Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2012 r.
Kod: ABC-0063:W03Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 27

CZĘŚĆ I. GWARANCJE

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne
str. 35


1. Wprowadzenie
str. 35

2. Przepisy szczególne dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
str. 37

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
str. 42


1. Definicja gwarancji bankowej
str. 42

2. Charakter prawny gwarancji bankowej
str. 42

2.1. Gwarancja bankowa jako umowa
str. 42

2.2. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pieniężne
str. 44

2.3. Gwarancja bankowa jako własne zobowiązanie gwaranta
str. 45

2.4. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie przyszłe
str. 45

2.5. Gwarancja bankowa jako umowa losowa
str. 46

2.6. Odpłatność umowy gwarancji bankowej
str. 46

2.7. Abstrakcyjność gwarancji bankowej
str. 47

2.8. Nieakcesoryjność gwarancji
str. 50

2.9. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pisemne
str. 50

2.10. Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie
str. 50

3. Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
str. 51

4. Rodzaje gwarancji bankowych
str. 51

Rozdział 3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
str. 53


1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
str. 53

2. Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
str. 54

2.1. Pojęcie zlecenia
str. 54

2.2. Forma zlecenia
str. 55

2.3. Zleceniobiorca
str. 55

2.3.1. Bank przyjmujący zlecenie
str. 55

2.3.2. Obowiązki banku przyjmującego zlecenie
str. 58

2.3.2.1. Starania w celu udzielenia gwarancji
str. 58

2.3.2.2. Termin do przyjęcia zlecenia
str. 58

2.3.2.3. Udzielanie informacji
str. 59

2.3.3. Uprawnienia banku przyjmującego zlecenie
str. 60

2.3.3.1. Wynagrodzenie
str. 60

2.3.3.2. Regulamin udzielania gwarancji
str. 60

2.3.3.3. Utrata przez bank przyjmujący zlecenie pełnej zdolności do czynności prawnych
str. 61

2.4. Bank, któremu zleceniobiorca powierzył wystawienie gwarancji (zastępca)
str. 62

2.5. Zleceniodawca
str. 64

2.5.1. Podmiot zlecający udzielenie gwarancji
str. 64

2.5.2. Zgoda małżonka zleceniodawcy
str. 66

2.5.3. Pełnomocnictwo do zlecenia udzielenia gwarancji
str. 67

2.5.4. Zdolność kredytowa zleceniodawcy
str. 69

2.5.5. Śmierć zleceniodawcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych
str. 71

2.6. Treść zlecenia udzielenia gwarancji bankowej
str. 72

2.6.1. Elementy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej
str. 72

2.6.2. Bank, który ma wystawić gwarancję
str. 73

2.6.3. Zleceniodawca
str. 73

2.6.4. Osoba, za którą bank ma gwarantować
str. 77

2.6.5. Beneficjent
str. 77

2.6.6. Transakcja będąca podstawą wystawienia gwarancji
str. 77

2.6.7. Suma gwarancyjna
str. 78

2.6.8. Termin ważności gwarancji
str. 78

2.6.9. Data wejścia w życie gwarancji
str. 79

2.6.10. Forma żądania zapłaty oraz dokumenty niezbędne do uzasadnienia tego żądania
str. 79

2.6.11. Prawo, jakiemu ma podlegać gwarancja i zlecenie
str. 80

2.6.12. Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
str. 81

2.6.13. Klauzula dotycząca jurysdykcji sądów
str. 83

2.7. Dokumenty dołączane do zlecenia udzielenia gwarancji
str. 83

2.7.1. Zagadnienia wstępne
str. 83

2.7.2. Umowa, z której wynika wierzytelność zabezpieczana gwarancją
str. 84

2.7.3. Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej
str. 84

2.7.4. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia wierzytelności banku 86

2.8. Wpływ umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę zobowiązania zabezpieczonego gwarancją na treść zlecenia
str. 86

3. Zawarcie umowy zlecenia udzielenia gwarancji
str. 87

3.1. Oświadczenie banku o przyjęciu zlecenia
str. 87

3.2. Umowa o udzielenie gwarancji
str. 87

4. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
str. 91

5. Ustanie zlecenia
str. 93

Rozdział 4. Udzielenie gwarancji
str. 95


1. Tryb udzielania gwarancji
str. 95

1.1. Forma gwarancji bankowej
str. 95

1.2. Chwila wystawienia gwarancji
str. 97

1.3. Przekazanie treści gwarancji beneficjentowi
str. 97

1.4. Zawarcie umowy gwarancji bankowej
str. 99

2. Strony stosunku gwarancyjnego
str. 100

2.1. Beneficjent gwarancji
str. 100

2.2. Gwarant
str. 101

2.2.1. Pojęcie gwaranta
str. 101

2.2.2. Konsorcjum bankowe
str. 101

3. Uczestnicy stosunku gwarancyjnego
str. 103

3.1. Zleceniodawca
str. 103

3.2. Podmiot zobowiązany wobec beneficjenta gwarancji
str. 103

3.3. Bank awizujący i bank rejestrujący
str. 103

3.4. Bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego
str. 104

3.5. Bank, który powierzył innemu bankowi wystawienie gwarancji
str. 105

Rozdział 5. Treść gwarancji bankowej
str. 106


1. Zagadnienia wstępne
str. 106

2. Elementy gwarancji
str. 108

3. Miejsce i data wystawienia gwarancji
str. 111

4. Beneficjent gwarancji
str. 111

5. Tytuł gwarancji i jej numer
str. 115

6. Komparycja gwarancji
str. 116

6.1. Treść komparycji
str. 116

6.2. Klauzula rozpoczynająca gwarancję
str. 116

6.3. Oznaczenie wierzytelności, którą gwarancja zabezpiecza
str. 116

6.4. Cel gwarancji
str. 117

7. Oznaczenie gwaranta
str. 117

8. Oznaczenie zleceniodawcy
str. 118

9. Wskazanie osoby, za którą bank gwarantuje
str. 118

10. Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta
str. 119

10.1. Określenie obowiązków i uprawnień banku-gwaranta
str. 119

10.2. Zobowiązanie do zapłaty
str. 119

10.3. Suma gwarancyjna
str. 120

10.4. Klauzula o odwołalności lub nieodwołalności gwarancji
str. 121

10.5. Klauzula o "bezwarunkowości" lub "warunkowości gwarancji"
str. 123

10.6. Klauzula świadcząca o abstrakcyjności gwarancji
str. 124

10.7. Klauzula zapłaty na pierwsze żądanie
str. 124

10.8. Klauzula o odnawialności lub nieodnawialności gwarancji
str. .. 125

10.9. Klauzula redukująca
str. 126

10.10. Klauzula przewidująca wzrost sumy gwarancyjnej
str. 128

10.11. Klauzula nakazująca uzgadnianie zmian w umowie zabezpieczonej gwarancją
str. 129

11. Termin obowiązywania gwarancji
str. 132

11.1. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 132

11.2. Klauzula przedłużająca
str. 135

12. Żądanie zapłaty
str. 137

12.1. Forma żądania zapłaty
str. 137

12.2. Oświadczenie beneficjenta
str. 138

12.3. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 140

12.4. Miejsce doręczenia żądania zapłaty
str. 141

12.5. Sposób doręczenia gwarantowi żądania zapłaty i oświadczenia 141

12.6. Klauzula identyfikacyjna
str. 145

12.7. Przedstawienie oryginału gwarancji
str. 148

12.8. Dokumenty uzasadniające roszczenie
str. 148

12.9. Kompletność żądania zapłaty
str. 150

12.10. Wielokrotne żądania zapłaty
str. 150

12.11. Określenie czasu na dokonanie wypłaty
str. 151

12.12. Poinformowanie beneficjenta o odmowie zapłaty
str. 151

13. Przyczyny wygaśnięcia gwarancji
str. 152

13.1. Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji
str. 152

13.2. Klauzula nakazująca zwrot gwarancji
str. 152

14. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 153

15. Data wejścia w życie gwarancji
str. 153

16. Podpis gwaranta
str. 154

17. Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
str. 154

18. Prawo, jakiemu podlega gwarancja oraz właściwość sądu
str. 155

19. Zmiany treści gwarancji
str. 155

Rozdział 6. Potwierdzenie gwarancji i regwarancja
str. 158


1. Potwierdzenie gwarancji
str. 158

2. Regwarancja
str. 160

2.1. Charakter prawny regwarancji
str. 160

2.2. Przykład regwarancji
str. 160

2.3. Przykład gwarancji zabezpieczonej regwarancją
str. 163

Rozdział 7. Przeniesienie praw z gwarancji
str. 166


1. Dopuszczalność przelewu wierzytelności z gwarancji
str. 166

2. Zawiadomienie gwaranta o przelewie wierzytelności z gwarancji
str. 170

3. Pactum de non cedendo
str. 171

4. Zgoda gwaranta na przelew wierzytelności z gwarancji
str. 171

5. Przelew wierzytelności z gwarancji pod warunkiem
str. 173

5.1. Przelew wierzytelności pod warunkiem rozwiązującym
str. 173

5.2. Przelew wierzytelności pod warunkiem zawieszającym
str. 173

6. Przelew wierzytelności z przyszłej gwarancji
str. 174

7. Forma przelewu wierzytelności z gwarancji
str. 175

8. Przykład umowy przelewu wierzytelności z gwarancji
str. 176

8.1. Przykład umowy przelewu wierzytelności z gwarancji i umowy handlowej
str. 176

8.2. Przykład umowy przelewu wierzytelności tylko z gwarancji
str. 178

8.3. Przykład umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z gwarancji i umowy handlowej pod warunkiem rozwiązującym
str. 180

8.4. Przykład umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności tylko z gwarancji pod warunkiem rozwiązującym
str. 183

8.5. Przykład umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z gwarancji i umowy handlowej pod warunkiem zawieszającym
str. 185

Rozdział 8. Zmiana dłużnika, za którego była udzielona gwarancja
str. 189

Rozdział 9. Roszczenia z gwarancji
str. 191


1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
str. 191

2. Zgłoszenie żądania zapłaty
str. 191

2.1. Osoba uprawniona do zgłoszenia żądania zapłaty
str. 191

2.2. Forma żądania zapłaty i jego przekazania
str. 192

2.3. Termin i miejsce złożenia żądania zapłaty
str. 194

2.4. Dokumenty roszczeniowe
str. 196

2.4.1. Oświadczenie beneficjenta
str. 196

2.4.2. Dokumenty uzasadniające roszczenie
str. 198

2.4.3. Umowa przelewu wierzytelności z gwarancji
str. 200

2.4.4. Oryginał gwarancji
str. 201

3. Zapłata sumy gwarancyjnej
str. 202

4. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
str. 204

4.1. Rodzaj zarzutów przysługujących gwarantowi
str. 204

4.2. Zarzuty dotyczące ważności zobowiązania gwaranta
str. 205

4.3. Zarzuty wynikające z treści gwarancji
str. 205

4.4. Zarzuty osobiste
str. 206

4.5. Zarzut nadużycia gwarancji
str. 206

4.6. Odmowa zapłaty sumy gwarancyjnej
str. 207

5. Uprawnienia regresowe gwaranta wynikające z zapłaty sumy gwarancyjnej
str. 208

6. Wygaśnięcie gwarancji
str. 211

6.1. Przypadki wygaśnięcia gwarancji
str. 211

6.2. Przejęcie długu zabezpieczonego gwarancją lub jego odnowienie
str. 212

6.3. Zmiana gwaranta
str. 213

6.4. Zwrot gwarancji
str. 214

7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
str. 214

Rozdział 10. Rodzaje gwarancji
str. 216


1. Gwarancja dobrego wykonania umowy
str. 216

1.1. Przedmiot gwarancji dobrego wykonania umowy
str. 216

1.2. Gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie zobowiązania
str. 217

1.2.1. Istota i cel gwarancji należytego wykonania zobowiązania 217

1.2.2. Przykład gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie zobowiązania
str. 219

1.2.3. Treść gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie zobowiązania
str. 221

1.2.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 221

1.2.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 221

1.2.3.3. Komparycja gwarancji
str. 221

1.2.3.4. Podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 222

1.2.3.5. Warunki zapłaty
str. 222

1.2.3.6. Suma gwarancyjna
str. 223

1.2.3.7. Klauzule gwarancyjne
str. 223

1.2.3.7.1. Klauzula redukująca
str. 223

1.2.3.7.2. Klauzula wyłączająca odpowiedzialność gwaranta
str. 224

1.2.3.8. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 224

1.2.3.9. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 225

1.2.3.10. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 226

1.2.3.11. Data wejścia w życie gwarancji
str. 226

1.3. Gwarancja usunięcia wad
str. 227

1.3.1. Istota i cel gwarancji usunięcia wad
str. 227

1.3.2. Przykład gwarancji usunięcia wad
str. 229

1.3.3. Treść gwarancji usunięcia wad
str. 231

1.3.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 231

1.3.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 231

1.3.3.3. Komparycja gwarancji
str. 231

1.3.3.4. Podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 232

1.3.3.5. Warunki zapłaty
str. 232

1.3.3.6. Suma gwarancyjna
str. 233

1.3.3.7. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 233

1.3.3.8. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 233

1.3.3.9. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji 234

1.3.3.10. Data wejścia w życie gwarancji
str. 235

1.3.4. Gwarancja dobrego wykonania umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
str. 235

1.3.4.1. Istota i cel gwarancji dobrego wykonania umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
str. 235

1.3.4.2. Treść gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie zobowiązania
str. 236

1.3.4.2.1. Data udzielenia gwarancji
str. 236

1.3.4.2.2. Beneficjent gwarancji
str. 237

1.3.4.2.3. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 237

1.3.4.2.4. Zleceniodawca i podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 237

1.3.4.2.5. Komparycja gwarancji
str. 237

1.3.4.2.6. Suma gwarancyjna
str. 238

1.3.4.2.7. Termin ważności gwarancji
str. 239

1.3.4.2.8. Data wejścia w życie gwarancji
str. 239

1.3.4.3. Gwarancja dobrego wykonania, tzw. kaucyjna
str. 239

1.3.5. Gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie zobowiązania i usunięcia wad
str. 240

1.3.5.1. Cel wystawienia gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie zobowiązania i usunięcia wad w jednym dokumencie
str. 240

1.3.5.2. Przykład gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie zobowiązania i usunięcia wad
str. 241

2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę
str. 244

2.1. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę za nabyte rzeczy lub usługi
str. 244

2.1.1. Istota i cel gwarancji zabezpieczającej zapłatę za nabyte rzeczy lub usługi
str. 244

2.1.2. Przykład gwarancji zabezpieczającej zapłatę za nabyte rzeczy lub usługi
str. 245

2.1.3. Treść gwarancji zabezpieczającej zapłatę za nabyte rzeczy lub usługi
str. 247

2.1.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 247

2.1.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 247

2.1.3.3. Tytuł i komparycja gwarancji
str. 247

2.1.3.4. Podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 248

2.1.3.5. Warunki zapłaty
str. 248

2.1.3.6. Suma gwarancyjna
str. 248

2.1.3.7. Klauzula redukująca
str. 249

2.1.3.8. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 250

2.1.3.9. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 250

2.1.3.10. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 250

2.1.3.11. Data wejścia w życie gwarancji
str. 251

2.2. Gwarancje zapłaty przewidziane w przepisach szczególnych
str. 252

2.2.1. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
str. 252

2.2.1.1. Gwarancja zapłaty wykonawcy za roboty budowlane
str. 252

2.2.1.1.1. Pojęcie gwarancji zapłaty wykonawcy za roboty budowlane
str. 252

2.2.1.1.2. Treść gwarancji zapłaty wykonawcy za roboty budowlane
str. 254

2.2.1.2. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę
str. 256

2.2.1.2.1. Pojęcie gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę
str. 256

2.2.1.2.2. Treść gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę
str. 257

2.2.2. Gwarancja zapłaty przy sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego
str. 259

2.2.3. Gwarancja zapłaty przy oddaniu przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania
str. 259

2.2.4. Gwarancja zapłaty przy nabywaniu akcji Skarbu Państwa
str. 260

2.2.5. Gwarancja zapłaty przy prowadzeniu działalności związanej z wykorzystywaniem energii atomowej
str. 261

3. Gwarancja zwrotu zaliczki (zadatku)
str. 261

3.1. Istota i cel gwarancji zwrotu zaliczki (zadatku)
str. 261

3.2. Przykład gwarancji zwrotu zaliczki (zadatku)
str. 263

3.3. Treść gwarancji zwrotu zaliczki (zadatku)
str. 265

3.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 265

3.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 265

3.3.3. Komparycja gwarancji
str. 265

3.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 265

3.3.5. Suma gwarancyjna
str. 266

3.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 266

3.3.7. Termin ważności gwarancji
str. 267

3.3.8. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 267

3.3.9. Data wejścia w życie gwarancji
str. 268

4. Gwarancja wypłaty zadatku (zaliczki)
str. 268

4.1. Istota i cel gwarancji wypłaty zadatku (zaliczki)
str. 268

4.2. Przykład gwarancji wypłaty zaliczki (zadatku)
str. 269

4.3. Treść gwarancji wypłaty zaliczki (zadatku)
str. 270

4.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 270

4.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 271

4.3.3. Tytuł gwarancji
str. 271

4.3.4. Komparycja gwarancji
str. 271

4.3.5. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 272

4.3.6. Suma gwarancyjna
str. 272

4.3.7. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 272

4.3.8. Termin ważności gwarancji
str. 272

4.3.9. Data wejścia w życie gwarancji
str. 273

5. Gwarancje przetargowe i aukcyjne (wadialne)
str. 273

5.1. Gwarancja przetargowa (wadialna) dotycząca przetargu organizowanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
str. 273

5.1.1. Istota i cel gwarancji przetargowej
str. 273

5.1.2. Przykład gwarancji przetargowej
str. 274

5.1.3. Treść gwarancji przetargowej
str. 276

5.1.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 276

5.1.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 276

5.1.3.3. Komparycja gwarancji
str. 276

5.1.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 277

5.1.3.5. Bezwarunkowy charakter gwarancji
str. 277

5.1.3.6. Suma gwarancyjna
str. 277

5.1.3.7. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 277

5.1.3.8. Termin ważności gwarancji
str. 278

5.1.3.9. Wygaśnięcie gwarancji przetargowej
str. 278

5.1.3.10. Klauzula dotycząca możliwości zmiany treści oferty
str. 278

5.1.3.11. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji 279

5.1.3.12. Data wejścia w życie gwarancji
str. 279

5.2. Gwarancja przetargowa wnoszona jako wadium przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego
str. 279

5.2.1. Istota i cel gwarancji przetargowej wnoszonej jako wadium przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego
str. 279

5.2.2. Przykład gwarancji przetargowej wnoszonej jako wadium przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego
str. 281

5.2.3. Treść gwarancji przetargowej wnoszonej jako wadium przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego
str. 283

5.2.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 283

5.2.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 285

5.2.3.3. Komparycja gwarancji
str. 285

5.2.3.4. Zleceniodawca oraz podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 285

5.2.3.5. Suma gwarancyjna
str. 286

5.2.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 287

5.2.3.7. Forma przekazania żądania zapłaty oraz klauzula identyfikacyjna
str. 288

5.2.3.8. Termin ważności gwarancji
str. 289

5.2.3.9. Wygaśnięcie gwarancji
str. 290

5.2.3.10. Data wejścia w życie gwarancji
str. 291

5.2.3.11. Podpis gwaranta
str. 291

5.2.4. Zatrzymanie wadium
str. 292

5.3. Gwarancja przetargowa oraz dobrego wykonania umowy lub zapłaty
str. 293

5.3.1. Cel wystawienia kilku gwarancji w jednym dokumencie
str. 293

5.3.2. Przykład gwarancji przetargowej i zapłaty
str. 294

5.3.3. Przykład gwarancji przetargowej i dobrego wykonania umowy
str. 297

5.4. Gwarancja aukcyjna
str. 300

5.5. Gwarancje wadialne przewidziane przez przepisy szczególne
str. 301

5.5.1. Gwarancja przy przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe
str. 301

5.5.2. Gwarancja wadialna przy sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego
str. 302

5.5.3. Gwarancja wadialna przy zbywaniu akcji Skarbu Państwa
str. 303

5.5.4. Gwarancja przy przetargu na sprzedaż energii elektrycznej
str. 305

5.5.5. Gwarancja przy przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
str. 306

5.5.6. Gwarancja wadialna przy handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
str. 306

6. Gwarancja spłaty kredytu
str. 307

6.1. Istota gwarancji spłaty kredytu
str. 307

6.2. Przykład gwarancji spłaty kredytu
str. 308

6.3. Treść gwarancji spłaty kredytu
str. 310

6.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 310

6.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 310

6.3.3. Komparycja gwarancji
str. 310

6.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 311

6.3.5. Bezwarunkowy charakter gwarancji
str. 311

6.3.6. Suma gwarancyjna
str. 312

6.3.7. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 314

6.3.8. Termin ważności gwarancji
str. 315

6.3.9. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 315

6.3.10. Data wejścia w życie gwarancji
str. 315

7. Gwarancja zapłaty rat leasingowych
str. 317

7.1. Istota i cel gwarancji zapłaty rat leasingowych
str. 317

7.2. Przykład gwarancji zapłaty rat leasingowych
str. 317

7.3. Treść gwarancji zapłaty rat leasingowych
str. 319

7.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 319

7.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 319

7.3.3. Komparycja gwarancji
str. 319

7.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 320

7.3.5. Suma gwarancyjna
str. 321

7.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 322

7.3.7. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 322

7.3.8. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 322

7.3.9. Data wejścia w życie gwarancji
str. 323

8. Gwarancja zapłaty należności z tytułu umowy najmu
str. 323

8.1. Istota i cel gwarancji zapłaty należności z tytułu umowy najmu
str. 323

8.2. Przykład gwarancji zapłaty rat czynszu najmu
str. 324

8.3. Treść gwarancji zapłaty czynszu najmu
str. 325

8.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 325

8.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 325

8.3.3. Komparycja gwarancji
str. 326

8.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 326

8.3.5. Suma gwarancyjna
str. 326

8.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 328

8.3.7. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 328

8.3.8. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 329

8.3.9. Data wejścia w życie gwarancji
str. 329

9. Gwarancja zapłaty akredytywy dokumentowej
str. 330

9.1. Istota i cel gwarancji zapłaty akredytywy dokumentowej
str. 330

9.2. Przykład gwarancji zapłaty akredytywy importowej
str. 331

9.3. Treść gwarancji zapłaty akredytywy
str. 332

9.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 332

9.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 332

9.3.3. Komparycja gwarancji
str. 333

9.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 334

9.3.5. Bezwarunkowy charakter gwarancji
str. 334

9.3.6. Suma gwarancyjna
str. 334

9.3.7. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 335

9.3.8. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 335

9.3.9. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 335

9.3.10. Data wejścia w życie
str. 336

10. Gwarancja otwarcia akredytywy dokumentowej importowej
str. 336

10.1. Istota i cel gwarancji otwarcia akredytywy dokumentowej importowej
str. 336

10.2. Przykład gwarancji otwarcia akredytywy dokumentowej importowej
str. 337

10.3. Treść gwarancji otwarcia akredytywy dokumentowej
str. 339

10.3.1. Beneficjent gwarancji
str. 339

10.3.2. Komparycja gwarancji
str. 339

10.3.3. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 339

10.3.4. Suma gwarancyjna
str. 339

10.3.5. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 340

10.3.6. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 340

10.3.7. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 340

11. Gwarancja zapłaty za towary sprzedawane ze składu konsygnacyjnego
str. 341

11.1. Istota gwarancji zapłaty za towary sprzedawane ze składu konsygnacyjnego
str. 341

11.2. Przykład gwarancji zapłaty za towary sprzedawane ze składu konsygnacyjnego
str. 342

11.3. Treść gwarancji zapłaty za towary sprzedawane ze składu konsygnacyjnego
str. 344

11.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 344

11.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 344

11.3.3. Komparycja gwarancji
str. 344

11.3.4. Podmiot, za który udzielana jest gwarancja
str. 344

11.3.5. Suma gwarancyjna
str. 345

11.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 345

11.3.7. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 345

11.3.8. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 346

12. Gwarancja zapłaty weksla
str. 346

12.1. Istota i cel gwarancji zapłaty weksla
str. 346

12.2. Przykład gwarancji zapłaty weksla
str. 347

12.3. Treść gwarancji zapłaty weksla
str. 348

12.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 348

12.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 348

12.3.3. Tytuł i komparycja gwarancji
str. 349

12.3.4. Podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 350

12.3.5. Suma gwarancyjna
str. 351

12.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 352

12.3.7. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 354

12.3.8. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 354

12.3.9. Klauzula wskazująca na warunkowy lub bezwarunkowy charakter gwarancji
str. 355

12.3.9.1. Gwarancja warunkowa
str. 355

12.3.9.2. Gwarancja bezwarunkowa
str. 356

12.3.10. Klauzula dotycząca zmiany treści weksla
str. 357

13. Gwarancje "morskie"
str. 357

13.1. Gwarancja konosamentowa
str. 357

13.1.1. Istota gwarancji konosamentowej
str. 357

13.1.2. Elementy gwarancji konosamentowej
str. 358

13.2. Gwarancja w celu pokrycia odpowiedzialności z tytułu szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejami przewożonymi luzem drogą morską
str. 360

13.3. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę kar pieniężnych przez osobę, która naruszyła przepisy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
str. 362

13.4. Gwarancja w celu zwolnienia statku
str. 364

14. Gwarancje związane z usługami turystycznymi
str. 365

14.1. Gwarancja zabezpieczająca pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
str. 365

14.1.1. Istota i cel gwarancji zabezpieczającej pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
str. 365

14.1.2. Wzór formularza umowy gwarancji
str. 367

14.1.3. Treść gwarancji
str. 372

14.1.3.1. Gwarant
str. 372

14.1.3.2. Data udzielenia gwarancji
str. 374

14.1.3.3. Beneficjent gwarancji
str. 374

14.1.3.4. Tytuł gwarancji
str. 375

14.1.3.5. Podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 375

14.1.3.6. Suma gwarancyjna
str. 375

14.1.3.7. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 376

14.1.3.8. Data ważności gwarancji
str. 377

14.1.3.9. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 377

14.1.3.10. Data wejścia w życie gwarancji
str. 378

14.2. Gwarancja w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa
str. 378

15. Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród uczestnikom gier hazardowych
str. 379

15.1. Istota i cel gwarancji zabezpieczającej wypłatę nagród uczestnikom gier hazardowych
str. 379

15.2. Przykład gwarancji zabezpieczającej wypłatę nagród uczestnikom loterii
str. 380

15.3. Treść gwarancji
str. 382

15.3.1. Data udzielenia gwarancji
str. 382

15.3.2. Beneficjent gwarancji
str. 383

15.3.3. Przedmiot gwarancji
str. 383

15.3.4. Podmiot, za który jest udzielana gwarancja
str. 383

15.3.5. Suma gwarancyjna
str. 383

15.3.6. Wskazanie zabezpieczanego rezultatu
str. 384

15.3.7. Data wygaśnięcia gwarancji
str. 384

15.3.8. Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
str. 385

16. Gwarancje związane z ochroną środowiska
str. 385

16.1. Gwarancja przewidziana w ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 385

16.2. Gwarancja przewidziana w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
str. 386

16.3. Gwarancja przewidziana w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
str. 386

16.4. Gwarancja przewidziana w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
str. 387

17. Gwarancja przewidziana w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich
str. 389

18. Gwarancje celne
str. 390

18.1. Gwarancja zapłaty długu celnego
str. 390

18.1.1. Charakter prawny gwarancji zapłaty długu celnego
str. 390

18.1.2. Istota i cel gwarancji zapłaty długu celnego
str. 390

18.1.3. Rodzaje gwarancji zapłaty długu celnego
str. 391

Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano zagadnienia dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz akredytywy standby. Czytelnik znajdzie tu przykłady gwarancji, regwarancji, wzory umów przelewu wierzytelności z gwarancji, akredytyw standby oraz orzeczenia sadów i Krajowej Izby Odwoławczej.

Nowe wydanie zostało znacznie rozszerzone i uaktualnione - dodano przykłady nowych gwarancji (dotyczących transportu drogowego, deweloperskich i związanych z działalnością biur usług płatniczych oraz umów cesji praw z gwarancji), a także tezy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej na temat gwarancji przetargowych. Nowością jest rozdział poświęcony Jednolitym Regułom dla gwarancji płatnych na zadanie (publikacja ICC nr 758). Przykłady akredytywy standby zmieniono i zaprezentowano w formie komunikatów SWIFT.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest głównie dla pracowników banków i ubezpieczycieli, podmiotów zlecających udzielenie gwarancji lub akredytywy standby oraz podmiotów będących ich beneficjentami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3873-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 624
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: ABC-0063:W03Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów