Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Dariusz Świecki,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012 r.
Kod: KAM-0933:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
str. 13


1. Uwagi wstępne
str. 13

2. "Odpowiednie" stosowanie przepisów
str. 14

3. Właściwość i skład sądu
str. 16

3.1. Właściwość sądu
str. 16

3.2. Skład sądu
str. 21

4. Wyłączenie sędziego
str. 22

5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy
str. 26

5.1. Uwagi ogólne
str. 26

5.2. Oskarżyciel publiczny
str. 27

5.3. Oskarżyciel posiłkowy
str. 31

5.4. Obwiniony
str. 40

5.5. Obrońcy i pełnomocnicy
str. 41

6. Rodzaje rozstrzygnięć i zasady ich wydawania
str. 51

7. Sprostowanie orzeczenia lub zarządzenia
str. 58

8. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych
str. 59

9. Doręczenia
str. 65

10. Środki przymusu
str. 68

10.1. Uwagi ogólne
str. 68

10.2. Zatrzymanie na podstawie art. 45 § 1 k.p.w.
str. 68

10.3. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów
str. 72

10.4. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu
str. 74

Rozdział II
Czynności wyjaśniające
str. 79

Rozdział III
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
str. 83


1. Uwagi ogólne
str. 83

2. Warunki formalne wniosku o ukaranie
str. 84

3. Wszczęcie postępowania lub odmowa wszczęcia
str. 90

4. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy
str. 93

4.1. Uwagi ogólne
str. 93

4.2. Wniosek oskarżyciela publicznego
str. 98

4.3. Wniosek obwinionego
str. 100

Rozdział IV
Rozprawa
str. 102


1. Uwagi ogólne
str. 102

2. Jawność rozprawy
str. 103

3. Ogólny porządek rozprawy
str. 110

4. Przygotowanie do rozprawy
str. 115

Rozdział V
Przebieg rozprawy
str. 119


1. Rozpoczęcie rozprawy
str. 119

1.1. Wywołanie sprawy
str. 119

1.2. Udział stron i ich przedstawicieli procesowych
str. 122

1.3. Przeprowadzenie rozprawy w trybie art. 71 § 2 k.p.w.
str. 127

1.4. Rozprawa zaoczna
str. 132

2. Przewód sądowy
str. 134

2.1. Uwagi ogólne
str. 134

2.2. Zaniechanie dalszego postępowania dowodowego
str. 137

2.3. Wniosek obwinionego o skazanie bez dalszego postępowania dowodowego
str. 138

3. Postępowanie dowodowe
str. 140

3.1. Uwagi ogólne
str. 140

3.2. Przebieg postępowania dowodowego
str. 147

4. Przerwa i odroczenie rozprawy
str. 158

5. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu
str. 161

6. Głosy stron
str. 162

Rozdział VI
Wyrokowanie
str. 165


1. Uwagi ogólne
str. 165

2. Odroczenie wydania wyroku
str. 165

3. Sporządzenie wyroku na piśmie
str. 167

4. Rodzaje wyroków
str. 169

4.1. Uwagi ogólne
str. 169

4.2. Wyrok skazujący
str. 172

4.3. Wyrok uniewinniający
str. 178

4.4. Wyrok umarzający
str. 180

4.5. Wyrok zaoczny
str. 181

5. Ogłoszenie wyroku
str. 182

6. Przytoczenie ustnych motywów wyroku
str. 183

7. Pouczenie stron o środkach zaskarżenia
str. 184

8. Zakończenie rozprawy
str. 185

9. Uzupełnienie wyroku
str. 186

Rozdział VII
Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji
str. 187

Rozdział VIII
Środki odwoławcze
str. 195


1. Zasady wnoszenia środków odwoławczych
str. 195

2. Zakres kontroli odwoławczej
str. 204

3. Zakres orzekania sądu odwoławczego
str. 210

4. Przebieg postępowania odwoławczego
str. 216

Rozdział IX
Rozprawa apelacyjna
str. 226


1. Przygotowanie do rozprawy apelacyjnej
str. 226

2. Przebieg rozprawy apelacyjnej
str. 228

2.1. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego
str. 231

2.2. Ogłoszenie wyroku
str. 236

3. Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego
str. 238

Rozdział X
Postępowania szczególne
str. 246


1. Uwagi ogólne
str. 246

2. Postępowanie przyspieszone
str. 247

3. Postępowanie nakazowe
str. 254

Rozdział XI
Nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 258


1. Kasacja
str. 258

2. Wznowienie postępowania
str. 259

3. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego
str. 265

Rozdział XII
Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie
str. 269

Rozdział XIII
Koszty postępowania
str. 273

Bibliografia
str. 285

Orzecznictwo
str. 287

Ukryj

Opis:

Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z pracą sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kodeksu postępowania karnego oraz umiejętności łącznego ich stosowania. Dlatego w opracowaniu przedstawiono procedurę wykroczeniową w połączeniu z procedurą karną i wyjaśniono, jak korzystać z tych regulacji. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty stosowania przepisów, dlatego przedstawiono przykłady czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych oraz propozycje formułowania treści poszczególnych rozstrzygnięć.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla sędziów orzekających w sądach rejonowych oraz w sądach odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Może też służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów i studentów prawa, a także jako źródło wiedzy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla osób wykonujących zawody prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1692-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 292
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-0933:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów