Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W publikacji omówiono m.in. pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka, kwestię równości wobec prawa, a także wszelkie wolności i prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

więcej

Autorzy: Marek Chmaj (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  25 lutego 2016 r.
Kod: KAM-0802:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Rozdział pierwszy
Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka | str. 13

1. Pojęcie wolności i praw człowieka | str. 13
2. Geneza praw i wolności człowieka | str. 19
2.1. Aspekt filozoficzny | str. 20
2.2. Aspekt normatywny | str. 26

Rozdział drugi
Źródło wolności i praw człowieka | str. 32

1. Pojęcie i istota godności człowieka | str. 32
2. Godność człowieka w aktach prawa międzynarodowego | str. 34
3. Godność człowieka w konstytucji | str. 37
4. Godność człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 44

Rozdział trzeci
Równość wobec prawa | str. 50

1. Istota zasady równości i jej rozwój | str. 50
2. Zasada równości i niedyskryminacji w deklaracjach i umowach międzynarodowych | str. 54
3. Zasada równości i niedyskryminacji w Polsce | str. 58
4. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 71

Rozdział czwarty
Status obywatela i cudzoziemca w państwie | str. 78

1. Przynależność państwowa a obywatelstwo | str. 78
2. Obywatelstwo | str. 79
2.1. Obywatelstwo polskie | str. 79
2.2. Nabycie obywatelstwa polskiego | str. 81
3. Utrata obywatelstwa polskiego | str. 91
4. Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego | str. 93
5. Sytuacja prawna cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce | str. 93
6. Odmowa nadania statusu uchodźcy | str. 102
7. Ochrona uzupełniająca | str. 104
7.1. Prawa i obowiązki cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej | str. 105
8. Azylanci | str. 107
9. Ochrona czasowa cudzoziemców | str. 108

Rozdział piąty
Wolności i prawa osobiste | str. 110

1. Zagadnienia ogólne | str. 110
2. Wolności i prawa osobiste w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 111

Rozdział szósty
Wolności i prawa polityczne | str. 127

1. Wprowadzenie | str. 127
2. Wolność zgromadzeń | str. 128
3. Wolność zrzeszania się | str. 137
3.1. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i innych organizacjach | str. 145
3.2. Wolność zrzeszania się w partiach politycznych | str. 154
4. Dostęp do służby publicznej | str. 158
5. Prawo do informacji | str. 161
6. Prawa wyborcze | str. 166
7. Prawo do składania petycji, wniosków i skarg | str. 175

Rozdział siódmy
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str. 179

1. Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia | str. 181
2. Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy | str. 189
3. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawo do wypoczynku | str. 195
4. Prawo do zabezpieczenia społecznego | str. 198
5. Prawo do ochrony zdrowia | str. 203
6. Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy władz publicznych | str. 206
7. Prawo do nauki | str. 209
8. Ochrona rodziny | str. 216
9. Ochrona dziecka | str. 220
10. Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych i nauczania oraz dostępu do dóbr kultury | str. 225
11. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne | str. 228
12. Prawa i wolności mieszkaniowe | str. 231
13. Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców | str. 235

Rozdział ósmy
Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw | str. 239

1. Prawo do sądu | str. 239
2. Skarga konstytucyjna | str. 248
3. Prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 263
4. Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej | str. 269

Ukryj

Opis:

Marek Chmaj – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie; specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego; stały ekspert komisji sejmowych i senackich; praktykujący radca prawny, aktywnie działający pro bono; członek Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości; arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan; autor, współautor i redaktor naukowy ponad 30 publikacji książkowych z zakresu partii politycznych, systemów wyborczych i systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku wydawniczego w tym zakresie, przedstawiamy czytelnikom przede wszystkim problematykę konstytucyjno-ustrojową, a także ukazujemy w sposób przekrojowy system wolności i praw człowieka zawarty w rozdziale II Konstytucji.
Prezentowane opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów tworzących komplementarną całość. Omówiono w nich: pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka, godność jako źródło wolności i praw człowieka, kwestię równości wobec prawa, status obywatela i cudzoziemca w państwie, wszelkie wolności i prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne, a także konstytucyjne środki ochrony wolności i praw.
Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa oraz nauk politycznych, jak również do wszystkich osób zainteresowanych przedstawianą w niej tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-096-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 280
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Prawo konstytucyjne i ustrojowe
Kod: KAM-0802:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów