Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo ochrony środowiska. Komentarz

W pełni aktualny komentarz do Prawa ochrony środowiska uwzględniający m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe. Napisany z uwzględnieniem orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy.

więcej

Autorzy: Krzysztof Gruszecki,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-0753:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 33

Wprowadzenie | str. 41

Ustawa - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) | str. 49

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 51
Dział I. Zakres obowiązywania ustawy | str. 51
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 51
Art. 2. [Wyłączenia] | str. 55
Dział II. Definicje i zasady ogólne | str. 59
Art. 3. [Definicje ustawowe] | str. 59
Art. 4. [Zasada powszechnego i zwykłego korzystania ze środowiska] | str. 73
Art. 5. [Zasada kompleksowości] | str. 76
Art. 6. [Zasada prewencji i przezorności] | str. 77
Art. 7. [Zasada ponoszenia kosztów przy zanieczyszczeniu środowiska] | str. 81
Art. 7a. [Zagrożenie szkodą w środowisku] | str. 82
Art. 8. [Działania uwzględniające zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju] | str. 84
Art. 9. (uchylony) | str. 85
Art. 10. (uchylony) | str. 86
Art. 11. (uchylony) | str. 87
Art. 12. [Zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych] | str. 91
Dział III. Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska | str. 94
Art. 13. [Polityka ochrony środowiska] | str. 94
Art. 14. [Prowadzenie polityki ochrony środowiska] | str. 95
Art. 15-16. (uchylone) | str. 97
Art. 17. [Programy ochrony środowiska] | str. 97
Art. 18. [Procedura uchwalenia programów ochrony środowiska] | str. 101
Dział IV. Informacje o środowisku | str. 102
Rozdział 1. (uchylony) | str. 103
Art. 19-24a. (uchylone) | str. 103
Rozdział 2. Państwowy monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku | str. 103
Art. 25. [Państwowy monitoring środowiska] | str. 103
Art. 26. [Zakres państwowego monitoringu środowiska. Badania monitoringowe] | str. 106
Art. 27. [Źródła danych państwowego monitoringu środowiska] | str. 110
Art. 28. [Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych] | str. 115
Art. 29. [Udostępnianie informacji o środowisku] | str. 116
Art. 30. (uchylony) | str. 117
Dział V. (uchylony) | str. 118
Art. 31-39. (uchylone) | str. 119
Dział VI. (uchylony) | str. 119
Rozdział 1. (uchylony) | str. 119
Art. 40-45.(uchylone) | str. 119
Rozdział 2. (uchylony) | str. 119
Art. 46-57. (uchylone) | str. 119
Rozdział 3. (uchylony) | str. 120
Art. 58-70. (uchylone) | str. 120
Dział VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji | str. 120
Art. 71. [Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym] | str. 120
Art. 72. [Uwarunkowania wewnętrzne aktów planistycznych] | str. 123
Art. 73. [Ograniczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego] | str. 130
Art. 73a. [Sposób ustalania bezpiecznej odległości. Rodzaje poważnych awarii przemysłowych. Parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych - delegacja ustawowa] | str. 141
Art. 74. [Wymogi korzystania z terenu] | str. 142
Art. 75. [Wymagania przy prowadzeniu prac budowlanych] | str. 142
Art. 76. [Wymagania w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania] | str. 148
Dział VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama | str. 151
Art. 77. [Edukacja ekologiczna] | str. 151
Art. 78. [Obowiązki środków masowego przekazu w zakresie ochrony środowiska] | str. 152
Art. 79. [Obowiązki związane z ochroną środowiska w kontekście badań naukowych] | str. 153
Art. 80. [Zakaz promocji sprzecznej z zasadami ochrony środowiska] | str. 154
Art. 80a. [Informacje o produkcie - reklama] | str. 156
Art. 80b. [Nadzór Inspekcji Handlowej] | str. 157
Art. 80c. [Kompetencje organizacji społecznych] | str. 157

Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska | str. 160
Dział I. Przepisy ogólne | str. 160
Art. 81. [Ochrona zasobów środowiska] | str. 160
Art. 82. [Sposoby realizacji ochrony zasobów środowiska] | str. 161
Art. 83. [Standardy jakości środowiska] | str. 162
Art. 84. [Programy przestrzegania standardów jakości środowiska] | str. 162
Dział II. Ochrona powietrza | str. 165
Art. 85. [Sposoby ochrony powietrza] | str. 165
Art. 86. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie ocen jakości powietrza] | str. 167
Art. 86a. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska] | str. 168
Art. 86b. [Obwieszczenie ministra właściwego do spraw środowiska] | str. 169
Art. 86c. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie - krajowy cel redukcji narażenia] | str. 170
Art. 86d. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie - sposób określania udziału zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu] | str. 170
Art. 87. [Ocena jakości powietrza - strefy] | str. 171
Art. 88. [Ocena jakości powietrza] | str. 171
Art. 89. [Ocena poziomów substancji w powietrzu] | str. 173
Art. 90. [Ocena poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów. Nadzór nad ustalaniem sposobu oceny] | str. 176
Art. 91. [Uchwała w sprawie programów ochrony powietrza] | str. 178
Art. 91a. [Osiągnięcie poziomów celów długoterminowych] | str. 186
Art. 91b. [Powiadomienie o zamiarze odroczenia terminów osiągnięcia poziomów dopuszczalnych w przypadku dwutlenku azotu i benzenu] | str. 187
Art. 91c. [Krajowy program ochrony powietrza] | str. 189
Art. 91d. [Przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji] | str. 190
Art. 92. [Uchwała w sprawie planu działań krótkoterminowych] | str. 191
Art. 92a. [Ryzyko przekroczeń poziomów substancji w powietrzu spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego państwa] | str. 194
Art. 92b. [Informacje udostępniane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska] | str. 199
Art. 93. [Powiadomienie o ryzyku przekroczeń poziomów substancji w powietrzu] | str. 200
Art. 94. [Zbiorcza ocena jakości powietrza w skali kraju] | str. 201
Art. 95. [Decyzja nakładająca obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów substancji w powietrzu] | str. 203
Art. 96. [Uchwała mająca na celu zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub zabytki - określenie rodzajów i jakości paliw] | str. 207
Art. 96a. [Nadzór wojewody przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] | str. 219
Dział III. Ochrona wód | str. 224
Art. 97. [Ochrona wód - pojęcie] | str. 224
Art. 98. [Zakres ochrony wód podziemnych i obszarów ich zasilania] | str. 225
Art. 99. [Działania organów administracji] | str. 227
Art. 100. [Zmiana stosunków wodnych] | str. 227
Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi | str. 230
Art. 101. [Zakres ochrony powierzchni ziemi] | str. 230
Art. 101a. [Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi] | str. 233
Art. 101b. [Państwowy monitoring środowiska] | str. 236
Art. 101c. [Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi] | str. 236
Art. 101d. [Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi] | str. 244
Art. 101e. [Zgłoszenie o stwierdzeniu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi] | str. 249
Art. 101f. [Obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi związany z prawdopodobieństwem występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi] | str. 253
Art. 101g. [Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub w celu opracowania planu remediacji] | str. 256
Art. 101h. [Obowiązek przeprowadzenia remediacji] | str. 258
Art. 101i. [Przesłanki przeprowadzenia remediacji] | str. 260
Art. 101j. [Harmonogram zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi] | str. 262
Art. 101k. [Koszty remediacji] | str. 265
Art. 101l. [Plan remediacji] | str. 269
Art. 101m. [Kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku nieprzeprowadzenia remediacji przez zobowiązanego] | str. 275
Art. 101n. [Oceny przeprowadzenia remediacji] | str. 279
Art. 101o. [Obowiązek udostępnienia powierzchni ziemi dla przeprowadzenia remediacji] | str. 280
Art. 101p. [Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska] | str. 282
Art. 101q. [Sposoby przeprowadzenia remediacji] | str. 284
Art. 101r. [Zakaz używania osadów z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód płynących] | str. 286
Art. 102. (uchylony) | str. 287
Art. 103. (uchylony) | str. 287
Art. 104. (uchylony) | str. 287
Art. 105. (uchylony) | str. 287
Art. 106-108. (uchylone) | str. 287
Art. 109. (uchylony) | str. 287
Art. 110. (uchylony) | str. 288
Art. 110a. [Obserwacja i rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi] | str. 288
Art. 111. (uchylony) | str. 290
Dział V. Ochrona przed hałasem | str. 290
Art. 112. [Ochrona przed hałasem] | str. 290
Art. 112a. [Wskaźniki hałasu] | str. 295
Art. 112b. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu] | str. 296
Art. 113. [Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku] | str. 296
Art. 114. [Rodzaje terenów przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego] | str. 298
Art. 115. [Ocena faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego] | str. 300
Art. 115a. [Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu] | str. 303
Art. 116. [Kompetencje rady powiatu] | str. 312
Art. 117. [Ocena stanu akustycznego środowiska] | str. 315
Art. 118. [Mapa akustyczna] | str. 316
Art. 118a. [Mapa akustyczna - podstawowe źródło danych] | str. 319
Art. 118b. [Obszary ciche] | str. 319
Art. 118c. [Kryteria oceny wielkości emisji hałasu] | str. 320
Art. 119. [Programy ochrony środowiska przed hałasem] | str. 321
Art. 120. [Obowiązki starosty] | str. 322
Art. 120a. [Rejestr stanu akustycznego środowiska] | str. 323
Dział VI. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi | str. 325
Art. 121. [Pojęcie ochrony przed polami elektromagnetycznymi] | str. 325
Art. 122. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie - dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku] | str. 326
Art. 122a. [Podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych] | str. 327
Art. 123. [Zakres i sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku] | str. 329
Art. 124. [Rejestr dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych] | str. 330
Dział VII. Ochrona kopalin | str. 332
Art. 125. [Ochrona złóż kopalin] | str. 332
Art. 126. [Sposób eksploatacji złóż kopalin] | str. 335
Dział VIII. Ochrona zwierząt oraz roślin | str. 336
Art. 127. [Pojęcie ochrony roślin i zwierząt] | str. 336
Art. 128. [Ochrona roślin i zwierząt na poligonach wojskowych] | str. 337
Dział IX. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska | str. 339
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 339
Art. 129. [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie] | str. 339
Rozdział 2. Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska | str. 345
Art. 130. [Metody ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości] | str. 345
Art. 131. [Decyzja w przedmiocie odszkodowania. Dopuszczalność drogi sądowej] | str. 349
Art. 132. [Żądanie wykupu nieruchomości] | str. 358
Art. 133. [Opinia rzeczoznawcy majątkowego] | str. 359
Art. 134. [Podmioty obowiązane do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości] | str. 360
Rozdział 3. Obszary ograniczonego użytkowania | str. 360
Art. 135. [Obszary ograniczonego użytkowania] | str. 360
Art. 136. [Właściwość sądów. Obowiązani do wypłaty odszkodowania] | str. 370
Rozdział 4. Strefy przemysłowe | str. 373
Art. 136a. [Utworzenie strefy przemysłowej] | str. 373
Art. 136b. [Zgoda na objęcie nieruchomości granicami strefy przemysłowej] | str. 375
Art. 136c. [Wniosek o utworzenie strefy przemysłowej] | str. 377
Art. 136d. [Uchwała o utworzeniu strefy przemysłowej] | str. 379

Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom | str. 384
Dział I. Przepisy ogólne | str. 384
Art. 137. [Pojęcie przeciwdziałania zanieczyszczeniom] | str. 384
Art. 138. [Podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji oraz urządzenia] | str. 385
Art. 139. [Podmiot odpowiedzialny za eksploatację obiektów infrastruktury drogowej] | str. 387
Art. 140. [Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska] | str. 388
Dział II. Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty | str. 390
Rozdział 1. Instalacje i urządzenia | str. 390
Art. 141. [Ogólne wymogi co do eksploatacji instalacji lub urządzeń] | str. 390
Art. 142. [Wielkość emisji] | str. 391
Art. 143. [Wymagania technologiczne] | str. 394
Art. 144. [Nadrzędność standardów jakości środowiska] | str. 395
Art. 145. [Standardy emisyjne] | str. 397
Art. 145a. [Przekazywanie informacji i danych dotyczących standardów emisyjnych] | str. 399
Art. 146. [Ustalanie standardów emisyjnych] | str. 401
Art. 146a. [Warunki dla źródła spalania paliw z okresem użytkowania do 31 grudnia 2023 r.] | str. 403
Art. 146b. [Dokumenty potwierdzające spełnianie przez źródło spalania paliw] | str. 408
Art. 146c. [Warunki dla źródła spalania objętego Przejściowym Planem Krajowym] | str. 410
Art. 146d. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str. 412
Art. 146e. [Cofnięcie wniosku o objęcie Przejściowym Planem Krajowym] | str. 412
Art. 146f. [Przejściowy Plan Krajowy] | str. 413
Art. 146g. [Obowiązki prowadzących niektóre instalacje spalania paliw] | str. 414
Art. 146h. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie wykazu źródeł spania paliw i ich parametrów eksploatacyjnych] | str. 415
Art. 146i. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego] | str. 416
Art. 147. [Pomiary wielkości emisji i pomiary ilości pobieranej wody] | str. 416
Art. 147a. [Obowiązki prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia w zakresie pomiarów wielkości emisji] | str. 419
Art. 148. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji] | str. 424
Art. 149. [Obowiązki w zakresie wyników pomiarów. Sprawozdawczość] | str. 425
Art. 150. [Decyzja o obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji] | str. 427
Art. 151. [Dodatkowe wymagania do uzyskania pozwolenia na emisję instalacji] | str. 431
Art. 152. [Obowiązek zgłoszenia instalacji] | str. 432
Art. 153. [Delegacja ustawowa. Rodzaje instalacji] | str. 440
Art. 154. [Fakultatywne wydanie decyzji dotyczącej eksploatacji instalacji] | str. 441
Art. 155. [Środki transportu] | str. 443
Art. 156. [Zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających] | str. 444
Art. 157. [Uchwała rady gminy w sprawie ustanawiania ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń] | str. 446
Art. 157a. [Definicje ustawowe] | str. 446
Rozdział 2. Substancje | str. 449
Art. 158. [Zakres wprowadzania do środowiska substancji wytwarzanej, wykorzystywanej lub transportowanej] | str. 449
Art. 159. [Obowiązki wprowadzającego substancję do obrotu] | str. 450
Art. 160. [Zakazy wprowadzania do obrotu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska] | str. 451
Art. 161. [Sposoby postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska] | str. 453
Art. 162. [Obowiązek sukcesywnej eliminacji substancji] | str. 454
Art. 163. [Delegacja ustawowa] | str. 457
Art. 164. [Objaśnienie pojęć] | str. 461
Art. 165. [Substancje chemiczne i GMO - odesłanie do przepisów odrębnych] | str. 462
Rozdział 3. Produkty | str. 463
Art. 166. [Ograniczenia przy wytwarzaniu produktu] | str. 463
Art. 167. [Obowiązki informacyjne związane z produktem] | str. 464
Art. 168. [Obowiązek wprowadzającego produkt do obrotu] | str. 466
Art. 168a. [Kontrola spełniania wymagań przez farby i lakiery] | str. 467
Art. 169. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie oznaczania produktów] | str. 469
Art. 170. [Delegacja ustawowa. Ograniczenia wykorzystywania produktów negatywnie wpływających na środowisko] | str. 471
Art. 171. [Zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska] | str. 472
Art. 171a. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie cech produktu] | str. 472
Art. 171b. [Klauzula wzajemnego uznawania. Produkty wprowadzane do obrotu] | str. 473
Art. 172. [Wymogi w zakresie opakowań] | str. 474
Dział III. Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty | str. 475
Art. 173. [Sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami] | str. 475
Art. 174. [Standardy jakości środowiska. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów. Emisja zanieczyszczeń] | str. 476
Art. 175. [Obowiązki pomiarowe zarządcy obiektu] | str. 477
Art. 176. [Delegacja ustawowa. Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku] | str. 479
Art. 177. [Przedłożenie wyników pomiarów] | str. 480
Art. 178. [Decyzja o nałożeniu obowiązku prowadzenia pomiarów] | str. 482
Art. 179. [Mapa akustyczna terenu] | str. 484
Dział IV. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii | str. 486
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 486
Art. 180. [Pozwolenie na eksploatację instalacji] | str. 486
Art. 180a. [Pozwolenie na wytwarzanie odpadów] | str. 490
Art. 181. [Rodzaje pozwoleń] | str. 491
Art. 182. [Brak wymagalności pozwolenia sektorowego] | str. 496
Art. 183. [Wydanie, cofnięcie, wygaśnięcie pozwolenia] | str. 496
Art. 183a. [Pojęcie prowadzącego instalację] | str. 498
Art. 183b. [Objęcie jednym pozwoleniem oznaczonych części instalacji] | str. 499
Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń | str. 501
Art. 184. [Treść wniosku o wydanie pozwolenia] | str. 501
Art. 185. [Postępowanie o wydanie pozwolenia] | str. 509
Art. 186. [Przesłanki odmowy wydania pozwolenia] | str. 513
Art. 187. [Zabezpieczenie roszczeń] | str. 516
Art. 188. [Okres ważności i treść pozwolenia emisyjnego] | str. 523
Art. 189. [Obowiązki i prawa przejmującego prowadzenie instalacji] | str. 527
Art. 190. (uchylony) | str. 528
Art. 191. (uchylony) | str. 529
Art. 191a. [Nowa instalacja] 529
Art. 192. [Zmiana warunków wydawania pozwolenia] | str. 529
Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia | str. 532
Art. 193. [Wygaśnięcie pozwolenia] | str. 532
Art. 194. [Obligatoryjne cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania] | str. 539
Art. 195. [Fakultatywne cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania] | str. 543
Art. 196. [Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia za odszkodowaniem] | str. 550
Art. 197. [Nieusunięcie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności] | str. 554
Art. 198. [Zwrot ustanowionego zabezpieczenia] | str. 555
Art. 199. [Tryb wszczęcia postępowania w sprawie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia] | str. 558
Art. 200. [Likwidacja lub upadłość podmiotu korzystającego ze środowiska] | str. 559
Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane | str. 559
Art. 201. [Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego] | str. 559
Art. 202. [Treść pozwolenia zintegrowanego] | str. 562
Art. 203. [Kilka instalacji położonych na jednym terenie] | str. 566
Art. 204. [Wymogi wobec instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego] | str. 567
Art. 205. [Obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska] | str. 571
Art. 206. [Fakultatywne wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik] | str. 571
Art. 207. [Przesłanki najlepszych dostępnych technik] | str. 572
Art. 208. [Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego] | str. 573
Art. 209. [Przekazanie ministrowi wniosku o wydanie polecenia zintegrowanego] | str. 579
Art. 210. [Opłata rejestracyjna] | str. 580
Art. 211. [Pozwolenie zintegrowane] | str. 582
Art. 211a. [Zmiana pozwolenia zintegrowanego] | str. 586
Art. 212. [Nadzór nad wydawaniem pozwoleń zintegrowanych. Rejestr wniosków i pozwoleń] | str. 589
Art. 213. [Zlecenie wykonywania zadań] | str. 592
Art. 214. [Obowiązki informacyjne przed dokonaniem zmian w instalacji] | str. 595
Art. 215. [Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego] | str. 600
Art. 216. [Analiza pozwolenia zintegrowanego] | str. 604
Art. 217. [Nowe pozwolenie zintegrowane] | str. 607
Art. 217a. [Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi] | str. 609
Art. 217b. [Raport końcowy o stanie zanieczyszczeń] | str. 611
Art. 217c. [Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi w raporcie końcowym] | str. 614
Art. 217d. [Nowy plan remediacji] | str. 615
Art. 218. [Udział społeczeństwa w ochronie środowiska] | str. 619
Art. 219. [Postępowanie transgraniczne] | str. 620
Rozdział 5. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | str. 622
Art. 220. [Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza] | str. 622
Art. 221. [Treść wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów] | str. 624
Art. 222. [Poziomy substancji w powietrzu] | str. 626
Art. 223. (uchylony) | str. 628
Art. 224. [Dodatkowa obligatoryjna treść pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza] | str. 628
Art. 225. [Ograniczenia wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów] | str. 630
Art. 226. [Postępowanie kompensacyjne] | str. 640
Art. 227. [Strony postępowania kompensacyjnego] | str. 641
Art. 228. [Zakres wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego] | str. 645
Art. 229. [Wykonalność pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów] | str. 646
Rozdział 6. (uchylony) | str. 651
Art. 230-233. (uchylone) | str. 651
Rozdział 7. (uchylony) | str. 651
Art. 234-236. (uchylone) | str. 651
Dział IVa. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń | str. 651
Art. 236a. [Utworzenie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń] | str. 651
Art. 236b. [Procedura przekazywania danych do Krajowego Rejestru] | str. 653
Art. 236c. [Obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdania i raportu] | str. 657
Art. 236d. [Kara pieniężna za naruszenia przepisów związanych z przekazaniem danych do Krajowego Rejestru] | str. 658
Dział V. Przeglądy ekologiczne | str. 661
Art. 237. [Obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego] | str. 661
Art. 238. [Treść przeglądu ekologicznego] | str. 667
Art. 239. [Fakultatywne elementy decyzji o sporządzeniu i przedłożeniu przeglądu ekologicznego] | str. 670
Art. 240. [Zakres przeglądu ekologicznego] | str. 671
Art. 241. [Podmioty obowiązane do dokonania przeglądu ekologicznego] | str. 672
Art. 241a. [Obligatoryjny załącznik do przeglądu ekologicznego] | str. 673
Art. 242. [Delegacja ustawowa. Dodatkowe wymagania, jakie powinien spełniać przegląd ekologiczny] | str. 674

Tytuł IV. Poważne awarie | str. 675
Dział I. Przepisy ogólne | str. 675
Art. 243. [Pojęcie ochrony środowiska przed poważną awarią] | str. 675
Art. 243a. [Objaśnienie pojęć] | str. 679
Art. 244. [Podmioty obowiązane do ochrony środowiska przed awariami] | str. 682
Art. 245. [Obowiązek zawiadomienia o awarii. Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych] | str. 684
Art. 246. [Działania wojewody w razie awarii] | str. 686
Art. 247. [Decyzja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadku awarii] | str. 687
Dział II. Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej | str. 690
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 690
Art. 248. [Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej] | str. 690
Rozdział 2. Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej | str. 694
Art. 249. [Obowiązek zapobiegania awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków dla ludzi oraz środowiska] | str. 694
Art. 250. [Notyfikacja] | str. 695
Art. 251. [Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym] | str. 698
Art. 252. [Opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska] | str. 702
Art. 253. [Raport o bezpieczeństwie] | str. 704
Art. 254. [Przedłożenie raportu o bezpieczeństwie. Opłata za zatwierdzenie raportu] | str. 705
Art. 255. [Uruchomienie zakładu lub jego części] | str. 706
Art. 256. [Analiza i zmiany raportu o bezpieczeństwie] | str. 707
Art. 257. [Analiza zgłoszenia zakładu o zwiększonym lub o dużym ryzyku, programu zapobiegania awariom, systemu zarządzania bezpieczeństwem, raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego] | str. 709
Art. 258. [Zmiany w programie zapobiegania awariom] | str. 711
Art. 259. [Wzajemne informowanie się między zakładami sąsiadującymi] | str. 712
Art. 260. [Plany operacyjno-ratownicze] | str. 715
Art. 261. [Obowiązki prowadzącego zakład o dużym ryzyku] | str. 717
Art. 261a. [Obowiązek o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku przez prowadzącego zakład podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakładu] | str. 721
Art. 262. [Udział pracowników w postępowaniu w sprawie sporządzenia wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego] | str. 723
Art. 263. [Obowiązki dostarczenia wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych] | str. 726
Art. 264. [Obowiązki prowadzącego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku w razie awarii] | str. 726
Rozdział 3. Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową | str. 727
Art. 264a. [Opiniowanie programu zapobiegania awariom przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej] | str. 727
Art. 264b. [Zatwierdzenie lub odmawia zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie bądź zmian raportu] | str. 730
Art. 264c. [Opiniowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego lub jego zmiany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej] | str. 731
Art. 264d. [Decyzja o ustaleniu grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina] | str. 732
Art. 265. [Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy] | str. 736
Art. 266. [Realizacja zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Odstąpienie od sporządzenia planu] | str. 742
Art. 267. [Informacje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej] | str. 743
Art. 267a. [Udostępnianie informacji na zasadach i w trybie określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie] | str. 746
Art. 268. [Obowiązki organów Państwowej Straży Pożarnej w przypadku awarii] | str. 748
Art. 268a. [Obowiązki organów administracji publicznej oraz podmiotów wymienionych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym w przypadku awarii] | str. 749
Art. 269. [Czynności kontrolno-rozpoznawcze. Kontrole planowe w terenie] | str. 750
Art. 269a. [Cel prowadzenia kontroli w terenie] | str. 753
Dział III. Współpraca międzynarodowa | str. 755
Art. 270. [Awaria przemysłowa o zasięgu transgranicznym] | str. 755
Art. 271. [Działania ratownicze w związku z awarią poza terytorium kraju] | str. 758
Art. 271a. [Obowiązki informacyjne] | str. 759
Art. 271b. [Kompetencje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska] | str. 760
Art. 271c. [Koordynowanie realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową w sprawach przeciwdziałania awariom] | str. 761

, Tytuł V. Środki finansowo-prawne | str. 762
Dział I. Przepisy ogólne | str. 762
Art. 272. [Środki finansowo-prawne ochrony środowiska] | str. 762
Art. 273. [Obowiązek opłat z tytułu korzystania ze środowiska] | str. 766
Art. 274. [Kryteria ustalania wysokości opłat] | str. 771
Art. 275. [Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat] | str. 776
Art. 276. [Podwyższona opłata za korzystanie ze środowiska] | str. 779
Art. 277. [Wnoszenie opłat] | str. 790
Art. 278. [Sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów] | str. 793
Art. 279. [Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych] | str. 794
Art. 280. [Zmieszanie odpadów] | str. 801
Art. 281. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej. Wyłączenia] | str. 803
Art. 282. [Tryb wszczęcia postępowania] | str. 808
Art. 283. [Ustalanie stawek podatków i innych danin publicznych] | str. 809
Dział II. Opłaty za korzystanie ze środowiska | str. 810
Rozdział 1. Wnoszenie opłat | str. 810
Art. 284. [Podmioty ponoszące opłaty] | str. 810
Art. 285. [Ustalanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska] | str. 813
Art. 285a. [Opłata wnoszona przez prowadzącego instalację albo operatora statku powietrznego, który nie rozliczył emisji gazów cieplarnianych] | str. 817
Art. 286. [Obowiązek przedkładania wykazów danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat] | str. 818
Art. 286a. [Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska. Raport wojewódzki. Zasady gromadzenia informacji] | str. 824
Art. 287. [Prowadzenie ewidencji] | str. 827
Art. 288. [Wymierzanie opłaty przez marszałka województwa] | str. 828
Art. 289. [Zwolnienia od obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Podwyższone opłaty] | str. 837
Rozdział 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska | str. 839
Art. 290. [Górne jednostkowe stawki opłat] | str. 839
Art. 291. [Podwyższenie stawek opłat. Obwieszczenie] | str. 842
Rozdział 3. Opłaty podwyższone | str. 843
Art. 292. [Opłaty podwyższone o 500%] | str. 843
Art. 293. [Przesłanki naliczania opłat podwyższonych] | str. 844
Rozdział 4. Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów | str. 854
Art. 294. [Zwolnienia z opłat za pobór wody] | str. 854
Art. 295. [Opłaty za określone kategorie ścieków] | str. 855
Art. 296. [Zwolnienia z opłat] | str. 862
Art. 297. [Opłata z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku] | str. 866
Art. 297a. [Zwolnienie z opłaty za składowanie odpadów] | str. 867
Dział III. Administracyjne kary pieniężne | str. 868
Rozdział 1. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary | str. 868
Art. 298. [Podstawy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej] | str. 868
Art. 299. [Podstawy stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia] | str. 875
Art. 300. [Decyzja ustalająca wymiar kary biegnącej] | str. 878
Art. 301. [Zmiana wymiaru kary biegnącej] | str. 881
Art. 302. [Decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej] | str. 887
Art. 303. [Nowa wysokość kary biegnącej w przypadku bezzasadności wniosku] | str. 890
Art. 304. [Zmiana stawek kary] | str. 891
Art. 305. [Podstawa stwierdzenia przekroczenia warunków korzystania ze środowiska] | str. 893
Art. 305a. [Brak wymaganych pomiarów] | str. 896
Art. 306. [Szczegółowe warunki wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych] | str. 903
Art. 307. [Kara za przekroczenie ilości pobranej wody] | str. 903
Art. 308. [Brak wszczęcia postępowania] | str. 905
Rozdział 2. Wysokość kar | str. 907
Art. 309. [Ustalanie wysokości kary] | str. 907
Art. 310. [Górne jednostkowe stawki kar - ścieki] | str. 908
Art. 311. [Górne jednostkowe stawki kar - przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu] | str. 910
Art. 312. [Podwyższanie stawek kar w razie przekroczenia poziomu hałasu] | str. 911
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu | str. 912
Art. 313. [Przekroczenie ilości substancji wprowadzanych do powietrza] | str. 912
Art. 314. [Stwierdzanie przekroczenia] | str. 914
Art. 315. [Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Kary wymierzane odrębnie dla pory dnia i pory nocy] | str. 917
Rozdział 4. Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych | str. 919
Art. 315a. [Podstawy wymiaru kary pieniężnej] | str. 919
Art. 315b. [Odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska] | str. 921
Art. 315c. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa] | str. 922
Rozdział 5. Przepisy szczególne dotyczące kar za niespełnianie warunków uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji ze źródeł spalania paliw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h | str. 923
Art. 315d. [Odpowiedzialność za niedotrzymywanie maksymalnych emisji substancji] | str. 923
Art. 315e. [Administracyjna kara pieniężna za niedotrzymywanie maksymalnych emisji substancji] | str. 924
Dział IV. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych | str. 925
Art. 316. [Właściwość organów w sprawach odraczania terminu płatności opłaty za korzystanie ze środowiska, jej zmniejszania i umarzania] | str. 925
Art. 317. [Odroczenie terminu płatności opłaty za korzystanie ze środowiska] | str. 926
Art. 318. [Wniosek o odroczenie terminu płatności] | str. 938
Art. 318a. [Obowiązek przedkładania informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych] | str. 946
Art. 319. [Preferencje w przypadku terminowej realizacji obowiązków] | str. 947
Art. 320. [Konsekwencje nieterminowej realizacji obowiązków] | str. 956
Art. 321. [Termin przedawnienia należności] | str. 959

Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska | str. 961
Dział I. Odpowiedzialność cywilna | str. 961
Art. 322. [Odpowiedzialność za szkody. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str. 961
Art. 323. [Legitymacja czynna do domagania się podjęcia środków zapobiegawczych bądź przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z prawem] | str. 965
Art. 324. [Wyrządzenie szkody przez zakład o zwiększonym lub o dużym ryzyku] | str. 969
Art. 325. [Działanie zgodnie z prawem] | str. 971
Art. 326. [Roszczenie o zwrot nakładów] | str. 972
Art. 327. [Zobowiązanie do udzielenia informacji o zakresie odpowiedzialności] | str. 972
Art. 328. [Legitymacja czynna organizacji ekologicznych. Zaprzestanie reklamy] | str. 974
Dział II. Odpowiedzialność karna | str. 975
Art. 329. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 28 - uchylanie się od obowiązków informacyjnych] | str. 975
Art. 330. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 75 - prace budowlane] | str. 976
Art. 331. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 76 ust. 4 - uchylenie się od obowiązku zawiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] | str. 978
Art. 332. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 92 ust. 1c - nieprzestrzeganie przepisów uchwały sejmiku województwa w sprawie planu działań krótkoterminowych] | str. 979
Art. 332a. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 80a ust. 1 i 2 - promocja produktu szkodliwego dla środowiska] | str. 980
Art. 333. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 95 - uchylanie się od obowiązku pomiaru poziomu substancji w powietrzu] | str. 981
Art. 334. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 96 - nieprzestrzeganie przepisów uchwały sejmiku województwa w sprawie dopuszczonych do stosowania paliw] | str. 982
Art. 335. (uchylony) | str. 983
Art. 335a. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 101f - niedopełnienie obowiązku prowadzenia badań] | str. 983
Art. 335b. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 101e - niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi] | str. 984
Art. 335c. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 101h - niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia remediacji] | str. 985
Art. 335d. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 101l - naruszenie przepisów ustawy w zakresie remediacji] | str. 986
Art. 336. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 101r - używanie do prac ziemnych zanieczyszczonej gleby lub ziemi] | str. 988
Art. 337. (uchylony) | str. 989
Art. 337a. [Odpowiedzialność karna za naruszenie warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu] | str. 989
Art. 338. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 116 ust. 1 - odpowiedzialność za naruszenie uchwał rady powiatu] | str. 990
Art. 338a. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 122a - uchylanie się od obowiązku pomiaru pól elektromagnetycznych] | str. 991
Art. 339. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 145 pkt 1, 4-8 - niedotrzymywanie standardów emisyjnych] | str. 992
Art. 339a. [Niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie] | str. 993
Art. 340. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 147, 147a, 150 - naruszenie obowiązków zakresie pomiarów] | str. 994
Art. 341. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 149 ust. 1 - nieprzedstawienie wyników pomiarów] | str. 995
Art. 342. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 152 - eksploatacja instalacji] | str. 996
Art. 343. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 156 ust. 1 i art. 157 ust. 1 - zakaz używania instalacji nagłaśniających] | str. 997
Art. 344. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 160 ust. 1 - łamanie zakazu wprowadzania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska] | str. 999
Art. 345. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 161 - uchylanie się od obowiązku unieszkodliwiania instalacji] | str. 1000
Art. 346. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 162 ust. 2, 3 i 4 - uchylanie się od obowiązku informowania organów samorządu terytorialnego] | str. 1001
Art. 347. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 170 - jednorazowe naczynia i sztućce] | str. 1002
Art. 348. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 167 ust. 2, 3, 5, art. 169 oraz art. 171 - wprowadzanie do obrotu produktów niespełniających wymagań] | str. 1003
Art. 349. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 175 i 178 - uchylanie się od obowiązków zarządcy obiektu] | str. 1005
Art. 350. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 177 i 179 - wyniki pomiarów] | str. 1006
Art. 351. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 187 - brak pozwolenia] | str. 1007
Art. 351a. [Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji w związku z wykonywaniem czynności weryfikatora środowiskowego] | str. 1008
Art. 351b. [Odpowiedzialność karna za nieuprawnione używanie znaków udziału w EMAS] | str. 1009
Art. 351c. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 217b - naruszenie obowiązków w zakresie raportu końcowego] | str. 1010
Art. 352. [Odpowiedzialność karna za zaniechanie zawiadomienia o wystąpieniu awarii] | str. 1011
Art. 353. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 247 ust. 1 - naruszenie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] | str. 1012
Art. 354. [Odpowiedzialność karna za niedopełnianie obowiązków przez prowadzącego zakład o zwiększonym lub o dużym ryzyku] | str. 1013
Art. 355. [Odpowiedzialność karna za uruchomienie zakładu lub jego części o zwiększonym lub o dużym ryzyku wbrew przepisom ustawy] | str. 1016
Art. 356-357. (uchylone) | str. 1017
Art. 358. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 264d ust. 1 - naruszenie obowiązków nałożonych decyzją o ustaleniu grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina] | str. 1018
Art. 359. [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 287 ust. 1 i art. 286 - uchylanie się od obowiązku prowadzenia ewidencji] | str. 1018
Art. 360. [Odpowiedzialność karna za zaniechanie wykonywania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi] | str. 1020
Art. 361. [Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 1021
Dział III. Odpowiedzialność administracyjna | str. 1021
Art. 362. [Decyzja zapobiegająca negatywnym oddziaływaniom na środowisko] | str. 1021
Art. 363. [Decyzja nakazująca czynności zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko] | str. 1039
Art. 364. [Decyzja o wstrzymaniu działalności] | str. 1048
Art. 365. [Kompetencje Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wydania decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji] | str. 1054
Art. 366. [Rygor natychmiastowej wykonalności. Termin wstrzymania działalności lub użytkowania] | str. 1063
Art. 367. [Wstrzymanie użytkowania instalacji przez inspektora ochrony środowiska] | str. 1066
Art. 368. [Decyzja o wstrzymaniu użytkowania instalacji] | str. 1074
Art. 369. [Wyłączenie przepisów] | str. 1077
Art. 370. [Decyzja o zakazie produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów niespełniających wymagań ochrony środowiska] | str. 1077
Art. 371. [Decyzja o wstrzymaniu działalności wydana na podstawie ustawy o odpadach] | str. 1079
Art. 372. [Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania] | str. 1082
Art. 373. [Decyzja wydawana przez organy Straży Pożarnej] | str. 1084
Art. 374. [Tryb uzgodnienia decyzji] | str. 1088
Art. 375. [Wszczęcie postępowania z urzędu] | str. 1091

Tytuł VII. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska | str. 1096
Dział I. Organy administracji do spraw ochrony środowiska | str. 1096
Art. 376. [Organy ochrony środowiska] | str. 1096
Art. 377. [Inspekcja ochrony środowiska jako organ ochrony środowiska] | str. 1104
Art. 377a. [Właściwość instancyjna] | str. 1108
Art. 378. [Właściwość rzeczowa określonych organów] | str. 1109
Art. 379. [Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska] | str. 1114
Art. 380. [Protokół pokontrolny] | str. 1119
Art. 381. (uchylony) | str. 1120
Art. 382. [Właściwość miejscowa organów ochrony środowiska] | str. 1120
Art. 383. [Wyłączenia od procedury uzgadniania lub opiniowania] | str. 1123
Art. 384. [Obowiązki ministrów w zakresie ochrony środowiska] | str. 1125
Art. 385. [Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej] | str. 1125
Dział II. Instytucje ochrony środowiska | str. 1127
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1127
Art. 386. [Instytucje ochrony środowiska] | str. 1127
Rozdział 2. Państwowa Rada Ochrony Środowiska | str. 1129
Art. 387. [Państwowa Rada Ochrony Środowiska] | str. 1129
Art. 388. [Zakres działania Rady] | str. 1129
Art. 389. [Wystąpienie o opinię] | str. 1130
Art. 390. [Skład i kadencja Rady] | str. 1130
Art. 391. [Wydatki i obsługa biurowa] | str. 1131
Art. 392. [Diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów] | str. 1132
Art. 393. [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania Rady] | str. 1132
Rozdział 3. (uchylony) | str. 1133
Art. 394-399. (uchylone) | str. 1133
Rozdział 4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | str. 1133
Art. 400. [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska] | str. 1133
Art. 400a. [Zadania w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej] | str. 1136
Art. 400b. [Cele Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy] | str. 1141
Art. 400c. [Organy Narodowego Funduszu] | str. 1145
Art. 400d. [Skład i sposób wyboru Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej] | str. 1146
Art. 400e. [Organy wojewódzkich funduszy] | str. 1149
Art. 400f. [Skład i sposób wyboru rad nadzorczych wojewódzkich funduszy] | str. 1149
Art. 400g. [Zwrot kosztów podróży i noclegów] | str. 1152
Art. 400h. [Zadania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy] | str. 1152
Art. 400i. [Zarząd Narodowego Funduszu] | str. 1156
Art. 400j. [Zarządy wojewódzkich funduszy] | str. 1160
Art. 400k. [Zadania Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy] | str. 1163
Art. 400l. [Organizacja wewnętrzna biur funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej] | str. 1167
Art. 400m. [Nabór do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w biurze Narodowego Funduszu oraz w biurach wojewódzkich funduszy] | str. 1168
Art. 400n. [Zasady prowadzenia rachunkowości Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy] | str. 1173
Art. 400o. [Statut Narodowego Funduszu] | str. 1173
Art. 400p. [Statut wojewódzkich funduszy] | str. 1174
Art. 400q. [Samodzielna gospodarka finansowa] | str. 1174
Art. 400r. [Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu] | str. 1176
Art. 401. [Przychody funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej] | str. 1183
Art. 401a-401b. (uchylone) | str. 1187
Art. 401c. [Przeznaczenie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej] | str. 1187
Art. 401d. [Dodatkowe źródła przychodu Narodowego Funduszu] | str. 1193
Art. 402. [Przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych] | str. 1195
Art. 403. [Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie powiatów i gmin] | str. 1200
Art. 404. [Przekazanie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej] | str. 1205
Art. 405-410. (uchylone) | str. 1206
Art. 410a. [Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji] | str. 1207
Art. 410b. (uchylony) | str. 1212
Art. 410c. [Możliwości dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rezerwy celowe] | str. 1212
Art. 410d. [Wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju] | str. 1214
Art. 410e. [Przeznaczenie środków innych niż przychody] | str. 1215
Art. 410f. [Wykorzystanie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odszkodowania] | str. 1217
Art. 411. [Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej] | str. 1218
Art. 411a. [Udziały i akcje w spółkach] | str. 1230
Art. 412-421. (uchylone) | str. 1231

Tytuł VIII. (uchylony) | str. 1232
Art. 422-441. (uchylone) | str. 1232

Tytuł IX. Przepis końcowy | str. 1233
Art. 442. [Wejście w życie ustawy] | str. 1233

Bibliografia | str. 1235

Ukryj

Opis:

Krzysztof Gruszecki – przez wiele lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska; w latach 2004–2009 sędzia w WSA w Gdańsku, a później w Bydgoszczy; obecnie ponownie radca prawny; autor komentarzy do ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a ponadto monografii "Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" oraz około 200 artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
W czwartym wydaniu komentarza do ustawy – Prawo ochrony środowiska świadczy autor uwzględnił m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy. Znaczenie tego opracowania w praktyce potwierdza fakt, że jest ono najczęściej powoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych.
W komentarzu zostały omówione zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz tworzeniem prawa miejscowego z tego zakresu. Autor przybliża arkana spraw z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów procesowych, które ustawodawca uregulował w sposób autonomiczny. Jednocześnie wskazuje relacje między rozwiązaniami stanowiącymi podstawę ochrony poszczególnych składników środowiska i sposobami ich stosowania w praktyce.
Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla pracowników organów administracji rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyjnych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych oraz organizacji ekologicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9917-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 1244
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-0753:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów