Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Informatyka prawnicza

Omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej.

więcej

Autorzy: Grzegorz Wierczyński,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-0777:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Część I
WPROWADZENIE DO INFORMATYKI PRAWNICZEJ


Rozdział pierwszy
Informatyka prawnicza | str. 21

1. Źródła terminu informatyka prawnicza | str. 21
1.1. "Informatyka prawnicza" czy "informologia prawa"? | str. 22
1.2. Informatyka prawnicza a prawo "informatyczne" | str. 23
2. Ewolucja informatyki prawniczej w Polsce | str. 24
3. Obszary zainteresowań (działy) informatyki prawniczej | str. 27
4. Informatyka a informatyka prawnicza | str. 33
5. Informatyka prawnicza a cybernetyka prawnicza i prawometria | str. 34

Rozdział drugi
Informacja | str. 37

1. Pojęcie informacji | str. 37
2. Obiektywizm informacji i subiektywna jej interpretacja | str. 40
3. Informacja wejściowa i wyjściowa | str. 46
4. Metadane | str. 48
5. Informacja prawna | str. 51

Rozdział trzeci
Bazy danych | str. 57

1. Pojęcie bazy danych | str. 57
2. Wykorzystanie relacyjnych baz danych do porządkowania informacji prawnej | str. 66
3. Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych | str. 70
4. Relacje | str. 75

Rozdział czwarty
Zarządzanie informacją prawną | str. 79

1. Zarządzanie informacją | str. 79
2. Hurtownie danych | str. 81
3. Systemy zarządzania informacją wykorzystywane przez prawników i administrację | str. 81
4. Oprogramowanie zarządzające prawniczymi bazami danych | str. 82
5. Systemy wspomagania decyzji i systemy automatycznego rozstrzygania | str. 85
6. Systemy ekspertowe | str. 86
7. Sztucznie inteligentny asystent prawnika | str. 89

Rozdział piąty
Organizacja procesu wyszukiwawczego w systemach informacji prawnej | str. 92

1. Wyszukiwanie informacji prawnej | str. 92
2. Typologia systemów udostępniania informacji prawnej | str. 94
3. Systemy bezpośredniego udostępniania informacji | str. 95
4. Systemy pośredniego udostępniania informacji | str. 102
5. Fałszywe systemy bezpośredniego udostępniania informacji | str. 105
6. Typy systemów pośrednich | str. 106
6.1. System pełnotekstowy | str. 108
6.2. System deskryptorowy | str. 110
6.3. System indeksowy | str. 110
6.4. System klasyfikacji hierarchicznej | str. 112
6.5. System klasyfikacji hierarchicznej od Arystotelesa do Unii Europejskiej | str. 114
6.6. System haseł przedmiotowych | str. 124
6.7. Inne wyspecjalizowane systemy porządkujące | str. 126

Część II
ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRAWIE


Rozdział szósty
Współczesne źródła informacji o prawie | str. 133

1. Wprowadzenie | str. 133
2. Współczesne źródła informacji o prawie w Polsce | str. 135
3. Modele wyszukiwania i weryfikowania informacji prawnych | str. 138

Rozdział siódmy
Urzędowe źródła poznania prawa | str. 139

1. Wprowadzenie | str. 139
2. Urzędowe ogłaszanie aktów normatywnych - zasady ogólne | str. 141
3. Rodzaje i zawartość dzienników urzędowych | str. 143
3.1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej | str. 144
3.2. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski | str. 146
3.3. Dzienniki resortowe | str. 148
3.4. Wojewódzkie dzienniki urzędowe | str. 148
3.5. Dzienniki informacyjne | str. 149
3.6. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | str. 151
4. Zasady wydawania i udostępniania dzienników urzędowych | str. 154

Rozdział ósmy
Ewolucja systemów informacji prawnej | str. 158

1. Stany Zjednoczone | str. 158
2. Europa Zachodnia | str. 161
3. Europa Środkowo-Wschodnia | str. 162
4. Polska | str. 163
4.1. Internetowy System Aktów Prawnych | str. 163
4.2. Komercyjne systemy informacji prawnej | str. 165

Rozdział dziewiąty
Zawartość dostępnych w Polsce baz z aktami prawnymi | str. 170

1. Uwagi ogólne | str. 170
2. Bazy z aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi | str. 171
3. Bazy z umowami międzynarodowymi | str. 174
4. Bazy z aktami prawa Unii Europejskiej | str. 178
5. Bazy z aktami prawa miejscowego | str. 180
6. Bazy z aktami wewnętrznie obowiązującymi | str. 181
7. Bazy z prawem obcym | str. 182
8. Aktualizacja zawartości baz z aktami prawnymi | str. 183
9. Podsumowanie | str. 183

Rozdział dziesiąty
Wyszukiwanie aktu prawnego w polskich systemach informacji prawnej | str. 185

1. Uwagi ogólne | str. 185
2. Metadane aktu prawnego i ich wpływ na wyszukiwanie | str. 186
2.1. Metryka aktu prawnego i jej części | str. 186
2.2. Informacje o ogłoszeniu aktu prawnego | str. 188
2.3. Informacje zawarte w tytule aktu prawnego | str. 193
2.4. Informacje o obowiązywaniu aktu prawnego | str. 199
3. Selekcja wyszukiwania pod kątem obowiązywania aktów prawnych | str. 207
4. Skorowidze hasłowe | str. 213
5. Wyszukiwanie pełnotekstowe | str. 219
6. Relacje pomiędzy aktami prawnymi | str. 225
6.1. Uwagi ogólne | str. 225
6.2. "Zmiana", "sprostowanie" i "zmiana wynikająca z" | str. 226
6.3. "Uchylenie" | str. 229
6.4. "Wykonanie" ("podstawa prawna") | str. 232
6.5. "Wprowadzenie" | str. 232
6.6. "Interpretacja" | str. 233
6.7. "Odesłanie" | str. 234
6.8. "Implementacja" | str. 235

Rozdział jedenasty
Korzystanie z tekstu aktu prawnego w polskich systemach informacji prawnej | str. 237

1. Teksty urzędowe i nieurzędowe | str. 237
2. Wersje tekstu aktu prawnego | str. 238
2.1. Wprowadzenie | str. 238
2.2. Wersje pierwotne i ujednolicone oraz teksty jednolite | str. 240
2.3. Liczba i wybór wersji | str. 242
2.4. Prezentacja ostatnich zmian w danej wersji tekstu | str. 243
3. Systematyka tekstu aktu prawnego | str. 244
3.1. Wprowadzenie | str. 244
3.2. Tytuł jako element tekstu aktu prawnego | str. 244
3.3. Jednostki redakcyjne tekstu aktu prawnego | str. 245
3.3.1. Jednostki redakcyjne podstawowe i pozostałe | str. 245
3.3.2. Wersje podstawowych jednostek redakcyjnych | str. 246
3.3.3. Wyszukiwanie podstawowej jednostki redakcyjnej | str. 247
3.3.4. Podstawowe jednostki redakcyjne jako węzły komunikacyjne | str. 248
3.3.5. Zasada zachowania numeracji jednostek redakcyjnych | str. 248
3.3.6. Struktura (spis treści) tekstu aktu prawnego | str. 251
4. Odesłania w tekście aktu prawnego | str. 252

Rozdział dwunasty
Bazy projektów aktów prawnych | str. 255

1. Wprowadzenie | str. 255
2. Uzasadnienie projektu aktu prawnego jako źródło informacji o wyrażonych w nim normach | str. 256
3. Urzędowe bazy z projektami aktów prawnych | str. 258
4. Bazy z projektami ustaw w komercyjnych systemach informacji prawnej | str. 261
5. Bazy z projektami aktów wspólnotowych | str. 263

Rozdział trzynasty
Bazy orzecznictwa | str. 265

1. Wprowadzenie | str. 265
2. Budowa orzeczenia | str. 266
3. Sygnatura orzeczenia | str. 267
4. Źródła poznania orzeczeń sądowych | str. 275
4.1. Wprowadzenie | str. 275
4.2. Źródła poznania orzeczeń SN | str. 278
4.3. Źródła poznania orzeczeń sądów administracyjnych | str. 279
4.4. Źródła poznania orzeczeń TK | str. 280
4.5. Źródła poznania orzeczeń sądów powszechnych | str. 281
4.6. Źródła poznania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 282
4.7. Źródła poznania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 282
4.8. Źródła poznania orzeczeń innych międzynarodowych trybunałów | str. 283
5. Orzeczenia organów administracji | str. 284
6. Tezy orzeczeń | str. 284
7. Wyszukiwanie orzeczeń w systemach informacji prawnej | str. 287
7.1. Powiązania z przepisami jako sposób wyszukiwania orzeczeń | str. 287
7.2. Wyszukiwanie pełnotekstowe | str. 289
7.3. Filtry | str. 290
7.4. Skorowidze hasłowe | str. 290
7.5. Relacje pomiędzy orzeczeniami | str. 291
7.6. Przyszłość wyszukiwania orzeczeń | str. 292

Rozdział czternasty
Bazy interpretacji urzędowych | str. 294

1. Wprowadzenie | str. 294
2. Interpretacje podatkowe i źródła ich poznania | str. 295
3. Interpretacje ZUS, NFZ i KRUS i źródła ich poznania | str. 296
4. Interpretacje dotyczące klasyfikacji i nomenklatur statystycznych | str. 298
5. Rekomendacje w prawie bankowym | str. 298
6. Wyszukiwanie interpretacji urzędowych w systemach informacji prawnej | str. 299

Rozdział piętnasty
Bazy piśmiennictwa prawniczego | str. 300

1. Wprowadzenie | str. 300
2. Rodzaje piśmiennictwa prawniczego | str. 300
3. Bazy czasopism prawniczych | str. 304
4. Bazy komentarzy i monografii | str. 305
5. Bazy tez z piśmiennictwa | str. 306
6. Bazy bibliograficzne | str. 307

Rozdział szesnasty
System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej - korzyści, szanse i zagrożenia | str. 309

1. Wprowadzenie | str. 309
2. Zalety systemów informacji prawnej | str. 309
3. Szanse związane z korzystaniem z systemów informacji prawnej | str. 310
4. Wady komercyjnych systemów informacji prawnej | str. 312
5. Zagrożenia wynikające z postrzegania systemu prawa przez pryzmat systemu informacji prawnej | str. 313
6. Wnioski | str. 320

Część III
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA


Rozdział siedemnasty
Prawne podstawy informatyzacji administracji | str. 325

1. Wprowadzenie | str. 325
2. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | str. 327
3. Infrastruktura informacyjna państwa | str. 337
4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) | str. 341

Rozdział osiemnasty
Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej | str. 343

1. Wprowadzenie | str. 343
2. Rejestry ludności | str. 344
3. Rejestry referencyjne dla podmiotów gospodarczych | str. 348
4. Systemy informacji geograficznej a rejestry publiczne | str. 353
5. Rejestry informacji o terenie | str. 361

Rozdział dziewiętnasty
Ochrona danych osobowych | str. 368

1. Wprowadzenie | str. 368
2. Ochrona dóbr osobistych | str. 369
3. Ochrona danych osobowych | str. 370
4. Administrowanie zbiorami zawierającymi dane osobowe | str. 374
5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | str. 378

Rozdział dwudziesty
Udostępnianie informacji znajdujących się w zasobach państwa | str. 380

1. Wprowadzenie | str. 380
2. Tryby udostępniania informacji publicznych | str. 382
3. Biuletyn Informacji Publicznej | str. 384
4. Centralne repozytorium informacji publicznej | str. 385
5. Zasady gospodarczego korzystania z informacji publicznych | str. 386

Rozdział dwudziesty pierwszy
Specjalistyczne systemy informacyjne | str. 390

1. System Informacyjny Schengen (SIS) | str. 390
2. Wizowy System Informacyjny (VIS) | str. 397
3. Krajowy System Informacyjny Policji | str. 399
4. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych | str. 400
5. Arakis-Gov | str. 401

Rozdział dwudziesty drugi
Podpis elektroniczny, usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna | str. 404

1. Wprowadzenie | str. 404
2. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy | str. 404
3. Rodzaje podpisu elektronicznego | str. 406
4. Usługi zaufania | str. 406
5. Skutki prawne podpisu elektronicznego | str. 407

Wykaz literatury | str. 411

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą jako współczesną dziedzinę nauki, przedstawiono zasady ogłaszania aktów prawnych, zasady wyszukiwania aktów prawnych i dokumentów wykładni w prawniczych bazach danych oraz zasady tworzenia i wykorzystywania infrastruktury informacyjnej państwa.

W czwartym wydaniu zaktualizowano fragmenty dotyczące funkcjonowania polskich systemów informacji prawnej, zasad ogłaszania aktów normatywnych oraz zasad tworzenia infrastruktury informacyjnej państwa. Ponadto dodano dwa nowe rozdziały. Omówiono w nich źródła, z których korzystają osoby poszukujące informacji o prawie, oraz problematykę usług zaufania i identyfikacji elektronicznej.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników administracji publicznej oraz inne osoby, które w pracy zawodowej korzystają ze współczesnych prawniczych baz danych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-599-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 416
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Pozostałe działy / informatyka
Kod: KAM-0777:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów