Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowy w obrocie gospodarczym

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę.

więcej

Autorzy: Andrzej Koch (red. naukowy), Jacek Napierała (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-0784:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Rozdział pierwszy
Umowy gospodarcze. Część ogólna | str. 23

I. Uwagi wstępne | str. 23
II. Swoboda umów gospodarczych | str. 23
III. Zawarcie umowy gospodarczej | str. 27
IV. Charakter prawny czynności przygotowujących zawarcie umowy | str. 32
V. Wzorce umów | str. 42
VI. Wykonanie umów handlowych | str. 48
VII. Przedawnienie roszczeń | str. 52
Literatura | str. 55

Rozdział drugi
Umowy handlowe w obrocie transgranicznym: problematyka kolizyjnoprawna i jurysdykcyjna | str. 57

I. Zagadnienia wstępne | str. 57
1. Zakres przedmiotowy | str. 57
2. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego w polskim porządku prawnym | str. 58
2.1. Ustawodawstwo polskie | str. 58
2.2. Akty prawne Unii Europejskiej | str. 59
2.3. Umowy międzynarodowe (bilateralne i multilateralne) | str. 60
II. Wybrane zagadnienia ogólne prawa prywatnego międzynarodowego | str. 60
1. Kwalifikacja pojęć występujących w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego | str. 60
2. Odesłanie | str. 61
3. Klauzula porządku publicznego (ordre public, public policy) | str. 62
4. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie | str. 63
III. Prawo właściwe dla zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych | str. 66
1. Regulacja ogólna | str. 66
2. Regulacje szczególne | str. 67
IV. Prawo właściwe dla osób prawnych | str. 68
V. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych | str. 70
1. Uwagi wstępne | str. 70
2. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych według rozporządzenia Rzym I | str. 72
2.1. Przedmiotowy zakres zastosowania | str. 73
2.2. Swoboda wyboru prawa | str. 76
2.3. Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa - regulacja ogólna | str. 77
2.4. Regulacje szczególne | str. 78
2.4.1. Umowy przewozu | str. 79
2.4.2. Umowy konsumenckie | str. 79
2.4.3. Umowy ubezpieczenia | str. 82
2.5. Niektóre inne regulacje kolizyjnoprawne | str. 84
2.5.1. Porozumienie stron i ważność materialna umowy | str. 84
2.5.2. Zakres statutu kontraktowego | str. 84
2.5.3. Przelew wierzytelności oraz subrogacja umowna | str. 85
3. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych według konwencji rzymskiej | str. 85
4. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych według ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. (wzmianka) | str. 88
VI. Prawo właściwe dla formy umów zobowiązaniowych | str. 89
1. Uwagi wstępne | str. 89
2. Ważność formalna umów zobowiązaniowych według rozporządzenia Rzym I | str. 90
3. Forma umów zobowiązaniowych według konwencji rzymskiej | str. 91
VII. Prawo właściwe dla przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań umownych | str. 92
VIII. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń | str. 92
1. Ustawodawstwo polskie | str. 92
2. Prawo Unii Europejskiej i umowy międzynarodowe | str. 93
2.1. Jurysdykcja sądów państw członkowskich Unii Europejskiej według rozporządzenia 1215/2012 | str. 97
2.2. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych (informacje podstawowe) | str. 100
2.3. Wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (wzmianka) | str. 102
Literatura | str. 103

Rozdział trzeci
Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów | str. 104

I. Wprowadzenie | str. 104
II. Zastosowanie konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów | str. 105
1. Umowa sprzedaży towarów | str. 106
2. Siedziba przedsiębiorcy | str. 106
III. Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów | str. 107
1. Uwaga ogólna | str. 107
2. Oferta | str. 107
2.1. Treść oferty | str. 107
2.2. Cofnięcie i odwołanie oferty | str. 108
3. Reakcje adresata oferty | str. 108
3.1. Odrzucenie oferty | str. 108
3.2. Zmiany treści oferty | str. 108
3.3. Milczenie adresata oferty | str. 109
IV. Źródła treści stosunku zobowiązaniowego | str. 109
1. Treść umowy | str. 110
2. Postanowienia konwencji | str. 110
3. Prawo krajowe | str. 111
4. Zwyczaje i praktyki handlowe | str. 112
5. Dyrektywy interpretacyjne | str. 113
V. Naruszenie zobowiązania jako przesłanka odpowiedzialności | str. 113
VI. Zakres odpowiedzialności | str. 114
1. Żądanie wykonania zobowiązania | str. 115
2. Obniżenie ceny | str. 115
3. Odsetki | str. 116
4. Odstąpienie od umowy | str. 116
5. Odszkodowanie | str. 117
Literatura | str. 120

Rozdział czwarty
Umowa o roboty budowlane | str. 122

I. Podstawy prawne | str. 122
II. Kwalifikacja prawna umowy | str. 122
1. Nazwa i definicja umowy | str. 122
2. Charakter umowy | str. 123
3. Strony umowy | str. 123
3.1. Inwestor | str. 123
3.2. Wykonawca | str. 124
3.3. Podwykonawca | str. 124
3.4. Wielkie organizacje budowlane | str. 125
3.5. Deweloper | str. 125
III. Zawarcie umowy | str. 126
IV. Treść umowy i sytuacja prawna stron | str. 126
1. Obowiązki inwestora | str. 127
1.1. Przygotowanie robót budowlanych | str. 127
1.2. Współdziałanie przy wykonywaniu budynku | str. 127
1.3. Zakończenie budowy i odebranie obiektu | str. 128
2. Obowiązki wykonawcy | str. 128
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy | str. 128
2.2. Wykonanie obiektu | str. 128
2.3. Oddanie do użytku wybudowanego obiektu budowlanego | str. 129
3. Zapłata wynagrodzenia | str. 129
3.1. Określenie wysokości wynagrodzenia | str. 130
3.2. Wynagrodzenie kosztorysowe | str. 130
3.3. Wynagrodzenie ryczałtowe | str. 130
V. Zakończenie umowy | str. 131
1. Odstąpienie od umowy | str. 131
1.1. Odstąpienie z określonych powodów | str. 131
1.2. Odstąpienie bez podania powodów | str. 132
VI. Odpowiedzialność stron | str. 132
1. Odpowiedzialność za wady | str. 133
1.1. Wadliwe wskazówki, materiały lub urządzenia | str. 133
1.2. Wadliwość obiektu budowlanego | str. 133
1.3. Rękojmia | str. 134
VII. Przedawnienie roszczeń | str. 135
VIII. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane | str. 135
1. Koszty gwarancji zapłaty | str. 136
2. Sposoby gwarancji zapłaty | str. 136
3. Prawo odstąpienia wobec braku gwarancji zapłaty | str. 137
Literatura | str. 137

Rozdział piąty
Umowa leasingu | str. 139

I. Wprowadzenie | str. 139
II. Essentialia negotii umowy leasingu | str. 140
III. Wykonanie umowy leasingu | str. 141
IV. Opcja leasingowa | str. 145
V. Inne zagadnienia | str. 146
Literatura | str. 146

Rozdział szósty
Umowa agencyjna | str. 148

I. Podstawa prawna | str. 148
II. Zawarcie umowy | str. 148
1. Strony umowy | str. 148
2. Forma umowy | str. 149
3. Treść umowy | str. 149
3.1. Essentialia negotii | str. 149
3.2. Accidentalia negotii | str. 150
III. Wykonywanie zobowiązania | str. 151
1. Umocowanie agenta | str. 151
2. Obowiązek lojalności | str. 152
3. Obowiązki współdziałania przy wykonywaniu umowy agencji | str. 152
4. Prowizja agenta | str. 152
4.1. Prowizja jako postać wynagrodzenia | str. 152
4.2. Wysokość prowizji | str. 153
4.3. Rodzaje prowizji | str. 154
4.3.1. Prowizja zwykła | str. 154
4.3.2. Prowizja jako sankcja naruszenia prawa wyłączności | str. 154
4.3.3. Prowizja od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej | str. 154
4.3.4. Prowizja del credere | str. 154
4.4. Nabycie prawa do prowizji | str. 155
IV. Wygaśnięcie stosunku prawnego agencji | str. 156
1. Wypowiedzenie umowy | str. 156
1.1. Wypowiedzenie z zachowaniem terminów | str. 156
1.2. Wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia | str. 156
1.3. Skutki wypowiedzenia | str. 156
1.3.1. Odszkodowanie | str. 156
1.3.2. Wypowiedzenie a ograniczenie działalności konkurencyjnej | str. 157
2. Obowiązek zapłaty świadczenia wyrównawczego | str. 157
Literatura | str. 158

Rozdział siódmy
Umowa komisu | str. 160

I. Treść umowy komisu | str. 160
II. Komis kupna | str. 161
1. Relacja między komisantem a sprzedawcą | str. 161
2. Relacja między komisantem a komitentem | str. 161
2.1. Sytuacja prawna komisanta | str. 161
2.2. Sytuacja prawna komitenta | str. 162
III. Komis sprzedaży | str. 163
1. Relacja między komisantem a komitentem | str. 163
2. Relacja między komisantem a kupującym | str. 164
2.1. Nabycie własności rzeczy przez kupującego | str. 164
2.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przez komisanta | str. 164
2.2.1. Reguła ogólna | str. 164
2.2.2. Uwolnienie komisanta od odpowiedzialności | str. 165
3. Relacja między komitentem a kupującym | str. 166
Literatura | str. 166

Rozdział ósmy
Umowa dealerska (wyłącznej koncesji handlowej, dystrybucji wyłącznej) | str. 168

Literatura | str. 172

Rozdział dziewiąty
Umowa franchisingowa | str. 173

I. Założenia i cele gospodarcze | str. 173
II. Definicja i charakterystyka umowy franchisingowej | str. 174
Literatura | str. 176

Rozdział dziesiąty
Umowa przewozu rzeczy | str. 178

I. Źródła | str. 178
II. Umowa przewozu | str. 179
1. Zawarcie umowy przewozu | str. 179
2. Strony umowy | str. 179
3. Treść umowy | str. 180
III. Wykonywanie umowy przewozu | str. 180
1. Obowiązki przewoźnika | str. 180
2. Obowiązki wysyłającego | str. 182
3. Prawa i obowiązki odbiorcy | str. 182
IV. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody transportowe | str. 183
1. Szkody transportowe | str. 183
2. Okoliczności uwalniające przewoźnika od odpowiedzialności | str. 184
3. Odszkodowanie | str. 185
Literatura | str. 186

Rozdział jedenasty
Umowa spedycji | str. 187

I. Wprowadzenie | str. 187
II. Usługi spedycyjne | str. 187
III. Obowiązki stron umowy | str. 189
IV. Odpowiedzialność kontraktowa spedytora | str. 190
V. Zabezpieczenie i przedawnienie roszczeń | str. 191
Literatura | str. 192

Rozdział dwunasty
Umowa ubezpieczenia | str. 193

I. Istota i kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia | str. 193
1. Pojęcie umowy ubezpieczenia | str. 193
2. Zdarzenie losowe i wypadek ubezpieczeniowy | str. 194
3. Interes ubezpieczeniowy | str. 195
4. Umowa jako źródło stosunku prawnego ubezpieczenia | str. 196
5. Inne cechy umowy ubezpieczenia | str. 197
II. Zawarcie umowy ubezpieczenia | str. 198
1. Oferta zawarcia umowy ubezpieczenia i jej przyjęcie | str. 198
1.1. Ofertowy tryb zawarcia umowy ubezpieczenia | str. 198
1.2. Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku wprowadzenia przez ubezpieczyciela zmian w ofercie | str. 199
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia w innych trybach | str. 200
3. Obowiązki ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy | str. 200
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia a rozpoczęcie świadczenia
ochrony ubezpieczeniowej | str. 201
5. Obowiązek ubezpieczenia | str. 202
III. Strony umowy ubezpieczenia i podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia | str. 203
1. Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) | str. 204
2. Ubezpieczający | str. 204
3. Inne podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia | str. 205
3.1. Ubezpieczony | str. 205
3.2. Uposażony | str. 206
3.3. Poszkodowany w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej | str. 207
IV. Świadczenia ubezpieczyciela | str. 207
1. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej | str. 207
1.1. Wartość ubezpieczeniowa | str. 208
1.2. Suma ubezpieczenia | str. 208
1.3. Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie. Systemy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenie podwójne | str. 209
1.4. Franszyzy: integralna i redukcyjna. Udział własny | str. 210
2. Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela | str. 211
2.1. Świadczenie pieniężne w ubezpieczeniach osobowych | str. 211
2.2. Świadczenie pieniężne w ubezpieczeniach majątkowych | str. 211
2.3. Termin spełnienia świadczenia pieniężnego. Przedawnienie roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela | str. 213
V. Świadczenie ubezpieczającego - zapłata składki ubezpieczeniowej | str. 214
1. Uwagi ogólne | str. 214
2. Zmiana wysokości składki w czasie stosunku prawnego ubezpieczenia | str. 214
VI. Powinności ubezpieczającego | str. 215
1. Pojęcie powinności | str. 215
2. Wybrane powinności nałożone na ubezpieczającego przez ustawę | str. 216
VII. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia | str. 218
1. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie. Spełnienie świadczeń jako przyczyna wygaśnięcia stosunku prawnego ubezpieczenia | str. 218
2. Unicestwienie przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej | str. 219
Literatura | str. 220

Rozdział trzynasty
Umowy zawierane przez brokera ubezpieczeniowego | str. 222

I. Uwagi wstępne | str. 222
II. Pośrednictwo ubezpieczeniowe | str. 223
1. Pojęcie pośrednictwa | str. 223
2. Typologie pośrednictwa | str. 224
3. Pośrednictwo ubezpieczeniowe | str. 224
III. Umowa brokerska | str. 226
1. Pojęcie umowy brokerskiej | str. 226
2. Strony umowy | str. 227
3. Forma umowy brokerskiej | str. 228
4. Specyfika umowy brokerskiej - mechanizm wynagradzania brokera | str. 228
5. Obowiązki brokera ubezpieczeniowego | str. 229
5.1. Obowiązek podjęcia starań o zawarcie umowy ubezpieczenia | str. 229
5.2. Obowiązek udzielenia rekomendacji | str. 230
5.3. Obowiązek lojalności | str. 231
5.4. Obowiązek stosowania się do wskazówek ubezpieczającego | str. 231
5.5. Obowiązek zachowania tajemnicy | str. 231
5.6. Klauzula del credere | str. 232
6. Obowiązki zleceniodawcy brokera ubezpieczeniowego | str. 232
6.1. Obowiązek współdziałania | str. 232
6.2. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia brokerowi ubezpieczeniowemu w razie odmowy zawarcia lub w razie niewykonania umowy ubezpieczenia | str. 233
6.3. Obowiązek zachowania wyłączności | str. 234
7. Możliwość zawarcia jednostronnie zobowiązującej umowy brokerskiej | str. 234
8. Kwalifikacja prawna umowy brokerskiej | str. 235
IV. Porozumienie prowizyjne | str. 236
1. Dopuszczalność zawierania porozumień prowizyjnych | str. 236
2. Zawarcie porozumienia prowizyjnego | str. 237
3. Obowiązki ubezpieczyciela | str. 237
4. Kwalifikacja prawna porozumienia prowizyjnego | str. 238
V. Powiązanie pomiędzy umową brokerską a porozumieniem prowizyjnym | str. 239
Literatura | str. 239

Rozdział czternasty
Umowa składu | str. 241

I. Podstawa prawna | str. 241
II. Kwalifikacja umowy składu | str. 242
III. Obowiązki stron umowy składu | str. 244
1. Obowiązek pieczy nad rzeczą | str. 244
2. Obowiązek konserwacji | str. 245
3. Obowiązek udostępnienia składającemu pomieszczeń składowych | str. 246
4. Obowiązki ochrony interesu składającego | str. 246
4.1. Obowiązek zawiadamiania składającego | str. 246
4.2. Obowiązek ubezpieczenia rzeczy | str. 246
4.3. Obowiązek zabezpieczenia praw składającego | str. 247
5. Obowiązek zwrotu składowanej rzeczy | str. 247
6. Obowiązek wydania pokwitowania | str. 247
7. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia | str. 248
IV. Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego | str. 248
V. Wygaśnięcie, zabezpieczenie i przedawnienie roszczeń | str. 249
Literatura | str. 249

Rozdział piętnasty
Spółka cywilna | str. 251

I. Konstrukcja prawna i zastosowanie spółki cywilnej - charakterystyka ogólna . 251
II. Umowa spółki cywilnej | str. 252
1. Obligacyjny stosunek spółki cywilnej | str. 252
2. Wspólny cel gospodarczy | str. 253
3. Obowiązek działania wspólników | str. 254
4. Obowiązek wniesienia wkładów | str. 255
5. Wielkość wkładów | str. 256
III. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki cywilnej | str. 257
IV. Majątek spółki (wspólny majątek wspólników) | str. 258
V. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 260
VI. Reprezentowanie spółki w stosunkach zewnętrznych | str. 260
VII. Prowadzenie spraw spółki | str. 262
VIII. Pozostałe prawa i obowiązki wspólników | str. 264
1. Prawa majątkowe | str. 264
2. Prawo do podziału i wypłaty zysku | str. 265
3. Uprawnienie do otrzymania części majątku w przypadku wystąpienia ze spółki | str. 266
4. Uprawnienia do otrzymania części majątku w przypadku rozwiązania spółki | str. 267
5. Obowiązki majątkowe | str. 267
IX. Zmiana umowy spółki i jej składu osobowego | str. 268
1. Zmiana postanowień umowy | str. 268
2. Zmiana składu osobowego spółki | str. 268
X. Rozwiązanie spółki | str. 269
Literatura | str. 270

Rozdział szesnasty
Umowa spółki cichej | str. 271

Literatura | str. 273

Rozdział siedemnasty
Czynności bankowe | str. 275

I. Zagadnienia ogólne | str. 275
1. Istota działalności bankowej | str. 275
2. Pojęcie banku | str. 276
3. Pojęcia pokrewne | str. 276
4. Nadzór nad działalnością bankową | str. 278
5. Bank jako przedsiębiorca | str. 278
6. Reglamentacja działalności bankowej | str. 279
7. Ochrona nazwy "bank" i "kasa" | str. 280
8. Uprzywilejowana pozycja banków | str. 280
9. Pojęcie i rodzaje czynności bankowych | str. 282
10. Monopol banków na świadczenie niektórych usług finansowych | str. 284
10.1. Uwagi ogólne | str. 284
10.2. Bezwzględna wyłączność banków w zakresie przyjmowania depozytów | str. 285
10.3. Wątpliwy monopol banków w dziedzinie kredytowania | str. 285
10.4. Nieskuteczność zakazu udzielania kredytów przez podmioty niebankowe | str. 287
10.5. Sankcje cywilne za naruszenie wyłączności usługowej banków | str. 288
II. Rachunki bankowe | str. 289
1. Wieloznaczność pojęcia rachunku bankowego | str. 289
2. Przymus posiadania rachunku bankowego | str. 289
3. Rodzaje rachunków bankowych | str. 292
4. Prawna charakterystyka umowy rachunku bankowego | str. 294
5. Treść umowy | str. 296
5.1. Elementy podstawowe | str. 296
5.2. Elementy dodatkowe | str. 297
5.3. Oprocentowanie środków na rachunku | str. 298
5.4. Termin zwrotu | str. 300
5.5. Prawny charakter debetu | str. 301
5.6. Ograniczenie swobody dysponowania środkami na rachunku | str. 301
5.7. Tajemnica bankowa | str. 302
6. Odpowiedzialność stron | str. 303
7. Zakończenie stosunku rachunku bankowego | str. 306
III. Rozliczenia pieniężne | str. 306
1. Zasady wykonywania zobowiązań pieniężnych | str. 306
2. Źródła regulacji rozliczeń przeprowadzanych za pośrednictwem banków | str. 308
3. Zasady przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków | str. 309
4. Formy rozliczeń za pośrednictwem banków lub innych dostawców usług płatniczych | str. 310
4.1. Uwagi ogólne | str. 310
4.2. Płatność gotówkowa | str. 310
4.3. Czek gotówkowy | str. 311
4.4. Czek rozrachunkowy | str. 311
4.5. Polecenie przelewu | str. 312
4.6. Polecenie zapłaty | str. 312
4.7. Karty płatnicze | str. 313
4.8. Akredytywa | str. 315
5. Miejsce i data zapłaty w rozliczeniach bezgotówkowych | str. 316
6. Odpowiedzialność za nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie rozliczenia | str. 318
IV. Czynności o charakterze kredytowym | str. 320
1. Umowa kredytu bankowego | str. 320
1.1. Nazwa | str. 320
1.2. Definicja ustawowa | str. 321
1.3. Strony umowy | str. 322
1.4. Zdolność kredytowa | str. 322
1.5. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu | str. 324
1.6. Istota umowy | str. 324
1.7. Celowość kredytu | str. 325
1.8. Oddanie do dyspozycji, wykorzystanie i spłata kredytu | str. 326
1.9. Oprocentowanie kredytu | str. 328
1.10. Obniżenie kwoty kredytu lub wypowiedzenie umowy | str. 329
1.11. Odpowiedzialność stron | str. 330
2. Pożyczka bankowa | str. 331
2.1. Uwagi ogólne | str. 331
2.2. Przedmiot i sposób wydania pożyczki pieniężnej | str. 332
2.3. Zasadnicze obowiązki stron | str. 333
2.4. Odstąpienie od umowy | str. 333
2.5. Cel pożyczki | str. 334
2.6. Odpłatność i terminowość pożyczki bankowej | str. 334
Kredyt bankowy a pożyczka bankowa | str. 335
Literatura | str. 336

Rozdział osiemnasty
Umowa gwarancji bankowej | str. 339

I. Pojęcie i charakterystyka ogólna | str. 339
II. Funkcja gospodarcza i sposób realizacji gwarancji | str. 340
III. Płaszczyzny posługiwania się zabezpieczeniem gwarancyjnym | str. 341
IV. Umowa jako źródło stosunku gwarancji bankowej | str. 342
V. Treść umowy gwarancji bankowej | str. 342
VI. Właściwości umowy i stosunku gwarancji bankowej | str. 343
VII. Aktualizacja powinności zapłaty | str. 344
VIII. Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania gwarancji bankowej | str. 346
Literatura | str. 346

Rozdział dziewiętnasty
Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym 348

I. Pojęcie rynku kapitałowego | str. 348
II. Umowy związane z obrotem pierwotnym i pierwszą ofertą publiczną papierów wartościowych (underwriting) | str. 351
1. Umowa o oferowanie instrumentów finansowych | str. 351
2. Umowa o subemisję inwestycyjną | str. 356
3. Umowa o subemisję usługową | str. 360
III. Umowy związane z wtórnym obrotem papierami wartościowymi | str. 363
1. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str. 363
2. Umowa o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych | str. 367
Literatura | str. 371

Rozdział dwudziesty
Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych | str. 372

I. Wprowadzenie | str. 372
II. Bazy danych jako dobro chronione za pośrednictwem praw własności intelektualnej | str. 373
III. Charakterystyka umowy licencyjnej o korzystanie z elektronicznych baz danych | str. 376
IV. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej | str. 377
1. Obowiązki licencjodawcy | str. 377
1.1. Obowiązek zapewnienia dostępu do bazy danych | str. 377
1.2. Obowiązek udostępniania zawartości o określonych właściwościach | str. 377
1.3. Pozostałe obowiązki licencjodawcy | str. 379
2. Obowiązki licencjobiorcy | str. 380
2.1. Obowiązek korzystania z bazy danych w sposób określony w umowie | str. 380
2.2. Dopuszczalność kontraktowego ograniczania tzw. dozwolonego użytku | str. 382
2.3. Obowiązek zapłaty opłat licencyjnych | str. 383
2.4. Inne obowiązki licencjobiorcy | str. 384
V. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 385
1. Odpowiedzialność licencjodawcy | str. 385
2. Odpowiedzialność licencjobiorcy | str. 387
VI. Zakończenie stosunku licencji | str. 388
1. Wypowiedzenie umowy licencyjnej | str. 388
2. Obowiązki stron po ustaniu umowy licencyjnej | str. 390
3. Prawo właściwe | str. 390
Literatura | str. 392

Rozdział dwudziesty pierwszy
Umowy dotyczące oprogramowania | str. 393

I. Wprowadzenie | str. 393
II. Umowy licencyjne o korzystanie z programów standardowych - wybrane zagadnienia | str. 394
III. Umowy o stworzenie, wdrożenie oraz korzystanie z niego | str. 399
IV. Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania, wsparcie dla użytkowników | str. 406
V. Umowa o przechowanie kodu oprogramowania | str. 407
VI. Prawo właściwe dla umów dotyczących oprogramowania | str. 408
Literatura | str. 410

Rozdział dwudziesty drugi
Zapis na sąd polubowny | str. 411

I. Uwagi wprowadzające | str. 411
II. Zakres spraw, które mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego | str. 414
III. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny | str. 415
IV. Typologia zapisów na sąd polubowny | str. 416
V. Forma zapisu na sąd polubowny | str. 417
VI. Treść zapisu na sąd polubowny | str. 418
1. Treść obligatoryjna | str. 418
2. Treść fakultatywna | str. 418
VII. Pełnomocnictwo do zawarcia zapisu na sąd polubowny | str. 420
VIII. Ważność i skuteczność zapisu na sąd polubowny | str. 421
IX. Wygaśnięcie (utrata mocy) zapisu na sąd polubowny | str. 421
X. Zakres związania zapisem na sąd polubowny | str. 422
Literatura | str. 423

Ukryj

Opis:

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce.
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów handlowych, w tym:
– umowy agencyjnej,
– umowy komisu,
– umowy spedycji,
– umowy ubezpieczenia.
W opracowaniu analizie poddano zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów, jak i normy regulujące jurysdykcję sądów polskich oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce.
Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9404-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 424
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: KAM-0784:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów