Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  18 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-0816:W07P01  Ilość w paczce: 36

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 9,70 zł.
Twoja cena brutto już od: 8,73 zł. ( Oszczędzasz: 0,97 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | str. 9

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 11

Dział I. Zakres obowiązywania ustawy | str. 11

Dział II. Definicje i zasady ogólne | str. 12

Dział III. Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska | str. 29

Dział IV. Informacje o środowisku | str. 31

Rozdział 1. (uchylony) | str. 31

Rozdział 2. Państwowy monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku | str. 31

Dział V. (uchylony) | str. 34

Dział VI. (uchylony) | str. 34

Rozdział 1. (uchylony) | str. 34

Rozdział 2. (uchylony) | str. 34

Rozdział 3. (uchylony) | str. 34

Dział VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji | str. 35

Dział VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama | str. 43

Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska | str. 45

Dział I. Przepisy ogólne | str. 45

Dział II. Ochrona powietrza | str. 48

Dział III. Ochrona wód | str. 66

Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi | str. 68

Dział V. Ochrona przed hałasem | str. 92

Dział VI. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi | str. 102

Dział VII. Ochrona kopalin | str. 105

Dział VIII. Ochrona zwierząt oraz roślin | str. 105

Dział IX. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska | str. 108

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 108

Rozdział 2. Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska | str. 109

Rozdział 3. Obszary ograniczonego użytkowania | str. 111

Rozdział 4. Strefy przemysłowe | str. 113

Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom | str. 116

Dział I. Przepisy ogólne | str. 116

Dział II. Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty | str. 117

Rozdział 1. Instalacje i urządzenia | str. 117

Rozdział 2. Substancje | str. 143

Rozdział 3. Produkty | str. 149

Dział III. Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty | str. 155

Dział IV. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii | str. 161

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 161

Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń | str. 164

Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia | str. 173

Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane | str. 177

Rozdział 5. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | str. 200

Rozdział 6. (uchylony) | str. 206

Rozdział 7. (uchylony) | str. 206

Dział IVa. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń | str. 206

Dział V. Przeglądy ekologiczne | str. 209

Tytuł IV. Poważne awarie | str. 212

Dział I. Przepisy ogólne | str. 212

Dział II. Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej | str. 216

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 216

Rozdział 2. Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej | str. 220

Rozdział 3. Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową | str. 243

Dział III. Współpraca międzynarodowa | str. 257

Tytuł V. Środki finansowo-prawne | str. 260

Dział I. Przepisy ogólne | str. 260

Dział II. Opłaty za korzystanie ze środowiska | str. 267

Rozdział 1. Wnoszenie opłat | str. 267

Rozdział 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska | str. 276

Rozdział 3. Opłaty podwyższone | str. 279

Rozdział 4. Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów | str. 280

Dział III. Administracyjne kary pieniężne | str. 284

Rozdział 1. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary | str. 284

Rozdział 2. Wysokość kar | str. 290

Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu | str. 293

Rozdział 4. Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych | str. 295

Rozdział 5. Przepisy szczególne dotyczące kar za niespełnianie warunków uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji ze źródeł spalania paliw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h | str. 296

Dział IV. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych | str. 297

Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska | str. 301

Dział I. Odpowiedzialność cywilna | str. 301

Dział II. Odpowiedzialność karna | str. 303

Dział III. Odpowiedzialność administracyjna | str. 318

Tytuł VII. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska | str. 324

Dział I. Organy administracji do spraw ochrony środowiska | str. 324

Dział II. Instytucje ochrony środowiska | str. 330

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 330

Rozdział 2. Państwowa Rada Ochrony Środowiska | str. 330

Rozdział 3. (uchylony) | str. 331

Rozdział 4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | str. 332

Tytuł VIII. (uchylony) | str. 391

Tytuł IX. Przepis końcowy | str. 391

Skorowidz | str. 393

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 18.08.2015 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  • Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
  • W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
  • Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9398-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 404
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-0816:W07P01 Miejsce wydania: Warszawa