Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2006:

Miasto na prawach powiatu

Prezentowana monografia jest pierwszą pozycją w polskiej literaturze prawniczej poświęconą w całości miastom na prawach powiatu...

więcej

Autorzy: Anna Wierzbica,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.10.2006 r.
Kod: KAM-0835:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Kształtowanie się miast na prawach powiatu w latach 1928-1998
str. 15


1.1. Okres od 1928 do 1993 r.
str. 17
1.2. Okres od 1993 do 1999 r.
str. 26
1.2.1. Rozporządzenie pilotażowe
str. 26
1.2.2. Ustawa o dużych miastach
str. 29
1.3. Podstawowe kompetencje miasta na prawach powiatu nabyte z dniem oraz po 1 stycznia 1999 r.
str. 35
1.3.1. Przejęcie urzędów rejonowych
str. 35
1.3.2. Utworzenie jednostek administracji rządowej na terenie. miasta na prawach powiatu
str. 36
1.3.3. Utworzenie jednostek ochrony przeciwpożarowej
str. 39
1.3.4. Przejęcie urzędów pracy
str. 40
1.3.5. Zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
str. 41
1.3.6. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym orzekania o stopniu niepełnosprawności
str. 41
1.3.7. Utworzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 43
1.3.8. Zadania dotyczące cmentarzy komunalnych
str. 46
1.3.9. Zadania z zakresu edukacji
str. 47
1.3.10. Tworzenie bibliotek publicznych
str. 49
1.3.11. Tworzenie instytucji filmowych i muzeów
str. 49
1.3.12. Zadania z zakresu kultury fizycznej
str. 50
1.3.13. Zadania z zakresu zarządu drogami
str. 51
1.3.14. Przejęcie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
str. 54
1.3.15. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
str. 55
1.3.16. Przejmowanie instytucji i jednostek organizacyjnych z obszaru więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego
str. 57

Rozdział 2
Sytuacja prawna miasta na prawach powiatu
str. 59


2.1. Uwagi ogólne
str. 59
2.2. Stan prawny w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 29 maja 2001 r.
str. 59
2.3. Miasto na prawach powiatu - gmina czy powiat?
str. 63
2.4. Stan prawny od 30 maja 2001 r.
str. 71

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna miasta na prawach powiatu
str. 74


3.1. Lokalna wspólnota samorządowa
str. 74
3.2. Osoba prawna korzystająca z ochrony sądowej
str. 76
3.3. Statut
str. 77
3.4. Tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie miast na prawach powiatu oraz ustalanie ich granic
str. 80
3.5. Jednostki organizacyjne
str. 85
3.6. Jednostki pomocnicze
str. 86
3.7. Zadania miasta na prawach powiatu
str. 91
3.8. Odpowiedzialność miasta na prawach powiatu za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
str. 97

Rozdział 4
Rada miejska
str. 100

4.1. Uwagi ogólne
str. 100
4.2. Skład, liczebność, sposób wyboru
str. 100
4.3. Organ stanowiący i kontrolny
str. 102
4.4. Zadania
str. 104
4.5. Organizacja wewnętrzna
str. 108
4.6. Status prawny radnego
str. 110

Rozdział 5
Prezydent miasta na prawach powiatu
str. 124


5.1. Uwagi ogólne
str. 124
5.2. Wybór prezydenta miasta na prawach powiatu
str. 125
5.3. Pracownik samorządowy
str. 128
5.4. Zwierzchnik służbowy pracowników samorządowych
str. 134
5.5. Zwierzchnik służbowy służb, inspekcji i straży
str. 136
5.6. Monokratyczny organ wykonawczy
str. 140
5.7. Ograniczenia wynikające z pełnienia funkcji prezydenta
str. 150
5.8. Podobieństwo funkcji prezydenta miasta na prawach powiatu do funkcji starosty
str. 160

Rozdział 6
Akty prawa miejscowego stanowione przez miasto na prawach powiatu
str. 166


6.1. Zakres obowiązywania
str. 166
6.2. Przepisy prawa obowiązujące przy stanowieniu prawa miejscowego na szczeblu miasta na prawach powiatu
str. 167
6.3. Rodzaje aktów prawa miejscowego
str. 168
6.3.1. Przepisy powszechnie obowiązujące wydawane na podstawie delegacji ustawowej
str. 169
6.3.2. Ustrojowe przepisy wewnętrzne
str. 170
6.3.3. Przepisy porządkowe
str. 174
6.4. Zasady i tryb uchwalania oraz wydawania aktów prawa miejscowego
str. 176

Rozdział 7
Mienie miasta na prawach powiatu
str. 179


7.1. Pojęcie mienia
str. 179
7.2. Podmioty mienia
str. 182
7.3. Pochodzenie mienia
str. 183
7.4. Nabycie mienia
str. 189
7.5. Zasady zarządzania mieniem
str. 191
7.6. Oświadczenia woli
str. 193
7.7. Mienie jednostek pomocniczych
str. 195
7.8. Formy prowadzenia gospodarki komunalnej
str. 197

Rozdział 8
Formy współdziałania miasta na prawach powiatu
str. 200


8.1. Uwagi ogólne
str. 200
8.2. Związki miast na prawach powiatu
str. 202
8.2.1. Tryb utworzenia związku
str. 202
8.2.2. Zadania związku
str. 204
8.2.3. Organizacja związku
str. 205
8.3. Porozumienia miast na prawach powiatu
str. 207
8.4. Stowarzyszenia miast na prawach powiatu, przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności regionalnych
str. 210

Rozdział 9
Nadzór nad działalnością miasta na prawach powiatu
str. 213


9.1. Kryteria i organy nadzoru
str. 213
9.2. Postępowanie w ramach nadzoru pełnionego przez wojewodę i regionalną izbę obrachunkową
str. 215
9.3. Zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie przez inny organ
str. 221
9.4. Postępowanie w ramach nadzoru pełnionego przez Prezesa Rady Ministrów i Sejm RP
str. 221
9.5. Zaskarżalność rozstrzygnięć nadzorczych
str. 224
9.6. Nadzór nad poleceniami i żądaniami prezydenta miasta
str. 225
9.7. Środki ochrony sądowej
str. 226

Rozdział 10.
Wybrane dane statystyczne dotyczące miast na prawach powiatu
str. 228

Zakończenie
str. 232

Załącznik
Wykaz miast na prawach powiatu; wybrane dane statystyczne na podstawie informacji GUS - grudzień 2005
str. 243

Bibliografia
str. 247


Ukryj

Opis:

Prezentowana monografia jest pierwszą pozycją w polskiej literaturze prawniczej poświęconą w całości miastom na prawach powiatu. Autorka dokonała analizy tych jednostek samorządu terytorialnego, wykazując, czym różnią się one od gmin i powiatów oraz w których kwestiach są do nich podobne. Rozważania oparte zostały zarówno na materiale normatywnym, jak i na literaturze i doktrynie prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. W publikacji wykorzystano orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów nadzoru oraz akty prawa miejscowego odnoszące się do podstawowych problemów rozprawy. Książka adresowana jest do prawników, pracowników samorządowych i wszystkich osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania miast na prawach powiatu.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7444-352-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 255
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-0835:W01P01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów