Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne materialne. Część ogólna

Kompletny i aktualny wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje: wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz naukę o karze i innych środkach reakcji na przestępstwo.

więcej

Autorzy: Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Mozgawa (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2016 r.
Kod: KAM-0789:W04D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE | str. 17

Rozdział pierwszy. Pojęcie i podziały prawa karnego | str. 19
Literatura | str. 27

Rozdział drugi. Funkcje prawa karnego | str. 28
Literatura | str. 31

Rozdział trzeci. Zasady prawa karnego | str. 33
1. Zasada odpowiedzialności za czyn | str. 33
2. Zasada winy | str. 36
3. Zasada humanitaryzmu | str. 37
4. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej | str. 38
5. Zasada praworządności (legalizmu) | str. 41
6. Zasada społecznej szkodliwości czynu | str. 43
Literatura | str. 45

Rozdział czwarty. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne | str. 47
Literatura | str. 49

Rozdział piąty. Historyczny rozwój prawa karnego | str. 50
1. Uwagi wstępne | str. 50
2. Szkoła racjonalistyczno-humanitarna epoki oświecenia | str. 53
3. Szkoła klasyczna | str. 56
4. Szkoła antropologiczna (pozytywizm kryminologiczny) | str. 57
5. Szkoła socjologiczna (pozytywizm społeczny) | str. 60
6. Normatywizm (pozytywizm prawniczy) | str. 61
7. Ruch obrony społecznej | str. 62
8. Neoklasycyzm (nowy realizm) | str. 65
9. Abolicjonizm | str. 66
Literatura | str. 66

Rozdział szósty. Podstawowe dane o stanie przestępczości w Polsce Literatura | str. 83

CZĘŚĆ II. NAUKA O USTAWIE KARNEJ | str. 85

Rozdział pierwszy. Źródła prawa karnego | str. 87
Literatura | str. 93

Rozdział drugi. Budowa normy karnoprawnej. Wykładnia przepisów prawa karnego | str. 95
1. Norma prawna, jej rodzaje i struktura | str. 95
2. Rodzaje dyspozycji | str. 98
3. Sankcje | str. 104
4. Wykładnia | str. 108
5. Analogia | str. 114
Literatura | str. 116

Rozdział trzeci. Zasady obowiązywania ustawy karnej | str. 117
1. Zasady obowiązywania ustawy pod względem czasu | str. 117
2. Zasady obowiązywania ustawy pod względem miejsca i osób | str. 125
2.1. Zasada terytorialności | str. 126
2.2. Zasada podmiotowa (zasada obywatelstwa, zasada narodowości podmiotowej) | str. 128
2.3. Zasada przedmiotowa względna (ograniczona, ochronna, zwykła) | str. 129
2.4. Zasada odpowiedzialności zastępczej (subsydiarna) | str. 131
2.5. Zasada przedmiotowa bezwzględna (nieograniczona, obostrzona) | str. 132
2.6. Zasada represji wszechświatowej (uniwersalna) | str. 134
3. Moc prawna orzeczeń zapadłych za granicą | str. 135
Literatura | str. 141

Rozdział czwarty. Immunitety | str. 142
Literatura | str. 152

Rozdział piąty. Ekstradycja i azyl | str. 154
Literatura | str. 160

CZĘŚĆ III. NAUKA O PRZESTĘPSTWIE | str. 161

Rozdział pierwszy. Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw | str. 163
Literatura | str. 186

Rozdział drugi. Ustawowe znamiona czynu zabronionego | str. 188
1. Pojęcie ustawowych znamion | str. 188
2. Przedmiot ochrony | str. 193
3. Strona przedmiotowa | str. 198
3.1. Czynność sprawcza | str. 199
3.2. Skutek przestępny | str. 205
3.3. Związek przyczynowy | str. 207
3.4. Okoliczności czynu | str. 215
3.5. Przedmiot czynności wykonawczej | str. 216
4. Podmiot | str. 217
4.1. Odpowiedzialność karna człowieka | str. 218
4.1.1. Uwagi ogólne | str. 218
4.1.2. Odpowiedzialność karna nieletniego | str. 219
4.1.3. Wyjątkowa odpowiedzialność sprawcy dorosłego | str. 227
4.2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych | str. 227
5. Strona podmiotowa | str. 231
5.1. Umyślność | str. 231
5.2. Nieumyślność | str. 241
5.3. Strona podmiotowa przestępstw kwalifikowanych przez następstwa - tzw. wina kombinowana | str. 243
5.4. Motywacja | str. 245
Literatura | str. 248

Rozdział trzeci. Okoliczności wyłączające bezprawność | str. 252
1. Pojęcie i podziały kontratypów | str. 252
2. Obrona konieczna | str. 259
3. Stan wyższej konieczności | str. 271
4. Dozwolone ryzyko | str. 279
5. Dozwolona krytyka | str. 282
6. Działanie w ostatecznej potrzebie | str. 286
7. Samopomoc legalna | str. 288
8. Działanie w ramach szczególnych uprawnień i obowiązków | str. 289
9. Zgoda pokrzywdzonego | str. 292
10. Karcenie małoletnich | str. 294
11. Dozwolone ryzyko sportowe | str. 297
12. Czynności lecznicze | str. 298
13. Przerywanie ciąży | str. 302
14. Kwestia zwyczaju | str. 304
Literatura | str. 306

Rozdział czwarty. Wina. Okoliczności wyłączające winę | str. 310
1. Wina | str. 310
1.1. Teorie winy | str. 312
1.1.1. Teorie psychologiczne | str. 313
1.1.2. Teorie normatywne | str. 314
2. Okoliczności wyłączające lub zmniejszające winę | str. 316
2.1. Nieletniość | str. 316
2.2. Niepoczytalność | str. 317
2.3. Błąd | str. 325
2.3.1. Błąd co do faktu - art. 28 k.k. | str. 325
2.3.2. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę - art. 29 k.k. | str. 333
2.3.3. Błąd co do prawa - art. 30 k.k. | str. 335
2.4. Stan wyższej konieczności - art. 26 § 2 k.k. | str. 336
2.5. Rozkaz - art. 318 k.k. | str. 338
Literatura | str. 342

Rozdział piąty. Formy popełnienia czynu zabronionego | str. 344
1. Formy stadialne | str. 345
1.1. Dokonanie | str. 346
1.2. Usiłowanie | str. 347
1.2.1. Pojęcie usiłowania | str. 348
1.2.2. Usiłowanie nieudolne | str. 351
1.2.3. Karalność usiłowania | str. 355
1.3. Przygotowanie | str. 357
Literatura | str. 361
2. Formy zjawiskowe | str. 364
2.1. Uwagi wstępne | str. 364
2.2. Sprawstwo | str. 369
2.3. Podżeganie | str. 381
2.4. Pomocnictwo | str. 383
2.5. Szczególne kwestie związane z odpowiedzialnością karną za współdziałanie przestępne | str. 387
2.5.1. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika w wypadkach, kiedy nie doszło do dokonania czynu zabronionego | str. 387
2.5.2. Krzyżowanie się form stadialnych i zjawiskowych | str. 388
2.5.3. Czynny żal | str. 389
2.5.4. Odpowiedzialność prowokatora | str. 390
Literatura | str. 392

Rozdział szósty. Zbieg przepisów ustawy i przestępstw | str. 395
1. Jedność i wielość czynów | str. 395
2. Zbieg przepisów ustawy | str. 400
2.1. Pozorny zbieg przepisów ustawy | str. 400
2.2. Rzeczywisty niewłaściwy zbieg przepisów ustawy | str. 401
2.3. Rzeczywisty właściwy zbieg przepisów ustawy | str. 403
3. Zbieg przestępstw | str. 405
3.1. Rzeczywisty zbieg przestępstw | str. 405
3.2. Pozorny zbieg przestępstw | str. 412
Literatura | str. 416

CZĘŚĆ IV. NAUKA O KARZE I INNYCH ŚRODKACH REAKCJI NA PRZESTĘPSTWO | str. 419

Rozdział pierwszy. Kary | str. 421
1. Pojęcie kary, jej cele i funkcje | str. 421
2. Katalog kar | str. 429
2.1. Kara pozbawienia wolności | str. 432
2.2. Kara ograniczenia wolności | str. 438
2.3. Kara grzywny | str. 446
Literatura | str. 452

Rozdział drugi. Środki karne oraz przepadek i środki kompensacyjne | str. 456
1. Uwagi ogólne | str. 456
2. Pozbawienie praw publicznych | str. 459
3. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności | str. 462
4. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczenia określonego miejsca pobytu bez zgody sądu | str. 466
5. Zakaz wstępu na imprezę masową | str. 468
6. Zakaz wstępu do ośrodków gier hazardowych i uczestnictwa w grach hazardowych | str. 469
7. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str. 471
8. Zakaz prowadzenia pojazdów | str. 471
9. Świadczenie pieniężne | str. 476
10. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 477
11. Uznanie środka za wykonany | str. 479
12. Przepadek | str. 480
12.1. Przepadek przedmiotów | str. 481
12.2. Przepadek korzyści majątkowej | str. 483
13. Obowiązek naprawienia szkody | str. 486
14. Nawiązka | str. 488
15. Uwagi uzupełniające | str. 491
Literatura | str. 492

Rozdział trzeci. Zasady wymiaru kary | str. 494
1. Dyrektywy wymiaru kary | str. 494
1.1. Zasada swobodnego uznania sędziowskiego | str. 495
1.2. Zasada indywidualizacji wymiaru kary | str. 500
1.3. Zasada oznaczoności kary | str. 502
2. Ustawowe wskazania dla polityki karnej | str. 503
Literatura | str. 505

Rozdział czwarty. Nadzwyczajny wymiar kary | str. 507
1. Uwagi wstępne | str. 507
2. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 508
3. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 516
4. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego obostrzenia i nadzwyczajnego złagodzenia kary | str. 522
5. Wypadki obligatoryjnego orzekania powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia | str. 524
Literatura | str. 531

Rozdział piąty. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 533
1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 535
2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 542
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 556
Literatura | str. 562

Rozdział szósty. Środki zabezpieczające | str. 565
1. Rodzaje środków zabezpieczających | str. 565
2. Czas stosowania środka zabezpieczającego | str. 585
Literatura | str. 587

Rozdział siódmy. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania | str. 590
1. Przedawnienie | str. 590
1.1. Przedawnienie karalności | str. 591
1.2. Przedawnienie wykonania kary | str. 595
1.3. Spoczywanie biegu przedawnienia | str. 596
1.4. Wyłączenie biegu przedawnienia | str. 597
2. Abolicja, amnestia, ułaskawienie | str. 598
3. Zatarcie skazania | str. 602
Literatura | str. 605

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompletny i aktualny – z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania – wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje: wiadomości wstępne, naukę o ustawie karnej, naukę o przestępstwie oraz naukę o karze i innych środkach reakcji na przestępstwo. Podręcznik nie ma charakteru wyłącznie teoretycznego, przedstawia bowiem problemy stosowania prawa karnego na tle bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
Autorzy podręcznika są pracownikami Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków – głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-512-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 608
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-0789:W04D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów