Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o odpadach. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

więcej

Autorzy: Wojciech Radecki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  3 października 2016 r.
Kod: ABC-0419;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 199,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 23

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ODPADÓW | str. 27
1. Rozwój przepisów o odpadach | str. 29
2. Miejsce ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym | str. 56

CZĘŚĆ II. KOMENTARZ | str. 89

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | str. 91

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE | str. 93

Rozdział 1. Zakres ustawy | str. 93
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 93
Art. 2. [Wyłączenie stosowania] | str. 94
Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych | str. 110
Art. 3. [Definicje] | str. 110
Rozdział 3. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne | str. 117
Art. 4. [Klasyfikacja odpadów] | str. 117
Art. 5. [Zakaz zmiany klasyfikacji] | str. 124
Art. 6. [Odpady niebezpieczne] | str. 125
Art. 7. [Dozwolona zmiana klasyfikacji] | str. 125
Art. 8. [Zgłoszenie zmiany klasyfikacji] | str. 127
Art. 9. [Informacje o zmianie klasyfikacji] | str. 129
Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny | str. 132
Art. 10. [Warunki uznania za produkt uboczny] | str. 132
Art. 11. [Zgłoszenie uznania za produkt uboczny] | str. 133
Art. 12. [Informacje o uznaniu za produkt uboczny] | str. 135
Art. 13. [Powrót do uznania za odpady] | str. 136
Rozdział 5. Utrata statusu odpadów | str. 137
Art. 14. [Przesłanki utraty statusu odpadów] | str. 137
Art. 15. [Zakazy magazynowania] | str. 141

DZIAŁ II. ZASADY OGÓLNE GOSPODARKI ODPADAMI | str. 143

Rozdział 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska | str. 143
Art. 16. [Zasada ochrony] | str. 143
Rozdział 2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami | str. 145
Art. 17. [Sposoby postępowania z odpadami] | str. 145
Art. 18. [Obowiązki posiadaczy odpadów] | str. 149
Art. 19. [Obowiązki organów administracji publicznej] | str. 151
Rozdział 3. Zasada bliskości | str. 153
Art. 20. [Zakres zasady bliskości] | str. 153
Rozdział 4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi | str. 158
Art. 21. [Mieszanie odpadów niebezpiecznych] | str. 158
Rozdział 5. Koszty gospodarowania odpadami | str. 160
Art. 22. [Ponoszenie kosztów] | str. 160
Rozdział 6. Zbieranie i transport odpadów | str. 160
Art. 23. [Zbieranie odpadów] | str. 160
Art. 24. [Transport odpadów] | str. 163
Rozdział 7. Magazynowanie odpadów | str. 165
Art. 25. [Warunki magazynowania] | str. 165
Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania | str. 168
Art. 26. [Obowiązek usuwania odpadów] | str. 168
Rozdział 9. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami | str. 173
Art. 27. [Przekazywanie odpadów i jego konsekwencje] | str. 173
Art. 28. [Przeniesienie odpowiedzialności w lokalu wspólnym] | str. 178
Rozdział 10. Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach | str. 179
Art. 29. [Instalacje i urządzenia] | str. 179
Art. 30. [Zakaz przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami] | str. 180
Art. 31. [Spalanie odpadów] | str. 182
Rozdział 11. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów | str. 185
Art. 32. [Przesłanki i procedury wstrzymania działalności] | str. 185
Rozdział 12. Postępowanie z odpadami | str. 189
Art. 33. [Obowiązki posiadacza odpadów] | str. 189

DZIAŁ III. PLANY GOSPODARKI ODPADAMI | str. 193

Art. 34. [Opracowywanie planów] | str. 193
Art. 35. [Zawartość planów] | str. 197
Art. 35a. [Plan inwestycyjny] | str. 211
Art. 36. [Krajowy i wojewódzki plan gospodarki odpadami] | str. 212
Art. 37. [Aktualizacja planów] | str. 216
Art. 38. [Uchwała w sprawie wykonania planu wojewódzkiego] | str. 216
Art. 38a. [Konsekwencje nieujęcia instalacji w planie] | str. 226
Art. 39. [Sprawozdania z realizacji planów] | str. 227
Art. 40. [Delegacja ustawowa] | str. 228

DZIAŁ IV. UPRAWNIENIA WYMAGANE DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ PROWADZENIE REJESTRU | str. 231

Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów | str. 231
Art. 41. [Wydawanie zezwoleń] | str. 231
Art. 41a. [Kontrola] | str. 237
Art. 42. [Wnioski o zezwolenia] | str. 238
Art. 43. [Zawartość zezwoleń] | str. 247
Art. 44. [Czas ważności zezwolenia] | str. 249
Art. 45. [Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia] | str. 250
Art. 46. [Odmowa wydania zezwolenia] | str. 260
Art. 47. [Cofnięcie zezwolenia] | str. 263
Art. 48. [Wygaśnięcie zezwolenia] | str. 265
Rozdział 2. Rejestr | str. 266
Art. 49. [Prowadzenie rejestru] | str. 266
Art. 50. [Wpis do rejestru na wniosek] | str. 268
Art. 51. [Wpis do rejestru z urzędu] | str. 271
Art. 52. [Informacje zamieszczane w rejestrze] | str. 273
Art. 53. [Wniosek o wpis do rejestru] | str. 282
Art. 54. [Numer rejestrowy] | str. 288
Art. 55. [Indywidualne konto w bazie danych] | str. 289
Art. 56. [Obowiązki marszałka województwa] | str. 289
Art. 57. [Opłata rejestrowa i opłata roczna] | str. 290
Art. 58. [Wpływy z opłat] | str. 291
Art. 59. [Zmiana wpisu w rejestrze] | str. 292
Art. 60. [Wykreślenie z rejestru na wniosek] | str. 293
Art. 61. [Delegacja ustawowa] | str. 294
Art. 62. [Odmowa wpisu do rejestru] | str. 295
Art. 63. [Umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach] | str. 296
Art. 64. [Wykreślenie z rejestru z urzędu] | str. 296
Art. 65. [Kwestie proceduralne] | str. 298

DZIAŁ V. EWIDENCJA ODPADÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ | str. 300

Rozdział 1. Ewidencja odpadów | str. 300
Art. 66. [Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów] | str. 300
Art. 67. [Dokumenty ewidencyjne] | str. 303
Art. 68. [Delegacja ustawowa] | str. 305
Art. 69. [Karta przekazania odpadów] | str. 306
Art. 70. [Karta ewidencji odpadów] | str. 307
Art. 71. [Uproszczona ewidencja odpadów] | str. 308
Art. 72. [Przechowywanie i udostępnianie dokumentów] | str. 309
Rozdział 2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami | str. 310
Art. 73. [Sprawozdania roczne] | str. 310
Art. 74. [Sprawozdania organizacji odzysku] | str. 315
Art. 74a. [Dodatkowe sprawozdania organizacji odzysku sprzętu] | str. 318
Art. 75. [Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi] | str. 319
Art. 76. [Składanie sprawozdań] | str. 323
Art. 77. [Weryfikacja sprawozdań] | str. 325
Art. 78. [Przechowywanie i przekazywanie dokumentów] | str. 326

DZIAŁ VI. BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI | str. 328

Art. 79. [Baza danych] | str. 328
Art. 80. [Obowiązki marszałka województwa] | str. 333
Art. 81. [Administrator bazy] | str. 335
Art. 82. [Prowadzenie bazy] | str. 335
Art. 83. [Dostęp do bazy] | str. 336
Art. 84. [Delegacja ustawowa] | str. 340

DZIAŁ VII. SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI RODZAJAMI ODPADÓW | str. 341

Rozdział 1. PCB oraz odpady zawierające PCB | str. 341
Art. 85. [Zakaz odzysku PCB] | str. 341
Art. 86. [Postępowanie z odpadami zawierającymi PCB] | str. 342
Art. 87. [Unieszkodliwianie PCB] | str. 343
Art. 88. [Zakaz spalania PCB na statkach] | str. 344
Art. 89. [Informacje o PCB] | str. 344
Rozdział 2. Oleje odpadowe | str. 344
Art. 90. [Zbieranie olejów odpadowych] | str. 344
Art. 91. [Przetwarzanie olejów odpadowych] | str. 345
Art. 92. [Zakaz mieszania olejów odpadowych] | str. 348
Art. 93. [Zakaz zrzutu olejów odpadowych] | str. 348
Rozdział 3. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne | str. 348
Art. 94. [Zakaz odzysku odpadów medycznych i weterynaryjnych] | str. 348
Art. 95. [Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych] | str. 350
Rozdział 4. Komunalne osady ściekowe | str. 355
Art. 96. [Stosowanie komunalnych osadów ściekowych] | str. 355
Rozdział 5. Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów | str. 362
Art. 97. [Zakaz odprowadzania odpadów do morza] | str. 362
Art. 98. [Przetwarzanie] | str. 363
Art. 99. [Informacje] | str. 364
Art. 100. [Delegacja ustawowa] | str. 365
Rozdział 6. Odpady z wypadków | str. 368
Art. 101. [Gospodarowanie odpadami z wypadków] | str. 368
Rozdział 7. Odpady metali | str. 373
Art. 102. [Zbieranie odpadów metali] | str. 373

DZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PROCESÓW PRZETWARZANIA ODPADÓW | str. 377

Rozdział 1. Składowanie odpadów | str. 377
Art. 103. [Składowiska odpadów] | str. 377
Art. 104. [Zakazy na składowiskach] | str. 379
Art. 105. [Przekształcanie odpadów przed składowaniem] | str. 381
Art. 106. [Składowanie odpadów niebezpiecznych] | str. 381
Art. 107. [Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne] | str. 382
Art. 108. [Składowisko odpadów obojętnych] | str. 384
Art. 109. [Dopuszczenie odpadów do składowania] | str. 384
Art. 110. [Podstawowa charakterystyka odpadów] | str. 385
Art. 111. [Odpady wytwarzane regularnie] | str. 388
Art. 112. [Odpady wytwarzane nieregularnie] | str. 389
Art. 113. [Test zgodności] | str. 389
Art. 114. [Weryfikacja odpadów] | str. 390
Art. 115. [Pobieranie próbek] | str. 391
Art. 116. [Przechowywanie i przekazywanie dokumentów] | str. 392
Art. 117. [Kryteria dopuszczania odpadów do składowania] | str. 392
Art. 118. [Delegacja ustawowa] | str. 393
Art. 119. [Dodatkowe obowiązki zarządzającego składowiskiem] | str. 395
Art. 120. [Odmowa przyjęcia odpadów do składowania] | str. 395
Art. 121. [Składowanie selektywne] | str. 396
Art. 122. [Zakazy składowania] | str. 398
Art. 123. [Budowa i prowadzenie składowiska] | str. 400
Art. 124. [Prowadzenie składowiska] | str. 401
Art. 125. [Zabezpieczenie roszczeń] | str. 404
Art. 126. [Lokalizacja składowiska] | str. 406
Art. 127. [Pozwolenie na budowę składowiska odpadów] | str. 410
Art. 128. [Warunki rozpoczęcia prowadzenia składowiska odpadów] | str. 414
Art. 129. [Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów] | str. 415
Art. 130. [Dodatkowe wymagania i zabezpieczenie roszczeń] | str. 418
Art. 131. [Zabezpieczenie roszczeń] | str. 418
Art. 132. [Kierownik składowiska] | str. 420
Art. 133. [Odrębny monitoring] | str. 420
Art. 134. [Odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska] | str. 421
Art. 135. [Odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem] | str. 422
Art. 136. [Gminne składowisko odpadów] | str. 424
Art. 137. [Cena za przyjęcie odpadów na składowisko] | str. 425
Art. 138. [Obowiązek powiadamiania] | str. 427
Art. 139. [Działania naprawcze] | str. 427
Art. 140. [Wstrzymanie użytkowania składowiska odpadów] | str. 428
Art. 141. [Usuwanie przyczyn i skutków zagrożeń] | str. 431
Art. 142. [Cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów] | str. 432
Art. 143. [Wydobywanie odpadów ze składowiska] | str. 432
Art. 144. [Zgoda na wydobywanie odpadów] | str. 433
Art. 145. [Zakazy wydobywania odpadów] | str. 435
Art. 146. [Zamknięcie składowiska lub jego części] | str. 436
Art. 147. [Zgoda na zamknięcie składowiska lub jego części] | str. 438
Art. 148. [Zamknięcie składowiska lub jego części z urzędu] | str. 439
Art. 149. [Wykonanie zamknięcia składowiska lub jego części] | str. 442
Art. 150. [Koszty] | str. 444
Art. 151. [Zmiana zarządzającego składowiskiem] | str. 445
Art. 152. [Nowy podmiot zarządzający składowiskiem] | str. 447
Art. 153. [Zwrot zabezpieczenia] | str. 448
Art. 154. [Skutki prawne decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków] | str. 449
Rozdział 2. Termiczne przekształcanie odpadów | str. 449
Art. 155. [Prowadzenie termicznego przekształcania] | str. 449
Art. 156. [Zarządzający spalarnią lub współspalarnią] | str. 451
Art. 157. [Ogólne wymagania dotyczące spalarni i współspalarni] | str. 452
Art. 158. [Procesy termicznego przekształcania] | str. 453
Art. 159. [Odzyskana energia] | str. 454
Art. 160. [Obowiązki zarządzającego spalarnią lub współspalarnią] | str. 456
Art. 161. [Wstrzymanie termicznego przekształcania] | str. 459
Art. 162. [Usunięcie skutków termicznego przekształcania] | str. 462
Art. 163. [Termiczne przekształcanie niektórych odpadów] | str. 463
Rozdział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami | str. 465
Art. 164. [Kierownik obiektu] | str. 465
Art. 165. [Świadectwo stwierdzające kwalifikacje] | str. 465
Art. 166. [Wniosek o przeprowadzenie egzaminu] | str. 466
Art. 167. [Egzamin] | str. 466

DZIAŁ IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA I PRZEPISY SZCZEGÓLNE W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI | str. 469

Art. 168. [Zakres zadań zleconych] | str. 469
Art. 169. [Organ wyższego stopnia] | str. 472
Art. 170. [Zagadnienia proceduralne] | str. 472

DZIAŁ X. PRZEPISY KARNE I ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE | str. 479

Rozdział 1. Przepisy karne | str. 479
Art. 171. [Wykroczenie przeciwko zasadom bezpieczeństwa] | str. 490
Art. 172. [Wykroczenia przeciwko zasadzie bliskości] | str. 491
Art. 173. [Wykroczenia przeciwko regionalizacji] | str. 492
Art. 174. [Wykroczenia transportujących i magazynujących odpady] | str. 494
Art. 175. [Wykroczenie zlecającego gospodarowanie odpadami] | str. 496
Art. 176. [Wykroczenia naruszania zasad bezpieczeństwa] | str. 497
Art. 177. [Wykroczenie zbierającego odpady] | str. 498
Art. 178. [Wykroczenie gospodarowania niezgodnie z rejestrem] | str. 498
Art. 179. [Wykroczenia związane z rejestrem] | str. 499
Art. 180. [Wykroczenia w zakresie ewidencji] | str. 500
Art. 180a. [Wykroczenia w zakresie sprawozdawczości] | str. 500
Art. 181. [Wykroczenia związane z PCB] | str. 501
Art. 182. [Wykroczenia związane z olejami odpadowymi] | str. 502
Art. 183. [Wykroczenia związane z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi] | str. 502
Art. 184. [Wykroczenia związane z komunalnymi osadami ściekowymi] | str. 504
Art. 185. [Inne wykroczenia związane z komunalnymi osadami ściekowymi] | str. 505
Art. 186. [Wykroczenie władającego powierzchnią ziemi] | str. 507
Art. 187. [Wykroczenie związane z dwutlenkiem tytanu] | str. 508
Art. 188. [Wykroczenia związane za zbieraniem odpadów metali] | str. 509
Art. 189. [Wykroczenia zarządzającego składowiskiem odpadów] | str. 510
Art. 190. [Wykroczenia zatrudnienia osoby bez kwalifikacji] | str. 515
Art. 191. [Wykroczenia termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią] | str. 516
Art. 192. [Wykroczenia zarządzającego spalarnią lub współspalarnią] | str. 517
Art. 193. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 519
Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne | str. 526
Art. 194. [Delikty administracyjne] | str. 530
Art. 195. [Bezprawne transportowanie odpadów] | str. 535
Art. 196. [Właściwość organów] | str. 537
Art. 197. [Podstawy stwierdzenia naruszeń] | str. 537
Art. 198. [Wymiar administracyjnej kary pieniężnej] | str. 538
Art. 199. [Ustalanie wysokości kary] | str. 539
Art. 200. (uchylony). | str. 540
Art. 201. [Uiszczanie administracyjnych kar pieniężnych] | str. 540
Art. 202. [Stosowanie Ordynacji podatkowej] | str. 541

DZIAŁ XI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE | str. 542

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 542
Art. 203. [Zastąpienie poprzedniej ustawy o odpadach nową ustawą] | str. 542
Art. 204. (uchylony). | str. 543
Art. 205. (uchylony). | str. 543
Art. 206. [Zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach] | str. 543
Art. 207. [Zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska] | str. 543
Art. 208. [Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych] | str. 550
Art. 209. [Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej] | str. 551
Art. 210. [Zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne] | str. 554
Art. 211. [Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym] | str. 555
Art. 212. [Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] | str. 555
Art. 213. [Zmiany w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji] | str. 556
Art. 214. [Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] | str. 558
Art. 215. [Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej] | str. 567
Art. 216. [Zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie] | str. 568
Art. 217. [Zmiany w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] | str. 568
Art. 218. [Zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych] | str. 570
Art. 219. [Zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko] | str. 571
Art. 220. [Zmiany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach] | str. 573
Art. 221. [Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze] | str. 578
Rozdział 2. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 579
Art. 222. [Dotychczasowe procesy odzysku] | str. 579
Art. 223. [Dotychczasowe zmiany klasyfikacji odpadów] | str. 580
Art. 224. [Kontynuacja postępowania z odpadami zakaźnymi] | str. 581
Art. 225. [Dotychczasowe zezwolenia na spalanie odpadów] | str. 581
Art. 226. [Zezwolenia na przetwarzanie odpadów] | str. 582
Art. 227. [Dotychczasowe plany gospodarki odpadami] | str. 582
Art. 228. [Utrata mocy planów powiatowych i gminnych] | str. 583
Art. 229. [Regiony gospodarki odpadami komunalnymi] | str. 583
Art. 230. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str. 584
Art. 231. [Dotychczasowe decyzje] | str. 584
Art. 232. [Dotychczasowe zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów] | str. 586
Art. 233. [Dotychczasowe zezwolenia na transport odpadów] | str. 588
Art. 234. [Rejestr] | str. 589
Art. 235. [Dotychczasowe rejestry] | str. 592
Art. 236. [Ewidencja] | str. 592
Art. 237. [Sprawozdawczość] | str. 593
Art. 237a. [Sprawozdania za lata 2015 i 2016] | str. 595
Art. 237b. [Sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych] | str. 596
Art. 237c. [Sprawozdanie zbiorcze] | str. 599
Art. 238. [Bazy danych] | str. 599
Art. 239. [Dotychczasowe zabezpieczenia roszczeń] | str. 602
Art. 240. [Dotychczasowe składowiska odpadów] | str. 602
Art. 241. [Tytuły prawne] | str. 604
Art. 242. [Dotychczasowe pozwolenia na wydobywanie odpadów] | str. 605
Art. 243. [Dotychczasowe składowiska gminne] | str. 606
Art. 243a. [Zarządzanie składowiskiem gminnym] | str. 607
Art. 244. [Fundusz rekultywacyjny] | str. 608
Art. 244a. [Zgoda na zamknięcie składowiska] | str. 608
Art. 245. [Dotychczasowe świadectwa stwierdzające kwalifikacje] | str. 609
Art. 246. [Stosowanie dotychczasowych przepisów karnych] | str. 609
Art. 247. [Wpływy z kar pieniężnych] | str. 610
Art. 248. [Przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych] | str. 611
Art. 249. [Przekazywanie akt przez starostów] | str. 611
Art. 250. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] | str. 611
Art. 251. [Limit wydatków budżetowych] | str. 615
Art. 252. [Utrata mocy poprzedniej ustawy o odpadach] | str. 617
Art. 253. [Wejście w życie nowej ustawy o odpadach] | str. 618

Załączniki do ustawy o odpadach | str. 621

Indeks rzeczowy | str. 623

Bibliografia | str. 633

Ukryj

Opis:

Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. Ponadto przedstawia zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, a także wiele rozwiązań prawnych podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów i ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.

Od czasu poprzedniego wydania książki ustawa była już dwunastokrotnie nowelizowana. Ukazały się przepisy wykonawcze zastępujące te, które wydane na podstawie ustawy poprzedniej, zostały czasowo utrzymane w mocy.W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  • zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • finansowania inwestycji z zakresu odpadów komunalnych, w tym budowlanych i rozbiórkowych, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
  • obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami,
  • gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Autor dokonuje szczegółowej analizy przepisów, akcentując powiązania ustawy z prawem Unii Europejskiej. W sposób kompleksowy prezentuje również problematykę odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne związane z wykonywaniem tych przepisów.

Komentarz jest przeznaczony dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów administracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności prawnej za naruszenie jej postanowień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-778-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 636
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0419;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów