Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Pisma sądowe w sprawach cywilnych

Pisma sądowe - 190 kompletnych wzorów z komentarzem.

więcej

Autorzy: Bogdan Bladowski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0772:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Wprowadzenie
str. 19

Rozdział pierwszy
Charakterystyka pism sądowych
str. 21


1. Rodzaje pism sądowych
str. 21

2. Wymagania formalne pism sądowych
str. 24

3. Język i układ pism sądowych
str. 28

4. Ogłaszanie i doręczanie pism sądowych
str. 31

Rozdział drugi
Proces (pierwsza instancja)
str. 34


Wzór nr 1
Zarządzenie przewodniczącego wzywające do uzupełnienia pozwu
str. 34

Wzór nr 2
Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu
str. 36

Wzór nr 3
Zarządzenie prezesa sądu rejonowego co do składu sądu
str. 38

Wzór nr 4
Postanowienie o ukaraniu karą porządkową
str. 39

Wzór nr 5
Postanowienie o sprawdzeniu wartości przedmiotu sporu
str. 41

Wzór nr 6
Postanowienie o ustaleniu wartości przedmiotu sporu
str. 43

Wzór nr 7
Postanowienie o zwolnieniu od kosztów sądowych i ustanowieniu adwokata
str. 44

Wzór nr 8
Zarządzenie przewodniczącego o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane
str. 47

Wzór nr 9
Postanowienie wyznaczające termin do usunięcia braku zdolności procesowej
str. 50

Wzór nr 10
Postanowienie o dopuszczeniu tymczasowo osoby, która nie przedstawiła pełnomocnictwa
str. 53

Wzór nr 11
Postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu
str. 55

Wzór nr 12
Postanowienie o wyłączeniu sędziego
str. 58

Wzór nr 13
Postanowienie sądu przełożonego o wyznaczeniu innego sądu
str. 60

Wzór nr 14
Postanowienie o zabezpieczeniu dowodu
str. 62

Wzór nr 15
Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
str. 64

Wzór nr 16
Postanowienie uchylające zabezpieczenie
str. 67

Wzór nr 17
Zarządzenie przewodniczącego o przedłużeniu terminu sądowego
str. 68

Wzór nr 18
Postanowienie odrzucające wniosek o przywrócenie terminu
str. 69

Wzór nr 19
Postanowienie o przywróceniu terminu
str. 71

Wzór nr 20
Zarządzenie mające na celu przygotowanie rozprawy
str. 73

Wzór nr 21
Postanowienie o zabezpieczeniu kosztów procesu
str. 76

Wzór nr 22
Postanowienie w przedmiocie zawiadomienia o procesie osoby, której udział w nim w charakterze powoda jest konieczny
str. 78

Wzór nr 23
Postanowienie wzywające do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego
str. 80

Wzór nr 24
Postanowienie zarządzające powtórzenie dotychczasowego postępowania
str. 82

Wzór nr 25
Postanowienie w przedmiocie zawiadomienia prokuratora o sprawie, w której jego udział uznano za potrzebny
str. 83

Wzór nr 26
Postanowienie odrzucające pozew
str. 85

Wzór nr 27
Postanowienie co do ograniczenia rozprawy
str. 87

Wzór nr 28
Zarządzenie co do oddzielnej rozprawy
str. 88

Wzór nr 29
Zarządzenie o połączeniu spraw
str. 89

Wzór nr 30
Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy
str. 91

Wzór nr 31
Zarządzenie odwołujące wyznaczoną rozprawę
str. 93

Wzór nr 32
Protokół rozprawy, która została odroczona
str. 94

Wzór nr 33
Zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie sprostowania protokołu
str. 97

Wzór nr 34
Postanowienie oddalające opozycję przeciwko wstąpieniu do sprawy interwenienta ubocznego
str. 99

Wzór nr 35
Postanowienie oddalające zarzut niedopuszczalności drogi sądowej
str. 101

Wzór nr 36
Postanowienie o zawieszeniu postępowania
str. 102

Wzór nr 37
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
str. 104

Wzór nr 38
Postanowienie o stwierdzeniu zawieszenia postępowania z mocy prawa i o podjęciu postępowania (z uzasadnieniem)
str. 106

Wzór nr 39
Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z biegłego
str. 108

Wzór nr 40
Postanowienie skazujące świadka na grzywnę i zarządzające jego przymusowe sprowadzenie
str. 110

Wzór nr 41
Postanowienie nakazujące aresztowanie świadka za odmowę zeznań
str. 112

Wzór nr 42
Postanowienie skazujące biegłego na grzywnę za opóźnienie w złożeniu opinii
str. 113

Wzór nr 43
Postanowienie nakazujące przedstawienie dokumentu
str. 114

Wzór nr 44
Postanowienie skazujące na grzywnę stronę, która bezpodstawnie zaprzeczyła prawdziwości dokumentu
str. 116

Wzór nr 45
Postanowienie oznaczające ostateczny termin przeprowadzenia dowodu zgłoszonego przez stronę
str. 118

Wzór nr 46
Postanowienie zmieniające postanowienie dowodowe
str. 119

Wzór nr 47
Zlecenie przeprowadzenia dowodu przez sąd wezwany
str. 121

Wzór nr 48
Protokół posiedzenia sądu wezwanego
str. 123

Wzór nr 49
Protokół oględzin sądowych
str. 125

Wzór nr 50
Protokół rozprawy, która została zamknięta
str. 127

Wzór nr 51
Postanowienie o odroczeniu ogłoszenia wyroku
str. 130

Wzór nr 52
Postanowienie o otwarciu zamkniętej rozprawy
str. 131

Wzór nr 53
Postanowienie sądu rejonowego o przekazaniu sprawy - na wniosek pozwanego - sądowi okręgowemu
str. 133

Wzór nr 54
Postanowienie sądu rejonowego o przekazaniu sprawy sądowi okręgowemu ze względu na zagadnienie prawne (z uzasadnieniem)
str. 135

Wzór nr 55
Postanowienie o umorzeniu postępowania
str. 137

Wzór nr 56
Sentencja wyroku wstępnego
str. 139

Wzór nr 57
Sentencja wyroku częściowego - z uzależnieniem natychmiastowej wykonalności od zabezpieczenia
str. 141

Wzór nr 58
Sentencja wyroku końcowego
str. 143

Wzór nr 59
Sentencja wyroku uzupełniającego
str. 145

Wzór nr 60
Sentencja wyroku łącznego
str. 147

Wzór nr 61
Sentencja wyroku zaocznego
str. 149

Wzór nr 62
Postanowienie odrzucające sprzeciw od wyroku zaocznego (z uzasadnieniem)
str. 151

Wzór nr 63
Postanowienie zawieszające natychmiastową wykonalność wyroku zaocznego (z uzasadnieniem)
str. 153

Wzór nr 64
Sentencja wyroku uchylającego wyrok zaoczny
str. 155

Wzór nr 65
Sentencja wyroku w sprawie o świadczenie niepieniężne (z uzasadnieniem)
str. 157

Wzór nr 66
Sentencja wyroku oddalającego powództwo
str. 161

Wzór nr 67
Sentencja wyroku w sprawie, w której wniesiono powództwo wzajemne
str. 163

Wzór nr 68
Sentencja wyroku zasądzającego świadczenie alternatywne
str. 165

Wzór nr 69
Sentencja wyroku w sprawie, w której zgłoszono roszczenie ewentualne
str. 166

Wzór nr 70
Sentencja wyroku zasądzającego - z odroczeniem opróżnienia pomieszczenia i z rozłożeniem na raty świadczenia pieniężnego oraz z zastrzeżeniem pozwanemu prawa powołania się przy egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności
str. 167

Wzór nr 71
Sentencja wyroku zasądzającego w zamian za świadczenie wzajemne
str. 169

Wzór nr 72
Sentencja wyroku zasądzającego świadczenie in solidum
str. 170

Wzór nr 73
Sentencja wyroku zobowiązującego do złożenia oświadczenia woli
str. 171

Wzór nr 74
Sentencja wyroku ustalającego istnienie stosunku prawnego
str. 173

Wzór nr 75
Sentencja wyroku rozwiązującego umowę
str. 175

Wzór nr 76
Sentencja wyroku uznającego czynność prawną za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela
str. 176

Wzór nr 77
Sentencja wyroku unieważniającego umowę
str. 177

Wzór nr 78
Sentencja wyroku stwierdzającego nieważność umowy
str. 178

Wzór nr 79
Sentencja wyroku w sprawie o naruszenie dobra osobistego
str. 179

Wzór nr 80
Sentencja wyroku w sprawie o zmniejszenie zapisu
str. 181

Wzór nr 81
Sentencja wyroku w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
str. 182

Wzór nr 82
Sentencja wyroku w sprawie o naruszenie posiadania
str. 183

Wzór nr 83
Zdanie odrębne (votum separatum)
str. 184

Wzór nr 84
Postanowienie o sprostowaniu wyroku (z uzasadnieniem)
str. 186

Wzór nr 85
Postanowienie w przedmiocie wykładni wyroku
str. 188

Wzór nr 86
Postanowienie uchylające wyrok i umarzające postępowanie
str. 189

Wzór nr 87
Postanowienie stwierdzające prawomocność wyroku (z uzasadnieniem)
str. 190

Wzór nr 88
Postanowienie o skierowaniu stron do mediacji
str. 192

Wzór nr 89
Protokół posiedzenia pojednawczego
str. 194

Wzór nr 90
Postanowienie o uznanie ugody za niedopuszczalną
str. 196

Wzór nr 91
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
str. 197

Wzór nr 92
Postanowienie odrzucające zarzuty od nakazu zapłaty
str. 198

Wzór nr 93
Sentencja wyroku utrzymującego w mocy nakaz zapłaty
str. 200

Wzór nr 94
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
str. 201

Wzór nr 95
Postanowienie wyznaczające arbitra sądu polubownego (z uzasadnieniem)
str. 203

Wzór nr 96
Postanowienie stwierdzające wykonalność wyroku sądu polubownego
str. 205

Wzór nr 97
Sentencja wyroku uchylającego wyrok sądu polubownego
str. 207

Wzór nr 98
Postanowienie o uznaniu orzeczenia sądu państwa obcego
str. 208

Wzór nr 99
Postanowienie stwierdzające wykonalność orzeczenia sądu państwa obcego
str. 210

Wzór nr 100
Zarządzenie prezesa o umorzeniu nieuiszczonych kosztów sądowych
str. 212

Wzór nr 101
Postanowienie o częściowym odtworzeniu akt
str. 213

Rozdział trzeci
Postępowanie odwoławcze i wznowienie postępowania
str. 215


Wzór nr 1
Zarządzenie co do uzupełnienia braków formalnych apelacji
str. 215

Wzór nr 2
Postanowienie sądu rejonowego odrzucające apelację (z uzasadnieniem)
str. 217

Wzór nr 3
Postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające apelację
str. 220

Wzór nr 4
Postanowienie sądu drugiej instancji umarzające postępowanie apelacyjne
str. 222

Wzór nr 5
Zarządzenie wyznaczające rozprawę apelacyjną
str. 224

Wzór nr 6
Protokół rozprawy apelacyjnej
str. 226

Wzór nr 7
Wyrok sądu drugiej instancji oddalający apelację (z uzasadnieniem)
str. 229

Wzór nr 8
Wyrok sądu drugiej instancji zmieniający zaskarżony wyrok (z uzasadnieniem)
str. 233

Wzór nr 9
Wyrok sądu drugiej instancji uchylający zaskarżony wyrok i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania (z uzasadnieniem)
str. 236

Wzór nr 10
Postanowienie sądu drugiej instancji uchylające zaskarżony wyrok i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania (z uzasadnieniem)
str. 239

Wzór nr 11
Postanowienie sądu drugiej instancji uchylające zaskarżony wyrok i odrzucające pozew
str. 241

Wzór nr 12
Postanowienie sądu drugiej instancji uchylające zaskarżony wyrok i umarzające postępowanie (z uzasadnieniem)
str. 242

Wzór nr 13
Postanowienie o wstrzymaniu wykonania orzeczenia sądu drugiej instancji
str. 244

Wzór nr 14
Postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną
str. 246

Wzór nr 15
Postanowienie sądu rejonowego odrzucające zażalenie (z uzasadnieniem)
str. 248

Wzór nr 16
Postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie zaskarżone zażaleniem
str. 251

Wzór nr 17
Postanowienie sądu rejonowego wstrzymujące wykonanie postanowienia zaskarżonego zażaleniem
str. 253

Wzór nr 18
Postanowienie sądu drugiej instancji przekazujące sprawę sądowi właściwemu (z uzasadnieniem)
str. 255

Wzór nr 19
Postanowienie sądu drugiej instancji oddalające zażalenie (z uzasadnieniem)
str. 257

Wzór nr 20
Postanowienie sądu drugiej instancji zmieniające zaskarżone postanowienie (z uzasadnieniem)
str. 259

Wzór nr 21
Postanowienie sądu drugiej instancji uchylające zaskarżone postanowienie i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania (z uzasadnieniem)
str. 261

Wzór nr 22
Postanowienie sądu drugiej instancji przedstawiające sądowi najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne
str. 263

Wzór nr 23
Postanowienie sądu drugiej instancji wytykające uchybienie sądowi rejonowemu
str. 265

Wzór nr 24
Postanowienie sądu drugiej instancji oddalające zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji
str. 267

Wzór nr 25
Postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na orzeczenie referendarza sądowego
str. 268

Wzór nr 26
Postanowienie wzywające do uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzających zachowanie terminu i dopuszczalność wznowienia
str. 269

Wzór nr 27
Postanowienie odrzucające skargę o wznowienie postępowania (z uzasadnieniem)
str. 272

Wzór nr 28
Wyrok oddalający skargę o wznowienie postępowania (z uzasadnieniem)
str. 274

Wzór nr 29
Postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku
str. 276

Wzór nr 30
Sentencja wyroku uwzględniającego skargę o wznowienie postępowania
str. 277

Wzór nr 31
Wyrok sądu drugiej instancji uwzględniający skargę o wznowienie
str. 279

Wzór nr 32
Postanowienie o wyłączeniu sędziego w sprawie o wznowienie postępowania
str. 281

Wzór nr 33
Postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku
str. 282

Rozdział czwarty
Postępowanie nieprocesowe. Charakterystyka pism sądowych w sprawach nieprocesowych
str. 283

Wzór nr 1
Postanowienie sądu przełożonego o wyznaczeniu innego sądu do rozpoznania sprawy (z uzasadnieniem)
str. 287

Wzór nr 2
Postanowienie o wezwaniu zainteresowanego do wzięcia udziału w sprawie
str. 289

Wzór nr 3
Postanowienie oddalające wniosek na posiedzeniu niejawnym (z uzasadnieniem)
str. 291

Wzór nr 4
Postanowienie o umorzeniu postępowania na skutek cofnięcia wniosku (z uzasadnieniem)
str. 294

Wzór nr 5
Postanowienie o uznaniu za zmarłego (z uzasadnieniem)
str. 296

Wzór nr 6
Postanowienie o stwierdzeniu zgonu (z uzasadnieniem)
str. 299

Wzór nr 7
Postanowienie uchylające postanowienie o uznaniu za zmarłego
str. 301

Wzór nr 8
Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego
str. 303

Wzór nr 9
Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu (z uzasadnieniem)
str. 305

Wzór nr 10
Postanowienie o zmianie ubezwłasnowolnienia
str. 308

Wzór nr 11
Postanowienie o sprostowaniu aktu stanu cywilnego (z uzasadnieniem)
str. 310

Wzór nr 12
Postanowienie o unieważnieniu aktu stanu cywilnego
str. 312

Wzór nr 13
Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia (z uzasadnieniem)
str. 313

Wzór nr 14
Postanowienie o zezwoleniu na rozporządzenie rzeczą wspólną
str. 316

Wzór nr 15
Postanowienie o wyznaczeniu zarządcy rzeczy wspólnej
str. 318

Wzór nr 16
Postanowienie wstępne rozstrzygające spór o prawo żądania zniesienia współwłasności
str. 320

Wzór nr 17
Postanowienie o zniesieniu współwłasności (z uzasadnieniem)
str. 322

Wzór nr 18
Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej
str. 325

Wzór nr 19
Postanowienie o rozgraniczeniu (z uzasadnieniem)
str. 327

Wzór nr 20
Postanowienie o zabezpieczeniu spadku
str. 329

Wzór nr 21
Postanowienie o nakazaniu wyjawienia przedmiotów spadkowych
str. 331

Wzór nr 22
Postanowienie o ustanowieniu kuratora spadku
str. 333

Wzór nr 23
Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
str. 334

Wzór nr 24
Postanowienie o zwolnieniu wykonawcy testamentu
str. 336

Wzór nr 25
Postanowienie o zatwierdzeniu uchylenia się od skutków prawnych odrzucenia spadku
str. 337

Wzór nr 26
Protokół rozprawy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
str. 339

Wzór nr 27
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (z uzasadnieniem)
str. 341

Wzór nr 28
Postanowienie o zmianie stwierdzenia nabycia spadku
str. 344

Wzór nr 29
Postanowienie o dziale spadku (z uzasadnieniem)
str. 346

Wzór nr 30
Postanowienie o odroczeniu terminu płatności spłaty spadkowej
str. 350

Wzór nr 31
Postanowienie zezwalające na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (z uzasadnieniem)
str. 351

Rozdział piąty
Postępowanie egzekucyjne. Charakterystyka pism sądowych w sprawach egzekucyjnych
str. 353

Wzór nr 1
Postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu (z uzasadnieniem)
str. 356

Wzór nr 2
Postanowienie odmawiające nadania klauzuli wykonalności (z uzasadnieniem)
str. 358

Wzór nr 3
Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wskutek przejścia uprawnienia na inną osobę
str. 360

Wzór nr 4
Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
str. 362

Wzór nr 5
Postanowienie o wydaniu ponownego tytułu wykonawczego
str. 363

Wzór nr 6
Postanowienie rozstrzygające - wskutek zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
str. 364

Wzór nr 7
Postanowienie o ustanowieniu kuratora dla dłużnika
str. 366

Wzór nr 8
Postanowienie o wezwaniu Skarbu Państwa do spełnienia świadczenia niepieniężnego
str. 368

Wzór nr 9
Postanowienie o wyłączeniu spod zajęcia
str. 369

Wzór nr 10
Postanowienie o wydaniu zabezpieczenia
str. 370

Wzór nr 11
Postanowienie rozstrzygające skargę na czynności komornika
str. 371

Wzór nr 12
Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego
str. 373

Wzór nr 13
Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
str. 375

Wzór nr 14
Postanowienie o nakazaniu wyjawienia majątku
str. 377

Wzór nr 15
Postanowienie o wydaniu pieniędzy z depozytu sądowego
str. 379

Wzór nr 16
Postanowienie rozstrzygające zarzuty przeciwko planowi podziału
str. 380

Wzór nr 17
Postanowienie o połączeniu spraw
str. 382

Wzór nr 18
Postanowienie o ustanowieniu innego zarządcy nieruchomości
str. 383

Wzór nr 19
Postanowienie o udzieleniu przybicia
str. 384

Wzór nr 20
Postanowienie o przysądzeniu własności
str. 386

Wzór nr 21
Postanowienie o wezwaniu dłużnika do wykonania czynności
str. 387

Wzór nr 22
Postanowienie o nałożeniu grzywny na dłużnika, który nie zaniechał czynności
str. 389

Wzór nr 23
Wyrok w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
str. 391

Wzór nr 24
Wyrok w sprawie o częściowe pozbawienie wykonalności bankowego tytułu wykonawczego (z uzasadnieniem)
str. 393

Wzór nr 25
Wyrok w sprawie o zwolnienie od egzekucji (z uzasadnieniem)
str. 395

Bibliografia
str. 397


Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera 190 kompletnych wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych z krótkimi komentarzami, ilustrujących podstawowe czynności sędziowskie w sprawach rozpoznawanych w procesie, w postępowaniu nieprocesowym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz o wznowienie postępowania i o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – w sądach powszechnych pierwszej i drugiej instancji. Mają one przy tym zastosowanie do czynności o charakterze procesowym i techniczno-procesowym (np. zarządzenia przewodniczącego dotyczące toku sprawy), z pominięciem natomiast czynności wyłącznie technicznych (np. zarządzenie przewodniczącego o przedłożeniu akt w odpowiednim terminie). .. W nowym wydaniu prezentowane wzory pism zostały zaktualizowane (uzupełnione o nowe instytucje procesowe) w związku z nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego – w tym nowelą, której przepisy weszły w życie 3 maja 2012 r. – i jego aktów wykonawczych, a także zmianami w ustawach o ustroju sądów powszechnych oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. .. Publikacja jest przeznaczona dla sędziów cywilistów i jako materiał w szkoleniu aplikantów. Może być także przydatna dla profesjonalnych pełnomocników procesowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3816-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 400
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-0772:W02P01 Miejsce wydania: Warszwa

Informacje biograficzne autorów