Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...

więcej

Autorzy: Jerzy Wojciech Wójcik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2007 r.
Kod: KAM-0848:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 15

Słownik wybranych terminów
str. 17

Wstęp
str. 25

Rozdział 1
Terroryzm - rozpoznane i prognozowane zagrożenia

str. 29
1. Rozwój terroryzmu
str. 29
2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu
str. 31
3. Listy organizacji terrorystycznych
str. 42
4. Prognozowane cele i planowane skutki ataków terrorystycznych
str. 45
    4.1. Poszukiwanie wiarygodnych prognoz
str. 45
    4.2. Rozpoznane nowe zagrożenia
str. 47
    4.3. Nakłady na szkolenia i zaopatrzenie w nowoczesną broń
str. 48
    4.4. Zniszczyć gospodarkę bogatych krajów
str. 51
5. Terroryści z cyberprzestrzeni
str. 52
6. Terroryści nuklearni
str. 57

Rozdział 2
Polska w światowej koalicji antyterroryzmu

str. 59
1. Konieczność międzynarodowego współdziałania
str. 59
2. Rozpoznane zagrożenia w Polsce
str. 62
3. Przesłanki zagrożeń terroryzmem w Polsce
str. 64
4. Prawno-organizacyjne formy przeciwdziałania zagrożeniomprzy współpracy z organami UE
str. 66
5. Przedsięwzięcia ogólnoprewencyjne i kryminalistyczne
str. 70

Rozdział 3
Kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia rozpoznawaniaźródeł finansowania organizacji terrorystycznych

str. 73
1. Przyczynek do rozważań na temat modus operandisprawcy finansowania terroryzmu
str. 73
2. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu
str. 79
3. Koszty największych zamachów
str. 84
4. Dochody z przestępczości zorganizowanej
str. 85
5. Nowa ekonomia terroru
str. 88
6. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formyfinansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji
str. 90
    6.1. Transakcje Osamy bin Ladena
str. 90
    6.2. Od tacy kościelnej po bank oraz fundusze specjalne i rządowe
str. 93
    6.3. Wykorzystywanie organizacji humanitarnych
str. 94
    6.4. Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów
str. 96
7. Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiającepranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
str. 98
    7.1. Tajne systemy bankowe
str. 98
    7.2. Wykorzystywanie Internetu
str. 104
    7.3. Rola spółek offshore w oazach podatkowych
str. 110
    7.4. Kierunki przedsięwzięć zapobiegawczych
str. 111
8. Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowaniaterroryzmu
str. 112
    8.1. Wybrane skutki prania pieniędzy
str. 112
    8.2. Rozpoznane skutki finansowania terroryzmu
str. 115
9. Prawne i profilaktyczno-rozpoznawcze działania USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów
str. 117
10. Blokada rachunków bankowych - współdziałanie w ramachporozumień międzynarodowych
str. 126

Rozdział 4
Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałaniafinansowaniu terroryzmu

str. 131
1. Wprowadzenie
str. 131
2. Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi
str. 132
3. Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ
str. 137
4. Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r.o zwalczaniu finansowania terroryzmu
str. 139
    4.1. Cele i przesłanki konwencji
str. 139
    4.2. Definicja przestępstwa finansowania terroryzmu
str. 141
    4.3. Fundusze i przychody - ujawnianie i zabezpieczanie
str. 144
    4.4. Zadania instytucji finansowych w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu funduszy służących finansowaniu terroryzmu lub przestępstw z nim związanych
str. 144
    4.5. Kierunki współpracy międzynarodowej
str. 145
    4.6. Zasady ekstradycji a suwerenne przepisy krajowe
str. 147
    4.7. Znaczenie konwencji w realizacji polskiego prawa karnego
str. 148
5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach UE
str. 153
    5.1. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania pieniędzy oraz identyfikacji, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa
str. 153
    5.2. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
str. 153
    5.3. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazania między państwami członkowskimi
str. 155
    5.4. Decyzja ramowa Rady 2003/577/IHA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
str. 158
    5.5. Protokół zmieniający do europejskiej konwencji z dnia27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu
str. 159
    5.6. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o zapobieganiuterroryzmowi
str. 160
    5.7. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu pieniędzy, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu
str. 162
        5.7.1. Konfiskata dochodów pochodzących z przestępstwa
str. 163
        5.7.2. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
str. 164
        5.7.3. Techniki śledcze
str. 166
        5.7.4. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniuterroryzmu
str. 167
        5.7.5. Opóźnianie realizacji transakcji podejrzanych,czyli wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
str. 168
        5.7.6. Zasady współpracy międzynarodowej
str. 168
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
str. 169
    6.1. Dokumenty UE poprzedzające III dyrektywę
str. 169
    6.2. Wpływ III dyrektywy na integrację systemu prawaeuropejskiego
str. 171
    6.3. Podmioty obowiązane objęte III dyrektywą
str. 175
    6.4. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
str. 176
    6.5. Kategorie przestępstw terrorystycznych
str. 177
    6.6. Wyłączenia spod rygorów identyfikacji i rejestracji
str. 180
    6.7. Obowiązek informacji zwrotnej
str. 180
    6.8. Procedury wewnętrzne i edukacja pracowników instytucjiobowiązanych
str. 181
7. Zalecenia specjalne Financial Action Task Force - FATF
str. 182
8. Zalecenia International Association of InsuranceSupervisors - IAIS
str. 186

Rozdział 5
Polskie regulacje prawne

str. 191
1. Główne postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartościmajątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
str. 191
2. Zakres podmiotowy ustawy
str. 195
    2.1. Instytucje obowiązane
str. 195
    2.2. Jednostki współpracujące
str. 197
    2.3. Klienci instytucji obowiązanych
str. 198
3. Pięć postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwkofinansowaniu terroryzmu
str. 198
4. Instytucje obowiązane do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, aktów terrorystycznych i finansowania terroryzmu
str. 200
5. Ustawowe pojęcia wstrzymania transakcji i blokady rachunku
str. 204
6. Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku
str. 205
7. Zawiadomienie GIIF o podejrzanej transakcji po wykonaniu zlecenia
str. 207
8. Uprawnienia prokuratury dotyczące wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku
str. 208
9. Utajnienie informacji o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku
str. 208
10. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w postępowaniu karnym o akt terrorystyczny
str. 209
11. Powiadomienie klienta o decyzji wstrzymania transakcji lub blokadzie rachunku
str. 209
12. Zażalenie i odpowiedzialność za wynikłą szkodę
str. 210
13. Blokada rachunku a różnorodność i skuteczność procedury bankowej
str. 210
14. Określenie zasad prowadzenia edukacji
str. 211
15. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
str. 212
16. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
str. 212
    16.1. Niedopełnienie obowiązków ustawowych - art. 35ust. l u.p.w.o.f. .
str. 213
    16.2. Ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 2 u.p.w.o.f.
str. 213
    16.3. Nieumyślne niedopełnienie obowiązków lub ujawnienieinformacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 3 u.p.w.o.f.
str. 214
    16.4. Odmowa przekazania dokumentów, przekazanienieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danychprzed GIIF - art. 36 u.p.w.o.f.
str. 214
    16.5. Wyrządzenie znacznej szkody - art. 37 u.p.w.o.f.
str. 214
    16.6. Utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych - art. 37a ust. l u.p.w.o.f.
str. 214
    16.7. Niedopełnienie obowiązku opracowania procedurWewnętrznych - art. 37a ust. 2 u.p.w.o.f.
str. 215
17. Unormowania zawarte w kodeksie karnym
str. 215
18. Regulacje art. 106-108 pr. bank
str. 216
    18.1. Intencje ustawodawcy wyrażone w art. 106 pr. bank
str. 216
    18.2. Odpowiedzialność wynikająca z art. 107 pr. bank
str. 217
    18.3. Postanowienia art. 108 pr. bank
str. 219
19. Wybrane efekty działań Generalnego Inspektora InformacjiFinansowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 222
20. Obowiązek ustawowy czy lojalność prawnika wobec klienta
str. 225
21. Propozycje zmian w polskim ustawodawstwie
str. 227

Rozdział 6
Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych

str. 230
1. Etapy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu a symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
str. 230
    1.1. Modelowe określenie etapów prania pieniędzy
str. 230
    1.2. Etapy prania pieniędzy według International Associationof Insurance Supervisors - IAIS
str. 234
    1.3. Uzasadnione podejrzenie w prawie bankowym
str. 235
    1.4. Uzasadnione podejrzenie w prawie karnym
str. 237
2. Zalecenie nr 28 FATF
str. 240
3. Wytyczne dla banków i kas oszczędnościowo-budowlanychw sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Wielkiej Brytanii
str. 241
    3.1. Wykorzystywanie transakcji gotówkowych
str. 242
    3.2. Wykorzystywanie transakcji inwestycyjnych
str. 242
    3.3. Wykorzystywanie rachunków bankowych
str. 243
    3.4. Wykorzystywanie pośrednictwa instytucji finansowychpochodzących z egzotycznych państw lub "oaz podatkowych"
str. 244
    3.5. Wykorzystywanie działalności kredytowej
str. 245
    3.6. Wykorzystywania pośrednictwa pracowników banku
str. 245
4. Symptomy prania pieniędzy jako podstawa do kierowania zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w latach 1993-2001 w polskiej praktyce bankowej
str. 246
5. Symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwawedług klasyfikacji GIIF na podstawie danych z lat 2001-2004
str. 249
    5.1. Instytucje obowiązane - typologia ogólna
str. 249
    5.2. Zleceniodawcy i beneficjenci transakcji podejrzanychi powiązanych
str. 250
    5.3. Charakter i rodzaj transakcji
str. 251
    5.4. Symptomy proste i złożone
str. 253
6. Handlowe transakcje dokumentowe
str. 254
    6.1. Akredytywa
str. 255
    6.2. Inkaso dokumentowe
str. 257
    6.3. Polecenia wypłaty z zagranicy
str. 258
    6.4. Gwarancje bankowe
str. 258
7. Transakcje leasingowe
str. 259
8. Transakcje faktoringowe
str. 266
9. Transakcje forfaitingowe
str. 267
10. Symptomy uzasadnionego podejrzenia przydatne dla domówi biur maklerskich
str. 268
11. Symptomy rozpoznane w działalności ubezpieczeniowej
str. 270
    11.1. Pojęcie działalności ubezpieczeniowej
str. 270
    11.2. Umowy ubezpieczenia na życie i inne osobowe
str. 271
    11.3. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub innegoosobowego
str. 272
    11.4. Umowy na ubezpieczenie majątkowe
str. 273
    11.5. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego
str. 276
12. Rozpoznane symptomy w ubezpieczeniach majątkowychwedług GIIF
str. 277
13. Symptomy prania pieniędzy i transakcji podejrzanychw działalności ubezpieczeniowej na podstawie zaleceń IAIS
str. 278
    13.1. Symptomy ogólne według IAIS
str. 279
    13.2. Symptomy związane z wykorzystywaniem pracownikówtowarzystw ubezpieczeniowych
str. 281
    13.3. Kazusy związane z rozpoznanymi symptomamiSzczegółowymi - ubezpieczenia na życie
str. 282
    13.4. Kazusy w ubezpieczeniach majątkowych
str. 284
    13.5. Przykłady działania pośredników ubezpieczeniowych
str. 285
    13.6. Wykorzystanie transakcji reasekuracyjnych według IAIS
str. 287
    13.7. Manipulowanie składkami
str. 287
    13.8. Pranie pieniędzy w ramach roszczeń
str. 289
    13.9. Oszustwa przy wpłacie zaliczki
str. 291
14. Rozpoznane symptomy i kazusy związane z finansowaniemterroryzmu
str. 292
    14.1. Transakcje na rachunkach bankowych
str. 293
    14.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
str. 294
    14.3. Przelewy bankowe
str. 294
    14.4. Charakterystyka klienta i jego działalności gospodarczej
str. 295
    14.5. Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi strefami ryzyka
str. 296
15. Symptomy prania pieniędzy i finansowania terroryzmurozpoznane przez jednostki współpracujące
str. 297
16. Kazusy dotyczące transakcji związanych z terroryzmem
str. 299
17. Determinanty skuteczności rozpoznawania symptomów uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
str. 302
    17.1. Rola praktyki w rozpoznawaniu nowych symptomów
str. 302
    17.2. Modelowy program wewnętrzny instytucji obowiązanej
str. 304
    17.3. Czynniki utrudniające rozpoznawanie symptomówuzasadnionego podejrzenia
str. 307
    17.4. Czynniki determinujące skuteczność działania
str. 311

Rozdział 7
Zasady należytej staranności wobec rozpoznawaniadziałalności klienta

str. 314
1. Wybrane zagrożenia rozpoznane w działalności gospodarczej
str. 314
2. Zalecenia w sprawie identyfikacji tożsamości klientów banków
str. 321
3. Dotychczasowe pojęcie i zakres programu "Poznaj swojego klienta"
str. 323
4. Zasady należytej staranności rozpoznawania działalności klienta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. jako podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
str. 328
5. Kryterium profilu działalności klienta
str. 330
6. Znaczenie programu "Poznaj swojego klienta"w bezpieczeństwie instytucji finansowych na podstawiezaleceń FATF i IAIS
str. 332
    6.1. Podstawowe elementy programu PSK w działalnościubezpieczeniowej
str. 332
    6.2. Zasady identyfikacji i weryfikacji klientów w firmieubezpieczeniowej
str. 333
    6.3. Polityka akceptacji klienta-nabywcy produktów
str. 335
    6.4. Program "Poznaj swojego klienta" a ryzykooraz reputacja firm ubezpieczeniowych
str. 335
    6.5. Reguły ostrożnościowe firm ubezpieczeniowych
str. 338
7. Podsumowanie
str. 339

Rozdział 8
Klęska edukacji - przyczynek do rozważań na tematprzedsięwzięć profilaktycznych

str. 341
1. Uwagi wstępne
str. 341
2. Wyniki badań dotyczących oceny stanu świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych
str. 344
    2.1. Cel, przedmiot i zakres oraz metody badań
str. 344
    2.2. Podsumowanie wyników analizy statystycznej
str. 345
    2.3. Wybrane wyniki badań szczegółowych
str. 346
    2.4. Najważniejsze trudności związane z realizacją ustawy z dnia16 listopada 2000 r.
str. 348
3. Przygotowanie biegłego do wydawania opinii w sprawacho pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
str. 351
4. Przewidywane pytania dla biegłego w postępowaniu karnymw sprawach o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu
str. 352
5. Podsumowanie
str. 355

AneksWykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałaniapraniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
str. 359

Wykaz literatury
str. 367

Ukryj

Opis:

Związki prania pieniędzy z finansowaniem terroryzmu należy uznać za udowodnione. Jednakże najwybitniejsi znawcy przedmiotu poszukują skutecznych metod rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Monografia, będąca pierwszą tego typu pracą na naszym rynku, stanowi interdyscyplinarne, a szczególnie prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne studium analityczno-badawcze symptomów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Autor wskazuje na istotne możliwości wykorzystania kryminologii i kryminalistyki nie tylko do rozpoznawania metod finansowania terroryzmu, lecz przede wszystkim do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-189-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 374
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia
Kod: KAM-0848:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów