Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I

Prezentacja opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

więcej

Autorzy: Krzysztof Ślebzak (red.),
Seria:  Studia i Analizy Sądu Najwyższego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0929:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 45,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 40,50 zł. ( Oszczędzasz: 4,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Ocena aktualności koncepcji wyłączającego zasiedzenie władztwa Skarbu Państwa, jako podmiotu publicznego, wyrażonej w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1993 r., III CZP 72/93 (prof. Elżbieta Holewińska-Łapińska)
str. 15


Uwagi wprowadzające
str. 15
I. Przemożna, władcza ingerencja państwa, jako podmiotu publicznego, w stosunki cywilnoprawne w świetle wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego
str. 20
1. Pojęcie "imperium"
str. 20
2. Przykłady realizowania przez państwo jego "imperium", rzutujące na stosunki własnościowe, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
str. 21
2.1. Wyłączenie działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych odnośnie do nieruchomości nabytych przez państwo realizujące swoje uprawnienia władcze
str. 21
2.2. Przymusowy zarząd państwowy
str. 22
2.2.1. Przymusowy zarząd państwowy w okresie międzywojennym
str. 22
2.2.2. Przymusowy zarząd państwowy po II wojnie światowej
str. 22
2.2.3. Sytuacja majątków opuszczonych
str. 25
2.2.4. Budynki w zarządzie państwowym
str. 26
2.3. Objęcie przez państwo terytorium na podstawie umowy międzynarodowej
str. 27
3. Działania Państwa, jako podmiotu publicznego, które w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego nie wyłączają stosowania cywilnoprawnej instytucji nabycia własności nieruchomości wskutek zasiedzenia
str. 27
4. Połączenie "imperium" i "dominium" przy wykonywaniu własności państwowej
str. 30
II. Interpretacja przesłanek nabycia wskutek zasiedzenia prawa własności nieruchomości objętej we władanie przez Państwo, jako podmiot publiczny, w orzeczeniach Sądu Najwyższego
str. 32
1. Posiadanie samoistne
str. 33
1.1. Wykładnia tradycyjna
str. 33
1.2. Władanie nieruchomością objętą wskutek władczych działań Państwa nie jest posiadaniem
str. 34
2. Upływ czasu
str. 36
III. Próba oceny uchwały Sądu Najwyższego III CZP 72/93
str. 39
1. Władcze uprawnienia państwa ("imperium")
str. 40
2. Kryteria oceny czy władanie rzeczą jest posiadaniem
str. 42
2.1. Reguła podstawowa
str. 42
2.2. Przekształcenie "imperialnego" władania rzeczą w posiadanie
str. 45
2.3. Konkluzja
str. 46
3. Inne koncepcje ochrony interesu właściciela bezprawnie pozbawionego przez państwo władania nieruchomością
str. 47
3.1. Nadużycie prawa podmiotowego
str. 47
3.2. Niemożność skutecznego dochodzenia zwrotu rzeczy spowodowana uwarunkowaniami politycznymi, jako stan siły wyższej (ewentualnie, jako stan porównywalny z siłą wyższą)
str. 50
Podsumowanie
str. 53

Konsekwencje sprzeczności z prawem uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem legitymacji byłych członków organów spółek do zaskarżania tych uchwał (prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska)
str. 55


Wprowadzenie
str. 55
1. Stan prawny
str. 58
2. Wzruszalność uchwał zgromadzeń wspólników pod rządami kodeksu handlowego
str. 61
3. Charakter prawny wadliwości sprzecznych z ustawą uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych w świetle kodeksu spółek handlowych
str. 63
3.1. Nieważność bezwzględna czy względna?
str. 64
3.2. Nieważność ex lege?
str. 66
3.3. Charakter wyroku stwierdzającego nieważność
str. 68
3.4. Dopuszczalność uwzględniania wadliwości przez sąd z urzędu
str. 69
3.5. Uchwały "nieistniejące"
str. 70
4. Problem legitymacji byłych członków organów spółek
str. 72
4.1. Uwagi ogólne
str. 72
4.2. Legitymacja byłych członków organów spółek kapitałowych do zaskarżania sprzecznym z prawem uchwał walnych zgromadzeń tych spółek w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
str. 74
4.3. Stanowisko doktryny w kwestii legitymacji byłych członków organów spółek do zaskarżania wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników
str. 82
Podsumowanie
str. 87

Uwagi o egzekucji wyroku uwzględniającego roszczenie o złożenie oświadczenia w razie dokonanego naruszenia dobra osobistego (dr Paweł Grzegorczyk)
str. 90


I. Obowiązek złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
str. 90
II. Świadczenie niepieniężne jako przedmiot egzekucji sądowej
str. 92
III. Złożenie oświadczenia odpowiedniej treści jako czynność zastępowalna w rozumieniu art. 1049 k.p.c.
str. 97
IV. Orzekanie w przedmiocie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika
str. 105
V. Realizacja uprawnienia do wykonania czynności na koszt dłużnika. Koszty postępowania egzekucyjnego
str. 109

Zasada domniemania niewinności - wybrane zagadnienia na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r. (I KZP 8/06) (prof. Włodzimierz Wróbel)
str. 112

Przekazanie sprawy z sądu miejscowo właściwego do innego sądu równorzędnego (art. 37 k.p.k.) w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Sędzia Tomasz Artymiuk)
str. 130

Określenie granic przejętej do wykonania kary pozbawienia wolności - problematyka umów dwustronnych (próba syntezy) (mgr Michał Hudzik)
str. 145

Zbieg obowiązku ubezpieczenia na podstawieart. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznychi art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w orzecznictwie Sądu Najwyższego (prof. Inetta Jędrasik-Jankowska)
str. 152


Wprowadzenie
str. 152
I. Stan prawny do 1 stycznia 1999 r.
str. 154
II. Stan prawny po 1 stycznia 1999 r.
str. 155
III. Stan prawny po 1 stycznia 2003 r.
str. 157
IV. Technika legislacyjna, a relacja art. 5a i art. 8 ust. 6
str. 158
Podsumowanie
str. 161

Niektóre aspekty przyjmowania do obliczeń określonej wysokości kwoty bazowej (dr Krzysztof Ślebzak)
str. 163


1. Wprowadzenie
str. 163
2. Prawo do emerytury dla osoby pobierającej wcześniej rentę
str. 165
3. Emerytura dla osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne
str. 176
4. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru emerytury na podstawie art. 111 ustawy emerytalnej
str. 180
5. Podsumowanie
str. 185

Ukryj

Opis:

Niniejszy tom, otwierający serię wydawniczą Studia i Analizy Sądu Najwyższego ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, które wykonuje zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-7526-382-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 188
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-0929:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów