Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stephan Kudert, Marcin Jamroży,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0396:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz symboli
str. 11

Wykaz skrótów
str. 15

Przedmowa
str. 17

Rozdział I. Podatki a decyzje przedsiębiorców
str. 19


1. Ekonomiczne skutki opodatkowania
str. 19

1.1. Skutki w zakresie płynności
str. 20

1.2. Skutki majątkowe
str. 21

1.3. Skutki organizacyjne
str. 21

2. Optymalizacja a uchylanie się od opodatkowania
str. 23

3. Integracja podatków versus podatkowa decyzja częściowa
str. 27

3.1. Integracja podatków
str. 28

3.2. Podatkowa decyzja częściowa
str. 28

Rozdział II. Metody pomiaru obciążeń podatkowych
str. 30


1. Metodyka postępowania
str. 31

2. Kazuistyczna symulacja rozliczenia podatkowego
str. 34

3. Cząstkowy rachunek podatkowy
str. 36

4. Porównanie kazuistycznej symulacji rozliczenia podatkowego i cząstkowego rachunku podatkowego
str. 41

5. Metody dynamiczne
str. 42

5.1. Metoda wartości bieżącej netto
str. 42

5.2. Metoda wartości końcowej netto
str. 43

6. Metody pomocnicze
str. 44

6.1. Werbalne porównanie obciążeń podatkowych
str. 44

6.2. Ustalenie krytycznych progów
str. 45

6.3. Minimalizacja zdyskontowanych płatności podatkowych
str. 46

6.4. Rachunek zapotrzebowania brutto
str. 46

6.5. Metoda graficzna
str. 47

Rozdział III. Opodatkowanie a decyzje inwestycyjne
str. 49


1. Pojęcie i metody oceny inwestycji
str. 50

2. Wpływ opodatkowania na opłacalność inwestycji
str. 54

2.1. Opodatkowanie a początkowy nakład inwestycyjny (I0)
str. 54

2.2. Opodatkowanie a przepływy pieniężne (CFk)
str. 58

2.3. Opodatkowanie a stopa dyskontowa (r)
str. 60

2.4. Opodatkowanie a stawka podatku dochodowego (t)
str. 60

2.5. Wartość bieżąca netto po opodatkowaniu
str. 60

3. Finansowanie ze środków obcych
str. 63

3.1. Metoda rozdzielonych wartości bieżących netto
str. 63

3.2. Metoda zintegrowanych wartości bieżących netto
str. 64

4. Paradoks podatkowy
str. 65

5. Przykłady
str. 66

Rozdział IV. Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność finansowa
str. 72


1. Pojęcie i formy finansowania
str. 73

2. Finansowanie wewnętrzne poprzez środki polityki bilansowej
str. 74

2.1. Finansowanie poprzez amortyzację
str. 76

2.2. Finansowanie poprzez rezerwy
str. 77

3. Finansowanie zewnętrzne spółki kapitałowej
str. 79

3.1. Finansowanie kapitałem pożyczkowym spółki z o.o.
str. 80

3.1.1. Odsetkowa tarcza podatkowa
str. 80

3.1.2. "Cienka kapitalizacja"
str. 82

3.1.3. Odsetki w formie disagio
str. 84

3.2. Leasing
str. 86

3.3. Finansowanie ze środków własnych spółki z o.o.
str. 87

3.4. Polityka dywidendy
str. 89

3.5. Porównanie opłacalności
str. 92

3.5.1. Osoba fizyczna będąca rezydentem w Polsce
str. 94

3.5.2. Spółka kapitałowa będąca rezydentem w Polsce
str. 95

3.5.3. Osoba fizyczna będąca nierezydentem
str. 96

3.5.4. Spółka kapitałowa będąca nierezydentem
str. 97

4. Finansowanie zewnętrzne spółki osobowej
str. 99

4.1. Finansowanie ze środków własnych a finansowanie ze środków obcych wspólnika
str. 99

4.2. Kolizja na tle kwalifikacji w międzynarodowym prawie podatkowym
str. 104

5. Podatki a płynność finansowa przedsiębiorstwa
str. 106

5.1. Podatki dochodowe
str. 106

5.2. Podatki pobierane u źródła
str. 111

5.3. Podatki majątkowe
str. 111

5.4. Podatek od towarów i usług
str. 111

5.5. Przykład
str. 113

6. Uwagi końcowe
str. 114

Rozdział V. Polityka wykazywania dochodów
str. 116


1. Wprowadzenie
str. 116

2. Polityka wykazywania dochodów w przypadku rezydentów
str. 117

2.1. Środki polityki wykazywania dochodów
str. 117

2.1.1. Kształtowanie stanu faktycznego
str. 117

2.1.2. Ocena stanu faktycznego
str. 118

2.2. Efekty polityki wykazywania dochodów
str. 120

2.2.1. Efekt stawki podatkowej
str. 120

2.2.2. Efekty odsetkowe
str. 121

2.2.3. Efekt progresji
str. 122

2.3. Polityka wykazywania dochodów przy taryfach proporcjonalnych
str. 123

2.3.1. Ocena stanu faktycznego
str. 123

2.3.2. Kształtowanie stanu faktycznego
str. 124

2.4. Polityka wykazywania dochodów przy progresji szczeblowej
str. 125

2.5. Polityka wykazywania dochodów przy progresji ciągłej
str. 127

3. Wnioski częściowe
str. 128

4. Ekskurs: wybór roku podatkowego
str. 129

4.1. Wybór okresu trwania roku podatkowego
str. 131

4.2. Zmiana roku podatkowego
str. 132

4.3. Wybór roku podatkowego w ramach reorganizacji działalności
str. 133

5. Polityka wykazywania dochodów w przypadku nierezydentów
str. 134

5.1. Analiza jednookresowa
str. 136

5.1.1. Optymalizacja przy metodzie zwolnienia bez efektu progresji
str. 136

5.1.2. Optymalizacja przy metodzie zwolnienia z zastrzeżeniem progresji
str. 137

5.2. Analiza dwuokresowa
str. 139

5.2.1. Separacja podwójnego problemu optymalizacji
str. 139

5.2.2. Rozwiązanie bez uwzględnienia ograniczeń co do podziału dochodu
str. 140

5.2.3. Rozwiązanie uwzględniające ograniczenia co do podziału dochodu
str. 143

5.2.4. Rozwiązanie przy zastosowaniu metody zaliczenia
str. 145

6. Uwagi końcowe
str. 145

Rozdział VI. Polityka cen transferowych
str. 147


1. Wprowadzenie
str. 147

2. Korekta dochodu podatkowego
str. 149

3. Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
str. 153

3.1. Dokumentacja podatkowa
str. 153

3.2. Uprzednie porozumienia cenowe
str. 156

3.3. Eliminacja podwójnego opodatkowania
str. 157

4. Przykłady
str. 160

Rozdział VII. Podatki a rozliczanie strat
str. 170


1. Wprowadzenie
str. 170

2. Wykorzystanie strat własnych
str. 172

3. Kupowanie strat
str. 178

3.1. Tożsamość gospodarcza
str. 179

3.2. Obejście prawa podatkowego
str. 180

3.3. Doświadczenia niemieckie
str. 182

4. Uwagi końcowe
str. 183

Rozdział VIII. Opodatkowanie a wybór formy prawnej
str. 184


1. Wybór formy prawnej jako decyzja strategiczna
str. 184

2. Porównanie bieżących obciążeń podatkowych przedsiębiorcy indywidualnego i spółki z o.o.
str. 187

2.1. Opodatkowanie przedsiębiorcy indywidualnego
str. 187

2.2. Opodatkowanie spółki z o.o.
str. 191

3. Stosunki zobowiązaniowe pomiędzy wspólnikiem a spółką
str. 192

3.1. Obniżanie obciążenia podatkowego a stosunki zobowiązaniowe
str. 192

3.2. Wynagrodzenie za pracę lub usługi
str. 193

3.3. Odsetki od pożyczki
str. 196

3.4. Wynagrodzenie cichego wspólnika
str. 198

3.5. Czynsz najmu albo dzierżawy
str. 201

3.6. Przykład
str. 204

3.6.1. Najem versus użyczenie
str. 204

3.6.2. Sprzedaż versus aport
str. 205

3.6.3. Najem versus sprzedaż
str. 207

4. Opodatkowanie hybrydalnych form prawnych
str. 210

4.1. Spółka z o.o. spółka komandytowa
str. 210

4.2. Spółka komandytowo-akcyjna
str. 211

4.3. Tzw. podwójna spółka
str. 213

Rozdział IX. Opodatkowanie a wybór formy bezpośredniej inwestycji zagranicznej
str. 216


1. Wprowadzenie
str. 216

2. Opodatkowanie inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców
str. 218

2.1. Opodatkowanie zakładu
str. 218

2.1.1. Pojęcie i formy zakładu
str. 218

2.1.2. Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej
str. 220

2.1.3. Zasady przypisania i ustalania dochodów
str. 222

2.2. Opodatkowanie spółki kapitałowej
str. 225

2.3. Porównanie opłacalności
str. 231

2.3.1. Wariant bez umowy bilateralnej
str. 232

2.3.2. Wariant z umową bilateralną
str. 233

2.3.3. Wnioski
str. 234

3. Opodatkowanie inwestycji zagranicznych w Polsce
str. 237

3.1. Wybór pomiędzy klasycznymi formami inwestycji
str. 237

3.1.1. Zakład
str. 239

3.1.2. Kapitałowa spółka-córka
str. 242

3.1.3. Porównanie opłacalności
str. 243

3.2. Wybór hybrydalnej formy prawnej
str. 246

3.2.1. Kryteria optymalizacji oraz założenia
str. 246

3.2.2. Wielkość referencyjna
str. 247

3.2.3. Spółka z o.o. spółka komandytowa
str. 247

Rozdział X. Opodatkowanie a decyzje restrukturyzacyjne
str. 252


1. Kryteria oceny podatkowej transakcji restrukturyzacyjnych
str. 253

2. Wybrane transakcje związane z odroczeniem opodatkowania
str. 255

2.1. Połączenie przez inkorporację
str. 256

2.2. Podział przez wydzielenie
str. 258

2.3. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową
str. 262

2.4. Wymiana udziałów
str. 265

3. Transakcje niekorzystające z mechanizmu odroczenia opodatkowania
str. 267

3.1. Transakcje share deal oraz asset deal
str. 267

3.2. Sprzedaż udziału spółkowego versus wystąpienie ze spółki osobowej
str. 270

3.3. Aporty do spółek
str. 273

3.3.1. Aporty do spółek kapitałowych
str. 273

3.3.2. Aporty do spółek osobowych
str. 275

3.4. Likwidacja działalności
str. 276

3.4.1. Likwidacja spółki kapitałowej
str. 276

3.4.2. Likwidacja spółki osobowej
str. 277

4. Uwagi końcowe
str. 278

Rozdział XI. Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności ....280

1. Wprowadzenie
str. 281

2. Podatki w modelu decyzyjnym
str. 283

3. Oddziaływanie wybranych instrumentów podatkowych
str. 285

3.1. Specjalne strefy ekonomiczne
str. 285

3.2. Przychody wolne od podatku
str. 289

4. Uwagi końcowe
str. 292

Wykaz źródeł prawa
str. 293

Wykaz orzeczeń
str. 298

Wykaz literatury
str. 301

Pozostałe źródła
str. 306

O autorach
str. 307

Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia wpływ opodatkowania podatkami dochodowymi na typowe decyzje gospodarcze przedsiębiorców. W książce ukazano całokształt zagadnień podatkowych związanych z decyzjami operacyjnymi i strategicznymi przedsiębiorców, dotyczącymi np. wyboru formy prawnej, miejsca prowadzenia działalności i źródła finansowania, polityki cen transferowych i rozliczania strat podatkowych. Ciężar podatkowy nie jest wielkością dana, określoną przez otoczenie przedsiębiorstwa, lecz raczej wielkością, na która można wpływać poprzez kształtowanie stanu faktycznego, korzystanie z praw wyboru przyznanych przez ustawodawcę czy swobód uznaniowych. Autorzy opracowania, uznani eksperci podatkowi, przedstawiają na przykładach z praktyki możliwości legalnej redukcji obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów, menedżerów oraz księgowych, a także dla studentów.

"Niniejsza publikacja omawia wpływ opodatkowania podatkami dochodowymi na typowe decyzje gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorców. Zgodnie z intencja Autorów ma ona pokazać możliwości obniżania kosztów działalności za pomocą legalnego kształtowania obciążeń podatkowych, a jednocześnie - ze regulacje prawnopodatkowe w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorcy nie są neutralne, ponieważ wywierają wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze. Pod pojęciem optymalizacji podatkowej Autorzy rozumieją wybór takiej formy prawnej oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa podatkowego, która pomogłaby zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych. Jest to niewątpliwie jedna z nielicznych pozycji na polskim rynku, która w sposób tak profesjonalny, a jednocześnie czytelny i zrozumiały, pokazuje przedsiębiorcom, jaka może być metodologia wykonania rachunku obciążeń podatkowych lub symulacji rozliczenia podatkowego oraz jakich wyborów powinni dokonać w oparciu o uzyskane wyniki, aby jak najwięcej zaoszczędzić na podatkach".

Prof. zw. dr hab. Hanna Litwinczuk


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4161-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 308
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: ABC-0396:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów