Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Kryminologia jako nauka
str. 15


1.1. Pojęcie i zakres nauki kryminologii
str. 15

1.2. Kryminologia a inne nauki
str. 15

1.3. Podstawowe nurty w kryminologii
str. 19

1.3.1. Kryminologia klasyczna
str. 19

1.3.2. Kryminologia pozytywistyczna
str. 20

1.3.3. Kryminologia antynaturalistyczna
str. 22

1.3.4. Kryminologia neoklasyczna
str. 24

1.4. Podsumowanie paradygmatów kryminologicznych
str. 25

Rozdział 2
Jednostka i społeczeństwo
str. 26


2.1. Podstawowe założenia
str. 26

2.2. Model rzeczywistości społecznej
str. 26

2.3. Zasady organizacji społeczeństwa
str. 28

2.4. Człowiek w społeczeństwie
str. 28

2.5. Problematyka wartości społecznych
str. 28

2.6. Zadania prawa w społeczeństwie
str. 30

2.7. Poznawcza koncepcja człowieka
str. 30

2.8. Obraz samego siebie jako element osobowości
str. 31

2.9. Selekcja informacji napływających z zewnątrz
str. 31

Rozdział 3
Teorie kryminologiczne
str. 33


3.1. Kryminologia pozytywistyczna
str. 33

3.1.1. Ogólne charakterystyczne założenia
str. 33

3.1.2. Podział kryminologii pozytywistycznej
str. 34

3.1.3. Charakterystyka kierunku biopsychologicznego
str. 34

3.1.4. Charakterystyka kierunku socjologicznego
str. 38

3.1.5. Podsumowanie teorii pozytywistycznych
str. 49

3.1.6. Kryteria definicji zachowania dewiacyjnego
str. 49

3.2. Kryminologia antynaturalistyczna
str. 50

3.2.1. Charakterystyczne założenia
str. 50

3.2.2. Podział kryminologii antynaturalistycznej
str. 50

3.2.3. Charakterystyka teorii naznaczenia społecznego
str. 51

3.2.4. Charakterystyka teorii konfliktu społecznego
str. 56

3.2.4.1. Charakterystyka nurtu kryminologii konfliktowej
str. 56

3.2.4.2. Charakterystyka nurtu kryminologii radykalnej (klasycznej)
str. 59

3.2.5. Charakterystyka nurtu fenomenologicznego
str. 60

3.3. Kryminologia neoklasyczna
str. 62

3.3.1. Ogólne założenia kryminologii neoklasycznej
str. 62

3.3.2. Podział kryminologii neoklasycznej
str. 63

3.3.3. Najważniejsze koncepcje przedstawicieli kryminologii neoklasycznej
str. 63

Rozdział 4
Opis przestępczości
str. 68


4.1. Podstawowe pojęcia i definicje
str. 68

4.2. Metody analizy przestępczości
str. 69

4.2.1. Statystyka policyjna
str. 70

4.2.2. Statystyka sądowa
str. 72

4.2.3. Statystyka penitencjarna
str. 73

4.2.4. Podsumowanie statystyk kryminalnych
str. 74

4.3. Zjawiska wpływające na obraz i wynik statystyk kryminalnych
str. 75

4.3.1. Proces stanowienia prawa
str. 75

4.3.2. Proces stosowania prawa
str. 78

4.3.3. Stopień gotowości obywateli do informowania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa
str. 79

4.4. Przestępczość nieujawniona
str. 80

4.4.1. Pojęcie i sposoby określania rozmiarów przestępczości nieujawnionej
str. 80

4.4.2. Teoretyczne rozważania dotyczące przestępczości nieujawnionej
str. 81

Rozdział 5
Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne
str. 83


5.1. Charakter zmian społecznych
str. 83

5.2. Próby wyjaśnienia wpływu zmian społecznych na przestępczość
str. 83

5.2.1. Zróżnicowanie relacji między zmianami zachodzącymi w gospodarce a przestępczością
str. 83

5.3. Koncepcje najczęściej wykorzystywane do wyjaśniania zjawisk przestępczości w kontekście zmian społecznych
str. 88

5.4. Zmiany społeczne a przestępczość w krajach postkomunistycznych
str. 89

Rozdział 6
Przemoc i agresja
str. 90


6.1. Przestępczość z użyciem przemocy
str. 90

6.2. Pojęcie przemocy
str. 91

6.3. Przestępstwo z użyciem przemocy
str. 92

6.4. Agresja
str. 93

6.5. Charakterystyka przestępczości z użyciem przemocy w Polsce
str. 94

6.5.1. Rozmiary i nasilenie ujawnionej przestępczości z użyciem przemocy w Polsce
str. 94

6.5.2. Zagadnienie nieujawnionej przestępczości z użyciem przemocy
str. 95

6.5.3. Terytorialne zróżnicowanie nasilenia przestępczości z użyciem przemocy
str. 96

6.5.4. Charakterystyka sprawców, ofiar i okoliczności przestępstw z użyciem przemocy
str. 96

6.6. Koncepcje wyjaśniające zjawiska agresji i przemocy
str. 97

6.6.1. Biologiczne koncepcje źródeł agresji
str. 98

6.6.2. Koncepcja frustracja-agresja J. Dollarda i N. Millera
str. 99

6.6.2.1. Współczesna nauka o koncepcji frustracja-agresja
str. 100

6.6.3. Koncepcja społecznego uczenia się agresji A. Bandury
str. 100

6.6.3.1. Mechanizm nabywania wzorców zachowań agresywnych
str. 100

6.6.3.2. Mechanizm wyzwalania zachowań agresywnych
str. 101

6.6.3.3. Mechanizm podtrzymywania zachowań agresywnych
str. 102

6.6.4. Koncepcja podkultury przemocy M. Wolfganga i F. Ferracutiego
str. 102

6.6.5. Koncepcja społecznych źródeł agresji i przemocy we współczesnych społeczeństwach
str. 103

Rozdział 7
Przestępczość gospodarcza
str. 104


7.1. Przestępstwa gospodarcze
str. 104

7.2. Cechy przestępczości gospodarczej
str. 105

7.3. Problem ciemnej liczby przestępstw gospodarczych
str. 105

7.4. Przestępczość gospodarcza w Polsce
str. 106

Rozdział 8
Przestępczość zorganizowana
str. 107


8.1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej
str. 107

8.2. Skutki przestępczości zorganizowanej
str. 108

8.3. Typowe struktury organizacyjne zespołów przestępczych
str. 109

8.4. Rodzaje przestępczości zorganizowanej
str. 110

8.5. Zasięg terytorialny przestępczości zorganizowanej
str. 111

Rozdział 9
Przestępczość powrotna
str. 112


9.1. Pojęcia
str. 112

9.2. Powrót do przestępstwa z punktu widzenia kryminologii pozytywistycznej i antynaturalistycznej
str. 113

9.3. Kategorie wielokrotnie karanych
str. 114

Rozdział 10
Przestępczość nieletnich
str. 115


10.1. Definicja nieletniości
str. 115

10.2. Przestępczość nieletnich
str. 116

10.3. Proces warunkowania instrumentalnego i obserwacji
str. 116

10.4. Rodzina
str. 117

10.4.1. Podstawowe pojęcia
str. 117

10.4.2. Czynniki wpływające na rolę rodziny
str. 118

10.4.3. Modele rodziny
str. 119

10.4.4. Kontrsocjalizujący wpływ czynników zewnątrzrodzinnych oraz wewnątrzrodzinnych
str. 120

10.5. Niewłaściwe ukształtowanie ról społecznych i niewłaściwe pełnienie roli społecznej w rodzinie
str. 120

10.6. Typologia stylów wychowania
str. 121

10.7. Rozpad rodziny, nerwica
str. 121

10.8. Deformacje osobowości
str. 122

10.9. Kontrsocjalizujący wpływ narkomanii, alkoholizmu oraz przestępczości
str. 122

10.10. Czynniki samoistne i podporządkowane
str. 123

10.11. Szkoła i możliwość jej wpływu na przestępczość nieletnich
str. 123

10.12. Zbiorowości nieletnich przestępców
str. 124

10.13. "Jakby grupa" (near group) D. Yablonsky'ego
str. 124

Rozdział 11
Narkotyki a przestępczość
str. 126


11.1. Definicja i właściwości narkotyków
str. 126

11.2. Klasyfikacje środków odurzających
str. 128

11.3. Relacje pomiędzy używaniem środków odurzających a przestępczością
str. 129

11.4. Problem przestępczości narkotykowej
str. 130

11.5. Stan odurzenia narkotykami a przestępczość
str. 132

11.6. Narkomania a przestępczość
str. 133

11.7. Krytyka polityki prohibicji
str. 136

Rozdział 12
Alkohol a przestępczość
str. 140


12.1. Pojęcie alkoholu
str. 140

12.2. Wpływ spożycia alkoholu na rodzaj popełnianych przestępstw
str. 141

12.3. Nadużywanie alkoholu
str. 143

12.4. Alkohol a środki karne - polityka prohibicji
str. 144

Rozdział 13
Media a zjawisko przestępczości
str. 146


13.1. Obraz przestępczości
str. 146

13.2. Rola środków masowego przekazu - wpływ przemocy na przestępcze zachowania agresywne (teorie)
str. 147

13.3. Media a kształtowanie postaw społecznych
str. 148

Rozdział 14
Wiktymologia
str. 150


14.1. Definicja
str. 150

14.2. Koncepcje
str. 150

14.3. Pojęcie ofiary
str. 151

14.4. Przestępstwa "bez ofiar"
str. 152

14.5. Typologie ofiar
str. 154

14.6. Proces wiktymizacji
str. 155

14.7. Ofiara - miejsce i znaczenie w kontaktach z policją i sądem
str. 156

14.8. Nieformalne, pojednawcze sposoby rozwiązywania konfliktów
str. 157

14.9. Ofiara a środki masowego przekazu
str. 158

14.10. Pomiar wiktymizacji
str. 158

14.11. Skutki wiktymizacji
str. 159

14.12. Czynniki ryzyka wiktymogennego
str. 160

14.13. Strach oraz lęk przed przestępczością
str. 160

Rozdział 15
Sposoby zapobiegania przestępczości
str. 163


15.1. Pojęcie zapobiegania przestępczości
str. 163

15.2. Konformizm
str. 164

15.3. Wymiar sprawiedliwości
str. 166

15.4. Przestępstwo i jego pozycja we współczesnym społeczeństwie
str. 166

15.5. Stadia zapobiegania przestępczości
str. 167

15.6. Sformalizowana reakcja
str. 167

15.6.1. Sformalizowana reakcja na przestępczość na etapie legislacyjnym
str. 167

15.6.2. Sformalizowana reakcja na przestępczość na etapie realizacyjno-represyjnym
str. 168

15.7. Sformalizowana reakcja na przestępczość na etapie wykonawczym
str. 169

15.8. Inne metody zapobiegania przestępczości
str. 171

Bibliografia
str. 175


Ukryj

Opis:

.. W ksiazce przedstawiono najwazniejsze kwestie stanowiace przedmiot badan, analizy oraz interpretacji wspólczesnej nauki kryminologicznej. .. Omówiono zjawiska, które obecnie sa w kregu szczególnych zainteresowan teoretyków i praktyków zwiazanych z nauka kryminologii, w tym m.in.: – przemoc w rodzinie, – alkoholizm, – narkomanie, – wplyw srodków masowego przekazu na zachowania ludzkie, a takze – przestrzenne sposoby zapobiegania przestepczosci. .. Przyswojenie wiedzy z tego zakresu ulatwi równiez zaprezentowanie niektórych zagadnien w formie grafi cznej. .. Publikacja bedzie cenna pomoca naukowa dla studentów – szczególnie prawa i administracji, pragnacych uporzadkowac i powtórzyc wiadomosci z zakresu kryminologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4087-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 176
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Prawo i postępowanie karne
Kod: KAM-0812:W03D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów