Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

2007:

Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności

Praca ukazuje ewolucję prawa karnego nieletnich od czasu jego wyodrębnienia się z prawa karnego dorosłych oraz aktualne zasady traktowania nieletnich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Polsce i wybranych krajach zachodnioeuropejskich.

więcej

Autorzy: Barbara Stańdo-Kawecka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0866:W01D02  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
GENEZA I ROZWÓJ PRAWA KARNEGO NIELETNICH W l POŁOWIE XX W.


Rozdział I
Modele i systemy postępowania z nieletnimi
1. Przyczyny wyodrębnienia się prawa karnego nieletnich
2. Model opiekuńczy i sprawiedliwościowy
3. Model jurydyczny i kryminologiczny
4. Model karnistyczny, resocjalizacyjny i resocjalizacyjny z elementami odpowiedzialności karnej
5. Systemy jednotorowe i dwutorowe

Rozdział II
Paternalistyczny system traktowania nieletnich w Stanach Zjednoczonych
1. Rozwój sądownictwa dla nieletnich w USA
2. Cechy amerykańskich sądów dla nieletnich
3. Doktryna parens patriae

Rozdział III
Rozwój systemów opiekuńczych w innych krajach
1. Kanada
2. Belgia
3. Hiszpania

Rozdział IV
Rozwój mieszanych systemów traktowania nieletnich
1. Cechy systemów mieszanych
2. Kraje skandynawskie
3. Anglia i Walia
4. Niemcy
5. Austria
6. Szwajcaria

CZĘŚĆ II
ZMIANY W POLITYCE KARNEJ W 2 POŁOWIE XX W.


Rozdział I
Upadek resocjalizacyjnego modelu karania
1. Charakterystyka resocjalizacyjnego modelu karania w Stanach Zjednoczonych
2. Kryzys ideologii resocjalizacji w Stanach Zjednoczonych
3. Krytyka przymusowej resocjalizacji w Europie

Rozdział II
Polityka karna w Stanach Zjednoczonych po upadku ideologii resocjalizacji
1. Zmiana racjonalizacji karania
2. Systemowe zmiany zasad wymiaru kary
3. Ustawy szczególne dotyczące wymiaru kary
4. Amerykański "eksperyment masowego uwięzienia"

Rozdział III
Polityka karna w Europie po upadku ideologii resocjalizacji
1. Rozwój neoklasycyzmu w Skandynawii
2. Reforma systemu wymierzania kar w Anglii i Walii
3. Kryzys kary pozbawienia wolności
4. "Rozgałęzienie" polityki karnej

Rozdział IV
Rozwój nurtu sprawiedliwości naprawczej
1. Krytyka "upaństwowienia konfliktów" i "profesjonalnej sprawiedliwości prawników"
2. Założenia paradygmatu sprawiedliwości naprawczej
3. Wpływ koncepcji sprawiedliwości naprawczej na systemy karne

CZĘŚĆ III
KRYZYS PATERNALISTYCZNEGO SĄDOWNICTWA DLA NIELETNICH W STANACH ZJEDNOCZONYCH I KANADZIE


Rozdział I
Krytyka sądownictwa dla nieletnich przez Sąd Najwyższy USA
1. Sprawa Kent v. United States
2. Sprawa In re Gault
3. Sprawa In re Winship
4. Sprawa McKeiver v. Pennsylvania
5. Sprawa Breed v. Jones

Rozdział II
Zmiany w sposobie traktowania nieletnich sprawców "przestępstw statusu"
1. Rezygnacja z jednolitego traktowania nieletnich
2. Rozwój programów o charakterze diversion
3. Dekryminalizacja "przestępstw statusu"
4. Deinstytucjonalizacja "przestępców statusu"
5. Problem ukrytej instytucjonalizacji nieletnich

Rozdział III
Równoważenie potrzeb ofiar, sprawców i społeczeństwa
1. Zmiana percepcji nieletniego przestępcy
2. Przedefiniowanie celów sądownictwa dla nieletnich
3. Różnicowanie reakcji na przestępczość nieletnich

Rozdział IV
Nieformalne załatwienie sprawy nieletniego (diversion)
1. Selekcja spraw nieletnich
2. Mediacja i grupowe konferencje rodzinne
3. Sądy młodzieżowe

Rozdział V
Przekazywanie spraw nieletnich sądom karnym
1. Rozszerzenie możliwości transferu nieletnich do sądów karnych
2. Przekazanie sprawy przez sędziego dla nieletnich
3. Transfer prokuratorski
4. Wykluczenie ustawowe
5. Zniesienie kary śmierci wobec sprawców poniżej 18 lat
6. Ocena mechanizmów transferu nieletnich do sądów karnych

Rozdział VI
Upodobnienie amerykańskich sądów dla nieletnich do sądów karnych
1. Proces kryminalizacji sądów dla nieletnich
2. Sankcje mieszane orzekane przez sądy dla nieletnich
3. Krytyka sankcji mieszanych

Rozdział VII
Rezygnacja z opiekuńczego traktowania nieletnich w Kanadzie
1. Krytyka ustawy o nieletnich przestępcach z 1908 r.
2. Ustawa o nieletnich przestępcach z 1982 r.

Rozdział VIII
Aktualne zasady traktowania nieletnich w Kanadzie
1. Geneza ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach nieletnich z 2002 r.
2. Granice wiekowe nieletniości
3. Cele postępowania z nieletnimi
4. Sądownictwo dla nieletnich
5. Środki o charakterze diversion
6. Kary orzekane przez sąd dla nieletnich
7. Zasady wymiaru kary w sprawach nieletnich
8. Wymierzenie nieletniemu kary przewidzianej dla dorosłych

CZĘŚĆ IV
PRAWO KARNE NIELETNICH W EUROPIE W 2 POŁOWIE XX W.


Rozdział I
Rozwój prawa karnego nieletnich do lat osiemdziesiątych XX w.
1. Stabilizacja opiekuńczych systemów postępowania z nieletnimi w okresie powojennym
2. Okres "czterech D": diversion, dekryminalizacja, deinstytucjonalizacja, due process
3. Diversion, dekryminalizacja i deinstytucjonalizacja w Anglii i Walii
4. Komisje do spraw dzieci w Szkocji
5. Dyskusje wokół koncepcji rozszerzonego prawa nieletnich w Niemczech
6. "Modelowa próba regulowania konfliktów" w Austrii

Rozdział II
Zmiana koncepcji sądownictwa dla nieletnich u schyłku XX w.
1. Zbliżenie prawa karnego nieletnich do prawa karnego dorosłych
2. Reforma sądownictwa dla nieletnich w Hiszpanii
3. Reforma sądownictwa dla nieletnich w Anglii i Walii
4. Ograniczenie funkcji sędziego dla nieletnich w Holandii

Rozdział III
Koncepcja równoważenia interesów ofiar, sprawców i społeczeństwa w austriackiej ustawie z 1988 r.
1. Zakres regulacji ustawowej
2. Granice wiekowe nieletniości
3. Podstawowe zasady traktowania nieletnich
4. System reakcji na przestępczość nieletnich
5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej nieletniego
6. Odstąpienie od ścigania (diversion bez interwencji)
7. Diversion z interwencją
8. Orzeczenie o winie bez wymierzania kary albo z zastrzeżeniem kary
9. Kary

Rozdział IV
Koncepcja "trzy R": retribution, responsibility, restoration w Anglii i Walii
1. Podstawy prawne aktualnego systemu postępowania z nieletnimi
2. Granice wiekowe nieletniości
3. Podstawowe zasady traktowania nieletnich
4. Środki prewencyjne stosowane wobec dzieci i młodzieży
5. Środki stosowane wobec rodziców i opiekunów
6. Środki o charakterze diversion
7. Sankcje nieizolacyjne stosowane wobec nieletnich przez sąd
8. Kary izolacyjne orzekane wobec nieletnich

Rozdział V
Środki ochronne i kary stosowane wobec nieletnich w Szwajcarii
1. Geneza związkowej ustawy o prawie karnym nieletnich z 2003 r.
2. Granice wiekowe nieletniości
3. Podstawowe zasady prawa karnego nieletnich
4. Środki ochronne
5. Kary
6. Warunkowe umorzenie postępowania i odstąpienie od wymierzania kary
7. Regulacje procesowe w ustawie o prawie karnym nieletnich

CZĘŚĆ V
EWOLUCJA ZASAD TRAKTOWANIA NIELETNICH W POLSCE


Rozdział I
Proces wyodrębniania się prawa karnego nieletnich
1. Projekt ustawy o sądach dla nieletnich z 1921 r.
2. Zasady odpowiedzialności nieletnich w kodeksie karnym z 1932 r.
3. Charakter prawny zakładu poprawczego w kodeksie karnym z 1932 r.
4. Wymierzenie nieletniemu "kary zwyczajnej" w kodeksie karnym z 1932 r.
5. Sądownictwo dla nieletnich w okresie międzywojennym

Rozdział II
Koncepcje postępowania z nieletnimi w okresie prac nad odrębną ustawą
1. Przebieg prac nad reformą systemu postępowania z nieletnimi
2. Projekty odrębnej ustawy regulującej postępowanie z nieletnimi
3. Krytyka proponowanych rozwiązań

Rozdział III
System postępowania z nieletnimi według ustawy z 1982 r.
1. Założenia modelowe
2. Podstawowe pojęcia ustawy
3. Środki stosowane wobec nieletnich
4. Wymierzenie nieletniemu kary

Rozdział IV
Kontrowersje wokół ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
1. Brak jednolitej filozofii postępowania z nieletnimi
2. Charakter prawny umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym
3. Problem odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynu karalnego
4. Spory wokół wymierzenia nieletniemu kary
5. Reformy i propozycje reform

Podsumowanie

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Praca ma charakter prawnoporównawczy. Ukazuje ewolucję prawa karnego nieletnich od czasu jego wyodrębnienia się z prawa karnego dorosłych oraz aktualne zasady traktowania nieletnich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Polsce i wybranych krajach zachodnioeuropejskich. Zmiany w prawie karnym nieletnich przedstawione zostały na tle ogólnych zmian w polityce karnej związanych z upadkiem ideologii resocjalizacji, rozwojem neoklasycznej koncepcji "kary zasłużonej" oraz nurtu sprawiedliwości naprawczej. Wiedza na temat kierunków rozwoju prawa karnego nieletnich w innych krajach wydaje się obecnie szczególnie interesująca z uwagi na trwające od lat prace nad reformą systemu postępowania z nieletnimi w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-080-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 369
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-0866:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów