Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Polskie prawo konstytucyjne

W publikacji przedstawiono zarówno przemiany, które dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności.

więcej

Autorzy: Dariusz Górecki (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-0844:W05D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego | str. 15


1. Nazwa | str. 15
2. Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa | str. 16

Rozdział 2
Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym | str. 18


1. Prowizorium konstytucyjne 1918-1921 | str. 18
2. Konstytucja marcowa | str. 19
3. Konstytucja kwietniowa | str. 21
4. Prowizorium konstytucyjne 1944-1952 | str. 23
5. Konstytucja PRL | str. 25
6. Prowizorium konstytucyjne 1992-1997 | str. 27

Rozdział 3
Konstytucja i pozostałe źródła prawa | str. 29


1. Pojęcie źródeł prawa | str. 29
2. Pojęcie konstytucji i jej rodzaje | str. 32
3. Geneza konstytucji pisanej | str. 33
4. Cechy szczególne konstytucji | str. 34
5. Funkcje konstytucji | str. 38
6. Obowiązywanie konstytucji | str. 39
7. Ustawa konstytucyjna | str. 40
8. Ustawa | str. 42
9. Ratyfikowana umowa międzynarodowa | str. 44
10. Rozporządzenie z mocą ustawy | str. 46
11. Rozporządzenie | str. 49
12. Akty prawa miejscowego | str. 50
13. Akty prawa wewnętrznego | str. 50
14. Zwyczajowe prawo konstytucyjne, zwyczaj konstytucyjny, precedens konstytucyjny | str. 51

Rozdział 4
Symbole i stolica państwa | str. 52


1. Godło | str. 52
2. Barwy | str. 53
3. Hymn | str. 54
4. Stolica | str. 55

Rozdział 5
Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej | str. 56


1. Pojęcie zasad ustroju | str. 56
2. Zasada republikańskiej formy rządów | str. 57
3. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 57
4. Zasada jednolitości państwa (państwa unitarnego) | str. 61
5. Zasada suwerenności narodu | str. 62
6. Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji) | str. 63
7. Zasada podziału władzy i równowagi władz | str. 63
8. Zasada systemu rządów parlamentarno-gabinetowych | str. 65
9. Zasada pluralizmu politycznego | str. 67
10. Zasada pomocniczości (subsydiarności) | str. 70
11. Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego | str. 71
12. Zasada społecznej gospodarki rynkowej | str. 73

Rozdział 6
Wolności i prawa jednostki | str. 76


1. Geneza i ewolucja praw człowieka | str. 76
2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka | str. 79
3. Konstytucyjny model regulacji wolności i praw jednostki | str. 79
4. Podmioty wolności i praw w Konstytucji | str. 81
5. Katalog wolności i praw jednostki | str. 83
5.1. Wolności i prawa osobiste | str. 87
5.2. Wolności i prawa polityczne | str. 92
5.3. Wolności oraz prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str. 96
6. System ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostki | str. 102
6.1. Dopuszczalny zakres ograniczeń | str. 102
6.2. Środki ochrony | str. 102
7. Konstytucyjne obowiązki jednostki | str. 104

Rozdział 7
Formy demokracji bezpośredniej | str. 106


1. Pojęcie demokracji bezpośredniej i jej formy | str. 106
2. Referendum i jego rodzaje | str. 107
3. Referendum ogólnokrajowe | str. 108
4. Referendum lokalne | str. 111
5. Inicjatywa ludowa i jej rodzaje | str. 113
6. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | str. 113
7. Inne formy inicjatywy obywatelskiej | str. 115

Rozdział 8
System wyborczy do Sejmu i Senatu | str. 117


1. Istota wyborów i ich funkcje | str. 117
2. Pojęcia "system wyborów" i "prawo wyborcze" | str. 118
3. Zasady prawa wyborczego | str. 119
4. Organizacja wyborów do Sejmu i do Senatu | str. 124
5. Zgłaszanie list kandydatów w wyborach do Sejmu i kandydatów w wyborach do Senatu | str. 127
6. Kampania wyborcza | str. 128
7. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania i wyborów | str. 131
8. Stwierdzenie ważności wyborów | str. 133
9. Wygaśnięcie mandatu i uzupełnienie składu Sejmu i Senatu | str. 134

Rozdział 9
Sejm i Senat | str. 135


1. Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu | str. 135
2. Kadencja Sejmu i Senatu | str. 136
3. Status prawny posła i senatora | str. 137
4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki posłów i senatorów | str. 142
5. Podstawowe zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu | str. 145
6. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu | str. 147
7. Kompetencje Sejmu i Senatu | str. 153
8. Funkcja ustrojodawcza | str. 155
9. Funkcja ustawodawcza | str. 158
9.1. Przygotowanie projektu i inicjatywa ustawodawcza | str. 159
9.2. Prace w Sejmie nad projektem ustawy | str. 160
9.3. Prace w Senacie nad ustawami uchwalonymi przez Sejm | str. 163
9.4. Postępowanie w Sejmie w sprawie propozycji Senatu | str. 164
9.5. Przekazanie ustawy Prezydentowi | str. 165
9.6. Rozpatrzenie przez Sejm weta prezydenckiego | str. 166
9.7. Usunięcie niezgodności ustawy z Konstytucją | str. 166
9.8. Podpisanie ustawy i zarządzenie jej ogłoszenia | str. 167
10. Szczególne procedury ustawodawcze | str. 168
11. Podejmowanie uchwał przez Sejm i Senat | str. 170
12. Określanie zasadniczych kierunków polityki państwa | str. 172
13. Funkcja kreacyjna | str. 174
14. Funkcja kontrolna | str. 175
15. Zgromadzenie Narodowe | str. 179

Rozdział 10
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 181


1. Pozycja ustrojowa | str. 181
2. Tryb wyboru i kadencja | str. 184
3. Kompetencje | str. 186
3.1. Uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych | str. 187
3.2. Uprawnienia określające związki z parlamentem | str. 189
3.3. Uprawnienia określające związki z rządem | str. 190
3.4. Uprawnienia określające związki z władzą sądowniczą | str. 191
3.5. Wydawanie aktów prawnych | str. 192
3.6. Uprawnienia w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa | str. 192
3.7. Pozostałe uprawnienia | str. 193
4. Aparat pomocniczy | str. 195

Rozdział 11
Rada Ministrów | str. 196


1. Charakter Rady Ministrów | str. 196
2. Skład i struktura Rady Ministrów | str. 199
3. Powołanie Rady Ministrów | str. 202
4. Kompetencje Rady Ministrów | str. 205
5. Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków | str. 207

Rozdział 12
Wymiar sprawiedliwości | str. 210


1. Pojęcia wymiaru sprawiedliwości i sądu | str. 210
2. Wymiar sprawiedliwości w poprzednich konstytucjach | str. 210
3. Rodzaje i struktura sądów | str. 212
3.1. Sąd Najwyższy | str. 212
3.2. Sądy powszechne | str. 213
3.3. Sądy administracyjne | str. 215
3.4. Sądy wojskowe | str. 216
4. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądów | str. 216
5. Sędziowie | str. 219
6. Krajowa Rada Sądownictwa | str. 222

Rozdział 13
Trybunał Konstytucyjny | str. 224


1. Geneza Trybunału Konstytucyjnego w Polsce | str. 224
2. Skład Trybunału Konstytucyjnego i status prawny sędziego | str. 226
3. Organizacja wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego | str. 228
4. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego | str. 230
5. Kontrola norm (funkcja orzecznicza) | str. 232
6. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych | str. 236
7. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego | str. 238

Rozdział 14
Trybunał Stanu | str. 240


1. Organizacja | str. 240
2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu | str. 241
3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu | str. 241
4. Postępowanie w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej | str. 243

Rozdział 15
Najwyższa Izba Kontroli | str. 246


1. Pojęcie kontroli i jej rodzaje | str. 246
2. Ewolucja kontroli państwowej w Polsce | str. 248
3. Pozycja ustrojowo-prawna Najwyższej Izby Kontroli pod rządami ustawy z 1994 r. | str. 249
4. Zadania Najwyższej Izby Kontroli | str. 250
5. Struktura organizacyjna | str. 253
6. Postępowanie kontrolne i pokontrolne | str. 255

Rozdział 16
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 257


1. Powstanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 257
2. Aktualnie obowiązujące unormowania | str. 258
3. Pozycja ustrojowa | str. 259
4. Skład i organizacja | str. 260
5. Kompetencje i zadania | str. 260

Rozdział 17
Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 263


1. Geneza instytucji | str. 263
2. Pozycja ustrojowa | str. 264
3. Sposób powołania | str. 266
4. Zakres zadań | str. 267
5. Tryb i formy działania | str. 269
6. Aparat pomocniczy | str. 271

Rozdział 18
Rzecznik Praw Dziecka | str. 272

1. Pozycja ustrojowa | str. 272
2. Sposób powoływania i kadencja | str. 273
3. Zakres zadań | str. 274
4. Tryb i formy działania | str. 275
5. Aparat pomocniczy | str. 277

Rozdział 19
Finanse publiczne | str. 278


Rozdział 20
Samorząd terytorialny | str. 282


1. Pojęcie samorządu | str. 282
2. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej | str. 282
3. Wybory do organów samorządu terytorialnego | str. 284
4. Istota samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 288
5. Organy samorządu terytorialnego | str. 292
6. Nadzór nad działalnością komunalną | str. 294

Rozdział 21
Stany nadzwyczajne w państwie | str. 297


1. Pojęcie stanu nadzwyczajnego | str. 297
2. Stan wojenny | str. 299
3. Stan wyjątkowy | str. 302
4. Stan klęski żywiołowej | str. 302

Rozdział 22
Polska w Unii Europejskiej | str. 304


1. Droga do członkostwa | str. 304
2. Unia Europejska - zagadnienia instytucjonalne | str. 304
3. Konstytucyjne podstawy członkostwa | str. 308
4. Prawo Unii Europejskiej w Konstytucji | str. 309
5. Polskie organy władzy publicznej a Unia Europejska | str. 310

Wykaz literatury | str. 315

Ukryj

Opis:

Piąte wydanie książki zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

W publikacji przedstawiono zarówno przemiany, które dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności. Poruszono także kwestię członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jaki ma ono na funkcjonowanie państwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8292-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 320
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Godło, barwy i hymn państwa
Kod: KAM-0844:W05D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów