Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

Stan prawny na 1.05.2007 r.
"Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie praw i obowiązków jednostek w kontekście ich pozycji w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi. [...]"

więcej

Autorzy: Krzysztof Scheuring,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2007 r.
Kod: KAM-0907:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 68,15 zł.
Twoja cena brutto już od: 61,34 zł. ( Oszczędzasz: 6,81 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Rozdział 1
Pojęcie sądu wspólnotowego
str. 23


1.1. Pojęcie sądu wspólnotowego w znaczeniu ustrojowym
str. 23
1.2. Pojęcie sądu wspólnotowego w znaczeniu funkcjonalnym
str. 35

Rozdział 2
Osoby fizyczne oraz osoby prawne w europejskim prawie wspólnotowym
str. 43


2.1. Podmiotowość prawna na gruncie prawa wspólnotowego a geneza praw i obowiązków jednostki w porządku acquis
str. 43
2.2. Pojęcie jednostki w acquis
str. 48
2.3. Zdolność sądowa jednostek w prawie wspólnotowym
str. 51

Rozdział 3
Charakter i zakres wspólnotowego prawa do sądu
str. 61


3.1. Prawo do sądu jako uniwersalny środek ochrony praw jednostek w postępowaniu sądowym
str. 61
3.2. Wspólnotowe prawo do sądu na tle rozwiązań przyjętych w innych systemach prawa międzynarodowego
str. 66
3.3. Istota i charakter prawny wspólnotowego prawa do sądu
str. 68
3.4. Wspólnotowe prawo do sądu jako prawo o charakterze uniwersalnym
str. 71

CZĘŚĆ DRUGA
OCHRONA PRAW JEDNOSTEK W POSTĘPOWANIACH PRZED SĄDAMI WSPÓLNOTOWYMI W ZNACZENIU USTROJOWYM

Rozdział 4
Uprawnienie jednostki do wniesienia przed sąd wspólnotowy skargi bezpośredniej
str. 83


4.1. Pozycja jednostki w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego
str. 83
4.1.1. Przedmiot i zakres dopuszczalnego zaskarżenia w trybie art. 230 akapit 1 TWE
str. 83
4.1.2. Locus standi osób fizycznych i prawnych w postępowaniu o uchylenie aktu na podstawie art. 230 akapit 4 TWE
str. 88
4.2. Pozycja jednostki w zakresie skargi na bezczynność
str. 121
4.2.1. Przedmiot i zakres dopuszczalnego zaskarżenia w trybie art. 232 akapit 1 TWE
str. 121
4.2.2. Locus standi osób fizycznych i prawnych w postępowaniu ze skargi na bezczynność na podstawie art. 232 akapit 3 TWE
str. 123

Rozdział 5
Formalne wymogi i warunki oraz podstawy skargi bezpośredniej
str. 126


5.1. Formalne warunki zaskarżenia
str. 126
5.2. Wymogi formalne i tryb wnoszenia skargi
str. 131
5.3. Podstawy skargi
str. 135
5.3.1. Podstawy skargi a podstawy zaskarżenia
str. 135
5.3.2. Podstawy zaskarżenia obowiązujące przy wnoszeniu skarg bezpośrednich
str. 138
5.3.3. Podstawy zaskarżenia w przypadku skargi odszkodowawczej przeciwko Wspólnotom
str. 164

Rozdział 6
Proceduralne elementy prawa do sądu jednostki w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi w znaczeniu ustrojowym
str. 177


6.1. Zapewnienie jednostce dostępu do sądu w aspekcie faktycznym
str. 177
6.2. Zdolność postulacyjna jednostki w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi w znaczeniu ustrojowym
str. 179
6.3. Interwencja w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi
str. 181
6.4. Prawo jednostki do sądu a zapewnienie w trakcie postępowań przed sądami wspólnotowymi sprawiedliwości proceduralnej
str. 183
6.5. Prawo do sądu a możliwość skorzystania ze środków tymczasowej ochrony prawnej
str. 187
6.6. Zarzut niemożności zastosowania rozporządzenia
str. 190
6.7. Postępowania dotyczące wydanych wyroków
str. 193
6.7.1. Sprzeciw wobec wyroku zaocznego
str. 194
6.7.2. Wznowienie postępowania
str. 195
6.7.3. Postępowanie ze skargi osoby trzeciej
str. 196
6.7.4. Wniosek o sprostowanie oraz uzupełnienie wyroku
str. 197
6.7.5. Wniosek o dokonanie wykładni wyroku
str. 198
6.8. Zaskarżanie orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji
str. 198
6.9. Wykonalność orzeczeń sądów wspólnotowych w znaczeniu ustrojowym
str. 202

CZĘŚĆ TRZECIA
OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI WSPÓLNOTOWYMI W UJĘCIU FUNKCJONALNYM

Rozdział 7
Prawo jednostki do sądu wspólnotowego w znaczeniu materialnym a konsekwencje tego prawa na płaszczyźnie krajowej
str. 211


7.1. Efektywność stosowania prawa wspólnotowego jako podstawa określenia praw jednostek w postępowaniach przed sądami krajowymi rozpoznającymi sprawy z elementem wspólnotowym
str. 211
7.2. Dostęp jednostki do sądów krajowych w sprawach z elementem wspólnotowym
str. 217
7.2.1. Dostęp jednostki do sądów krajowych w znaczeniu materialnym
str. 217
7.2.2. Dostęp jednostki do sądów krajowych w znaczeniu formalnym
str. 229
7.3. Pozycja prawna jednostki w trakcie postępowania przed sądowym organem rozpoznającym sprawę z elementem wspólnotowym w kontekście obowiązków sądu krajowego w zakresie zapewnienia efektywnej ochrony prawnej
str. 233
7.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 233
7.3.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 251
7.4. Polskie regulacje prawne w kontekście efektywnego dostępu i możliwości realizacji praw jednostek przed sądem wspólnotowym w ujęciu funkcjonalnym
str. 266
7.4.1. Szczególne regulacje dotyczące postępowań wszczętych na podstawie prawa wspólnotowego a polskie rozwiązania w zakresie dostępu jednostek do sądu krajowego
str. 266
7.4.2. Zasada efektywności a polskie przepisy proceduralne. Problematyka związana z możliwością podnoszenia prawa wspólnotowego z urzędu
str. 275

Rozdział 8
Problematyka powoływania prawa wspólnotowego przez jednostki
str. 279


8.1. Pojęcie sprawy z elementem wspólnotowym
str. 280
8.2. Powołanie bezpośrednio skutecznej normy wspólnotowej
str. 289
8.2.1. Powoływanie normy wspólnotowej w układzie wertykalnym
str. 293
8.2.2. Powoływanie normy wspólnotowej w układzie horyzontalnym
str. 300
8.3. Powołanie normy wspólnotowej niekorzystającej z przymiotu bezpośredniej skuteczności
str. 306

Rozdział 9
Zakres praw i obowiązków jednostek w ramach postępowania o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
str. 318


9.1. Istota procedury orzekania w trybie prejudycjalnym
str. 318
9.2. Znaczenie procedury odesłania prejudycjalnego dla podmiotów prywatnych
str. 322
9.3. Obowiązek sądu krajowego dotyczący wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym i jego implikacje dla jednostek
str. 330
9.4. Orzeczenia prejudycjalne jako źródło prawa wspólnotowego
str. 338
9.5. Pozycja prawna podmiotów prywatnych w związku z pytaniami prejudycjalnymi w ramach regulacji proceduralnych obowiązujących w prawie polskim
str. 345
9.5.1. Pozycja jednostek w postępowaniu przed sądem krajowym poprzedzającym wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości
str. 345
9.5.2. Pozycja jednostek w postępowaniu przed sądem krajowym po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia prejudycjalnego
str. 354
9.6. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w sferze prawa europejskiego i ich implikacje dla jednostek
str. 367
9.6.1. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na płaszczyźnie prawa Rady Europy
str. 368
9.6.2. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na płaszczyźnie prawa wspólnotowego
str. 370

Zamiast zakończenia: Quo vadis Europo albo czas na zmiany
str. 389

Wykaz powołanych orzeczeń
str. 399

Bibliografia
str. 431

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące prawa jednostki do sądu wspólnotowego. Przyjmując za punkt wyjściowy koncepcję wspólnotowego prawa do sądu jako "uniwersalnego środka ochrony jednostek w postępowaniu sądowym", autor czyni przedmiotem swych prac badawczych nie tylko całe acquis communautaire i prawo krajowe, sięga również do praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz praw wynikających z tradycji konstytucyjnej. Szeroko rozumiane prawo jednostki do sądu poddano analizie zarówno w ramach postępowań toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji, jak i przed sądami krajowymi rozpoznającymi sprawy z elementem wspólnotowym. Ujęte syntetycznie rozważania na temat sposobów, narzędzi oraz mechaniznów sądowej ochrony praw jednostek wzbogacone zostały o prezentację poglądów doktryny prawa oraz liczne przykłady orzecznictwa sądów luksemburskich i polskich organów sądowych. Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, stykających się z omawianą problematyką w codziennej praktyce: sędziów, adwokatów i radców prawnych; powinna zainteresować także urzędników administracji państwowej, pracowników naukowych wydziałów prawa oraz studentów, dla których może być uzupełnieniem szeroko pojętych studiów europejskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-215-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 445
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-0907:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów