Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2006:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

Przedstawienie prawnej konstrukcji odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, przesłanek tej odpowiedzialności, podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz sposobów jej naprawienia...

więcej

Autorzy: Ryszard Mikosz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.05.2006 r.
Kod: KAM-0800:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11
Czasopisma i zbiory dokumentów
str. 12
Inne
str. 12

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Uwagi wstępne
str. 17


1.1. Wprowadzenie
str. 17
1.2. Przedmiot i zakres prawa geologicznego i górniczego
str. 24
1.3. Stosunek prawa geologicznego i górniczego do innych aktów normatywnych regulujących zasady korzystania z wnętrza ziemi
str. 29
1.4. Przedmiot i zakres rozważań. Założenia systematyczne
str. 40

Rozdział 2
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wnętrza ziemi pod rządem przepisów obowiązujących przed wejściem w życie prawa geologicznego i górniczego
str. 45


2.1. Przepisy obowiązujące w latach 1918-1953
str. 45
2.2. Prawo górnicze z 1953 r.
str. 49
2.3. Prawo geologiczne z 1960 r.
str. 60
2.4. Inne reżimy odpowiedzialności
str. 63

Rozdział 3
Prawna konstrukcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
str. 69


3.1. Uwagi wprowadzające
str. 69
3.2. Kolizja uprawnień przedsiębiorcy oraz podmiotów, którym służą uprawnienia do dóbr zagrożonych (naruszonych) ruchem zakładu górniczego
str. 70
3.3. Prawne reżimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
str. 78
3.4. Ogólne zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
str. 80
3.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego do dalszych zakresów odniesienia
str. 85

Rozdział 4
Przesłanki odpowiedzialności
str. 90

4.1. Uwagi wprowadzające
str. 90
4.2. Ruch zakładu górniczego
str. 92
4.3. Szkoda
str. 106
4.4. Związek przyczynowy
str. 109
4.5. Przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone działalnością regulowaną ustawą, inną niż wydobywanie kopalin
str. 113

Rozdział 5
Podmiot odpowiedzialny za szkodę
str. 118


5.1. Uwagi wprowadzające
str. 118
5.2. Odpowiedzialność sprawcza
str. 120
5.3. Odpowiedzialność przedsiębiorcy niebędącego sprawcą szkody
str. 126
5.4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa
str. 141
5.5. Przypadki odpowiedzialności solidarnej
str. 145

Rozdział 6
Sposoby naprawienia szkody
str. 149


6.1. Przesłanki wpływające na sposób naprawienia szkody
str. 149
6.2. Przywrócenie stanu poprzedniego
str. 156
6.3. Naprawienie szkody w gruntach rolnych i leśnych
str. 163
6.4. Odszkodowanie pieniężne
str. 173

Rozdział 7
Obowiązek zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakładu górniczego
str. 179


7.1. Uwagi wprowadzające
str. 179
7.2. Przesłanki odpowiedzialności za szkody grożące wskutek ruchu zakładu górniczego
str. 183
7.3. Podmiot zobowiązany i uprawniony
str. 188
7.4. Sposób zapobieżenia szkodzie
str. 191
7.5. Niektóre zagadnienia prawa intertemporalnego
str. 194

Rozdział 8
Dochodzenie roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego i zapobieganie tym szkodom
str. 198


8.1. Wprowadzenie
str. 198
8.2. Obowiązek wyczerpania postępowania ugodowego
str. 202
8.3. Koszty postępowania sądowego
str. 210
8.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym
str. 217
8.5. Wybrane zagadnienia dotyczące trybu dochodzenia roszczeń powstałych przed wejściem w życie prawa geologicznego i górniczego
str. 229

Rozdział 9
Próba syntezy
str. 235

9.1. Próba oceny obowiązującej regulacji
str. 235
9.2. Uwagi de lege ferenda
str. 243

Bibliografia
str. 249

Ukryj

Opis:

Rozprawa jest pierwszą próbą monograficznego opracowania problematyki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego według stanu prawnego obowiązującego od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Stan ten zaś zdecydowanie odbiega od wcześniejszych unormowań w tym zakresie, albowiem zasadniczej zmianie uległy zarówno reguły prawa materialnego, jak i procedura dochodzenia roszczeń. Zasadnicza część publikacji dotyczy prawnej konstrukcji odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, przesłanek tej odpowiedzialności, podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz sposobów jej naprawienia. W dalszej części monografii autor przedstawił kwestię obowiązku zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakładu górniczego oraz problematykę dochodzenia roszczeń związanych z naprawą tych szkód oraz z zapobieganiem im. Całość zamyka próba syntezy zagadnienia, zawierająca także postulaty de lege ferenda. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką odpowiedzialności za szkody zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7444-259-X , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 264
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo geologiczne, geodezyjne i kartograficzne
Kod: KAM-0800:W01P01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów