Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

2007:

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Analizy dokonano w szczególnym momencie - wprowadzenia przez ustawodawcę licznych modyfikacji w omawianym podatku (nowelizacja z 16 listopada 2006 r.).

więcej

Autorzy: Mieczysław Goettel, Aleksy Goettel,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  01.01.2007 r.
Kod: KAM-0831:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Słowo wstępne

CZĘŚĆ I UWAGI WPROWADZAJĄCE
I. Geneza ustawy i jej założenia
II. Przedmiot opodatkowania - ogólna charakterystyka
III. Preferencje podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
IV. Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych na tle innych danin publicznych

CZĘŚĆ II KOMENTARZ DO USTAWY
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział l. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
Art. l. Przedmiotowy i terytorialny zakres opodatkowania
Przedmiot opodatkowania - zasady ogólne
Terytorialne kryteria opodatkowania
Czynność cywilnoprawna jako przedmiot opodatkowania
Opodatkowanie sprzedaży - zagadnienia ogólne
Opodatkowanie szczególnych rodzajów sprzedaży

Rozdział 2. OBOWIĄZEK PODATKOWY
Art. 3. Moment powstania obowiązku podatkowego
Zagadnienia terminologiczne dotyczące obowiązku podatkowego
Chwila dokonania czynności cywilnoprawnej
Zasady szczególne ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego
Znaczenie ustalenia momentu obowiązku podatkowego
Art. 4. Podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu
Zasady i podmioty obowiązku
Obowiązek podatkowy w razie zmiany umów
Obowiązek podatkowy w wypadku czynności procesowych
Obowiązek podatkowy spółki
Art. 5. Zobowiązanie podatkowe
Obowiązek zapłaty podatku - zasady ogólne
Odpowiedzialność solidarna z tytułu zapłaty podatku
Obowiązki podatnika na tle szczególnych sytuacji prawnych

Rozdział 3. PODSTAWA OPODATKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ PODATKU
Art. 6. Podstawa opodatkowania
Pojęcie podstawy opodatkowania
Podstawa opodatkowania w umowie sprzedaży
Podstawa opodatkowania w umowie zamiany
Podstawa opodatkowania w umowie darowizny
Podstawa opodatkowania w umowie dożywocia, zniesienia współwłasności i działu spadku
Podstawa opodatkowania w umowie użytkowania i służebności
Podstawa opodatkowania w umowie pożyczki i depozytu nieprawidłowego
Podstawa opodatkowania w razie zawarcia lub zmiany umowy spółki
Pomniejszenie podstawy opodatkowania w razie zawarcia lub zmiany umowy spółki
Podstawa opodatkowania przy ustanowieniu hipoteki
Zasady ustalania wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego
Art. 7. Wysokość podatku
Systematyka i mechanizm stawek podatkowych
Dwuprocentowa stawka podatku
Jednoprocentowa stawka podatkuPozostałe stawki podatku
Kwotowa stawka podatku
Wypadki zastosowania stawki najwyższej. Szczególna stawka 20-procentowa
Art. 8. Zwolnienia podmiotowe
Idea zwolnień podmiotowych
Zwolnienie podmiotów zagranicznych i międzynarodowych
Zwolnienie organizacji pożytku publicznego
Zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego
Zwolnienie Skarbu Państwa
Przesłanki zwolnienia osób fizycznych
Zwolnienia wynikające z przepisów szczególnych
Zwolnienia podmiotowe a wyłączenia
Art. 9. Zwolnienia przedmiotowe
Istota zwolnień przedmiotowych
Zwolnienie sprzedaży walut obcych
Zwolnienie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gospodarstwa rolnego
Zwolnienie sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczych praw mieszkaniowych byłemu właścicielowi nieruchomości lub użytkownikowi wieczystemu
Zwolnienie sprzedaży praw do budynku lub lokalu w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych
Warunki zwolnienia zamiany praw do budynku lub lokalu mieszkalnego
Zwolnienie "drobnych" sprzedaży rzeczy ruchomych
Zwolnienie sprzedaży papierów wartościowych, innych maklerskich instrumentów finansowych, towarów giełdowych oraz praw udziałowych
Zwolnienie pożyczek ze względu na charakter podmiotów umowy
Zwolnienie pożyczek z kas lub funduszów
Zwolnienie umów spółki
Zwolnienie ustanowienia hipoteki
Inne zwolnienia przedmiotowe

Rozdział 5. ZAPŁATA, POBÓR I ZWROT PODATKU
Art. 10. Realizacja obowiązku podatkowego
Technika wymiaru podatku
Złożenie deklaracji podatkowej
Czynności płatników - zasady ogólne
Szczegółowe zasady poboru podatku przez płatników
Wzory deklaracji oraz szczegółowe zasady realizacji obowiązku podatkowego w świetle przepisów wykonawczych
Realizacja obowiązku podatkowego od czynności procesowych
Obowiązki informacyjne sądów
Art. 11. Zwrot podatku
Nadpłata podatku - zagadnienia ogólne
Ogólne zasady zwrotu podatku
Zwrot z powodu nieważności względnej
Zwrot z powodu niespełnienia się warunku zawieszającego
Zwrot z powodu braku wymaganej rejestracji
Zwrot z powodu braku wpisu do księgi wieczystej
Sytuacje nie objęte obowiązkiem zwrotu.
Postępowanie o zwrot podatku

Rozdział 6. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH
Art. 12. Właściwość miejscowa organów podatkowych
Pojęcie właściwości
Właściwość miejscowa - zasada ogólna
Właściwość miejscowa przy wielości podatników
Właściwość miejscowa przy przeniesieniu własności rzeczy oraz praw majątkowych
Właściwość miejscowa przy umowie zamiany
Właściwość miejscowa przy umowach spółki
Skutki niemożności ustalenia właściwości miejscowej
Art. 13. Właściwość miejscowa organów podatkowych
Właściwość miejscowa przy umowach dotyczących rzeczy znajdujących się za granicą lub praw wykonywanych za granicą
Art. 13a. Właściwość rzeczowa organów podatkowych
Pojęcie organu podatkowego i zasady ustalania jego właściwości rzeczowej

Rozdział 7. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 14. Zakres czasowy obowiązywania ustawy
Zasada nieretroakcji przepisów ustawy
Chwila dokonania czynności jako decydujące kryterium stosowania ustawy
Art. 15. Dostosowanie wcześniejszych regulacji do przepisów ustawy
Synchronizacja przepisów ustawy z obowiązującymi uregulowaniami szczególnymi w zakresie opodatkowania czynności cywilnoprawnych
Art. 16. Data wejścia w życie ustawy

CZĘŚĆ III STAN PRAWNY
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Załączniki
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (wyciąg)

Bibliografia
Orzeczenia sądów
Pisma Ministerstwa Finansów
Podręczniki i komentarze
Artykuły

Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi omówienie unormowań prawnych odnoszących się do podatku od czynności cywilnoprawnych, zawartych zwłaszcza w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozporządzeniu z 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Analizy dokonano w szczególnym momencie - wprowadzenia przez ustawodawcę licznych modyfikacji w omawianym podatku (nowelizacja z 16 listopada 2006 r.), w tym przede wszystkim zupełnej zmiany koncepcji odpowiedzialności z tytułu zobowiązań podatkowych prawa w Polsce, i na liczne niedostatki jej regulacji. Wygłoszone referaty były przedmiotem ożywionej, wielowątkowej dyskusji, która stanowi wraz z nimi merytoryczną całość, pozwalającą na uznanie, że wspólnie został zrobiony bardzo ważny krok w kierunku opracowania systemu. Do książki dołączono płytę, na której nagrano całość dyskusji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-081-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 392
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-0831:W01D01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów