Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2010 r.
Kod: KAM-0420:W03P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
str. 17

CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach
str. 19


Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 19

Dział I. Przepisy wstępne
str. 20

Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy
str. 24

Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości
str. 34

Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 44

Dział I. Sąd
str. 46

Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości
str. 49

Dział III. Przepisy o postępowaniu
str. 73

Dział IV. Postępowanie zabezpieczające
str. 90

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 90

Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika
str. 94

Dział V. Wstępne zgromadzenie wierzycieli
str. 104

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 104

Rozdział 2. Uczestnicy
str. 113

Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
str. 114

Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości
str. 128

Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
str. 132

Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
str. 138

Rozdział 1. Masa upadłości
str. 138

Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 138

Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości
str. 151

Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości
str. 154

Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości
str. 167

Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości
str. 179

Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
str. 183

Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 183

Oddział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
str. 191

Oddział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
str. 196

Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego
str. 264

Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
str. 270

Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
str. 282

Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
str. 311

Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne
str. 311

Rozdział 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
str. 311

Rozdział 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
str. 333

Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości
str. 375

Dział I. Sąd i sędzia-komisarz
str. 377

Rozdział 1. Sąd
str. 377

Rozdział 2. Sędzia-komisarz
str. 381

Dział II. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy
str. 385

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 385

Rozdział 2. Syndyk
str. 422

Rozdział 3. Nadzorca sądowy
str. 432

Rozdział 4. Zarządca
str. 434

Dział III. Uczestnicy postępowania
str. 437

Rozdział 1. Upadły
str. 437

Rozdział 2. Wierzyciele
str. 444

Oddział 1. Przepisy ogólne
str. 444

Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli
str. 447

Oddział 3. Rada wierzycieli
str. 464

Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości
str. 483

Dział V. Koszty
str. 504

Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
str. 512

Dział I. Zgłoszenie wierzytelności
str. 514

Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
str. 514

Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności
str. 530

Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
str. 534

Dział II. Lista wierzytelności
str. 537

Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności
str. 537

Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności
str. 554

Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
str. 560

Tytuł VI. Układ
str. 570

Dział I. Przepisy ogólne
str. 571

Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu
str. 595

Dział III. Skutki układu
str. 609

Dział IV. Zmiana układu
str. 625

Dział V. Uchylenie układu
str. 629

Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości
str. 634

Dział I. Przepisy ogólne
str. 636

Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego
str. 655

Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
str. 680

Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
str. 691

Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 698

Dział I. Przepisy ogólne
str. 699

Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli
str. 711

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 711

Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską
str. 728

Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
str. 738

Rozdział 1. Ustalenie planu podziału
str. 738

Rozdział 2. Wykonanie planu podziału
str. 745

Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki
str. 752

Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
str. 775

CZĘŚĆ DRUGA. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
str. 791


Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 792

Tytuł II. Jurysdykcja krajowa
str. 799

Tytuł III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
str. 801

Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe
str. 824

Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
str. 832

CZĘŚĆ TRZECIA. Odrębne postępowania upadłościowe
str. 837


Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
str. 838

Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków
str. 844

Dział I. Przepisy ogólne
str. 844

Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych
str. 867

Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
str. 876

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 876

Rozdział 2. Postępowanie
str. 883

Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości
str. 889

Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
str. 896

Dział I. Przepisy ogólne
str. 896

Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów
str. 906

Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
str. 912

Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 921

CZĘŚĆ CZWARTA. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością
str. 945

CZĘŚĆ PIĄTA. Przepisy karne
str. 1004

CZĘŚĆ SZÓSTA. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
str. 1006


Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 1006

Dział II. Przepisy przejściowe
str. 1006

Dział III. Przepisy końcowe
str. 1007

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego
str. 1009

Skorowidz
str. 1043

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.10.2010 r.

Prawo upadłościowe i naprawcze, które uchyliło pochodzące z lat 30. XX w. Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, umożliwia w sposób optymalny rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. W przeciwieństwie do uchylonego Prawa upadłościowego nowe Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia nie tylko zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika w drodze egzekucji uniwersalnej kierowanej do jego majątku, lecz także pozwala na dokonanie w szerokim zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zobowiązań niewypłacalnego dłużnika w celu przywrócenia mu zdolności konkurowania na rynku. Rozwiązania przyjęte w prawie upadłościowym i naprawczym stwarzają korzystne warunki do utrzymania miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0653-9 , Oprawa: oprawa twarda z obwolutą , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 1056
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-0420:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów