Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2010:


Autorzy: Henryk Cioch, Andrzej Kidyba,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  4.01.2010 r.
Kod: KAM-0841  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 126,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 100,80 zł. ( Oszczędzasz: 25,20 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Akty prawne
str. 11
Periodyki
str. 12
Inne
str. 13

Słowo wstępne do wydania II
str. 15

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
str. 17

Artykuł 1
str. 19

1. Przedmiot działalności statutowej fundacji (cele)
str. 19
2. Cele użyteczności publicznej
str. 20
3. Cele społecznie i gospodarczo użyteczne
str. 20
4. Katalog celów, które mogą być realizowane przez fundacje
str. 22

Artykuł 2
str. 23

1. Fundatorzy będący osobami fizycznymi
str. 23
2. Fundatorzy będący osobami prawnymi
str. 25
3. Siedziba fundacji
str. 29

Artykuł 3
str. 29

1. Ustanowienie fundacji w akcie notarialnym
str. 30
2. Ustanowienie fundacji w testamencie
str. 31
3. Treść oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji (aktu fundacyjnego)
str. 36

Artykuł 4
str. 37

1. Pojęcie działania
str. 37
2. Ustawa jako podstawa działalności fundacji
str. 39
3. Statut jako podstawa działalności fundacji
str. 44
4. Regulaminy
str. 46

Artykuł 5
str. 48

1. Ustalenie statutu fundacji
str. 49
2. Nazwa fundacji
str. 53
3. Siedziba fundacji
str. 65
4. Majątek i cele fundacji
str. 67
5. Zasady, formy i zakres działalności fundacji
str. 73
6. Skład i organizacja zarządu
str. 74
7. Sposób powołania zarządu
str. 77
8. Skutki powołania do zarządu w sferze organizacyjnej
str. 80
9. Skutki powołania do zarządu w sferze obligacyjnej
str. 82
10. Określenie praw i obowiązków członków zarządu
str. 83
11. Inne postanowienia statutu
str. 84
12. Prowadzenie działalności gospodarczej
str. 85
13. Warunki połączenia z inną fundacją
str. 85
14. Zmiana celu lub statutu
str. 87
15. Utworzenie innych organów fundacji
str. 104
16. Wskazanie ministra właściwego ze względu na cele fundacji
str. 107
17. Przekazanie oświadczenia sądowi
str. 109
18. Siedziba fundacji
str. 109
19. Przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji
str. 110
20. Pojęcie działalności gospodarczej
str. 112
21. Rozmiar służący celom fundacji
str. 124
22. Przeznaczenie środków majątkowych
str. 137
23. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
str. 140
24. Opodatkowanie fundacji - wybrane zagadnienia
str. 156

Artykuł 6
str. 163

1. Pojęcie fundatora
str. 164
2. Odstąpienie od osobistego ustalenia statutu
str. 167
3. Upoważnienie innej osoby do ustalenia statutu
str. 169
4. Zastosowanie przepisów
str. 170
5. Zastosowanie księgi IV kodeksu cywilnego o poleceniu
str. 171

Artykuł 7
str. 172

1. Obowiązek wpisu
str. 172
2. Krajowy Rejestr Sądowy
str. 182
3. Osobowość prawna fundacji
str. 186
4. Moment uzyskania osobowości prawnej
str. 190

Artykuł 8
str. 192

Artykuł 9
str. 192

1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
str. 192
2, 3. Kognicja Sądu Rejestrowego
str. 200
4. Szczególne zasady wiążące się z rejestracją fundacji - organizacji pożytku publicznego
str. 203
5. Obowiązek zawiadomienia
str. 206
6. Obowiązek zawiadomienia w przypadku gdy zakres działania fundacji wkracza w obszar działania dwóch lub więcej ministrów ...207

Artykuł 10
str. 207

1. Generalne zasady działania zarządu
str. 207
2. Zakaz bycia członkiem zarządu
str. 209
3. Mandat i kadencja członka zarządu
str. 212
4. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu
str. 214
5. Zawieszenie w czynnościach członków zarządu
str. 219
6. Pojęcie kierowania działalnością fundacji
str. 220
7. Zasady podejmowania decyzji i uchwał przez zarząd
str. 223
8. Ograniczenie działania zarządu
str. 225
9. Pojęcie reprezentacji
str. 226
10. Zasady reprezentacji fundacji
str. 229
11. Zastępowanie fundacji w obrocie przez inne osoby niż zarząd
str. 231

Artykuł 11
str. 258

1. Podjęcie działalności gospodarczej
str. 258
2. Zmiana statutu
str. 259
3. Charakter prawny wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego
str. 259
4. Odpowiednie stosowanie przepisów
str. 260

Artykuł 12
str. 261

1. Ogólne zasady nadzoru
str. 261
2. Niezgodność działań fundacji
str. 269
3. Sprawozdanie z działalności fundacji
str. 269
4. Upublicznianie sprawozdania
str. 270
5. Ramowy zakres sprawozdania
str. 270

Artykuł 13
str. 271

Artykuł 14
str. 271

1, 2, 3, 4. Środki nadzorczo-kontrolne i zasady ich stosowania
str. 272

Artykuł 15
str. 274

1. Osiągnięcie celu, dla którego fundacja była ustanowiona
str. 274
2. Wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji
str. 275
3. Likwidacja fundacji
str. 276
4. Sposób likwidacji
str. 289
5. Brak uregulowania likwidacji w statucie
str. 291
6. Niewszczęcie postępowania likwidacyjnego
str. 292
7. Organ właściwy do nadzoru pośredniego
str. 292
8. Likwidacja fundacji decyzją sądu
str. 292
9. Likwidacja fundacji na podstawie przepisów ustawy
str. 293
10. Upadłość fundacji
str. 294
11. Środki majątkowe po likwidacji fundacji
str. 305

Artykuł 15a
str. 314

Artykuł 16
str. 315

1. Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn
str. 315
2. Inne zwolnienia podatkowe
str. 316

Artykuł 17
str. 318

Artykuł 18
str. 323

Artykuł 19
str. 323


1. Tworzenie przedstawicielstw fundacji zagranicznych
str. 324
2. Zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa
str. 328
3. Cele i zakres działalności przedstawicielstwa
str. 330
4. Prawo obowiązujące przedstawicielstwa
str. 333
5. Cofnięcie i zawieszenie zezwolenia
str. 334
6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedstawicielstwa
str. 335

Artykuł 20
str. 343

Fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
str. 345


1. Uwagi ogólne
str. 345
2. Tryb tworzenia
str. 348
3. Nadzór nad fundacją
str. 349
4. Majątek fundacji
str. 351
5. Działalność gospodarcza
str. 353
6. Organy fundacji
str. 354
7. Likwidacja i przekształcenie
str. 356

Ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
str. 357

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia statutu fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
str. 362

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
str. 369


Ustawa o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej
str. 376

Fundacja Zakłady Kórnickie
str. 380


Ustawa o fundacji - Zakłady Kórnickie
str. 388

Fundacje kościelne
str. 392


Kodeks Prawa Kanonicznego
str. 403

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 410

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
str. 417

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
str. 418

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 4.01.2010 r. W komentarzu zostały omówione zarówno przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, jak również uregulowania szczególne, którym podlegają niektóre fundacje. Ma to na celu przede wszystkim wskazanie specyfiki i odrębności takich fundacji jak: Fundacja im. Ossolińskich, Fundacja Centrum Opinii Społecznej, Fundacja Zakłady Kórnickie czy fundacje kościelne. W komentarzu zostało zaprezentowane najnowsza literatura przedmiotu i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Adresatami publikacji są zarówno radcowie prawni, adwokaci, jak i osoby zawodowo związane z fundacjami m.in.: członkowie ich organów oraz podmioty sprawujące nadzór nad fundacjami.

Szczegóły towaru


, Oprawa: oprawa twarda z obwolutą , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 420
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Organizacje społeczne / Fundacje
Kod: KAM-0841 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów