Utrata mocy ustawy o pomocy społecznej z 1990 r.] | str. 527
Art. 161. [Wejście ustawy w życie] | str. 527

Literatura | str. 529

Skorowidz rzeczowy | str. 541

Ukryj

Opis:

W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych. Wyznaczony systematyzacją ustawy wywód obejmuje analizę m.in.: zasad pomocy społecznej, kompetencji i zadań organów administracji publicznej oraz działalności organizacji społecznych w tym zakresie, prowadzenia działalności gospodarczej w sferze opiekuńczej, stosowania procedur administracyjnych.

Czwarte wydanie uwzględnia najnowsze zmiany prawa pomocy społecznej, dotyczące m.in.:

  • obniżenia wieku emerytalnego,
  • ustalania sytuacji dochodowej, w tym nieuwzględniania określonych świadczeń w dochodzie,
  • przyznawania zasiłku stałego osobom niepełnosprawnym,
  • pracy urzędniczej i środowiskowej (np. wykorzystywania narzędzi elektronicznych, łączenia jednostek organizacyjnych, finansowania działań ze środków unijnych).
Omówiono również zagadnienia związane z: miejscem zamieszkania, bezdomnością i udzielaniem schronienia, ustalaniem prawa do świadczeń, kierowaniem i odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, właściwością miejscową organów pomocy społecznej, superwizją i statusem prawnym pracownika socjalnego.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników socjalnych, prawników oraz innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną. Może być również wykorzystywana do celów dydaktycznych, służyć pomocą osobom podnoszącym kwalifikacje w ramach specjalizacji, szkoleń i studiów podyplomowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-812-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 548
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: ABC-0448:W04D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów