Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

2006:

Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym

z orzecznictwem sądowoadministracyjnym

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne i środki przymusu stosowane w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Autor, wieloletni pracownik organów podatkowych, szczegółowo przedstawia tę problematykę, zachowując proporcje między rozważaniami teoretycznymi a częścią o charakterze praktycznym, którą stanowi wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. W książce zamieszczono także wykaz innych aktów prawnych, do których odsyła analizowana ustawa.

więcej

Autorzy: Władysław Grześkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0430:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz ważniejszych skrótów

Rozdział l. Zagadnienia wstępne
Cel i przedmiot regulacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Słowniczek
Źródła prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział 2. Zakres egzekucji administracyjnej
Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej
Organy uprawnione do żądania wykonania obowiązków w trybie egzekucji administracyjnej

Rozdział 3. Zasady ogólne prowadzenia egzekucji administracyjnej
Zasady postępowania egzekucyjnego
Zasada obligatoryjnego podejmowania egzekucji
Zasada zagrożenia
Zasada poszanowania praworządności
Zasada poszanowania minimum egzystencji
Zasada stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego
Zasada prawdy obiektywnej
Zasada niezbędności
Zasada niezależności postępowania egzekucyjnego

Rozdział 4. Zwolnienia i wyłączenia w postępowaniu egzekucyjnym
Zwolnienia spod egzekucji administracyjnej
Wyłączenia spod egzekucji administracyjnej
Podmiotowe wyłączenie spod egzekucji
Ustawowe wyłączenia spod egzekucji administracyjnej

Rozdział 5. Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
Organ egzekucyjny i organ rekwizycyjny oraz ich właściwość
Właściwość rzeczowa organów egzekucyjnych
Organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym
Organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
Organ rekwizycyjny
Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna.. Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych
Organy nadzoru nad egzekucją administracyjną
Organy udzielające pomocy i organy asystujące przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organy egzekucyjne
Pozostali uczestnicy postępowania egzekucyjnego
Rzeczoznawca majątkowy
Świadek
Podmioty bierne postępowania egzekucyjnego

Rozdział 6. Przebieg postępowania egzekucyjnego
Zasady postępowania egzekucyjnego
Wszczęcie oraz przebieg postępowania egzekucyjnego
Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej
Zakończenie egzekucji

Rozdział 7. Ograniczenia w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym
Zagadnienia wstępne
Wstrzymanie czynności egzekucyjnych oraz postępowania egzekucyjnego
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Odstąpienie od czynności egzekucyjnych
Szczególne przypadki wstrzymania egzekucji
Zaniechanie/powstrzymanie się organu egzekucyjnego od wykonywania egzekucji

Rozdział 8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych
Zasady zastosowania środka egzekucyjnego
Wyjawienie majątku
Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym
Egzekucja z pieniędzy
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 72-78 u.p.e.a.)
Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (art. 80-87 u.p.e.a.)
Egzekucja ze świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego i renty socjalnej (art. 79 u.p.e.a.)
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych (art. 89-92 u.p.e.a.)
Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych (art. 93-94 u.p.e.a)
Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych (art. 95 u.p.e.a.)
Egzekucja z weksla (art. 96 u.p.e.a.)
Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej (art. 96g-96i u.p.e.a.)
Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 96j-96k u.p.e.a.)
Egzekucja z pozostałych praw majątkowych(art. 961-96m u.p.e.a.)
Egzekucja z ruchomości
Egzekucja z nieruchomości

Rozdział 9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym
Grzywna w celu przymuszenia
Wykonanie zastępcze
Odebranie rzeczy ruchomej
Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
Przymus bezpośredni

Rozdział 10. Zbieg egzekucji
Pojęcie zbiegu egzekucji
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Rozdział 11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym
Zasady ogólne, termin wniesienia, skutki wniesienia środków prawnych
Zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne
Zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego
Skarga na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora
Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
Środki zaskarżenia służące w drodze sądowej
Pełnomocnictwo
Doręczania w postępowaniu egzekucyjnym
Terminy do wniesienia środka prawnego

Rozdział 12. Koszty egzekucyjne
Koszty egzekucyjne i zasady ich ustalania
Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych

Rozdział 13. Udzielenie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności
Uwagi ogólne

Rozdział 14. Postępowanie zabezpieczające
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie należności pieniężnych
Sposób wykonania zabezpieczenia należności pieniężnych
Środki zaskarżenia na zabezpieczenie należności pieniężnych
Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym

Rozdział 15. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej
Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność porządkowa

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne i środki przymusu stosowane w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Autor, szczegółowo przedstawia tę problematykę, zachowując proporcje między rozważaniami teoretycznymi a częścią o charakterze praktycznym, którą stanowi wybór orzecznictwa SN, NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. W książce zamieszczono także wykaz innych aktów prawnych, do których odsyła analizowana ustawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7416-805-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 420
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: ABC-0430:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów