Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2007:

Rynek papierów wartościowych strefy euro

Rynek papierów wartościowych strefy euro jest jednym z najmłodszych obszarów światowego rynku finansowego. Jego powstanie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu swobody przepływu kapitałów wynikającej z traktatu z Maastricht oraz dzięki powołaniu Unii Gospodarczo-Walutowej w 1999 roku. Jest to rynek dynamicznie rozwijający się i bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem wielkości, jak i znaczenia poszczególnych jego segmentów.

więcej

Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0250:W01D01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz skrótów
Wstęp

1. Rynek finansowy państw strefy euro
Unia Gospodarczo-Walutowa
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Pojęcie i struktura rynku finansowego
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Uczestnicy rynku finansowego
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Papiery wartościowe rynku finansowego
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Zastosowana klasyfikacja papierów wartościowych
Marcin Wiśniewski

2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro
Klasyfikacja sektora monetarnych instytucji finansowych
Michał Skopowski
Banki centralne
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
    Europejski System Banków Centralnych
    Europejski Bank Centralny
    Narodowe banki centralne
Instytucje kredytowe
Michał Skopowski
    Struktura subsektora instytucji kredytowych w krajach strefy euro
    Nadzór nad instytucjami kredytowymi w strefie euro
    Ograniczenia w zakresie inwestowania na rynku papierów wartościowych
Fundusze rynku pieniężnego
Michał Skopowski
Pozostałe monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych
Michał Skopowski
    Pozostałe monetarne instytucje finansowe strefy euro jako inwestorzy
    Pozostałe monetarne instytucje finansowe strefy euro jako emitenci

3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro
Niemonetarne instytucje finansowe
Michał Skopowski
Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
Michał Skopowski
    Regulacje prawne działalności instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
    Charakterystyka instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
    Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne jako inwestorzy i emitenci
Fundusze inwestycyjne
Katarzyna Gabryelczyk
    Fundusze inwestycyjne w ustawodawstwie Unii Europejskiej
    Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych w strefie euro
    Rynek funduszy inwestycyjnych w strefie euro

4. Rynek dłużnych papierów wartościowych w strefie euro
Rynek dłużnych papierów wartościowych - wprowadzenie
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Rynek skarbowych papierów wartościowych
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
    Deficyt budżetowy i dług publiczny jako przyczyny emisji skarbowych papierów wartościowych
    Struktura podażowa rynku skarbowych papierów wartościowych denominowanych w euro
    Podmiotowa charakterystyka rynku skarbowych papierów wartościowych
    Organizacja rynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych
    Organizacja rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych
Rynek obligacji municypalnych
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
    Wartość wolumenu i wielkość emisji obligacji municypalnych
    Struktura przedmiotowa obligacji municypalnych
    Zasady emisji obligacji municypalnych i obrotu nimi
Rynek bankowych papierów wartościowych
Michał Skopowski
    Certyfikaty depozytowe
    Zabezpieczone papiery wartościowe
Rynek dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa
Marcin Wiśniewski
    Papiery komercyjne
    Średnioterminowe dłużne papiery wartościowe
    Obligacje przedsiębiorstw

5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro
Tomasz Kowalak
Otoczenie prawne rynku akcji
Nadzór nad rynkami akcji
Giełdy papierów wartościowych jako miejsce obrotu akcjami w strefie euro
Systemy rozliczeń i rozrachunku transakcji na rynkach akcji
Rozwój rynków akcji w strefie euro w latach 1999-2005
    Rynek pierwotny
    Rynek wtórny

6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
Tomasz Kowalak
Działania podejmowane na rzecz integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
Uwarunkowania rozwoju procesów integracyjnych na rynkach papierów wartościowych

Zakończenie
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Bibliografia
Indeks

Ukryj

Opis:


Rynek papierów wartościowych strefy euro jest jednym z najmłodszych obszarów światowego rynku finansowego. Jego powstanie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu swobody przepływu kapitału oraz powołaniu w 1999 roku Unii Gospodarczo- Walutowej. Znajomość tego dynamicznie rozwijającego się rynku jest obecnie szczególnie potrzebna ze względu na możliwość lokowania w przyszłości w szerszym zakresie polskich papierów wartościowych na wspólnym rynku.

Książka stanowi syntetyczne przedstawienie rynku papierów wartościowych strefy euro z punktu widzenia rozwiązań instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych. Autorzy charakteryzują zasady funkcjonowania tego rynku, obowiązujące na nim rozwiązania formalne i prawne oraz jego strukturę i wielkość. Praca zawiera także liczne dane statystyczne dotyczące omawianego rynku.

W publikacji zostały szczegółowo przeanalizowane następujące zagadnienia:

 • istota rynku finansowego i jego struktura,
 • monetarne i niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro,
 • rynek dłużnych i udziałowych papierów wartościowych w strefie euro,
 • proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej.

  Książka zainteresuje uczestników rynku papierów wartościowych oraz osoby zainteresowane rynkiem finansowym w Polsce i w strefie euro.

  Szczegóły towaru


  ISBN: 978-83-7526-029-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 360
  Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
  Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
  Kod: OFE-0250:W01D01;Z01 Miejsce wydania: Kraków
 • Informacje biograficzne autorów