Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Omówienie poszczególnych przepisów ustawy o systemie oświaty, wzbogacone m.in. o obszerne orzecznictwo SN, NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. Uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy według stanu prawnego na 1 września 2015 r.

więcej

Autorzy: Mateusz Pilich,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  ustawy o systemie oświaty
na 1 września 2015 r.

Kod: ABC-0424;pakiet-el  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 156,24 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 23

Przedmowa | str. 31

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | str. 33

Preambuła | str. 35

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 40


Art. 1. [Cele systemu oświaty] | str. 40
Art. 2. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] | str. 42
Art. 2a. [Organizacje wspierające system oświaty] | str. 53
Art. 3. [Słowniczek] | str. 55
Art. 4. [Obowiązki nauczyciela] | str. 66
Art. 4a. [Filtrowanie internetu] | str. 67
Art. 5. [Organy prowadzące; przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia osobom niesamorządowym] | str. 70
Art. 5a. [Zadania oświatowe j.s.t. i ich finansowanie] | str. 121
Art. 5b. [Status nauczycieli - odesłanie] | str. 126
Art. 5c. [Podział kompetencji pomiędzy organy j.s.t.] | str. 127
Art. 5d. [Status pracowników administracji i obsługi] | str. 131
Art. 5e. [Podział pozostałych kompetencji pomiędzy organy j.s.t.] | str. 134
Art. 5f. [Rejestracja statystyczna jednostek systemu oświaty i ich zespołów] | str. 135
Art. 5g. [Zakaz pobierania opłat za udzielanie informacji przez szkoły publiczne] | str. 136
Art. 6. [Publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego] | str. 137
Art. 7. [Standardy prawne dla szkół publicznych] | str. 148
Art. 7a. [Tworzenie oddziałów międzynarodowych] | str. 159
Art. 7b. [Zasady działania oddziałów międzynarodowych] | str. 163
Art. 7c. [Cofnięcie zezwolenia MEN na utworzenie oddziału międzynarodowego] | str. 169
Art. 7d. [Likwidacja oddziału międzynarodowego] | str. 171
Art. 7e. [Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe finansowane z funduszy UE] | str. 172
Art. 8. [Szkoły podstawowe i gimnazja] | str. 174
Art. 9. [Typy szkół, zewnętrzne egzaminy oraz sprawdzian] | str. 175
Art. 9a. [Centralna Komisja Egzaminacyjna] | str. 182
Art. 9b. (uchylony) | str. 189
Art. 9c. [Okręgowe komisje egzaminacyjne] | str. 190
Art. 9d. [Nadzór MEN nad CKE i OKE] | str. 211
Art. 9e. [Tajemnica służbowa] | str. 217
Art. 9f. [Kolegia pracowników służb społecznych] | str. 220
Art. 10. [Egzaminy eksternistyczne] | str. 226
Art. 10a. [Egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych] | str. 233
Art. 11. [Świadectwa i dyplomy szkolne] | str. 234
Art. 11a. [Określenie poziomów wykształcenia] | str. 241
Art. 12. [Nauka religii] | str. 242
Art. 13. [Prawa mniejszości narodowych i etnicznych] | str. 264
Art. 13a. [Wychowanie fizyczne] | str. 271

Rozdział 2
Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki | str. 273


Art. 14. [Wychowanie przedszkolne] | str. 276
Art. 14a. [Sieć przedszkolna, inne formy wychowania przedszkolnego] | str. 292
Art. 14b. [Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego] | str. 304
Art. 14c. [Niesamorządowe formy wychowania przedszkolnego] | str. 307
Art. 14d. [Dotacja celowa na zadania przedszkolne j.s.t.] | str. 308
Art. 15. [Obowiązek szkolny i obowiązek nauki] | str. 313
Art. 15a. (uchylony) | str. 316
Art. 16. [Spełnianie obowiązku szkolnego i nauki] | str. 316
Art. 17. [Sieć szkolna] | str. 331
Art. 18. [Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub nauki] | str. 340
Art. 19. [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki] | str. 343
Art. 20. [Egzekucja obowiązków edukacyjnych] | str. 347

Rozdział 2a
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek | str. 355


Art. 20a. [Ogólne zasady przyjmowania do szkół i placówek publicznych] | str. 355
Art. 20b. [Definicje legalne] | str. 362
Art. 20c. [Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego] | str. 363
Art. 20d. [Przyjmowanie laureatów lub finalistów olimpiad i konkursów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] | str. 372
Art. 20e. [Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów] | str. 375
Art. 20f. [Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych] | str. 378
Art. 20g. [Rekrutacja do publicznych szkół policealnych] | str. 382
Art. 20h. [Rekrutacja do publicznych szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz do oddziałów sportowych] | str. 384
Art. 20i. [Rekrutacja do publicznych gimnazjów dwujęzycznych] | str. 388
Art. 20j. [Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dwujęzycznych] | str. 389
Art. 20k. [Rekrutacja do publicznych szkół dla dorosłych] | str. 391
Art. 20l. [wersja przyszła - pominięto] | str. 393
Art. 20m. [Publikowanie przez kuratorów oświaty wykazów zawodów i miejsc w zawodach uznanych za wysokie dla celów rekrutacji] | str. 394
Art. 20n. [Rekrutacja do publicznych szkół i placówek artystycznych] | str. 395
Art. 20o. [Rekrutacja na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych] | str. 399
Art. 20p. [Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania] | str. 401
Art. 20q. [Rekrutacja w zakresie form kształcenia ustawicznego] | str. 403
Art. 20r. [Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe] | str. 404
Art. 20s. [Wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym] | str. 406
Art. 20t. [Dane osobowe ujawniane we wniosku i dokumenty na ich potwierdzenie] | str. 407
Art. 20u. [Treść zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej lub gimnazjum] | str. 414
Art. 20v. [Upoważnienie do ustalenia wzorów wniosku i zgłoszenia] | str. 415
Art. 20w. [Częstotliwość i terminy prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz placówkach] | str. 415
Art. 20z. [Zobowiązanie do informowania o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka] | str. 418
Art. 20za. [Ograniczenie możliwości ubiegania się o przyjęcie do publicznych szkół i placówek] | str. 419
Art. 20zb. [Komisja rekrutacyjna] | str. 421
Art. 20zc. [Wyniki postępowania rekrutacyjnego i dalsze postępowanie] | str. 422
Art. 20zd. [Postępowanie uzupełniające] | str. 428
Art. 20ze. [Terminy retencji danych osobowych kandydatów] | str. 429
Art. 20zf. [Podział kompetencji pomiędzy organy jednostek samorządu terytorialnego] | str. 431
Art. 20zg. [Wyłączenie ustawowe niektórych szkół publicznych z zakresu rozdziału 2a] | str. 432
Art. 20zh. [Przechodzenie przez uczniów z jednych szkół do innych] | str. 433

Rozdział 3
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi | str. 437


Art. 21. [Zadania MEN w zakresie polityki oświatowej] | str. 437
Art. 21a. [Działania na rzecz optymalnych warunków kształcenia, wychowania i opieki] | str. 439
Art. 22. [Delegacje ustawowe do wydania aktów wykonawczych] | str. 441
Art. 22a. [Programy wychowania przedszkolnego i programy szkolne] | str. 471
Art. 22aa. [Autonomia zawodowa nauczyciela] | str. 477
Art. 22ab. [Podręczniki i materiały edukacyjne] | str. 478
Art. 22ac. [Prawo uczniów do bezpłatnego dostępu podręczników] | str. 483
Art. 22ad. [Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki] | str. 484
Art. 22ae. [Dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki] | str. 485
Art. 22af. [Obowiązki związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji] | str. 496
Art. 22ag. [Delegacja do stanowienia rozporządzenia] | str. 499
Art. 22aga. [Rozporządzenie MEN w sprawie mnożników dotacji z art. 22ae ust. 5a] | str. 500
Art. 22ah. [Dotacja na podręczniki dla szkół artystycznych] | str. 500
Art. 22ai. [Podręczniki lub materiały ponadstandardowe w zestawach] | str. 502
Art. 22aj. [Zadania bibliotek szkolnych] | str. 503
Art. 22ak. [Udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych] | str. 505
Art. 22al. [Odpowiednie stosowanie przepisów w szkołach artystycznych] | str. 509
Art. 22am. [Przeznaczenie podręczników w razie likwidacji szkoły] | str. 510
Art. 22an. [Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego] | str. 511
Art. 22ao. [Wymagania dotyczące formy i treści podręczników] | str. 516
Art. 22ap. [Wykazy podręczników] | str. 518
Art. 22aq. [Cofnięcie dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego] | str. 519
Art. 22ar. [Wpis na listę rzeczoznawców] | str. 521
Art. 22as. [Wymagania merytoryczne wpisu na listę rzeczoznawców] | str. 522
Art. 22at. [Skreślenie z listy rzeczoznawców] | str. 525
Art. 22au. [Wyłączenie rzeczoznawcy od opiniowania podręcznika] | str. 527
Art. 22av. [Wynagrodzenie rzeczoznawców] | str. 529
Art. 22aw. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 529
Art. 22ax. [Wykonywanie kompetencji organu prowadzącego przez organy j.s.t.] | str. 531
Art. 22ay. [Wyposażanie w pomoce szkolnych punktów konsultacyjnych za granicą] | str. 531
Art. 22az. [Zamówienia dostaw lub usług w zakresie pomocy szkolnych o kwocie powyżej 30 000 euro] | str. 533
Art. 22aza. [Zasady udzielania zamówień na podstawie art. 22az] | str. 535
Art. 22azb. [Informacje publiczne o zamówieniu z art. 22az stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa] | str. 536
Art. 22azc. [Podawanie informacji o zamówieniu na podstawie art. 22az] | str. 539
Art. 22b. [Obrót używanymi podręcznikami] | str. 539
Art. 22c. [Zlecanie przez ministrów opracowania, wydania i dystrybucji podręczników] | str. 540
Art. 22d. [Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku wydawnictw edukacyjnych] | str. 542
Art. 23. (uchylony) | str. 546
Art. 24. [Klasyfikacja zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego] | str. 547
Art. 25-27. (uchylone) | str. 551
Art. 28. [Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej] | str. 551
Art. 29. [Szkoły resortowe - delegacja ustawowa] | str. 552
Art. 30. [Kurator oświaty] | str. 553
Art. 31. [Zadania i kompetencje kuratora oświaty] | str. 560
Art. 32. [Kuratoria oświaty i ich delegatury] | str. 571
Art. 32a. [Nadzór pedagogiczny nad szkołami prowadzonymi przez ministrów] | str. 577
Art. 32b. [Nadzór pedagogiczny nad szkołami dla marynarzy] | str. 582
Art. 33. [Sprawowanie nadzoru pedagogicznego] | str. 583
Art. 34. [Środki prawne stosowane w razie poważniejszych uchybień] | str. 603
Art. 34a. [Nadzór finansowo-administracyjny organu prowadzącego] | str. 615
Art. 34b. [Ograniczenia w sprawowaniu nadzoru] | str. 625
Art. 34c. [Nadzór finansowo-administracyjny nad innymi formami wychowania przedszkolnego] | str. 630
Art. 35. [Uzupełniające przepisy o nadzorze pedagogicznym] | str. 631
Art. 35a. (uchylony) | str. 645
Art. 35b. [Nadzór pedagogiczny nad niektórymi jednostkami w ramach systemu oświaty] | str. 646
Art. 36. [Dyrektor szkoły lub placówki publicznej] | str. 647
Art. 36a. [Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły] | str. 661
Art. 37. [Powierzenie stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce] | str. 683
Art. 38. [Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego] | str. 687
Art. 38a. [Odwołanie ze stanowiska osoby niebędącej nauczycielem] | str. 704
Art. 39. [Zakres obowiązków, zadań i kompetencji dyrektora] | str. 705
Art. 40. [Rada pedagogiczna] | str. 728
Art. 41. [Kompetencje rady pedagogicznej] | str. 733
Art. 42. [Kompetencje rady pedagogicznej - uzupełnienie] | str. 743
Art. 43. [Tryb działania rady pedagogicznej] | str. 745
Art. 44. [Szkoły i placówki, w których nie tworzy się rady pedagogicznej] | str. 750

Rozdział 3a
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych | str. 751


Art. 44a. [Zakres regulacji przepisów o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów] | str. 751
Art. 44b. [Cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego] | str. 754
Art. 44c. [Obowiązki nauczyciela w związku z ocenianiem] | str. 760
Art. 44d. [Zwalnianie ucznia z realizacji niektórych zajęć obowiązkowych] | str. 761
Art. 44e. [Rodzaje ocen oraz prawo do zapoznania się z dokumentacją oceniania] | str. 762
Art. 44f. [Klasyfikacja ucznia i oceny klasyfikacyjne] | str. 765
Art. 44g. [Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych] | str. 768
Art. 44h. [Ustalanie ocen klasyfikacyjnych] | str. 769
Art. 44i. [Oceny szkolne - rozwinięcie] | str. 771
Art. 44j. [Oceny klasyfikacyjne laureatów lub finalistów olimpiad i konkursów] | str. 775
Art. 44k. [Przesłanki nieklasyfikowania ucznia] | str. 775
Art. 44l. [Egzamin klasyfikacyjny] | str. 777
Art. 44m. [Egzaminy poprawkowe] | str. 779
Art. 44n. [Tryb weryfikacji ocen klasyfikacyjnych] | str. 780
Art. 44o. [Promowanie uczniów] | str. 7 83
Art. 44p. [Uczestnictwo uczniów gimnazjum w projekcie edukacyjnym] | str. 786
Art. 44q. [Ukończenie szkoły] | str. 787
Art. 44r. [Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dorosłych] | str. 789
Art. 44s. [Szkoły dla dorosłych - odesłanie i wyłączenie stosowania przepisów] | str. 789
Art. 44t. [Zwalnianie słuchaczy z realizacji niektórych zajęć] | str. 790
Art. 44u. [Ocenianie w szkołach dla dorosłych] | str. 791
Art. 44v. [Klasyfikacja semestralna i końcowa] | str. 792
Art. 44w. [Ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych. Egzaminy semestralne] | str. 792
Art. 44x. [Skale ocen w szkołach dla dorosłych] | str. 794
Art. 44y. [Egzaminy poprawkowe] | str. 795
Art. 44z. [Promowanie słuchaczy] | str. 795
Art. 44za. [Ukończenie szkoły dla dorosłych] | str. 797
Art. 44zb. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 798
Art. 44zc. [Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach artystycznych] | str. 800
Art. 44zd. [Warunki i zasady oceniania w szkołach artystycznych] | str. 800
Art. 44ze. [Klasyfikacja w szkołach artystycznych] | str. 803
Art. 44zf. [Informowanie uczniów i rodziców uczniów szkół artystycznych o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych] | str. 804
Art. 44zg. [Ustalanie ocen klasyfikacyjnych w szkołach artystycznych] | str. 805
Art. 44zh. [Ocenianie laureatów konkursów, przesłuchań lub przeglądów] | str. 806
Art. 44zi. [Zwalnianie uczniów szkół artystycznych z realizacji niektórych zajęć] | str. 807
Art. 44zj. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 807
Art. 44zk. [Egzaminy poprawkowe w szkołach artystycznych] | str. 808
Art. 44zl. [Promowanie uczniów w szkołach artystycznych] | str. 811
Art. 44zm. [Ukończenie szkoły artystycznej] | str. 812
Art. 44zn. [Egzaminy dyplomowe w szkołach artystycznych] | str. 813
Art. 44zo. [Skutki prawne nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu dyplomowego] | str. 816
Art. 44zp. [Zawieszenie egzaminu dyplomowego oraz rozstrzyganie sporów w sprawach egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych] | str. 817
Art. 44zq. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 819
Art. 44zr. [Wyłączenie podmiotowe stosowania przepisów rozdziału 3a] | str. 820

Rozdział 3b
Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie | str. 822


Art. 44zs. [Podstawa wymagań egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego] | str. 822
Art. 44zt. [Terminy przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego] | str. 823
Art. 44zu. [Podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu] | str. 824
Art. 44zv. [Język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny] | str. 826
Art. 44zw. [Zwolnienia dla niektórych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego] | str. 826
Art. 44zx. [Zwolnienie laureatów i finalistów odpowiednio olimpiady lub konkursu przedmiotowego] | str. 828
Art. 44zy. [Deklaracje] | str. 830
Art. 44zz. [Dodatkowy termin przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu] | str. 833
Art. 44zza. [Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego] | str. 834
Art. 44zzb. [Egzamin maturalny] | str. 838
Art. 44zzc. [Termin i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego] | str. 838
Art. 44zzd. [Zakres egzaminu maturalnego] | str. 838
Art. 44zze. [Poziomy w ramach poszczególnych części i przedmiotów egzaminu maturalnego] | str. 840
Art. 44zzf. [Uprawnienia egzaminacyjne absolwentów szkół i oddziałów uczących w językach mniejszości lub języku regionalnym oraz szkół i oddziałów dwujęzycznych] | str. 841
Art. 44zzg. [Zwolnienie częściowe dla absolwenta niesłyszącego] | str. 843
Art. 44zzh. [Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych] | str. 844
Art. 44zzi. [Deklaracje maturalne] | str. 846
Art. 44zzj. [Termin dodatkowy egzaminu maturalnego] | str. 847
Art. 44zzk. [Wyniki egzaminu maturalnego] | str. 849
Art. 44zzl. [Przesłanki zdania egzaminu maturalnego] | str. 850
Art. 44zzm. [Egzamin poprawkowy] | str. 851
Art. 44zzn. [Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego w celu jego zdania] | str. 853
Art. 44zzo. [Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego przez absolwentów posiadających świadectwo dojrzałości] | str. 856
Art. 44zzp. [Przystąpienie do egzaminu maturalnego przez absolwentów posiadających dawne świadectwo dojrzałości] | str. 857
Art. 44zzq. [Opłaty za uczestnictwo w egzaminie maturalnym dla niektórych zdających] | str. 859
Art. 44zzr. [Uprawnienia zdających niepełnosprawnych, chorych lub z dysfunkcjami] | str. 860
Art. 44zzs. [Zespół egzaminacyjny i zespoły przedmiotowe] | str. 869
Art. 44zzt. [Gwarancje prawne samodzielności pracy zdających egzaminy zewnętrzne] | str. 871
Art. 44zzu. [Ocena prac egzaminacyjnych] | str. 873
Art. 44zzv. [Przerwanie i unieważnienie egzaminu zewnętrznego w jego trakcie] | str. 874
Art. 44zzw. [Unieważnienie egzaminu zewnętrznego po jego zakończeniu] | str. 877
Art. 44zzx. [Ustalenie wyniku egzaminu zewnętrznego w razie jego unieważnienia] | str. 884
Art. 44zzy. [Zastrzeżenia do egzaminu zewnętrznego] | str. 885
Art. 44zzz. [Prawo do wglądu i żądania weryfikacji wyniku sprawdzonej i ocenionej pracy] | str. 890
Art. 44zzza. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 893
Art. 44zzzb. [Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie] | str. 895
Art. 44zzzc. [Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] | str. 897
Art. 44zzzd. [Części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] | str. 898
Art. 44zzze. [Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad i turniejów z części pisemnej] | str. 899
Art. 44zzzf. [Dostosowanie warunków i formy egzaminu do możliwości zdających z niepełnosprawnością, dysfunkcjami i trudnościami] | str. 901
Art. 44zzzg. [Deklaracja egzaminacyjna] | str. 904
Art. 44zzzh. [Dalszy przepis o dostosowaniu warunków i formy egzaminu] | str. 906
Art. 44zzzi. [Zespół egzaminacyjny] | str. 908
Art. 44zzzj. [Gwarancje samodzielności pracy zdających egzamin] | str. 909
Art. 44zzzk. [Miejsce przeprowadzenia egzaminu] | str. 910
Art. 44zzzl. [Warunki korzystania z elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] | str. 910
Art. 44zzzm. [Czas trwania egzaminu] | str. 912
Art. 44zzzn. [Sprawdzanie prac i rezultatów końcowych egzaminu] | str. 913
Art. 44zzzo. [Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] | str. 914
Art. 44zzzp. [Przerwanie i unieważnienie egzaminu w jego trakcie] | str. 916
Art. 44zzzq. [Unieważnienie egzaminu po jego zakończeniu] | str. 916
Art. 44zzzr. [Kontrola legalności przeprowadzenia egzaminu] | str. 920
Art. 44zzzs. [Kontrola legalności przeprowadzenia egzaminu - uzupełnienie] | str. 922
Art. 44zzzt. [Prawo wglądu do dokumentacji egzaminu oraz żądania weryfikacji punktów] | str. 923
Art. 44zzzu. [Ponowne przystąpienie do egzaminu] | str. 924
Art. 44zzzv. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 926
Art. 44zzzw. [Wykaz olimpiad i turniejów dla celów wskazanych w art. 20d oraz zwolnień ze sprawdzianu i egzaminów] | str. 928
Art. 44zzzx. [Wyłączenie stosowania przepisów do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim] | str. 930

Rozdział 4
Społeczne organy w systemie oświaty | str. 931


Art. 45. [Krajowa Rada Oświatowa] | str. 931
Art. 46. [Ustrój Krajowej Rady Oświatowej] | str. 932
Art. 47. [Inne rady przy właściwych ministrach] | str. 932
Art. 48. [Samorządowe rady oświatowe] | str. 935
Art. 49. [Zasady działania samorządowych rad oświatowych] | str. 939
Art. 50. [Rada szkoły lub placówki] | str. 940
Art. 51. [Ustrój i zasady działania rady szkoły lub placówki] | str. 947
Art. 52. [Szczególne regulacje dotyczące rad szkół lub placówek] | str. 953
Art. 53. [Rady rodziców] | str. 954
Art. 54. [Kompetencje rad rodziców. Uchwalanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki] | str. 961
Art. 55. [Samorząd uczniowski] | str. 965
Art. 56. [Działalność organizacji społecznych] | str. 969
Art. 57. [Przepis szczególny dla szkół i placówek publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych] | str. 975

Rozdział 5
Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych | str. 977


Art. 58. [Założenie szkoły publicznej] | str. 977
Art. 59. [Likwidacja szkoły lub placówki publicznej] | str. 990
Art. 59a. [Publiczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na podstawie zezwolenia] | str. 1017
Art. 60. [Statut szkoły lub placówki publicznej] | str. 1019
Art. 61. [Struktura organizacyjna szkoły podstawowej] | str. 1025
Art. 62. [Zespoły szkół] | str. 1028
Art. 62a. [Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego] | str. 1040
Art. 63. [Rok szkolny] | str. 1042
Art. 64. [Formy działalności statutowej szkół] | str. 1042
Art. 64a. [Jednolity strój szkolny] | str. 1046
Art. 65. (uchylony) | str. 1050
Art. 66. [Indywidualny program lub tok nauki] | str. 1050
Art. 67. [Standard nauki, wychowania i opieki w szkołach publicznych] | str. 1056
Art. 67a. [Stołówki szkolne] | str. 1060
Art. 68. (uchylony) | str. 1065
Art. 68a. [Kształcenie ustawiczne] | str. 1066
Art. 68b. [Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego] | str. 1071
Art. 68c. (uchylony) | str. 1079
Art. 68d. (uchylony) | str. 1079
Art. 69. [Zadania edukacyjne Ochotniczych Hufców Pracy] | str. 1079
Art. 70. [Praktyczna nauka zawodu] | str. 1079
Art. 70a. [Dofinansowanie wynagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych] | str. 1089
Art. 70b. [Dofinansowanie przygotowania zawodowego] | str. 1089
Art. 71. [Placówki publiczne] | str. 1101
Art. 71a. (uchylony) | str. 1109
Art. 71aa. [Placówki artystyczne] | str. 1109
Art. 71b. [Kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie] | str. 1111
Art. 71c. [Kształcenie w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej] | str. 1133
Art. 71d. [Dofinansowanie podręczników dla uczniów upośledzonych] | str. 1138
Art. 72. [Odesłanie do przepisów o pomocy społecznej] | str. 1138
Art. 73-76. (uchylone) | str. 1138

Rozdział 6
Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli | str. 1139


Art. 77. [Zakłady kształcenia nauczycieli] | str. 1139
Art. 77a. [Placówki doskonalenia nauczycieli] | str. 1147
Art. 78. [Placówki doskonalenia nauczycieli - uzupełnienie] | str. 1156

Rozdział 7
Finansowanie szkół i placówek publicznych | str. 1162


Art. 79. [Finansowanie szkół i placówek państwowych oraz samorządowych] | str. 1162
Art. 79a. [Obowiązek refundowania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami] | str. 1165
Art. 80. [Finansowanie pozostałych szkół i placówek publicznych] | str. 1166
Art. 81. [Zwolnienia podatkowe] | str. 1211

Rozdział 8
Szkoły i placówki niepubliczne | str. 1221


Art. 82. [Założenie szkoły lub placówki niepublicznej] | str. 1221
Art. 83. [Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych] | str. 1237
Art. 83a. [Stosunek do przepisów o działalności gospodarczej] | str. 1247
Art. 84. [Statut i procedura likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej] | str. 1250
Art. 84a. [Stosowanie przepisu o stołówkach szkolnych] | str. 1256
Art. 84b. [Stosowanie przepisów ustawy i rozporządzeń do niepublicznych placówek] | str. 1257
Art. 85. [Uprawnienia szkoły publicznej] | str. 1258
Art. 85a. [Stosowanie przepisów o kształceniu specjalnym] | str. 1262
Art. 85b. [Wyposażanie w darmowe podręczniki w szkołach niepublicznych] | str. 1263
Art. 86. [Szkoły niepubliczne eksperymentalne] | str. 1267
Art. 87. (uchylony) | str. 1271
Art. 88. [Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej] | str. 1272
Art. 89. [Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi] | str. 1274
Art. 89a. [Zakładanie i prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego] | str. 1276
Art. 90. [Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych] | str. 1277
Art. 90a. [Zespoły szkół lub placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne] | str. 1321

Rozdział 8a
Pomoc materialna dla uczniów | str. 1324


Art. 90b. [Definicja i zakres podmiotowy pomocy materialnej dla uczniów] | str. 1324
Art. 90c. [Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów] | str. 1328
Art. 90d. [Stypendium szkolne] | str. 1329
Art. 90e. [Zasiłek szkolny] | str. 1343
Art. 90f. [Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym] | str. 1346
Art. 90g. [Stypendium za wyniki lub osiągnięcia] | str. 1349
Art. 90h. [Stypendium Prezesa Rady Ministrów] | str. 1354
Art. 90i. [Stypendium MEN] | str. 1356
Art. 90j. [Stypendium MKiDN] | str. 1358
Art. 90k. [Delegacja dla Rady Ministrów] | str. 1359
Art. 90l. [Stypendia prywatne] | str. 1361
Art. 90m. [Właściwość organów gminy w sprawie świadczeń o charakterze socjalnym] | str. 1362
Art. 90n. [Tryb przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym] | str. 1363
Art. 90o. [Zmiana okoliczności uprawniających do przyznania stypendium] | str. 1370
Art. 90p. [Zadania organów prowadzących] | str. 1378
Art. 90r. [Dotowanie świadczeń o charakterze socjalnym z budżetu państwa] | str. 1379
Art. 90s. [Finansowanie świadczeń pomocy o charakterze motywacyjnym] | str. 1382
Art. 90t. [Lokalne i regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych] | str. 1385
Art. 90u. [Rządowe programy pomocy socjalnej dla uczniów] | str. 1389

Rozdział 9
Przepisy szczególne | str. 1394


Art. 91-91a. (uchylone) | str. 1394
Art. 92. [Prawo do objęcia świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej] | str. 1394
Art. 92a. [Organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży] | str. 1398
Art. 93. [Uznawanie zagranicznych świadectw oraz poziomu wykształcenia] | str. 1400
Art. 93a. [Procedura w razie braku świadectwa lub trudności z jego uwierzytelnieniem w przypadku niektórych cudzoziemców] | str. 1408
Art. 93b. [Właściwość organów w sprawach uznawania świadectw lub potwierdzania wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki] | str. 1412
Art. 93c. [Czynności w postępowaniu w przedmiocie uznania lub potwierdzenia] | str. 1414
Art. 93d. [Rozmowa sprawdzająca] | str. 1416
Art. 93e. [Zakres rozmowy sprawdzającej] | str. 1417
Art. 93f. [Komisja do spraw rozmowy sprawdzającej] | str. 1418
Art. 93g. [Opłata za przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej] | str. 1420
Art. 93h. [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 1422
Art. 94. [Kształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli za granicą] | str. 1423
Art. 94a. [Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej] | str. 1427
Art. 94b. [Możliwość powierzania zadań Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji] | str. 1449
Art. 94c. [Możliwość dofinansowania przez MEN współpracy międzynarodowej] | str. 1450
Art. 95. [Zatrudnianie nauczycieli cudzoziemców] | str. 1451
Art. 95a. [Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach i placówkach] | str. 1454
Art. 96. (uchylony) | str. 1461

Rozdział 10
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1462


Art. 97-103. (pominięto) | str. 1462

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1463


Art. 104. [Przejęcie prowadzenia szkół publicznych przez gminy] | str. 1463
Art. 105. [Prowadzenie przedszkoli publicznych przez gminy] | str. 1464
Art. 106. [Przekształcenie szkół państwowych w szkoły publiczne] | str. 1464
Art. 107. [Przekształcenie domów małego dziecka w placówkiopiekuńczo-wychowawcze] | str. 1464
Art. 108. [Dyrektorzy szkół zajmujący stanowiska w dniu wejścia w życie ustawy] | str. 1464
Art. 109. [Kuratorzy oświaty] | str. 1465
Art. 110. [Przekształcenia szkół prowadzonych w dacie wejścia w życie ustawy] | str. 1465
Art. 111. [Dostosowanie statutów szkolnych] | str. 1466
Art. 112. (uchylony) | str. 1466
Art. 113. [Przepis przejściowy dotyczący szkół resortowych] | str. 1466
Art. 114. [Klauzula derogacyjna] | str. 1466
Art. 115. [Wejście w życie] | str. 1466

Bibliografia | str. 1467

Wykaz rozporządzeń | str. 1479

Ukryj

Opis:

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.

Szczegóły towaru


, 1488
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: ABC-0424;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów