Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Publikacja stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości.

więcej

Autorzy: Ewa Walińska (red. naukowy),
Seria:  Meritum
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  maj 2016 r.
Kod: ABC-0361;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 290,00 zł.

Spis treści: 

Od Autorów | str. 11

Od Redakcji | str. 15

Wykaz skrótów | str. 17

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE | str. 19

Rozdział I. Istota rachunkowości | str. 21
1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowości | str. 22
2. Informacje generowane przez system rachunkowości i ich użytkownicy | str. 29
3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza | str. 35
4. Sprawozdania finansowe | str. 40

Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości | str. 55
1. Pomiar rzeczywistości gospodarczej jako nadrzędny cel systemu rachunkowości | str. 56
2. Kategorie pomiaru sytuacji finansowej | str. 60
3. Kategorie pomiaru rentowności (dokonań) | str. 72

Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości | str. 88
1. Zasady rachunkowości i ich klasyfikacja | str. 84
2. Fundamentalne zasady (założenia) rachunkowości | str. 85
3. Zasady nadrzędne rachunkowości | str. 91
4. Cechy jakościowe informacji finansowej | str. 105

Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji | str. 113
1. Istota i źródła regulacji rachunkowości | str. 114
2. Wpływ otoczenia na kształt systemów rachunkowości | str. 116
3. Cele harmonizacji rachunkowości w dobie globalizacji | str. 119
4. Instytucjonalizacja procesu harmonizacji rachunkowości | str. 123
5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako źródło globalnych zasad rachunkowości | str. 131
6. Regulacje rachunkowości w Polsce | str. 138

Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce | str. 145
1. Ustawa o rachunkowości jako fundament polskiego prawa bilansowego | str. 147
2. Rachunkowość a podatki | str. 211
3. Podatek dochodowy jako szczególny element kształtowania relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym | str. 216
4. Regulacje podatku dochodowego od osób prawnych a prawo bilansowe w Polsce | str. 229
5. Wynik finansowy a dochód - przyczyny i rodzaje rozbieżności w polskich warunkach | str. 237

CZĘŚĆ II. WYCENA BILANSOWA ORAZ POMIAR PRZYCHODÓW I KOSZTÓW | str. 253

Rozdział VI. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów | str. 255
1. Aktywa, zobowiązania i kapitał własny a przychody i koszty | str. 256
2. Ogólne zasady pomiaru aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów | str. 268
3. Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego | str. 307

Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych | str. 315
1. Materiały | str. 319
2. Produkty | str. 350
3. Towary | str. 390
4. Środki trwałe | str. 404
5. Wartości niematerialne i prawne | str. 445
6. Inwestycje | str. 465
7. Instrumenty finansowe a aktywa i zobowiązania finansowe | str. 499
8. Rozrachunki | str. 550
9. Rozliczenia międzyokresowe | str. 587
10. Rezerwy | str. 604

Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego | str. 657
1. Kapitał własny | str. 658
2. Ustalanie wyniku finansowego | str. 681
3. Wynik całościowy | str. 738

Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego | str. 747
1. Istota podatku dochodowego odroczonego i jego miejsce w systemie rachunkowości | str. 749
2. Podejścia, koncepcje i metody ustalania podatku dochodowego odroczonego | str. 758
3. Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań a ich wartość bilansowa | str. 773
4. Zasady wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego | str. 781
5. Zasady ustalania kosztów i przychodów z tytułu podatku dochodowego odroczonego i ich klasyfikacja | str. 788
804 6. Podsumowanie - przykład całościowy | str. 804

CZĘŚĆ III. ZASADY WYCENY BILANSOWEJ I USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W SZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJACH | str. 813

Rozdział X. Transakcje pochodne i zabezpieczenia | str. 815
1. Instrumenty pochodne | str. 816
2. Wbudowane instrumenty pochodne | str. 841
3. Rachunkowość transakcji zabezpieczających | str. 852
4. Podatkowe aspekty instrumentów finansowych | str. 875
5. Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym | str. 879

Rozdział XI. Kontrakty długoterminowe | str. 883
1. Definicja kontraktu długoterminowego | str. 884
2. Rodzaje kontraktów długoterminowych | str. 887
3. Zasady ustalania przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych | str. 897
4. Wpływ metod rozliczania kontraktów długoterminowych niezakończonych na dzień bilansowy - przykład całościowy | str. 909
5. Aspekt podatkowy ustalania przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych na dzień bilansowy | str. 928

Rozdział XII. Łączenie się spółek | str. 949
1. Wprowadzenie | str. 951
2. Zasada rozliczania łączenia się spółek metodą nabycia | str. 959
3. Zasada rozliczania połączenia metodą łączenia udziałów | str. 980

Rozdział XIII. Ceny transferowe | str. 985
1. Istota i rodzaje cen transferowych | str. 986
2. Wpływ cen transferowych na wynik i sytuację finansową jednostki | str. 988
3. Zasady prezentacji informacji o cenach transferowych | str. 990
4. Skutki podatkowe cen transferowych | str. 991
5. Czynniki determinujące poziom cen transferowych | str. 994

Rozdział XIV. Umowy leasingu, najmu i dzierżawy | str. 1001
1. Pojęcie umów leasingu, najmu i dzierżawy - najważniejsze definicje | str. 1002
2. Leasing operacyjny, a leasing finansowy - klasyfikacja dla celów bilansowych i podatkowych | str. 1006
3. Leasing operacyjny - ujęcie w księgach rachunkowych | str. 1012
4. Leasing finansowy - ujęcie w księgach rachunkowych | str. 1018
5. Leasing zwrotny - ujęcie w księgach rachunkowych | str. 1027
6. Najem i dzierżawa | str. 1029

CZĘŚĆ IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZASADY SPORZĄDZANIA | str. 1039

Rozdział XV. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego | str. 1041
1. Definicja i zakres polityki rachunkowości | str. 1042
2. Polityka rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego | str. 1056
3. Zmiany polityki rachunkowości i ich wpływ na sprawozdania finansowe | str. 1065

Rozdział XVI. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans oraz rachunek zysków i strat | str. 1085
1. Wprowadzenie | str. 1086
2. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki | str. 1094
3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki | str. 1119

Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki | str. 1133
1. Wprowadzenie | str. 1135
2. Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych | str. 1143
3. Szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości | str. 1161
4. Regulacje polskie a MSSF | str. 1180
5. Rachunek przepływów pieniężnych - analiza przypadku | str. 1188

Rozdział XVIII. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego | str. 1209
1. Informacja dodatkowa | str. 1210
2. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | str. 1241
3. Sprawozdanie z działalności jednostki | str. 1245

CZĘŚĆ V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ - ZASADY SPORZĄDZANIA | str. 1249

Rozdział XIX. Zagadnienia ogólne | str. 1251
1. Wprowadzenie | str. 1253
2. Konsolidacja w kontekście przepisów prawa | str. 1254
3. Terminologia wykorzystywana w procesie konsolidacji | str. 1254
4. Zagadnienia formalne przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych | str. 1260
5. Wyłączenia i zwolnienia z obowiązku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych | str. 1268
6. Regulacje ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy | str. 1271
7. Metody konsolidowania danych finansowych jednostek podporządkowanych | str. 1275
8. Pojęcie sprawowania kontroli w grupie i określenie jednostek powiązanych | str. 1276
9. Wycena składników aktywów i pasywów jednostek podporządkowanych według koncepcji wartości godziwej | str. 1279

Rozdział XX. Zasady stosowania metody pełnej | str. 1281
1. Ogólne zasady stosowania metody pełnej | str. 1282
2. Etapy konsolidacji metodą pełną | str. 1282

Rozdział XXI. Zasady stosowania metody proporcjonalnej | str. 1303
1. Możliwości zastosowania metody proporcjonalnej | str. 1304
2. Analiza metody proporcjonalnej | str. 1304

1307 Rozdział XXII. Zasady stosowania metody praw własności | str. 1307
1308 1. Okoliczności zastosowania metody praw własności | str. 1308
1309 2. Analiza metody praw własności | str. 1309

Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia | str. 1315
1. Dyrektywy Unii Europejskiej | str. 1318
2. Międzynarodowe regulacje rachunkowości a sprawozdanie finansowe | str. 1331
3. Sprawozdanie zarządu - propozycja IASB | str. 1405
4. Wybrane zmiany polskiego prawa bilansowego w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności | str. 1417
5. Zintegrowana sprawozdawczość | str. 1435

Indeks rzeczowy | str. 1453

Ukryj

Opis:

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień ujmowana jest w szerokim kontekście interpretacyjnym, wychodzącym poza przepisy ustawy o rachunkowości, a ich celem jest pomoc i wsparcie procesu podejmowania prawidłowych i racjonalnych decyzji ekonomicznych. Omówiono wszystkie zmiany, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, w tym dużą nowelę z 2015 r.

Publikacja w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku jest nietypowa za względu na zakres tematyczny, sposób ujęcia treści i zastosowane podejście. Jedną z jej charakterystycznych cech jest potraktowanie tradycyjnej ewidencji księgowej w postaci kont księgowych jako drugorzędnego elementu systemu rachunkowości. Za pierwszorzędną uznano sprawozdawczość finansową. Autorzy - w znakomitej większości pracownicy naukowo-dydaktycznymi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - prezentują te zagadnienia w sposób warsztatowy i koncentrują się na takiej ich prezentacji, aby była przydatna i zrozumiała w tworzeniu systemu rachunkowości. Wszystkie skutki finansowe omawianych transakcji i założeń gospodarczych przedstawione zostały bezpośrednio na tle poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych - ten sposób ujęcia i zastosowane podejście czyni publikację wyjątkową na rynku.

Odrębne miejsce w publikacji zajmuje omówienie zagadnień szczególnych w rachunkowości, np. leasing, kontrakty długoterminowe, transakcje pochodne i zabezpieczające, łączenie się spółek. Przedstawione interpretacje i rozwiązania szczegółowe bazują na regulacjach międzynarodowych (Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej) oraz prezentowane są w oparciu o założenia teorii rachunkowości.

Korzystanie z publikacji oraz szybkie znalezienie potrzebnych informacji jest możliwe dzięki specjalnym zabiegom edytorskim, np. podział treści na zwięzłe fragmenty, zamieszczone na marginesach numery, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego wyjaśnieniem, wewnętrzne odesłania w tekście, liczne wyraźnie wyodrębnione przykłady, schematy, tablice, szczegółowy indeks rzeczowy, itp.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów finansowych, księgowych, analityków sprawozdań finansowych, osób odpowiedzialnych za rachunkowość w podmiotach, którym zależy na generowaniu wysokiej jakości sprawozdań finansowych, przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8943-3 , Oprawa: miękka z tworzywa , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1462
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: ABC-0361;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów