Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

Publikacja skierowana przede wszystkim do prawników, a także do mających inne wykształcenie urzędników oraz informatyków zaangażowanych w tworzenie i wykorzystanie publicznej infrastruktury informacyjnej. Może być również użyteczna w edukacji studentów różnych kierunków.

więcej

Autorzy: Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: ABC-0445:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 31
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 32
Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 39
Art. 3. [Objaśnienia określeń użytych w ustawie] | str. 49
Art. 4. [Reguły kolizyjne] | str. 80

Rozdział 2. Projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu | str. 86
Art. 5. (uchylony) | str. 88
Art. 6. (uchylony) | str. 90
Art. 7. (uchylony) | str. 90
Art. 8. (uchylony) | str. 90
Art. 9. (uchylony) | str. 91
Art. 10. (uchylony) | str. 92
Art. 11. (uchylony) | str. 92
Art. 12. (uchylony) | str. 93
Art. 12a. (uchylony) | str. 95
Art. 12b. [Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa] | str. 96
Art. 12c. [Przeprowadzanie konkursów na dofinansowanie projektów informatycznych lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego] | str. 99
Art. 12d. [Rozstrzyganie konkursów] | str. 102
Art. 12e. [Odwołania od wyników konkursów] | str. 104
Art. 12f. [Przekazywanie środków na dofinansowanie projektów i przedsięwzięć] | str. 106
Art. 12g. [Unieważnianie konkursów o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć] | str. 107
Art. 12h. [Tryb przeprowadzania konkursu i wzory dokumentów] | str. 108

Rozdział 3. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi | str. 114
Art. 13. [Obowiązki związane z używaniem systemów teleinformatycznych] | str. 118
Art. 13a. [Przekazywanie programów komputerowych między podmiotami publicznymi] | str. 127
Art. 14. [Obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów publicznych] | str. 131
Art. 15. [Udostępnianie danych z rejestrów prowadzonych przez podmioty publiczne] | str. 135
Art. 16. [Zasady wymiany danych i dokumentów w postaci elektronicznej] | str. 151
Art. 16a. [Obowiązki organów w zakresie tworzenia i udostępniania wzorów dokumentów elektronicznych] | str. 177
Art. 16b. [Przekazanie wzoru dokumentu do centralnego repozytorium przez organy inne niż zobowiązane na mocy ustawy] | str. 180
Art. 17. [Rada do Spraw Cyfryzacji] | str. 181
Art. 18. [Tryb określania minimalnych wymagań] | str. 188
Art. 19. (uchylony) | str. 198
Art. 19a. [Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej] | str. 199
Art. 19b. [Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych] | str. 206
Art. 19c. [Rozszerzenie zakresu podmiotów udostępniających usługi na ePUAP] | str. 212
Art. 19d. [Obowiązki podmiotów udostępniających usługi na ePUAP] | str. 212
Art. 20. (uchylony | str. 213
Art. 20a. [Identyfikacja użytkowników systemów teleinformatycznych] | str. 214
Art. 20b. [Skutki prawne podpisu potwierdzonego profilem zaufanym] | str. 218
Art. 20c. [Podmioty uprawnione do potwierdzania profilu zaufanego] | str. 221

Rozdział 4. Badanie osiągania interoperacyjności oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy | str. 226
Art. 21. [Badania oprogramowania interfejsowego w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych] | str. 232
Art. 22. [Egzekwowanie interoperacyjności] | str. 241
Art. 23. [Badanie interoperacyjności przez podmiot publiczny mający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania] | str. 245
Art. 24. [Wyłączenie obowiązku badania interoperacyjności] | str. 247
Art. 25. [Kontrola realizacji projektów informatycznych, działania systemów teleinformatycznych i prawidłowości wydatkowania środków finansowych] | str. 247
Art. 26. (uchylony) | str. 253
Art. 27. (uchylony) | str. 253
Art. 28. [Wymagania dotyczące kontrolerów] | str. 254
Art. 29. (uchylony) | str. 259
Art. 30. (uchylony) | str. 259
Art. 31. (uchylony) | str. 260
Art. 32. (uchylony) | str. 260
Art. 33. (uchylony) | str. 260
Art. 34. (uchylony) | str. 260
Art. 35. (uchylony) | str. 261

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 262
Art. 36. [Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego] | str. 263
Art. 37. [Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach] | str. 284
Art. 38. [Zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych] | str. 290
Art. 39. [Zmiany w ustawie o muzeach] | str. 292
Art. 40. [Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych] | str. 296
Art. 41. [Zmiany w ustawie o finansach publicznych] | str. 305
Art. 42. [Zmiany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych] | str. 305
Art. 43. [Zmiany w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym] | str. 319
Art. 44. [Zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej] | str. 321
Art. 45. [Zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym] | str. 327
Art. 46. [Zmiany w ustawie o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym] | str. 331
Art. 47. [Zmiany w ustawie o systemie oceny zgodności] | str. 334
Art. 48. [Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych] | str. 337
Art. 49. [Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej] | str. 342
Art. 50. [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] | str. 347
Art. 51. [Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych] | str. 353
Art. 52. [Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] | str. 354

Rozdział 6. Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe | str. 359
Art. 53. [Termin przedstawienia projektu Planu Informatyzacji Państwa] | str. 359
Art. 54. [Termin powołania Rady Informatyzacji] | str. 360
Art. 55. [Termin udostępniania danych z krajowej ewidencji] | str. 360
Art. 56. [Termin przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych] | str. 361
Art. 57. [Termin udostępniania testów akceptacyjnych] | str. 361
Art. 58. [Termin dostosowania systemów teleinformatycznych albo rejestrów publicznych do wymogów ustawy] | str. 362
Art. 59. [Termin dostosowania systemu informatycznego ZUS do wymogów ustawy] | str. 363
Art. 60. [Termin stosowania dotychczasowego systemu przekazywania dokumentów do ZUS] | str. 363
Art. 61. [Wykładnia dotychczasowych przepisów o informatyzacji] | str. 364
Art. 62. [Termin pełnego dostosowania terminologii w ustawach odrębnych] | str.365
Art. 63. [Termin obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 366
Art. 64. [Wejście w życie ustawy] | str. 367

Aneksy | str. 369
1. Komentarz do ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw | str. 369
Art. 1. (pominięty | str. 369
Art. 2. [Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego] | str. 370
Art. 3. [Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach] | str. 385
Art. 4. [Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym] | str. 388
Art. 5. [Zmiany w ustawie - Prawo ruchu drogowym] | str. 389
Art. 6. [Zmiany w ordynacji podatkowej] | str. 392
Art. 7. [Zmiany w ustawie o samorządzie województwa] | str. 398
Art. 8. [Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym] | str. 399
Art. 9. [Zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym] | str. 400
Art. 10. [Zmiany w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie] | str. 400
Art. 11. [Ważność świadectw kwalifikacji] | str. 401
Art. 12. [Termin spełnienia wymogów ustawowych przez rejestry publiczne] | str. 401
Art. 13. [Wykorzystanie Krajowej Ewidencji] | str. 402
Art. 14. [Termin obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 402
Art. 15. [Wejście w życie ustawy] | str. 403

2. Komentarz do ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw | str. 404
Art. 1. (pominięty) | str. 404
Art. 2. [Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego] | str. 404
Art. 3. [Zmiany w ordynacji podatkowej] | str. 424
Art. 4. [Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi] | str. 442
Art. 5. [Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia] | str. 466
Art. 6. [Sposób postępowania z wzorami dokumentów] | str. 466
Art. 7. [Termin aktualizacji usług na platformie elektronicznej] | str. 468
Art. 8. [Postępowanie z nierozpatrzonymi wnioskami o dofinansowanie] | str. 469
Art. 9. [Termin wydawania zaświadczeń w formie elektronicznej] | str. 469
Art. 10. [Zasady postępowania w sprawach wszczętych a niezakończonych] | str. 470
Art. 11. [Wejście w życie ustawy] | str. 471

Bibliografia | str. 473

Ukryj

Opis:

ƒUstawa z dnia 27 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stanowi od dekady wiodący akt prawa informatycznego, determinujący efektywność przetwarzania danych w sektorze publicznym. Reguluje ona terminologię informatyczną, koordynację resortowych planów i projektów, standaryzację rozwiązań technologicznych, atestację i kontrolę. Stanowiła podstawę zmian w około 60 ustawach, a wiele innych aktów zawiera do niej odesłania.

Przepisy ustawy o informatyzacji i kilkunastu obszernych rozporządzeń wykonawczych są stosowane w realizacji zadań publicznych przez organy władzy i ich aparat pomocniczy. W pokonywaniu trudności wykładni i subsumcji użyteczne okazało się pierwsze wydanie tego komentarza, szeroko przywoływanego w orzecznictwie, a także w uzasadnieniach projektów nowelizacji. Gruntowne zmiany przepisów sprawiły, że w aktualnym wydaniu komentarza przeważają nowe treści.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8248-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 484
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0445:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów