Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorząd terytorialny

W publikacji szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega.

więcej

Autorzy: Bogdan Dolnicki,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-0152:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19

Rozdział pierwszy
Pojęcie i istota samorządu terytorialnego | str. 21

1. Wprowadzenie | str. 21
2. Podmiot samorządu | str. 24
3. Przedmiot samorządu | str. 27
4. Zadania samorządu | str. 31
5. Nadzór nad samorządem | str. 32
6. Samorząd a autonomia | str. 34

Rozdział drugi
Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939 | str. 38

1. Organy administracji rządowej o kompetencjach ogólnych | str. 38
2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego | str. 45
3. Samorząd terytorialny w Polsce lat 1918-1939 | str. 49

Rozdział trzeci
Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach | str. 56

1. Okres 1918-1939 | str. 56
2. Okres 1944-1950 | str. 59
3. Okres 1990-1997 | str. 62
A. Podmiot samorządu | str. 64
B. Przedmiot samorządu | str. 65
C. Zadania samorządu terytorialnego | str. 69
D. Nadzór nad samorządem terytorialnym | str. 73

Rozdział czwarty
Struktura organizacyjna gminy | str. 75

1. Koncepcja gminy samorządowej | str. 75
2. Formy demokracji bezpośredniej | str. 79
A. Konsultacje | str. 80
B. Referendum gminne | str. 81
3. Organy gminy | str. 86
A. Rada gminy | str. 86
Status prawny radnego | str. 88
Organizacja wewnętrzna rady gminy | str. 93
Sesje rady | str. 94
Komisje | str. 95
Odwołanie rady gminy przed upływem kadencji | str. 96
B. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) | str. 97
Odwołanie wójta przed upływem kadencji | str. 99
Odwołanie wójta przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium | str. 100
Odwołanie wójta przed upływem kadencji z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium | str. 101
Inne przyczyny wygaśnięcia mandatu wójta | str. 103
Skarbnik gminy | str. 109
Urząd gminy | str. 110
Inne jednostki organizacyjne | str. 111
Jednostka budżetowa | str. 115
Zakład budżetowy | str. 119
Spółki jako forma działalności gospodarczej gminy | str. 124
Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną | str. 129
4. Jednostki pomocnicze gmin | str. 132
A. Sołectwo | str. 133
B. Dzielnica (osiedle) | str. 138
5. Klasyfikacja zadań rady gminy | str. 139
A. Kompetencje ustrojowe i organizacyjne | str. 140
B. Kompetencje gospodarczo-majątkowe | str. 140
C. Kompetencje finansowe | str. 142
D. Kompetencje administracyjne | str. 142
E. Kompetencje lokalno-porządkowe | str. 143
F. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy | str. 143
G. Stanowienie aktów prawa miejscowego | str. 143
H. Kompetencje kontrolne i nadzorcze | str. 144
I. Kompetencje procesowe | str. 144

Rozdział piąty
Ustrój powiatu | str. 146

1. Koncepcja powiatu samorządowego | str. 146
2. Formy demokracji bezpośredniej | str. 148
A. Konsultacje | str. 149
B. Wybory | str. 149
C. Referendum powiatowe | str. 149
3. Organy powiatu | str. 150
A. Rada powiatu | str. 150
Status prawny radnego | str. 153
Organizacja wewnętrzna rady powiatu | str. 154
B. Zarząd powiatu | str. 156
Starosta | str. 159
Sekretarz i skarbnik powiatu | str. 162
Starostwo powiatowe | str. 162
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże | str. 163

Rozdział szósty
Miasto na prawach powiatu | str. 166

1. Struktura organizacyjna miasta na prawach powiatu | str. 166
A. Uwagi ogólne | str. 166
B. Koncepcja miasta na prawach powiatu | str. 170
Upodmiotowienie miasta na prawach powiatu | str. 170
Osobowość prawna | str. 171
Zadania miasta na prawach powiatu | str. 172
Statut | str. 177
Nadzór | str. 178
Formy demokracji bezpośredniej | str. 178
Organy miasta na prawach powiatu | str. 178
C. Rada miasta na prawach powiatu | str. 179
Zadania rady miasta | str. 180
Tryb podejmowania uchwał | str. 183
Status prawny radnego | str. 183
Prezydent miasta na prawach powiatu | str. 184
Urząd miasta | str. 187
Inne jednostki organizacyjne | str. 187
Jednostki pomocnicze miasta na prawach powiatu | str. 188
Formy współdziałania miast na prawach powiatu | str. 188

Rozdział siódmy
Struktura organizacyjna województwa samorządowego | str. 190

1. Region samorządowy | str. 190
2. Pojęcie regionu | str. 191
3. Europejska Karta Samorządu Regionalnego (EKSR) | str. 194
4. Region w ujęciu Unii Europejskiej | str. 198
5. Koncepcja województwa samorządowego | str. 200
6. Formy demokracji bezpośredniej | str. 206
7. Organy samorządu województwa | str. 207
A. Sejmik województwa | str. 208
Organizacja wewnętrzna sejmiku województwa | str. 210
Pozycja prawna radnego | str. 213
B. Zarząd województwa | str. 214
Marszałek województwa | str. 216
Skarbnik województwa | str. 217
8. Administracja zespolona | str. 218

Rozdział ósmy
Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej | str. 220

1. Jawność działania władz publicznych i dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym | str. 220
2. Prawo do informacji w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 225
3. Zasada jawności w ustawie o dostępie do informacji publicznej | str. 227
A. Pojęcie informacji publicznej | str. 228
Informacje szczególne podlegające udostępnieniu | str. 234
B. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej | str. 234
C. Formy udostępniania informacji publicznej | str. 236
D. Ograniczenia jawności działania władz publicznych | str. 243
E. Środki prawne służące w razie odmowy udzielenia informacji publicznej | str. 244
4. Zasada jawności działania organów samorządu terytorialnego | str. 245
A. Reguły ogólne | str. 245
B. Zasada jawności podejmowania uchwał | str. 245
C. Jawność gospodarki finansowej | str. 247
D. Jawność aktów prawa miejscowego | str. 248
E. Oświadczenia majątkowe | str. 249
5. Uwagi końcowe | str. 250

Rozdział dziewiąty
Pracownicy samorządowi | str. 251

1. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego | str. 251
2. Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych oraz nawiązanie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym | str. 257
3. Dobór kandydatów do pracy w jednostkach samorządowych | str. 266
4. Zmiana stosunku pracy pracownika samorządowego | str. 271
5. Zawieszenie stosunku pracy pracownika samorządowego | str. 273
6. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy pracownika samorządowego | str. 274
7. Obowiązki pracownika samorządowego | str. 278
8. Uprawnienia pracownika samorządowego | str. 282

Rozdział dziesiąty
Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych | str. 289

1. Wprowadzenie | str. 289
2. Przyczyny korupcji | str. 291
3. Przepisy antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym | str. 293
4. Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych | str. 295
A. Pojęcie zawarte w kodeksie karnym | str. 295
B. Pojęcie zawarte w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa | str. 301
5. Ograniczenia dotyczące radnych | str. 307
A. Zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami | str. 307
B. Zakaz zawierania umów z radnymi | str. 308
C. Zakaz podważania zaufania wyborców i nadużywania sprawowanej funkcji | str. 309
D. Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej | str. 310
E. Zakaz uczestniczenia we władzach spółek handlowych | str. 313
F. Zakaz posiadania akcji lub udziałów | str. 314
G. Wyłączenie z głosowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego radnego | str. 314
6. Ograniczenia dotyczące pozostałych funkcjonariuszy samorządowych | str. 316
A. Zakazy wynikające z ustawy antykorupcyjnej | str. 316
B. Zakazy wynikające z ustaw samorządowych | str. 319
C. Zakazy i ograniczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych | str. 322
7. Instrumenty służące ocenie i kontroli funkcjonariuszy samorządowych | str. 324
A. Oświadczenia majątkowe | str. 324
B. Rejestr korzyści | str. 329

Rozdział jedenasty
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego | str. 331

1. Związki międzygminne, związki powiatów i związki powiatowo-gminne | str. 332
A. Organizacja związku | str. 337
B. Kompetencje organów związku | str. 339
Mienie związku | str. 341
2. Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw | str. 342
3. Porozumienia | str. 345
4. Partnerstwo publiczno-prywatne | str. 347
5. Kontrakt wojewódzki/terytorialny | str. 348

Rozdział dwunasty
Zadania samorządu terytorialnego | str. 350

1. Podział zadań samorządu | str. 350
2. Zadania własne | str. 351
3. Zasada monizmu zadaniowego | str. 353
4. Koncepcja podziału zadań samorządu we współczesnym ustawodawstwie polskim | str. 354
A. Gmina | str. 356
B. Powiat | str. 358
C. Województwo | str. 363

Rozdział trzynasty
Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego | str. 367

1. Pojęcie prawa miejscowego | str. 367
2. Miejsce aktów prawa miejscowego w hierarchii źródeł prawa | str. 373
3. Rodzaje aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego | str. 378
A. Kryterium rodzaju upoważnienia ustawowego | str. 378
B. Kryterium podmiotowe | str. 378
C. Kryterium przedmiotowe | str. 379
D. Kryterium przedmiotowo-formalne | str. 379
E. Kryterium przedmiotowe uzupełnione kryterium rodzaju upoważnienia ustawowego | str. 379
4. Akty normatywne stanowione przez organy samorządu terytorialnego | str. 381
A. Gminne akty prawa miejscowego | str. 381
B. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat | str. 388
C. Akty prawa miejscowego stanowione przez województwo | str. 395
D. Hierarchia aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego | str. 396
5. Procedura uchwałodawcza | str. 398
A. Przygotowanie projektu uchwały | str. 398
B. Postępowanie z projektem uchwały na sesji rady (sejmiku) | str. 399
C. Promulgacja i wejście uchwały w życie | str. 400

Rozdział czternasty
Dochody jednostek samorządu terytorialnego | str. 404

1. Pojęcie dochodów jednostek samorządu terytorialnego i ich klasyfikacja | str. 404
A. Źródła dochodów gminy | str. 407
B. Zasady ustalania i gromadzenia dochodów | str. 408
C. Kompetencje gminy w zakresie kształtowania dochodów własnych | str. 409
2. Ustalanie stawek podatków i wysokości opłat lokalnych oraz udzielanie ulg i zwolnień | str. 409
3. Samoopodatkowanie mieszkańców | str. 412
4. Pozyskiwanie środków o charakterze zwrotnym (przychodów) | str. 413
5. Uzyskiwanie dochodów z gospodarowania mieniem | str. 415
6. Ustalanie opłat i cen za usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | str. 416
7. Subwencja ogólna | str. 417
8. Podatki lokalne | str. 418
A. Podatek od nieruchomości | str. 418
B. Podatek od środków transportowych | str. 419
C. Podatek rolny | str. 420
D. Podatek leśny | str. 422
E. Karta podatkowa | str. 423
F. Podatek od spadków i darowizn | str. 423
G. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 424
9. Opłaty lokalne | str. 426
A. Opłata targowa | str. 426
B. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | str. 427
C. Opłata skarbowa | str. 429
D. Opłata z tytułu posiadania psów | str. 430
E. Opłata adiacencka | str. 431
F. Opłata eksploatacyjna | str. 432
G. Opłata reklamowa | str. 432
10. Zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | str. 434

Rozdział piętnasty
Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych | str. 435

1. Pojęcie mienia samorządowego | str. 435
2. Pochodzenie mienia gminnego | str. 443
A. Przejęcie mienia | str. 444
B. Nabycie mienia | str. 449
3. Pochodzenie mienia powiatów i województw samorządowych | str. 451
4. Zarządzanie mieniem samorządowym | str. 457
A. Pojęcie zarządzania mieniem samorządowym | str. 457
B. Zasady zarządzania mieniem samorządowym | str. 459
Zasada samodzielności | str. 459
Zasada szczególnej staranności | str. 464
5. Oświadczenia woli | str. 465
6. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego | str. 466
A. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 466
B. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny | str. 469
Samorządowy zakład budżetowy | str. 469
Spółki prawa handlowego | str. 471
Powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej | str. 473
Formy szczególne | str. 477
C. Uwagi końcowe | str. 477

Rozdział szesnasty
Nadzór nad samorządem terytorialnym | str. 479

1. Cele, funkcje i kryteria nadzoru | str. 479
A. Cele nadzoru | str. 479
B. Funkcje nadzoru | str. 481
Funkcja strzeżenia prawa | str. 481
Funkcja ochronna i wspierająca | str. 482
C. Kryteria nadzoru | str. 483
2. Organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego | str. 485
A. Struktura organów nadzorczych w Polsce międzywojennej | str. 485
B. Modele strukturalne nadzoru w krajach Europy Zachodniej | str. 488
C. Współczesna polska struktura nadzoru | str. 491
3. Środki nadzoru | str. 495
A. Środki informacyjno-doradcze | str. 495
B. Środki korygujące | str. 497
Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie | str. 497
C. Wstrzymanie wykonania uchwały | str. 499
D. Stwierdzenie nieważności | str. 499
E. Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych | str. 504
F. Zarządzenie zastępcze | str. 507
G. Środki personalne | str. 509
H. Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych | str. 512
4. Skarga do sądu administracyjnego wnoszona przez uprawniony podmiot na uchwały lub zarządzenia, bezczynność albo czynności faktyczne lub prawne organów samorządowych | str. 513

Rozdział siedemnasty
Zarządzanie metropoliami | str. 525

1. Wprowadzenie | str. 525
2. Region metropolitalny w Niemczech | str. 529
3. Regionalny Związek Ruhry | str. 533
4. Dotychczasowe projekty | str. 537
5. Projekty rozwiązań ustawowych | str. 540
A. Wyniki prac grupy roboczej ds. określenia zasad współpracy w zakresie realizacji zadań infrastruktury obszarów metropolitalnych | str. 541
B. Nadzór nad ustawowymi związkami metropolitalnymi | str. 543
6. Koncepcja powiatu metropolitalnego Górnego Śląska i Zagłębia | str. 550
A. Potrzeba reformy ustroju Aglomeracji Górnośląskiej | str. 550
B. Charakter prawny powiatu metropolitalnego | str. 554
C. Zakres działania i zadania powiatu metropolitalnego | str. 555
D. Władze powiatu | str. 559
E. Mienie powiatu | str. 561
F. Finanse powiatu | str. 561
G. Związki, stowarzyszenia i porozumienia | str. 562
H. Nadzór nad działalnością powiatu | str. 562
I. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne | str. 562
7. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych | str. 563
8. Zakres działania związku metropolitalnego i jego zadania | str. 573

Ukryj

Opis:

W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym. m.in:
• pojęcie i istota samorządu terytorialnego,
• struktura i organizacja gminy,
• ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu,
• struktura organizacyjna województwa samorządowego,
• formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego,
• zadania samorządu terytorialnego,
• akta prawa miejscowego,
• dochody oraz mienie jednostek samorządu terytorialnego,
• nadzór nad samorządem terytorialnym.
Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeń antykorupcyjnych dotyczących funkcjonariuszy samorządowych. Szczegółowo omówiono także pozycję prawną miasta na prawach powiatu. Ponadto ukazano polski samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając uwagę na kwestię regionalizmu oraz zarządzania aglomeracjami.
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, a także dla pracowników samorządowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-532-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 580
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-0152:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów