Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Kodeks karny skarbowy. Komentarz [EBOOK PDF]

Obecne wydanie uwzględnia zmiany kodeksu, jakie pojawiły się po poprzedniej edycji tego komentarza.

więcej

Autorzy: Tomasz Grzegorczyk,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2009 r.
Kod: ABC-0099  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 231,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 207,90 zł. ( Oszczędzasz: 23,10 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Przedmowa do wydania czwartego
str. 23

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
str. 25

TYTUŁ I
PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
str. 27

DZIAŁ I
CZĘŚĆ OGÓLNA
str. 27

Rozdział 1
Przepisy wstępne
str. 31


Art. 1. [Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego]
str. 31
Art. 2. [Czas popełnienia czynu. Zmiany ustawy]
str. 38
Art. 3. [Miejsce popełnienia czynu. Zasada terytorialności. Odpowiedzialność za czyny popełnione za granicą]
str. 42
Art. 4. [Umyślność i nieumyślność]
str. 48
Art. 5. [Wiek jako warunek odpowiedzialności]
str. 52
Art. 6. [Jedność czynu. Czyn ciągły]
str. 53
Art. 7. [Kumulatywny zbieg przepisów k.k.s. ]
str. 58
Art. 8. [Idealny zbieg czynów]
str. 61
Art. 9. [Sprawstwo]
str. 63
Art. 10. [Błąd]
str. 70
Art. 11. [Niepoczytalność]
str. 73
Art. 12. [Dyrektywy stosowania kar i środków karnych]
str. 75
Art. 13. [Okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary lub środka]
str. 77
Art. 14. [Określanie wykonania obowiązku finansowego lub karnego]
str. 78
Art. 15. [Bezwzględny obowiązek regulowania należności publicznych]
str. 79

Rozdział 2
Zaniechanie ukarania sprawcy
str. 82


Art. 16. [Czynny żal]
str. 82
Art. 16a. [Czynny żal przez korektę deklaracji podatkowej]
str. 88
Art. 17. [Merytoryczne (materialno-procesowe) warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności]
str. 91
Art. 18. [Postać i skutki zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności]
str. 97
Art. 19. [Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego]
str. 99

Rozdział 3
Przestępstwa skarbowe
str. 103


Art. 20. [Samodzielność unormowania. Recepcja przepisów k.k.]
str. 104
Art. 21. [Karalność usiłowania]
str. 109
Art. 22. [Katalog kar i innych środków]
str. 111
Art. 23. [Kara grzywny]
str. 114
Art. 24. [Odpowiedzialność posiłkowa]
str. 118
Art. 25. [Ograniczenia odpowiedzialności posiłkowej i jej skutki]
str. 122
Art. 26. [Kara ograniczenia wolności]
str. 124
Art. 27. [Kara pozbawienia wolności i aresztu wojskowego]
str. 126
Art. 28. [Wymiar kar przy obostrzaniu i łagodzeniu]
str. 128
Art. 29. [Zakres przepadku przedmiotów]
str. 129
Art. 30. [Przepadek obligatoryjny i fakultatywny]
str. 131
Art. 31. [Zasady orzekania przepadku]
str. 135
Art. 32. [Ściągnięcie równowartości przepadku]
str. 141
Art. 33. [Przepadek korzyści majątkowej]
str. 144
Art. 34. [Zakaz prowadzenia działalności. Pozbawienie praw publicznych]
str. 150
Art. 35. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości]
str. 154
Art. 36. [Nadzwyczajne złagodzenie kary]
str. 155
Art. 37. [Okoliczności nadzwyczajnie obostrzające karę]
str. 162
Art. 38. [Zasady nadzwyczajnego obostrzania. Obostrzenie szczególne]
str. 169
Art. 39. [Kara łączna]
str. 173
Art. 40. [Kara łączna przy ciągach przestępstw]
str. 174
Art. 41. [Warunkowe umorzenie, warunkowe zawieszenie kary i warunkowe zwolnienie]
str. 175
Art. 41a. [Ograniczenia stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary]
str. 177
Art. 42. [Ograniczenia warunkowego zwolnienia]
str. 178
Art. 43. [Stosowanie środków zabezpieczających]
str. 180
Art. 44. [Przedawnienie przestępstw skarbowych]
str. 184
Art. 45. [Przedawnienie wykonania i zatarcie środków karnych i zabezpieczających]
str. 190

Rozdział 4
Wykroczenia skarbowe
str. 192


Art. 46. [Wyłączenie stosowania kodeksu wykroczeń]
str. 192
Art. 47. [System kar i innych środków za wykroczenia]
str. 193
Art. 48. [Zasady wymiaru grzywny za wykroczenie]
str. 195
Art. 49. [Przepadek przedmiotów za wykroczenie]
str. 197
Art. 50. [Łączna kara grzywny. Wykonywanie kilku orzeczeń]
str. 200
Art. 51. [Przedawnienie karalności i wykonania orzeczenia przy wykroczeniach]
str. 201
Art. 52. [Zatarcie skazania]
str. 203

Rozdział 5
Objaśnienie wyrażeń ustawowych
str. 204


Art. 53.
str. 205
§ 1. [Pojęcie czynu zabronionego dla k.k.s. ]
str. 205
§ 2. [Przestępstwo skarbowe]
str. 206
§ 3. [Wykroczenie skarbowe]
str. 207
§ 4. [Pojęcie minimalnego wynagrodzenia]
str. 209
§ 5. [Zagrożenie karne]
str. 210
§ 6. [Ustawowy próg]
str. 210
§ 7. [Szkodliwość społeczna czynu]
str. 211
§ 8. [Wypadek mniejszej wagi]
str. 212
§ 9. [Zasada terytorialności]
str. 214
§ 10. [Statek wodny]
str. 214
§ 11. [Przestępstwa przeciwko istotnym interesom finansowym państwa]
str. 215
§ 12. [Przestępstwa tego samego rodzaju]
str. 215
§ 13. [Korzyść majątkowa lub osobista]
str. 216
§ 14. [Pojęcie małej wartości]
str. 217
§ 15. [Pojęcie dużej wartości]
str. 217
§ 16. [Pojęcie wielkiej wartości]
str. 217
§ 17. [Ustalanie wartości przedmiotu czynu]
str. 219
§ 18. [Środek przewozowy]
str. 220
§ 19. [Młodociany]
str. 221
§ 20. [Dokument]
str. 222
§ 21. [Pojęcie księgi]
str. 223
§ 22. [Księga nierzetelna]
str. 224
§ 23. [Księga wadliwa]
str. 224
§ 24. (uchylony)
str. 225
§ 25. (uchylony)
str. 225
§ 26. [Należność publicznoprawna]
str. 225
§ 26a. [Poszerzenie pojęcia należności publicznoprawnej na należności UE]
str. 226
§ 27. [Uszczuplona należność]
str. 226
§ 28. [Narażenie należności na uszczuplenie]
str. 227
§ 29. [Poszerzenie pojęcia uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie należności]
str. 228
§ 30. [Pojęcia z zakresu prawa podatkowego]
str. 229
§ 30a. [Poszerzenie pojęcia podatnika]
str. 233
§ 30b. [Pojęcie pośredniego odbiorcy]
str. 234
§ 30c. [Pojęcie informacji podsumowującej]
str. 235
§ 30d [Pojęcia z zakresu podatku akcyzowego]
str. 235
§ 31. [Kontrola skarbowa]
str. 237
§ 31a. [Czynności kontrolne przy szczególnym nadzorze podatkowym]
str. 239
§ 32. [Pojęcia z zakresu prawa celnego
str. 240
§ 33. [Pojęcia z zakresu reglamentacji pozataryfowej w prawie celnym]
str. 241
§ 33a. [Wartość przedmiotu czynu przy wprowadzaniu towaru na obszar celny UE]
str. 249
§ 34. [Pojęcia z zakresu prawa dewizowego]
str. 252
§ 35. [Pojęcia z zakresu gier i zakładów wzajemnych]
str. 265
§ 36. [Żołnierz; odpowiedzialność żołnierzy państw obcych]
str. 267
§ 37. [Finansowe organy postępowania przygotowawczego]
str. 268
§ 38. [Niefinansowe organy postępowania przygotowawczego]
str. 268
§ 39. [Organ nadrzędny nad organem finansowym]
str. 269
§ 39a. [Organ nadrzędny nad organem niefinansowym]
str. 269
§ 40. [Pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej]
str. 274
§ 41. [Interwenient]
str. 275

DZIAŁ II
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
str. 276

Rozdział 6
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
str. 277


Art. 54. [Uchylanie się od opodatkowania]
str. 280
Art. 55. [Firmanctwo]
str. 291
Art. 56. [Oszustwo w postępowaniu podatkowym]
str. 294
Art. 57. [Nieterminowe płacenie podatku]
str. 297
Art. 58. (uchylony)
str. 304
Art. 59. (uchylony)
str. 304
Art. 60. [Nieprowadzenie i nieprzechowywanie ksiąg; niepowiadomienie o przekazaniu prowadzenia]
str. 304
Art. 61. [Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg]
str. 312
Art. 62. [Niewystawianie lub fałszowanie faktur lub rachunków. Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej]
str. 314
Art. 63. [Wydawanie i wyprowadzanie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego bez prawidłowego oznaczenia, import nieoznaczonych wyrobów do kraju lub wydawanie nieoznaczonych wyrobów z produkcji poza składem podatkowym]
str. 321
Art. 64. [Naruszenie przepisów akcyzowych przy dostawie wewnątrzwspólnotowej lub eksporcie]
str. 330
Art. 65. [Paserstwo wyrobami akcyzowymi]
str. 333
Art. 66. [Nieprawidłowe oznakowanie wyrobów akcyzowych]
str. 336
Art. 67. [Fałszowanie znaków akcyzy]
str. 338
Art. 68. [Niedopełnienie obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami legalizacyjnymi... i sporządzania spisu wyrobów nieoznaczonych lub oznaczonych wadliwie]
str. 341
Art. 69. [Oszustwo wyrobami akcyzowymi]
str. 342
Art. 69a [Nielegalna działalność poza składem podatkowym]
str. 345
Art. 70. [Nielegalny obrót znakami akcyzy]
str. 347
Art. 71. [Narażenie na utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znaków akcyzy]
str. 350
Art. 72. [Nieterminowe rozliczenia ze zużycia znaków]
str. 351
Art. 73. [Zmiana warunku zwolnienia od oznaczania wyrobu]
str. 353
Art. 73a. [Używanie wyrobu akcyzowego niezgodnie z jego przeznaczeniem]
str. 354
Art. 74. (uchylony)
str. 357
Art. 75. [Naruszenia w zakresie rozliczeń ze znaków akcyzy przekazanych za granicę
str. 358
Art. 76. [Narażenie na nienależny zwrot podatku]
str. 359
Art. 76a. [Wyłudzenie zwrotu wydatków VAT związanych z budownictwem mieszkaniowym]
str. 363
Art. 77. [Nieodprowadzenie w terminie przez płatnika pobranego podatku]
str. 365
Art. 78. [Niepobranie lub pobranie przez płatnika podatku zaniżonego]
str. 367
Art. 79. [Niewyznaczenie lub niezgłoszenie osoby obowiązanej do pobierania podatków u płatnika. Nieterminowe składanie deklaracji przez płatnika]
str. 369
Art. 80. [Naruszenia obowiązków z zakresu składania informacji podatkowych]
str. 371
Art. 80a. [Podawanie nieprawdy w informacji podsumowującej i opóźnianie tej informacji]
str. 378
Art. 81. [Naruszenia z zakresu NIP]
str. 380
Art. 82. [Naruszenia z zakresu dotacji i subwencji]
str. 384
Art. 83. [Utrudnianie kontroli]
str. 387
Art. 84. [Niedopełnienie nadzoru w sferze podatkowej]
str. 389

Rozdział 7
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
str. 391


Art. 85. [Wyłudzenie zezwoleń celnych]
str. 394
Art. 86. [Przemyt celny]
str. 399
Art. 87. [Oszustwo celne]
str. 402
Art. 88. [Brak powrotnego wywozu przy odprawie czasowej ustnej]
str. 404
Art. 89. [Zmiana warunku zwolnienia celnego]
str. 407
Art. 90. [Usuwanie towaru spod dozoru. Naruszanie zamknięć celnych]
str. 409
Art. 91. [Paserstwo celne]
str. 414
Art. 92. [Narażenie na nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej]
str. 416
Art. 93. [Naruszenie przepisów o agencjach celnych, składach i magazynach celnych oraz obszarach i składach wolnocłowych]
str. 418
Art. 94. [Utrudnianie kontroli i dozoru celnego]
str. 423
Art. 95. [Nieprzechowywanie dokumentów celnych]
str. 426
Art. 96. [Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach celnych]
str. 428

Rozdział 8
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
str. 429


Art. 97. [Wyłudzenie zezwolenia dewizowego]
str. 432
Art. 98. (uchylony)
str. 434
Art. 99 (uchylony)
str. 434
Art. 100. [Nielegalny transfer środków płatniczych do kraju trzeciego]
str. 434
Art. 101. [Ograniczenia nierezydenta w obrocie dewizowym]
str. 435
Art. 102. [Ograniczenia rezydenta w nabywaniu]
str. 438
Art. 103. [Ograniczenia rezydenta w zbywaniu]
str. 440
Art. 104. [Rachunki bankowe rezydenta za granicą]
str. 441
Art. 105. (uchylony)
str. 442
Art. 106. (uchylony)
str. 442
Art. 106a. (uchylony)
str. 442
Art. 106b. (uchylony)
str. 442
Art. 106c. [Nielegalne rozliczenia pieniężne]
str. 443
Art. 106d. [Nielegalna działalność kantorowa]
str. 444
Art. 106e. [Nieudzielanie wyjaśnień podczas kontroli "dewizowej"]
str. 447
Art. 106f. [Niezgłoszenie przywozu lub wywozu określonych wartości]
str. 448
Art. 106g. (uchylony)
str. 448
Art. 106h. [Nieprzedstawienie przywożonych lub wywożonych wartości]
str. 449
Art. 106i. (uchylony)
str. 450
Art. 106j. [Pominięcie pośrednictwa banku]
str. 450
Art. 106k. [Nieprzechowywanie dokumentów]
str. 452
Art. 106l. [Naruszenie obowiązku informacyjnego wobec NBP]
str. 453
Art. 106ł. [Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach dewizowych]
str. 455

Rozdział 9
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych
str. 456


Art. 107. [Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier albo zakładów]
str. 459
Art. 107a. [Urządzanie gier podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu bez urzędowych sprawdzeń lub zabezpieczeń]
str. 466
Art. 108. [Nielegalne prowadzenie niektórych gier]
str. 468
Art. 109. [Udział w nielegalnych grach lub zakładach]
str. 470
Art. 110. [Nielegalna sprzedaż losów loterii lub zakładu]
str. 471
Art. 111. [Niedopełnienie obowiązku nadzoru w sferze gier]
str. 472

Rozdział 10 (uchylony)
str. 473
Art. 112. (uchylony)
str. 473

TYTUŁ II
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
str. 475

DZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE
str. 476

Rozdział 11
Przepisy ogólne
str. 476


Art. 113. [Odpowiednie stosowanie norm k.p.k.]
str. 476
Art. 114. [Szczególne zadania postępowania. Pouczanie oskarżonego]
str. 481
Art. 115. [Właściwość sądu]
str. 483
Art. 116. [Odpowiedzialność żołnierzy za wykroczenia skarbowe]
str. 488
Art. 116a. [Przekazywanie sprawy z uwagi na grożące przedawnienie]
str. 493
Art. 117. [Tryby postępowania]
str. 494
Art. 118. [Organy postępowania przygotowawczego]
str. 497
Art. 118a. [Udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym]
str. 500
Art. 119. [Interwencja; zasady dochodzenia]
str. 501

Rozdział 12
Strony i ich procesowi przedstawiciele
str. 505


Art. 120. [Rodzaje stron]
str. 508
Art. 121. [Oskarżyciel publiczny]
str. 510
Art. 122. [Uprawnienia finansowych organów postępowania przygotowawczego i nadzoru. Nadzór prokuratora]
str. 513
Art. 122a. [Prawo do obrony w sprawach o wykroczenia skarbowe]
str. 529
Art. 123. [Pełnomocnicy stron]
str. 530
Art. 124. [Pociągnięcie do odpowiedzialności posiłkowej]
str. 533
Art. 125. [Uprawnienia i obowiązki pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej]
str. 536
Art. 126. [Termin zgłoszenia interwencji]
str. 545
Art. 127. [Forma interwencji. Powiadamianie uprawnionego do interwencji]
str. 546
Art. 128. [Uprawnienia i obowiązki interwenienta]
str. 547

Rozdział 13
Zabezpieczenie majątkowe
str. 551


Art. 129. [Zatrzymywanie przesyłki]
str. 552
Art. 130. [Depozyt organu finansowego]
str. 553
Art. 131. [Szczególne reguły zabezpieczenia majątkowego]
str. 553
Art. 132. [Upadek zabezpieczenia]
str. 555
Art. 132a. [Tymczasowe zajęcie mienia]
str. 556

Rozdział 14
Właściwość organów postępowania przygotowawczego
str. 557


Art. 133. [Właściwość rzeczowa finansowych organów postępowania przygotowawczego]
str. 557
Art. 134. [Właściwość rzeczowa niefinansowych organów postępowania przygotowawczego]
str. 560
Art. 134a. [Prokuratorskie postępowanie przygotowawcze]
str. 564
Art. 135. [Właściwość z łączności spraw. Spory o właściwość]
str. 565

DZIAŁ II
POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODĄ SPRAWCY
str. 567

Rozdział 15
Postępowanie mandatowe
str. 567


Art. 136. [Organy postępowania mandatowego]
str. 569
Art. 137. [Przesłanki trybu mandatowego]
str. 573
Art. 138. [Rodzaje mandatów]
str. 578
Art. 139. [Konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu]
str. 580
Art. 140. [Uchylanie prawomocnych mandatów]
str. 581
Art. 141. [Nadzór nad postępowaniem mandatowym]
str. 588

Rozdział 16
Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 589

Oddział 1
Przebieg negocjacji
str. 590


Art. 142. [Wniosek sprawcy o zezwolenie]
str. 590
Art. 143. [Wymogi merytoryczne towarzyszące wnioskowi sprawcy]
str. 594
Art. 143a. [Usuwanie braków formalnych wniosku]
str. 597
Art. 144. [Cofnięcie wniosku]
str. 598
Art. 145. [Wniosek organu finansowego do sądu]
str. 599
Art. 146. [Warunki wystąpienia przez organ finansowy do sądu]
str. 601
Art. 147. [Zaskarżalność odmowy wystąpienia do sądu]
str. 604

Oddział 2
Zezwolenie
str. 606


Art. 148. [Procedura rozpatrywania wniosku przez sąd]
str. 606
Art. 149. [Zaskarżalność zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności]
str. 609

DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
str. 612


Art. 150. [Uprawnienia organów postępowania przygotowawczego. Zatrzymywanie osoby]
str. 616
Art. 151. [Odmowa wszczęcia i umorzenie ze względu na niecelowość]
str. 618
Art. 151a. [Śledztwo]
str. 619
Art. 151b. [Śledztwo prokuratorskie]
str. 623
Art. 152. [Ograniczenie formalizmów dochodzenia w sprawie o wykroczenie]
str. 626
Art. 153. [Czas trwania postępowania przygotowawczego]
str. 627
Art. 154. (uchylony)
str. 630
Art. 155. [Sporządzanie i wnoszenie aktu oskarżenia]
str. 630
Art. 156. [Wniosek o skazanie bez rozprawy]
str. 632

DZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM
str. 637

Rozdział 17
Postępowanie przed sądem I i instancji
str. 637


Art. 157. [Udział w rozprawie oskarżyciela]
str. 638
Art. 158. [Stawiennictwo pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej]
str. 640
Art. 159. [Pozostawanie osób dodatkowych na rozprawie niejawnej]
str. 644
Art. 160. [Zasady przesłuchiwania]
str. 645
Art. 161. [Dodatkowe wymogi wniosku oskarżonego o skazanie bez postępowania dowodowego]
str. 646
Art. 161a. [Przekwalifikowanie przestępstwa skarbowego na wykroczenie skarbowe]
str. 649
Art. 162. [Głosy stron]
str. 651
Art. 163. [Dodatkowe wymogi treści orzeczenia kończącego proces]
str. 652
Art. 163a. [Pouczanie oskarżonego o ograniczeniach zakazu reformationis in peius]
str. 653
Art. 164. [Natychmiastowa wykonalność orzeczenia]
str. 655

Rozdział 18
Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 657

Art. 165. [Obecność organu finansowego jako oskarżyciela na rozprawie odwoławczej i na posiedzeniu wznowieniowym]
str. 657
Art. 166. [Apelacja odpowiedzialnego posiłkowo]
str. 659
Art. 167. [Rozpoznawanie zażaleń na postanowienia organów w postępowaniu przygotowawczym]
str. 661
Art. 167a. [Kasacja w sprawach o wykroczenia skarbowe]
str. 663
Art. 168. (skreślony)
str. 665
Art. 169. [Przymus adwokacko-radcowski przy kasacji stron szczególnych]
str. 668
Art. 170. [Wznowienie procesu w zakresie odpowiedzialności posiłkowej]
str. 670

DZIAŁ V
POSTĘPOWANIE NAKAZOWE
str. 673


Art. 171. [Przesłanki ujemne trybu nakazowego]
str. 675
Art. 172. [Zakres orzekania wyrokiem nakazowym]
str. 676

DZIAŁ VI
POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH
str. 677

Rozdział 19
Przesłanki
str. 679


Art. 173. [Warunki dopuszczalności postępowania wobec nieobecnych]
str. 679

Rozdział 20
Przebieg postępowania
str. 682


Art. 174. [Zasady ogólne]
str. 682
Art. 175. [Postanowienie o zastosowaniu trybu. Uproszczenie przedstawiania zarzutów]
str. 683
Art. 176. [Obrona obowiązkowa]
str. 684
Art. 177. [Specjalny tryb zaskarżenia]
str. 684

TYTUŁ III
POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE
str. 687

DZIAŁ I
CZĘŚĆ OGÓLNA
str. 688

Rozdział 21
Zakres obowiązywania
str. 688


Art. 178. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.k.w.]
str. 688

Rozdział 22
Postępowanie
str. 689


Art. 179. [Organy finansowe jako organy wykonawcze]
str. 689
Art. 179a. [Wykonywanie przepadku rzeczy przez ich zniszczenie]
str. 692
Art. 180. [Stosowanie przepisów k.p.c. Wyłączenie powództw przeciwegzekucyjnych interwenienta]
str. 693
Art. 180a. [Egzekucja przepadku korzyści majątkowej]
str. 695
Art. 181. [Wykonywanie kar przy idealnym zbiegu czynów]
str. 696

DZIAŁ II
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
str. 698

Rozdział 23
Wykonywanie kar
str. 698


Art. 182. [Ponowne określanie stawki dziennej grzywny]
str. 698
Art. 183. [Dodatkowe wymogi odroczenia lub rozłożenia na raty grzywny]
str. 699
Art. 184. [Wykonywanie odpowiedzialności posiłkowej]
str. 699
Art. 185. [Zamiana grzywny za wykroczenie na pracę społecznie użyteczną]
str. 701
Art. 186. [Zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę przy wykroczeniach]
str. 703
Art. 187. [Skarb Państwa jako beneficjent grzywien za wykroczenia. Egzekucja mandatów]
str. 705
Art. 188. [Dodatkowe wypadki uchylania się od kary ograniczenia wolności]
str. 706

Rozdział 24
Wykonywanie środków karnych
str. 707


Art. 189. [Egzekucja ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów lub korzyści]
str. 707
Art. 190. [Zakaz zmian w obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej]
str. 708
Art. 191. [Uznanie za wykonane niektórych środków karnych]
str. 709

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny skarbowy
str. 711

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 711


Art. 1. [Data wejścia w życie k.k.s.]
str. 711
Art. 2. [Utrata mocy prawnej przez ustawę karną skarbową z 1971 r.]
str. 712
Art. 3. [Uchylenie niektórych przepisów ustaw szczególnych]
str. 713

Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 714


Art. 4. [Nowelizacja niektórych przepisów]
str. 714

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 723


Art. 5. [Przedawnienie i zatarcie skazania]
str. 723
Art. 6. [Stosowanie k.k.s. do spraw w toku]
str. 725
Art. 7. [Właściwość sądu w sprawach w toku]
str. 725
Art. 8. [Stosowanie u.k.s. w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa skarbowe]
str. 727
Art. 9. [Rozpoznawanie żądania przekazania sprawy spod rządów u.k.s.]
str. 729
Art. 10. [Sprawy o wykroczenia skarbowe w toku]
str. 732
Art. 11. [Moc dotychczasowych czynności]
str. 733
Art. 12. [Zasady generalne wykonywania orzeczeń sprzed 17 października 1999 r.]
str. 734
Art. 13. [Szczególne reguły wykonywania kar i środków orzeczonych przed 17 października 1999 r.]
str. 734
Art. 14. [Klauzule odsyłające w ustawach szczególnych i akty wykonawcze do k.k.s.]
str. 736
Art. 15. [Prymat przepisów k.k.s.]
str. 737
Art. 15a. [Stosowanie kodeksu celnego do czynów celnych sprzed wejścia do UE]
str. 738
Art. 16. [Środki na dodatkowe finansowanie sądownictwa]
str. 740
Art. 17. [Wejście w życie przepisów wprowadzających kodeks]
str. 740

Skorowidz rzeczowy
str. 741

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.10.2009 r.

Kodeks karny skarbowy, uchwalony w 1999 r., z uwagi na liczne zmiany doczekał się opublikowania swego tekstu jednolitego (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765). Od tego czasu uchwalono jednak znów kilka ustaw, które znowelizowały także przepisy tego kodeksu:
  • ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne i ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 215, poz. 1355), którą zmieniono przepisy odnośnie do przepadku przedmiotów,
  • ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1651), którą zmodyfikowano zasady odpowiedzialności żołnierzy za czyny skarbowe,
  • ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), której mocą zmodyfikowano przepisy o czynach akcyzowych i uprawnieniach organów finansowych w postępowaniu karnym skarbowym.
Obecne wydanie uwzględnia zmiany kodeksu, jakie pojawiły się po poprzedniej edycji tego komentarza z 2006 r., prezentując stan prawny na dzień 1 października 2009 r.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 764
Rodzaj: komentarz , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0099 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów