Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej

Przedmiotem rozważań autora są granice jurysdykcji krajowej sądów polskich w konkretnej grupie spraw - w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

więcej

Autorzy: Paweł Grzegorczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2007 r.
Kod: KAM-0870:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 80,30 zł.
Twoja cena brutto już od: 72,27 zł. ( Oszczędzasz: 8,03 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów .................................................................. 11
Wstęp ..................................................................................... 19

Część pierwsza
Własność przemysłowa jako przedmiot ochrony w postępowaniu cywilnym ............................ 27

Rozdział I
Pojęcie własności przemysłowej ................................................ 29

Rozdział II
Powstanie i ustanie praw wyłącznych .................................................. 40

1. Uwagi wstępne ................................................................................................. 40
2. Materialnoprawne podstawy praw wyłącznych ........................................ 43
2.1. Przedmiot praw wyłącznych ................................................................... 43
2.2. Podmiot praw wyłącznych ...................................................................... 55
3. Formalne podstawy praw wyłącznych ......................................................... 58
4. Ustanie praw wyłącznych ............................................................................... 63
4.1. Wygaśnięcie praw wyłącznych ............................................................... 63
4.2. Unieważnienie praw wyłącznych .......................................................... 64

Rozdział III
Treść praw wyłącznych, typowe postaci ich naruszeń oraz ich materialnoprawna ochrona ............ 67

1. Treść praw wyłącznych .................................................................................... 67
2. Ochrona praw wyłącznych ............................................................................. 71
2.1. Uwagi wstępne .......................................................................................... 71
2.2. Roszczenie o zaniechanie ......................................................................... 73
2.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia ........................................ 74
2.4. Roszczenia pieniężne ................................................................................ 76
2.5. Inne środki prawne ................................................................................... 79

Rozdział IV
Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej ............................... 83

1. Uwagi wstępne ........................................................................... 83
2. Umowy regulujące dokonywanie i wdrażanie projektów wynalazczych ................................... 84
3. Umowy regulujące używanie i korzystanie z dóbr niematerialnych .................................... 85
4. Umowy regulujące przeniesienie praw własności przemysłowej ........... 87

Rozdział V
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji .................................... 89

Część druga
Ogólne zagadnienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej .................. 93

Rozdział I
O jurysdykcji krajowej w ogólności .........................................95
1. Pojęcie i rodzaje jurysdykcji krajowej .......................................................... 95
2. Modele regulacji jurysdykcji krajowej i charakter prawny norm jurysdykcyjnych............................ 107
3. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa w postępowaniu cywilnym ............................. 109

Rozdział II
Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej .................. 119

1. Uwagi wstępne ................................................................r> 2. Wielostronne umowy międzynarodowe .................................... 120
3. Prawo wspólnotowe ...................................................................... 133
4. Dwustronne umowy międzynarodowe ..................................... 135
5. Kodeks postępowania cywilnego ................................................. 135
6. Relacja pomiędzy źródłami norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej w Polsce (zagadnienia ogólne)................................................................ 136

Rozdział III
Kolizyjnoprawna problematyka prawa własności przemysłowej a jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej......................................... 142

1. Terytorialność praw własności przemysłowej ........................................... 142
2. Wpływ zasady terytorialności na kształt jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej .................... 149
2.1. Stanowisko orzecznictwa i nauki europejskiej ....................... 149
2.2. Podsumowanie ................................... 159

Rozdział IV
Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ........... 165

1. Pojęcie uznania i stwierdzenia wykonalności ................................ 165
2. Uznanie zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ........................................... 166
3. Stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ..................... 174

Część trzecia
Podstawy jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ................ 181

Rozdział I
Podstawy jurysdykcji krajowej w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Bruksela I).... 183

1. Uwagi wstępne ..................................... 183
2. Przedmiotowy zakres zastosowania rozporzdzenia Bruksela I w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ........... 183
3. Ogólna podstawa jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ........................... 189
3.1. Pojęcie miejsca zamieszkania i siedziby .............................................. 189
3.2. Znaczenie łącznika miejsca zamieszkania w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ............................... 192
3.3. Cross border injunctions a specyfika postępowania zabezpieczającego ................. 199
3.4. Miejsce zamieszkania w przypadku wystąpienia wielu pozwanych .......................... 207
3.5. Pozostałe ogólne podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej .......................................... 228
4. Udzielenie i unieważnienie praw własności przemysłowej ................... 233
4.1. Uwagi wstępne ........................ 233
4.2. Granice wyłącznej jurysdykcji krajowej a podmiotowy zakres zastosowania rozporządzenia Bruksela I. Prawa własności przemysłowej skuteczne w państwach trzecich ................. 236
4.3. Sprawy objęte wyłączną jurysdykcją krajową .................................. 241
4.4. Któremu z państw przysługuje wyłączna jurysdykcja krajowa? Lokalizacja łącznika jurysdykcji ........................ 266
4.5. Problem kwestionowania prawidłowości udzielenia prawa wyłącznego w toku innego postępowania sądowego ................. 268
5. Naruszenia praw własności przemysłowej i czyny nieuczciwej konkurencji ..................... 297
5.1. Zasada actor forum sequitur rei ............................................................... 297
5.2. Ogólna charakterystyka łącznika miejsca zdarzenia ....................... 298
5.3. "Czyn niedozwolony" w świetle rozporządzenia Bruksela I a naruszenie prawa własności przemysłowej .................................... 299
5.4. Lokalizacja miejsca zdarzenia wywołującego szkodę ....................... 307
5.5. Problem blokady procesu o naruszenie prawa własności przemysłowej .............................................. 341
6. Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej............................ 352
6.1. Zasada - actor forum sequitur rei ............................................................ 352
6.2. Ogólna charakterystyka łącznika miejsca wykonania zobowiązania .................................................... 353
6.3. Sprawy objęte łącznikiem miejsca wykonania zobowiązania ........ 354
6.4. Miejsce wykonania zobowiązania ................................................... 363
7. Umowy jurysdykcyjne .......................................................................... 375
7.1. Uwagi wstępne ............................................................................... 375
7.2. Gdzie leżą granice wspólnotowej regulacji umów jurysdykcyjnych?......................... 377
7.3. Dopuszczalność umów jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej ...... 379
7.4. Forma umowy jurysdykcyjnej ......................................................... 380
7.5. Treść umowy jurysdykcyjnej .......................................................... 382
7.6. Skutki umowy jurysdykcyjnej ..................................................... 384

Rozdział II
Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego (protokół w sprawie uznawania)........... 385

1. Geneza, założenia i przedmiot protokołu w sprawie uznawania.......... 385
2. Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach o prawo do patentu europejskiego ............................. 389
3. Umowy jurysdykcyjne w sprawach o prawo do patentu europejskiego..................................... 393

Rozdział III
Podstawy jurysdykcji krajowej według rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych oraz rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin ........ 395

1. Uwagi wstępne...................................... 395
2. Organy orzekające w sprawach z zakresu wspólnotowych praw własności przemysłowej i ich właściwość....................................... 397
2.1. Organy administracyjne ............................................ 397
2.2. Sądy wspólnotowych znaków towarowych i sądy wspólnotowych wzorów przemysłowych.......................................... 398
3. Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących prawa do wspólnotowego znaku towarowego i prawa do wspólnotowego wzoru ..................................... 404
3.1. Granice regulacji szczególnej - stosunek rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych do rozporządzenia Bruksela I.................. 404
3.2. Podstawy jurysdykcji krajowej według rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych ....................... 409
3.3. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym ............... 423
3.4. Jurysdykcja krajowa według rozporządzenia Bruksela I ............ 426
4. Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących wspólnotowego prawa do odmian roślin ................. 427
4.1. Podstawowe założenia........................................................................... 427
4.2. Celowość i skutki odesłania do konwencji lugańskiej...................... 429
5. Umowy jurysdykcyjne ................................................................................. 432

Rozdział IV
Podstawy jurysdykcji krajowej według zawartych przez Polskę umów dwustronnych ....... 436

1. Uwagi wstępne................................................................... 436
2. Podstawy jurysdykcji krajowej.................................................. 438

Rozdział V
Podstawy jurysdykcji krajowej według kodeksu postępowania cywilnego.............................. 440

1. Uwagi wstępne i prawnoporównawcze..................................................... 440
2. Systematyka podstaw jurysdykcji krajowej w kodeksie postępowania cywilnego .............................................................................. 442
3. Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej................................................................................ 443
3.1. Jakie łączniki mogą znaleźć zastosowanie?........................................ 443
3.2. Naruszenia praw własności przemysłowej i czyny nieuczciwej konkurencji............................................................. 444
3.3. Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej.................... 456
3.4. Umowy jurysdykcyjne........................................................................... 459

Uwagi końcowe....................................................................... 463
Bibliografia...................................................................................... 475

Ukryj

Opis:

Przedmiotem rozważań autora są granice jurysdykcji krajowej sądów polskich w konkretnej grupie spraw - w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zasadnicze znaczenie dla określenia tych granic uzyskały przepisy europejskiego prawa procesowego cywilnego, w szczególności rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Bruksela I). Akt ten stanowi główny punkt odniesienia dla uwag będących przedmiotem pracy. Autor rozważa w szczególności możliwości, jakie daje stronom procesu ogólna podstawa jurysdykcji krajowej, łącznik miejsca wykonania zobowiązania oraz miejsca zdarzenia wyrządzającego szkodę, a także możliwość prorogacji i derogacji jurysdykcji krajowej konkretnego państwa. Ponadto w książce omówione zostały szczególne normy jurysdykcyjne w zakresie wspólnotowych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów, jak również obowiązujące regulacje kodeksu postępowania cywilnego z odniesieniem do niektórych zmian znajdujących się obecnie w stadium prac sejmowych. Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę w XLI Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Szczegóły towaru


ISSN: 1897-4392ISBN: 978-83-7526-427-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 504
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0870:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów