Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2006:

Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP

Opracowanie stanowi syntezę badań przeprowadzonych w latach 2004-2006 w ramach projektu badawczego KBN

więcej

Autorzy: Eugeniusz Ruśkowski (redaktor), Cezary Kosikowski, Leonard Etel,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2006 r.
Kod: ABC-0439:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wprowadzenie (E. Ruśkowski)
str. 11

Wykaz skrótów
str. 15

CZĘŚĆ I
Kontrola tworzenia prawa podatkowego (C. Kosikowski)

Rozdział 1. Założenia badawcze
str. 19


1. Ustalenia wyjściowe i terminologiczne
str. 19
2. Weryfikacja hipotez roboczych jako rezultat przeprowadzonych badań empirycznych
str. 20

Rozdział 2. Ocena organizacji i funkcjonowania procesu legislacyjnego dotyczącego tworzenia prawa podatkowego
str. 22


1. Podstawy prawne
str. 22
2. Faza prac przedlegislacyjnych
str. 25
3. Faza prac projektodawczych
str. 28
4. Faza uzgodnień, opiniowania i konsultacji projektu
str. 32
5. Faza uchwalania ustawy podatkowej
str. 35
6. Faza podpisywania ustawy podatkowej i jej ogłaszania
str. 40
7. Faza wydawania aktów wykonawczych do ustawy podatkowej
str. 42
8. Reakcje na akty normatywne prawa podatkowego ze strony Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 43
9. Faza badania zgodności przepisów prawa podatkowego z Konstytucją RP
str. 47

Rozdział 3. Ocena konstytucyjnego modelu kontroli tworzenia prawa podatkowego i jego funkcjonowania
str. 52


1. Funkcje i kryteria kontroli tworzenia prawa podatkowego
str. 52
2. Miejsce kontroli tworzenia prawa podatkowego ze względu na fazy procesu legislacyjnego
str. 54
3. Podmioty kontroli tworzenia prawa podatkowego oraz ich odpowiedzialność
str. 58
4. Formy i tryb kontroli tworzenia prawa podatkowego oraz korzystanie z jej wyników
str. 60

Rozdział 4. Wnioski końcowe i propozycje zmian
str. 63


1. Wnioski końcowe
str. 63
2. Propozycje zmian
str. 64
A. Propozycje zmian dotyczących modelu tworzenia prawa podatkowego
str. 64
B. Propozycje zmian dotyczących modelu kontroli tworzenia prawa podatkowego
str. 68
Recenzja części I (B. Brzeziński)
str. 70

CZĘŚĆ II
Kontrola stosowania prawa podatkowego (E. Ruśkowski)

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka przeprowadzonych badań oraz podstawowe pojęcia i klasyfikacje
str. 83


1. Cel badań, hipotezy badawcze i ich weryfikacja
str. 83
2. Organizacja i metodologia badań
str. 83
3. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje na potrzeby badawcze
str. 85

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka i ocena funkcjonowania kontroli stosowania prawa podatkowego w świetle przeprowadzonych badań
str. 89


1. Uwagi do całości systemu
str. 89
2. Kontrola stosowania prawa podatkowego w administracji skarbowej
str. 89
2.1. Wprowadzenie
str. 89
2.2. Kontrola skarbowa
str. 90
2.2.1. Uwagi wstępne
str. 90
2.2.2. Ocena zasad i funkcjonowania kontroli skarbowej w świetle przeprowadzonych badań
str. 91
2.3. Inne rodzaje kontroli stosowania prawa podatkowego w ramach administracji skarbowej
str. 100
2.4. Problemy stosowania prawa podatkowego i kontroli tych procesów w wybranej dziedzinie funkcjonowania administracji skarbowej (egzekucji administracyjnej zobowiązań podatkowych)
str. 104
2.4.1. Wprowadzenie
str. 104
2.4.2. Podstawowe ustalenia i wnioski NIK
str. 105
2.4.3. Podstawowe problemy funkcjonowania egzekucji administracyjnej zobowiązań podatkowych w świetle przeprowadzonych badań
str. 107
2.5. Realizacja zadań Ministra Finansów w zakresie jednolitego stosowania prawa podatkowego
str. 109
2.5.1. Wprowadzenie
str. 109
2.5.2. Podstawowe ustalenia badawcze w zakresie wydawania interpretacji ogólnych Ministra Finansów
str. 110
2.5.3. Jednolitość stosowania prawa podatkowego a nowa konstrukcja wiążących interpretacji prawa podatkowego w sprawach indywidualnych, w świetle przeprowadzonych badań
str. 112
3. Kontrola wykonywana przez sądy i organy ochrony prawa
str. 113
3.1. Kontrola wykonywana przez sądy administracyjne (sądowoadministracyjna)
str. 113
3.1.1. Wprowadzenie
str. 113
3.1.2. Reforma sądownictwa administracyjnego a sprawność rozpatrywania spraw podatkowych przez sądy administracyjne
str. 115
3.1.3. Reforma sądownictwa administracyjnego a jakość orzecznictwa w sprawach podatkowych
str. 119
3.2. Kontrola wykonywana przez Trybunał Konstytucyjny i inne sądy
str. 122
3.2.1. Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny
str. 122
3.2.2. Kontrola wykonywana przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne
str. 124
3.3. Kontrola sprawowana przez organy ochrony prawa
str. 125
3.3.1. Kontrola wykonywana przez Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 125
3.3.2. Kontrola prokuratorska
str. 126
4. Kontrola wykonywana przez Sejm i Najwyższą Izbę Kontroli
str. 127
4.1. Kontrola sprawowana przez Sejm
str. 127
4.2. Kontrola wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli
str. 129

Rozdział 3. Wnioski końcowe i propozycje zmian
str. 131


1. Wprowadzenie
str. 131
2. Uwagi generalne do całości systemu kontroli stosowania prawa podatkowego w Polsce
str. 131
3. Uwagi szczegółowe do poszczególnych elementów systemu kontroli stosowania prawa podatkowego w Polsce
str. 134
3.1. Podsystem kontroli stosowania prawa podatkowego w administracji skarbowej
str. 134
3.1.1. Uwagi do całości podsystemu
str. 134
3.1.2. Propozycje reformy kontroli skarbowej
str. 136
3.1.3. Propozycje odnośnie do pozostałych form kontroli stosowania prawa podatkowego w ramach administracji skarbowej
str. 140
3.2. Podsystem kontroli wykonywanej przez sądy i organy ochrony prawa
str. 142
3.2.1. Kontrola sądowoadministracyjna
str. 142
3.2.2. Kontrola wykonywana przez inne sądy i organy ochrony prawa
str. 146
3.3. Kontrola sprawowana przez Sejm i Najwyższą Izbę Kontroli
str. 146
Recenzja części II (J. Małecki)
str. 148

CZĘŚĆ III
Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego prawa podatkowego (L. Etel)

Rozdział 1. Cel badań
str. 159

Rozdział 2. Miejscowe i lokalne prawo podatkowe jako przedmiot badań
str. 160


1. Miejscowe prawo podatkowe
str. 160
2. Lokalne a miejscowe prawo podatkowe
str. 163

Rozdział 3. Podstawy prawne stanowienia przez gminy prawa podatkowego
str. 166

Rozdział 4. Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego i miejscowego prawa podatkowego jako przedmiot badań
str. 172

Rozdział 5. System kontroli tworzenia miejscowego prawa podatkowego - wnioski wynikające z badań
str. 174


1. Uwagi ogólne
str. 174
2. Nadzór RIO jest utrudniony z uwagi na brak regulacji ustawowych całościowo normujących proces tworzenia prawa przez gminę
str. 176
3. Brak nadzoru RIO na etapie przygotowania projektów uchwał podatkowych
str. 177
4. RIO mają mało czasu na analizę zgodności z prawem uchwał podatkowych
str. 177
5. Brak sankcji z tytułu niezrealizowania przez organy gminy ustawowych obowiązków związanych z procesem tworzenia prawa podatkowego
str. 178
6. Zmienność i niski poziom legislacyjny ustaw regulujących podatki i opłaty samorządowe jest zasadniczym powodem kwestionowania uchwał podatkowych przez RIO
str. 179
7. Ogólnikowy charakter przepisów ustawowych upoważniających radę gminy do tworzenia prawa podatkowego skutkuje przekraczaniem granic upoważnień ustawowych
str. 180
8. Duże rozbieżności w orzecznictwie RIO
str. 181
9. Brak obowiązku publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym rozstrzygnięć nadzorczych RIO
str. 182
10. Ustawowego określenia wymaga sprawa nadzoru RIO nad uchwałami przyznającymi pomoc publiczną
str. 183
11. Źle działa system kontroli podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie ulg i zwolnień podatkowych stanowiących pomoc publiczną dla przedsiębiorców
str. 183
12. Źle działa system wewnętrznej kontroli procesu tworzenia miejscowego prawa podatkowego
str. 185
13. Nie jest uregulowana działalność lobbingowa w procesie stanowienia miejscowego prawa podatkowego
str. 186

Rozdział 6. System kontroli stosowania lokalnego prawa podatkowego - wnioski wynikające z badań
str. 188


1. Uwagi ogólne
str. 188
2. Gmina powinna mieć prawo zaskarżania do sądu administracyjnego orzeczeń SKO
str. 189
3. Zły jest system kontroli decyzji przyznających pomoc publiczną
str. 190
4. Nie przynosi efektów kontrola skarbowa prawidłowości uiszczania podatków samorządowych
str. 191
5. Modyfikacji wymagają interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez gminne organy podatkowe
str. 191
6. Podatki stanowiące dochód budżetu gminy powinny być w całości realizowane przez gminne organy podatkowe
str. 192

Rozdział 7. Konkluzje
str. 194

Recenzja Części III (Z. Ofiarski)
str. 196

Bibliografia
str. 209

Skorowidz rzeczowy
str. 215

Ukryj

Opis:

Synteza badań zaprezentowana w raporcie Eugeniusza Ruśkowskiego różni się od wielu innych opracowań związanych z tematem "reformy podatków" tym, iż nie stanowi ona tylko i wyłącznie wizji jednej osoby, lecz 14 osobowego zespołu badawczego skupiającego pracowników zarówno naukowych, jak i szeroko pojętej praktyki stosowania prawa podatkowego (pracowników aparatu skarbowego czy sądownictwa administracyjnego). Takie czy inne postulaty de lege ferenda mają swoje uzasadnienie w szeroko przeprowadzonych przez ten zespół badaniach prawno - dogmatycznych oraz empirycznych, rzetelnej ocenie stanu rzeczywistego związanego z różnymi aspektami stosowania prawa podatkowego i nader skomplikowanymi problemami dotyczącymi władczego rozstrzygania w konfliktogennej sferze podatkowej (...). Wydaje się jednak, iż takiego raportu wyjściowego do "naprawy systemu podatkowego" w Polsce dotąd nie było i dlatego dla wszelkich władz publicznych wyniki tych badań mogą stanowić niezwykle cenne źródło informacji oraz inspiracji w dalszym procesie przebudowy polskiego prawa podatkowego, usprawnienia funkcjonowania w szczególności administracji skarbowej. Prof. dr hab. Jerzy Małecki Autorzy: Leonard Etel, Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7416-973-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 216
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: ABC-0439:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów