Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  01.03.2011
Kod: KAM-0810:W02D01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 157,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 141,30 zł. ( Oszczędzasz: 15,70 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie do I wydania
str. 17

Wprowadzenie do II wydania
str. 21

CZĘŚĆ PIERWSZA - OGÓLNA
str. 23


1. Przygotowanie do sprawy
str. 25

1.1. uwagi ogólne
str. 25

1.2. zbadanie przez sędziego możliwości osobistego podejmowania czynności w sprawie
str. 26

1.3. zbadanie właściwości sądu
str. 26

1.4. niektóre aspekty kontroli warunków formalnych wniosków incydentalnych i skarg etapowych
str. 27

1.5. kontrola warunków dopuszczalności postępowania. Badanie przesłanek procesowych
str. 28

1.5.1. Przesłanki o charakterze materialnoprawnym
str. 30

1.5.2. Śmierć oskarżonego
str. 34

1.5.3. Przedawnienie
str. 35

1.5.4. Rzecz osądzona i zawisłość sprawy
str. 38

1.5.5. Brak podległości sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych
str. 42

1.5.6. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela
str. 44

1.5.7. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej
str. 45

1.5.8. Inne przesłanki procesowe
str. 53

1.6. inne czynności podejmowane przed skierowaniem sprawy na rozprawę w sądzie pierwszej instancji
str. 54

1.7. inne czynności podejmowane przed skierowaniem sprawy na rozprawę w sądzie drugiej instancji
str. 60

1.8. metoda czytania akt sprawy
str. 66

1.8.1. Metoda czytania akt z uwzględnieniem specyfiki przygotowania do orzekania w związku z głównym przedmiotem procesu w sądzie pierwszej instancji
str. 68

1.8.2. Metoda czytania akt z uwzględnieniem specyfiki przygotowania do orzekania w związku z wniesioną apelacją
str. 74

1.8.3. Metoda czytania akt z uwzględnieniem specyfiki przygotowania do orzekania w związku ze złożeniem wniosku incydentalnego albo zażalenia
str. 77

2. Czynności procesowe
str. 79

2.1. doręczenia
str. 79

2.1.1. Zagadnienia ogólne
str. 79

2.1.2. Metody doręczania
str. 79

2.1.3. Skutki niedoręczenia lub doręczenia wadliwego
str. 84

2.2. Terminy
str. 86

2.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 86

2.2.2. Rodzaje terminów
str. 86

2.2.3. Zachowanie terminu
str. 87

2.2.4. Sposoby liczenia
str. 90

2.2.5. Skutki niezachowania
str. 93

2.2.6. Przywrócenie terminu
str. 94

2.3. postępowanie z quasi-wnioskami składanymi na podstawie art. 9 § 2 k.p.k.
str. 96

2.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 96

2.3.2. Zasada oficjalności a zasada skargowości w działaniu sądu
str. 97

2.3.3. Zakaz obchodzenia formalnych rygorów wniosku przez składanie quasi-wniosków na podstawie art. 9 § 2 k.p.k.
str. 98

2.3.4. Sposoby reakcji organów sądu na quasi-wnioski stron
str. 101

2.3.5. Sposób postępowania sądu w wypadku wadliwego skierowania przez prezesa quasi-wniosku na posiedzenie
str. 105

2.4. udział stron w rozprawach i posiedzeniach sądu
str. 106

2.4.1. Zagadnienia ogólne
str. 106

2.4.2. Udział stron w rozprawach
str. 107

2.4.2.1. Rozprawa główna
str. 107

2.4.2.2. Rozprawa odwoławcza
str. 111

2.4.3. Udział stron w posiedzeniach sądu
str. 113

3. Jawność zewnętrzna procesu
str. 119

3.1..Jawność rozprawy
str. 120

3.1.1. Rozprawa niejawna
str. 122

3.1.2. Wyłączenie jawności
str. 125

3.1.2.1. Zakłócenie spokoju publicznego
str. 125

3.1.2.2. Obraza dobrych obyczajów
str. 125

3.1.2.3. Ujawnienie okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy
str. 126

3.1.2.4. Naruszenie ważnego interesu prywatnego
str. 126

3.1.2.5. Wniosek osoby, która złożyła wniosek o ściganie
str. 127

3.1.2.6. Nieletniość oskarżonego lub wiek świadka
str. 128

3.1.2.7. Złożenie wniosku o wyłączenie jawności rozprawy
str. 129

3.1.2.8. Narażenie świadka. (lub osoby najbliższej) na hańbę
str. 129

3.1.2.9. Przesłuchanie świadka koronnego
str. 130

3.2..Jawność posiedzeń sądowych
str. 132

3.2.1. Posiedzenia niejawne
str. 133

3.2.2. Wyłączenie jawności posiedzenia
str. 134

3.3. mężowie zaufania
str. 134

3.4..Jawność ogłoszenia wyroku
str. 136

3.5. udział środków społecznego przekazu w procesie karnym
str. 137

4. Proces decyzyjny
str. 141

4.1. ustalanie faktów sprawy
str. 142

4.1.1. Dowodzenie - podstawy
str. 142

4.1.2. Dopuszczalność dowodów i zakazy dowodowe
str. 147

4.1.2.1. Bezwzględne zakazy dowodzenia tezy
str. 149

4.1.2.2. Względny zakaz dowodzenia okoliczności tajnych i ściśle tajnych
str. 154

4.1.2.3. Bezwzględne zakazy korzystania ze źródła i środka dowodowego
str. 158

4.1.2.4. Względne zakazy korzystania ze źródła i środka dowodowego
str. 167

4.1.2.5. Zakaz stosowania określonych metod dowodzenia
str. 173

4.1.3. Dowodzenie z urzędu i postępowanie z wnioskami dowodowymi
str. 178

4.1.4. Poszczególne dowody
str. 183

4.1.4.1. Dowód z wyjaśnień oskarżonego
str. 184

4.1.4.2. Dowód z zeznań świadka
str. 189

4.1.4.3. Dowód z zeznań świadka anonimowego
str. 199

4.1.4.4. Konfrontacja i okazanie
str. 201

4.1.4.5. Dowód z ekspertyzy biegłego (biegłych)
str. 203

4.1.4.6. Eksperyment procesowy
str. 215

4.1.4.7. Dowód z dokumentu
str. 216

4.1.4.8. Dowody rzeczowe
str. 217

4.1.5. Ocena dowodów i dokonanie ustaleń faktycznych
str. 218

4.1.5.1. Ustalenie przedmiotu oceny
str. 219

4.1.5.2. Ocena
str. 225

4.1.5.3. Ustalenie faktów sprawy
str. 226

4.2. wykładnia prawa
str. 227

4.2.1. Cel wykładni w procesie decyzyjnym
str. 227

4.2.2. Wykładnia dokonywana przez inne podmioty i jej wpływ na proces decyzyjny
str. 228

4.2.2.1. Wykładnia autentyczna
str. 228

4.2.2.2. Wykładnia legalna
str. 229

4.2.2.3. Wykładnia operatywna
str. 230

4.2.2.4. Wykładnia doktrynalna
str. 231

4.2.3. Wykładnia dokonywana przez sąd podejmujący konkretną decyzję
str. 231

4.2.3.1. Wykładnia językowa
str. 231

4.2.3.2. Wykładnia systemowa
str. 233

4.2.3.3. Wykładnia funkcjonalna i celowościowa
str. 236

4.2.3.4. Wykładnia logiczna - wnioskowania prawnicze
str. 237

4.3. reguły kolizyjne - istotne dla podjęcia decyzji, który przepis poddajemy wykładni
str. 240

4.3.1. Reguły chronologiczne
str. 240

4.3.2. Reguły hierarchiczne
str. 242

4.3.3. Reguły merytoryczne
str. 242

4.4. czy istnieją w ogóle przepisy niewymagające wykładni
str. 244

4.5. dyrektywy preferencji - pierwszeństwo wykładni językowej i warunki do odstąpienia od jej rezultatów
str. 244

4.6. subsumcja czynu zarzucanego
str. 246

5. Uzasadnianie rozstrzygnięć przez sąd i jego organy
str. 248

5.1..Jakie rozstrzygnięcia wymagają uzasadnienia
str. 249

5.1.1. Bezwzględny obowiązek ustnego uzasadnienia każdego rozstrzygnięcia ogłoszonego publicznie
str. 249

5.1.2. Wypadki obligatoryjnego uzasadniania na piśmie wyroków, postanowień i zarządzeń
str. 251

5.2. specyfika rozstrzygnięcia organu pierwszoinstancyjnego w porównaniu z rozstrzygnięciem organu odwoławczego z punktu widzenia treści i formy uzasadnienia
str. 254

5.3. specyfika podania tzw. ustnych motywów rozstrzygnięcia w porównaniu z jego uzasadnieniem na piśmie
str. 254

5.4. Treść i forma uzasadnień pisemnych postanowień i zarządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem treści postanowień o charakterze dowodowym oraz postanowień w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych
str. 257

5.5. uzasadnianie wyroków
str. 271

5.5.1. Ustne uzasadnienie wyroku
str. 271

5.5.2. Pisemne uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji
str. 275

5.5.2.1. Język uzasadnienia wyroku sporządzonego na piśmie
str. 277

5.5.2.2. Plan wewnętrzny uzasadnienia - dostosowany do rodzaju rozstrzygnięcia
str. 279

5.5.2.3. Dokładne ustalenie podstawy faktycznej
str. 282

5.5.2.4. Opis i ocena dowodów, zarówno przyjętych za podstawę ustaleń, jak i przeciwnych
str. 288

5.5.2.5. Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia - uzasadnianie tzw. decyzji interpretacyjnych
str. 296

5.5.2.6. Uzasadnienie płaszczyzny zastosowanej reakcji prawnokarnej
str. 300

5.5.2.7. Uzasadnienie rozstrzygnięć o charakterze akcesoryjnym
str. 307

5.5.2.8. Uzasadnienie wyroku skazującego
str. 308

5.5.2.9. Uzasadnienie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie
str. 309

5.5.2.10. Uzasadnienie wyroku umarzającego postępowanie
str. 312

5.5.2.11. Uzasadnienie wyroku uniewinniającego
str. 317

5.5.2.12. Uzasadnienie wyroku łącznego
str. 319

5.5.3. Pisemne uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego
str. 321

5.5.3.1. Uzasadnienie rozstrzygnięcia o charakterze kasatoryjnym
str. 329

5.5.3.2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia o charakterze reformatoryjnym
str. 330

5.5.3.3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia akceptującego wyrok sądu pierwszej instancji
str. 333

6. Sędzia wobec wyzwań współczesności
str. 335

6.1. refleksje ogólne
str. 335

6.2. sprawa z udziałem świadka koronnego
str. 336

6.3. dowody o charakterze naukowym. nowe techniki kryminalistyczne i postęp technik tradycyjnych
str. 355

6.4. sędzia wobec prawa międzynarodowego i wspólnotowego
str. 364

6.4.1. Wprowadzenie
str. 364

6.4.2. Sędzia krajowy a traktaty międzynarodowe o prawach człowieka
str. 364

6.4.3. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych
str. 366

6.4.3.1. Współpraca z państwami spoza unii europejskiej
str. 368

6.4.3.2. Współpraca w ramach unii europejskiej
str. 369

6.5. pytanie prawne do Trybunału konstytucyjnego
str. 373

6.6. pytanie prawne. (prejudycjalne) do Trybunału sprawiedliwości unii Europejskiej
str. 380

CZĘŚĆ DRUGA - AKCJE
str. 387


Akcja nr 1. Absorpcyjne umorzenie postępowania. (art. 11 § 1 k.p.k..)
str. 389

Akcja nr 2. Zawieszenie postępowania z uwagi na możliwość absorpcyjnego umorzenia postępowania. (art. 11 § 2 k.p.k..)
str. 394

Akcja nr 3. Zawieszenie postępowania. (art. 22 § 1 k.p.k..)
str. 397

Akcja nr 4. Wniosek o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu ze względu na jej szczególną wagę lub zawiłość. (art. 25 § 2 k.p.k..)
str. 402

Akcja nr 5. Badanie właściwości. (art. 35 § 1 k.p.k..)
str. 404

Akcja nr 6. Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 36 k.p.k.
str. 407

Akcja nr 7. Wystąpienie o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 37 k.p.k.
str. 410

Akcja nr 8. Wyłączenie sędziego. (art. 42 § 4 k.p.k..) w związku z okolicznościami określonymi w art. 40 § 1-3 oraz art. 41 k.p.k.
str. 412

Akcja nr 9. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej (art. 105 § 1 k.p.k..)
str. 417

Akcja nr 10. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie lub zarządzenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. (art. 105 § 4 k.p.k..)
str. 420

Akcja nr 11. Reakcja na wpłynięcie pisma nieodpowiadającego warunkom formalnym. (art. 120 § 1 k.p.k..)
str. 422

Akcja nr 12. Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu. (art. 126 § 2 k.p.k..)
str. 425

Akcja nr 13. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu bądź pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu lub na zarządzenie o odmowie przyjęcia takiego wniosku. (art. 126 § 3 k.p.k..)
str. 428

Akcja nr 14. Sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia. (art. 153 k.p.k..)
str. 430

Akcja nr 15. Wystąpienie o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy informacji tajnych lub ściśle tajnych. (art. 179 § 3 k.p.k..)
str. 432

Akcja nr 16. Decyzja w przedmiocie zezwolenia na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej w toku postępowania przygotowawczego. (art. 180 § 2 k.p.k..)
str. 434

Akcja nr 17. Decyzja w przedmiocie przesłuchania osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy informacji poufnych i zastrzeżonych oraz tajemnicy zawodowej lub funkcyjnej. (art. 180 § 1 k.p.k..), w tym notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej, w toku postępowania sądowego. (art. 180 § 2 k.p.k..)
str. 437

Akcja nr 18. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o przesłuchaniu lub zezwoleniu na przesłuchanie wydane na podstawie art. 180 § 2 k.p.k.. (art. 180 § 2 zdanie trzecie k.p.k..)
str. 440

Akcja nr 19. Zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych. (art. 184 § 1 k.p.k..)
str. 442

Akcja nr 20. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych. (art. 184 § 1 k.p.k..), albo na wydane na podstawie art. 184 § 7 lub.8 k.p.k.. postanowienie o jego uchyleniu. (art. 184 § 5 k.p.k..)
str. 445

Akcja nr 21. Uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych. (art. 184 § 7 i.8 k.p.k..)
str. 448

Akcja nr 22. Przesłuchanie w toku postępowania przygotowawczego osoby, która w chwili przesłuchania nie ukończyła.15 lat, pokrzywdzonej w sprawie o przestępstwo określone w rozdziałach XXV i XXVI k k. (art. 185a k.p.k..) oraz przesłuchanie świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył.15 lat w sprawie o przestępstwo określone w rozdziale XXV k k. albo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej. (art. 185b k.p.k..)
str. 450

Akcja nr 23. Zatwierdzenie postanowienia prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. (art. 237 § 2 k.p.k..)
str. 453

Akcja nr 24. Zarządzenie na wniosek prokuratora kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. (art. 237 § 1 k.p.k..)
str. 455

Akcja nr 25. Rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie. (art. 246 § 1 k.p.k..)
str. 457

Akcja nr 26. Decyzja w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego. (art. 250 § 2 k.p.k..)
str. 460

Akcja nr 27. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym. (art. 252 § 1 k.p.k..)
str. 464

Akcja nr 28. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zastosowanego w postępowaniu przygotowawczym innego niż tymczasowe aresztowanie środka zapobiegawczego. (art. 252 § 1 k.p.k..)
str. 466

Akcja nr 29. Decyzja w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego. (art. 263 § 2 k.p.k..)
str. 468

Akcja nr 30. Orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 1 k.p.k..)
str. 471

Akcja nr 31. Rozpoznanie zażalenia na orzeczenie w przedmiocie przepadku przedmiotu poręczenia. (art. 270 § 3 k.p.k..)
str. 474

Akcja nr 32. Wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k..)
str. 476

Akcja nr 33. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie co do zabezpieczenia majątkowego. (art. 293 § 2 k.p.k..)
str. 478

Akcja nr 34. Rozpoznanie zażalenia na odmowę wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. (art. 306 i.330 k.p.k..)
str. 480

Akcja nr 35. Umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego na wniosek prokuratora. (art. 324 i.354 k.p.k..)
str. 482

Akcja nr 36. Formalna kontrola aktu oskarżenia. (art. 337 k.p.k..)
str. 484

Akcja nr 37. Rozpoznanie zażalenia na zarządzenie o zwrocie aktu oskarżenia w celu usunięcia braków formalnych. (art. 337 § 2 k.p.k..)
str. 486

Akcja nr 38. Rozważenie możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego. (art. 339 § 4 k.p.k..)
str. 488

Akcja nr 39. Rozpoznanie wniosku w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. (art. 341 k.p.k..)
str. 491

Akcja nr 40. Rozpoznanie wniosku o skazanie bez rozprawy. (art. 343 k.p.k..)
str. 494

Akcja nr 41. Orzeczenie co do środków zapobiegawczych po wpłynięciu aktu oskarżenia. (art. 344 k.p.k..)
str. 496

Akcja nr 42. Wydanie orzeczenia w przedmiocie zwrotu sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. (art. 345 § 1 k.p.k..)
str. 498

Akcja nr 43. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. (art. 345 § 3 k.p.k..)
str. 500

Akcja nr 44. Losowanie składu orzekającego. (art. 351 § 2 k.p.k..)
str. 502

Akcja nr 45. Uzupełnienie wyroku. (art. 420 k.p.k..)
str. 504

Akcja nr 46. Zarządzenie w przedmiocie przyjęcia środka odwoławczego (art. 429 § 1 k.p.k..)
str. 506

Akcja nr 47. Rozpoznanie zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego lub na zarządzenie o pozostawieniu tego środka bez dalszego biegu na podstawie art. 120 § 2 k.p.k.. (art. 429 § 2 k.p.k..)
str. 511

Akcja nr 48. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania. (art. 430 k.p.k..)
str. 513

Akcja nr 49. Przedstawienie sądowi najwyższemu zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy. (art. 441 k.p.k..)
str. 515

Akcja nr 50. Ponowne rozpoznanie sprawy. (art. 442 k.p.k..)
str. 520

Akcja nr 51. Wydanie orzeczenia w kwestii sprowadzenia oskarżonego na rozprawę odwoławczą. (art. 451 k.p.k..)
str. 524

Akcja nr 52. Rozpoznanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu uproszczonym. (art. 474a k.p.k..)
str. 528

Akcja nr 53. Posiedzenie pojednawcze w trybie prywatnoskargowym (art. 489 k.p.k..)
str. 530

Akcja nr 54. Wydanie wyroku nakazowego. (art. 500 k.p.k..)
str. 532

Akcja nr 55. Zarządzenie w przedmiocie dopuszczalności kasacji. (art. 530 § 1 i.2 k.p.k..)
str. 535

Akcja nr 56. Wznowienie postępowania przez sąd okręgowy lub apelacyjny(art. 544 i n. k.p.k..)
str. 539

Akcja nr 57 . Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. (art. 550 k.p.k..)
str. 542

Akcja nr 58. Rozpoznanie wniosku o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie. (art. 552 k.p.k..)
str. 544

Akcja nr 59. Zaopiniowanie prośby o ułaskawienie przez sąd pierwszej instancji. (art. 561 i n. k.p.k..)
str. 548

Akcja nr 60. Wydanie wyroku.łącznego. (art. 569 i n. k.p.k..)
str. 551

Akcja nr 61. Wystąpienie o zabezpieczenie mienia podlegającego przepadkowi lub środków dowodowych w innym państwie członkowskim unii Europejskiej. (art. 589g k.p.k..)
str. 559

Akcja nr 62. Wykonanie orzeczenia o zabezpieczeniu mienia podlegającego przepadkowi lub środków dowodowych wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej. (art. 589l k.p.k..)
str. 562

Akcja nr 63. Zaopiniowanie wniosku ekstradycyjnego. (art. 603 k.p.k..)
str. 565

Akcja nr 64. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania. (art. 607a k.p.k..)
str. 567

Akcja nr 65. Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. (art. 607k k.p.k..)
str. 570

Akcja nr 66. Wydanie orzeczenia co do przejęcia orzeczenia do wykonania (art. 608 § 3 i art. 609 § 1 i.2 k.p.k..)
str. 576

Akcja nr 67. Określenie kwalifikacji prawnej oraz kar i środków podlegających wykonaniu po przejęciu orzeczenia. (art. 611c k.p.k..)
str. 579

Akcja nr 68. Wykonanie orzeczenia o karze o charakterze pieniężnym wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej. (art. 611ff k.p.k..)
str. 581

Akcja nr 69. Wykonanie orzeczenia o przepadku wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej. (art. 611fu k.p.k..)
str. 584

Ukryj

Opis:

"Książka niniejsza, choć w jej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędziów orzekających w sprawach karnych. Ponieważ jednak omówienie wszystkich zagadnień istotnych w codziennej pracy sędziego było wręcz niemożliwe - ograniczyliśmy się do niektórych z nich (i stąd w tytule wyraz "elementy"), próbując za to omówić je dogłębniej. Obok metodyki, pojmowanej jako zbiór zasad postępowania, podjęliśmy próbę "zmieszczenia" w tym opracowaniu także, a może nawet przede wszystkim, wskazówek dotyczących tego, co w pracy sędziego najbardziej frapujące, ale zarazem i najtrudniejsze, to jest przebiegu procesu decyzyjnego oraz wskazówek kształtujących szeroko pojmowaną "osobowość sędziego", i to sędziego XXI wieku."

Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1306-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 588
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-0810:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów