Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku

W publikacji w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów.

więcej

Autorzy: Andrzej Szromnik,
Seria:  ZARZĄDZANIE i MARKETING
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0259:W05P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

O autorze | str. 21

Wstęp | str. 23

1. Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego | str. 25
Marketing terytorialny jako efekt poszerzania i pogłębiania wiedzy marketingowej | str. 25
Pojęcie marketingu terytorialnego | str. 28
Główne aspekty rozpatrywania marketingu terytorialnego według H. Mefferta | str. 31
Cele marketingu terytorialnego | str. 33
"Miejsce" w marketingu terytorialnym | str. 37
Ogólne warunki i czynniki rozwoju marketingu terytorialnego | str. 39
Marketing terytorialny a inne dziedziny wiedzy marketingowej | str. 41
Wewnętrzna i zewnętrzna sfera marketingu terytorialnego | str. 44
Marketing własny i obcy jednostki terytorialnej | str. 47
Poziomy marketingu terytorialnego | str. 50

2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych jednostek przestrzenno-administracyjnych | str. 55
Wprowadzenie | str. 55
Relacje wymienne w marketingu terytorialnym - transfery wartości | str. 56
Czynniki rozwojowe miast i regionów oraz ich źródła | str. 60
System tworzenia i dostarczania wartości w marketingu miast i regionów | str. 63

3. Przesłanki kształtowania orientacji marketingowej jednostek osadniczych | str. 70
Etapy zmian rynkowej orientacji jednostek osadniczych | str. 70
Typologia rynków docelowych w marketingu terytorialnym | str. 73
Założenia kształtowania orientacji marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej | str. 76
Terytorialny marketing mix - kompozycja instrumentów marketingowych jednostki osadniczej | str. 82
Organizacja działalności marketingowej w jednostkach przestrzenno-administracyjnych | str. 90
Diagnozowanie orientacji marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej - próba uogólnienia i metoda pomiaru | str. 94
Zarys oceny poziomu i warunków rozwoju marketingu terytorialnego w Polsce | str. 101
Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych | str. 104

4. Korzyści dla klientów - użytkowników jako podstawa koncepcji produktu w marketingu terytorialnym | str. 122
Wprowadzenie | str. 122
Marketingowa koncepcja produktu | str. 123
Terytorialny produkt mix w literaturze marketingowej | str. 126
Struktura ogólna produktu terytorialnego | str. 130
Kształtowanie marketingowej strategii produktu jednostki osadniczej | str. 138

5. Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej | str. 142
Kształtowanie wizerunku miejscowości jako cel marketingowy | str. 142
Image miasta (regionu) - wyjaśnienia terminologiczne | str. 144
Tożsamość miasta (regionu) - pojęcie i struktura | str. 147
Funkcje i typy wizerunku miast i regionów | str. 152
Struktura wizerunku miasta i jego cechy | str. 156

6. Marketing przedsiębiorstwa a marketing regionu - sprzężenie zwrotne | str. 160
Wprowadzenie - przedsiębiorstwo w przestrzeni | str. 160
Region jako terytorialna jednostka społeczno-gospodarcza - nowe cechy, funkcje, orientacje i działania | str. 163
Przedsiębiorstwo a region - próba bilansowania współzależności | str. 165
Zasięg oddziaływania przedsiębiorstwa jako strefa jego przestrzennej identyfikacji | str. 169
Przedsiębiorstwo w organizacji marketingu regionu | str. 172
Przedsiębiorstwo a region - strategiczna gra interesów marketingowych | str. 175
Udziałowcy - realizatorzy marketingu regionu | str. 178
Image przedsiębiorstwa a image regionu - sprzężenie zwrotne | str. 181
Uwagi końcowe | str. 184

7. Promocja miasta w filmie - marketingowa strategia city placement | str. 186
Wprowadzenie | str. 186
City placement - promocja bez promocji | str. 187
City placement - ogólna charakterystyka i etapy działań | str. 192
Determinanty różnicowania strategii city placement miasta | str. 198
City placement - stopnie i determinanty identyfikacji miasta w produkcji audiowizualnej | str. 201
Miasto a zespół realizatorów filmowych | str. 204
City placement - strategia wyboru miasta filmowego | str. 207
Uwagi końcowe - "film w mieście - miasto w filmie | str. 213

8. Idea jako przedmiot zainteresowania marketingu miast i regionów - warunki oraz strategie kreowania i rozpowszechniania | str. 216
Wprowadzenie | str. 216
Idea - próba ujęcia istoty, cech i grupowanie wstępne | str. 217
Marketingowa koncepcja idei i proces jej transmisji | str. 223
Proces transferu i rozpowszechniania idei | str. 226
Adresaci idei - podmioty komunikacji marketingowej i oddziaływania | str. 235
Marka idei - idea markowa | str. 239
Cena - rekompensata korzyści | str. 242
Marketing idei a lobbing | str. 244
Uwagi końcowe | str. 246

9. Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów kwalifikowanej siły roboczej | str. 250
Wprowadzenie | str. 250
Wiedza to ludzie | str. 251
Region wiedzy - koncepcja ogólna | str. 253
Dynamika procesu kształtowania zasobów wiedzy w skali regionu - transfer wiedzy | str. 256
Trójkąt współdziałania - kształtowanie regionów wiedzy i innowacji | str. 260
Marketingowa strategia pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy - koncepcja ogólna | str. 264
Uwagi końcowe - koncepcja skutecznego kształtowania regionów wiedzy (reguła 5P) | str. 270

10. Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów | str. 274
Wprowadzenie | str. 274
Proces pozycjonowania - istota i miejsce w strategii marketingowej organizacji | str. 276
Cele i rodzaje strategii pozycjonowania obiektów - organizacji | str. 277
Miasta i regiony jako obiekty pozycjonowania - uwagi ogólne | str. 280
Procedury i kryteria pozycjonowania miast i regionów oraz ich odwzorowania analityczne | str. 282
Źródła korzyści dla klientów jako kryteria pozycjonowania miast i regionów | str. 290
Rozwój strategii pozycjonowania miast i regionów | str. 293
Warunki formułowania i realizacji strategii pozycjonowania jednostek terytorialnych | str. 302
Determinanty skuteczności strategii pozycjonowania jednostek terytorialnych | str. 306
Uwagi końcowe | str. 309

11. Innowacyjność w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych | str. 313
Innowacje jako kryterium pozycjonowania miast i regionów | str. 313
Model ewolucji miast - od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego | str. 316
Miasto innowacyjne w sieci osadniczej regionu | str. 321
Miasto innowacyjne - założenia a rzeczywistość wizerunkowa | str. 324
Kryteria kwantyfikacji innowacyjności miasta | str. 327
Symulacja wariantów pozycjonowania miast innowacyjnych | str. 329
Uwagi końcowe | str. 333

12. Marketingowa koncepcja lokalizacji obiektów handlowych w przestrzeni miasta (regionu) | str. 336
Lokalizacja biznesu - uwagi wstępne | str. 336
Lokalizacja obiektów handlowych - przedmiot i cechy szczególne | str. 339
Tradycyjne podejście do lokalizacji obiektów handlowych - model dwuszczeblowy | str. 344
Całościowa procedura lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego - czteroszczeblowy model decyzyjny | str. 351
Lokalizacja obiektu handlowego a kształtowanie wartości dla klienta | str. 356
Uczestnicy gry lokalizacyjnej - koncepcja strefy kompromisu decyzyjnego | str. 358
Uwagi końcowe | str. 366

13. Partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów - koncepcja marketingowa | str. 370
Partnerstwo rynkowe - istota, cechy, rodzaje | str. 370
Relacje i powiązania między podmiotami w marketingu terytorialnym | str. 374
Partnerstwo jako nowy etap rozwoju marketingu miast i regionów | str. 377
Rodzaje partnerstwa i ich strategie w układzie lokalnym lub regionalnym | str. 379
Morfologia partnerstwa terytorialnego | str. 383
Marketingowa strategia partnerstwa podmiotów rynku regionalnego | str. 386
Cykl życia partnerstwa terytorialnego | str. 389
Uwagi końcowe | str. 391

14. Przedsięwzięcie sportowe jako czynnik rozwoju miast i regionów | str. 393
Wprowadzenie | str. 393
Marketing sportowy - miejsce, zakres, cele | str. 394
Impreza sportowa jako podstawa kształtowania oferty marketingowej organizacji sportowych | str. 400
Mierniki i uwarunkowania sukcesu rynkowego imprezy sportowej | str. 403

15. Internacjonalizacja miast i regionów jako wynik międzynarodowych przepływów strumieni marketingowych | str. 407
Wprowadzenie | str. 407
Internacjonalizacja miast i regionów - istota i przejawy | str. 408
Warunki rozwoju internacjonalizacji miast i regionów | str. 413
Dynamika procesów internacjonalizacji miast i regionów | str. 415
Rachunek "zysków i strat" internacjonalizacji miast i regionów - pozytywne i negatywne strony procesu | str. 418
Orientacja menedżerów samorządowych na zagranicę | str. 423
Współpraca miast i regionów pogranicza jako pierwotna forma procesów internacjonalizacyjnych | str. 426

16. Targi jako środek aktywizacji lokalnego środowiska gospodarczego | str. 436
Wprowadzenie | str. 436
Targi jako otwarta impreza masowa | str. 437
Targi jako rynek zorganizowany | str. 438
Targi jako przedsięwzięcie komercyjne | str. 441
Targi a rynek terytorialny | str. 443
Targi a korzyści miasta | str. 445
Komercyjna orientacja i profil targów | str. 448
Zmiany atrakcyjności imprezy targowej - cykl życia targów | str. 451
Uwagi końcowe | str. 454

17. Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych - zarys koncepcji marketingu mix miast i regionów | str. 456
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako przejaw integracji i współdziałania międzynarodowego | str. 456
Inwestycje zagraniczne - uwarunkowania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie | str. 457
Inwestycje zagraniczne jako nośnik postępu naukowo-technicznego i społecznego - próba oceny plusów i minusów | str. 460
Determinanty atrakcyjności miasta (regionu) dla kapitału zagranicznego - próba uogólnienia | str. 463
Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach | str. 465
Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów zagranicznych - zarys koncepcji marketingu mix jednostki osadniczej | str. 467
Instrumenty promocyjne miasta (regionu) | str. 472
Struktura centrum decyzyjnego inwestora zagranicznego | str. 476
Warunki skuteczności strategii marketingowych zorientowanych na inwestorów zagranicznych | str. 478

18. Szkoła wyższa w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej - marketingowe strategie ekspansji terytorialnej | str. 483
Wprowadzenie | str. 483
Zagranica jako szansa rozwojowa uczelni | str. 484
Główne czynniki stymulujące zagraniczną ekspansję szkoły wyższej | str. 487
Wewnętrzne determinanty internacjonalizacji uczelni | str. 491
Etapy i formy internacjonalizacji szkół wyższych | str. 494
Kapitałowe zaangażowanie uczelni za granicą i jego formy instytucjonalne | str. 497
Analityczne podstawy decyzji o wejściu uczelni na zagraniczny rynek edukacyjny | str. 501

Uwagi końcowe | str. 505

Zakończenie | str. 509

Literatura | str. 515

Indeks | str. 537

Ukryj

Opis:


W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów.
Autor kompleksowo omawia specyfikę marketingu jednostki osadniczej i marketingowe podejście w zarządzaniu miastami i regionami, a także główne problemy funkcjonowania współczesnych miast konkurujących z innymi o dostęp do deficytowych czynników rozwojowych. Dużo uwagi poświęca również zasadom i procedurom budowy marketingowych strategii pozyskiwania i utrzymywania rynków wewnętrznych i zewnętrznych.

W piątym wydaniu książki czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
• marketingowej strategii city placement (promocja miasta w filmie),
• koncepcji kreowania i rozpowszechniania idei w marketingu miast i regionów,
• strategii ekspansji terytorialnej szkół wyższych w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej,
• marketingowych działań w zakresie pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy,
• strategii pozycjonowania miast i regionów z uwzględnieniem warunków oraz procedur operacyjnych,
• marketingowego podejścia do lokalizacji obiektów handlowych.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników samorządowych i radnych, pracowników sektora publicznego, menedżerów i innych osób zainteresowanych propagowaniem podejścia marketingowego w praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych. Książka może również wzbogacić bibliotekę pracowników naukowych, studentów i doktorantów zajmujących się problemami wdrożenia podejścia marketingowego w zarządzaniu terytorialnymi jednostkami samorządowymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9535-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 548
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Marketing i PR
Kod: OFE-0259:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów