Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja przeznaczona dla specjalistów i praktyków zamówień publicznych, wykonawców i zamawiających udzielających zamówień publicznych, organów orzekających w ich sprawach oraz prawników zawodowo zajmujących się omawianą problematyką.

więcej

Autorzy: Aleksandra Sołtysińska,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-0762;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 249,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE | str. 29

Tytuł I. Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne | str. 103
Rozdział I. Zakres stosowania i definicje | str. 103
Sekcja 1. Przedmiot i definicje | str. 103
Sekcja 2. Progi | str. 152
Sekcja 3. Wyłączenia | str. 172
Sekcja 4. Sytuacje szczególne | str. 208
Podsekcja 1. Zamówienia subsydiowane oraz usługi badawcze i rozwojowe | str. 208
Podsekcja 2. Zamówienia obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa | str. 216
Rozdział II. Przepisy ogólne | str. 244
Tytuł II. Przepisy dotyczące zamówień publicznych | str. 296
Rozdział I. Procedury | str. 296
Rozdział II. Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych | str. 351
Rozdział III. Przeprowadzenie postępowania | str. 392
Sekcja 1. Przygotowanie | str. 392
Sekcja 2. Publikacja i przejrzystość | str. 437
Sekcja 3. Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia | str. 462
Podsekcja 1. Kryteria kwalifikacji podmiotowej | str. 470
Podsekcja 2. Ograniczanie liczby kandydatów, ofert i rozwiązań | str. 553
Podsekcja 3. Udzielenie zamówienia | str. 559
Rozdział IV. Realizacja zamówienia | str. 601
Tytuł III. Szczególne reżimy udzielania zamówień | str. 632
Rozdział I. Usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 632
Rozdział II. Przepisy dotyczące konkursów | str. 641
Tytuł IV. Ład administracyjno-regulacyjny | str. 649
Tytuł V. Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe | str. 656

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE | str. 665

Tytuł I. Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne | str. 737
Rozdział I. Przedmiot i definicje | str. 737
Rozdział II. Rodzaje działalności | str. 767
Rozdział III. Zakres przedmiotowy | str. 788
Sekcja 1. Progi | str. 788
Sekcja 2. Zamówienia i konkursy wyłączone; przepisy szczególne dotyczące zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa | str. 799
Podsekcja 1. Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających oraz szczególne wyłączenia dotyczące sektorów gospodarki wodnej i energetyki | str. 799
Podsekcja 2. Zamówienia obejmujące aspekty obronności i bezpieczeństwa | str. 810
Podsekcja 3. Stosunki szczególne (współpraca, przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsięwzięcia typu joint venture) | str. 820
Podsekcja 4. Sytuacje szczególne | str. 834
Podsekcja 5. Rodzaje działalności bezpośrednio podlegające konkurencji oraz dotyczące ich przepisy proceduralne | str. 839
Rozdział IV. Zasady ogólne | str. 855
Tytuł II. Przepisy mające zastosowanie do zamówień | str. 870
Rozdział I. Procedury | str. 870
Rozdział II. Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych | str. 899
Rozdział III. Przeprowadzenie postępowania | str. 920
Sekcja 1. Przygotowanie | str. 920
Sekcja 2. Publikacja i przejrzystość | str. 936
Sekcja 3. Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia | str. 954
Podsekcja 1. Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa | str. 959
Podsekcja 2. Udzielenie zamówienia | str. 979
Sekcja 4. Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami | str. 984
Rozdział IV. Realizacja zamówienia | str. 992
Tytuł III. Szczególne reżimy udzielania zamówień | str. 1002
Rozdział I. Usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 1002
Rozdział II. Przepisy dotyczące konkursów | str. 1006
Tytuł IV. Ład administracyjno-regulacyjny | str. 1009
Tytuł V. Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe | str. 1015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE | str. 1021

Tytuł I. Definicje, zakres stosowania i zasady ogólne | str. 1051
Tytuł II. Przepisy dotyczące zamówień | str. 1080
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1080
Rozdział II. Progi, centralne jednostki zakupujące i wyłączenia | str. 1083
Sekcja 1. Progi | str. 1083
Sekcja 2. Centralne jednostki zakupujące | str. 1089
Sekcja 3. Zamówienia objęte wyłączeniem | str. 1094
Sekcja 4. Szczególne uzgodnienia | str. 1103
Rozdział III. Przepisy dotyczące zamówień na usługi | str. 1105
Rozdział IV. Zasady szczególne dotyczące dokumentacji zamówienia | str. 1109
Rozdział V. Procedury | str. 1134
Rozdział VI. Zasady dotyczące ogłoszeń i przejrzystości | str. 1158
Sekcja 1. Publikacja ogłoszeń | str. 1158
Sekcja 2. Terminy | str. 1165
Sekcja 3. Treść i sposób przekazywania informacji | str. 1169
Sekcja 4. Komunikacja | str. 1173
Sekcja 5. Sprawozdania | str. 1179
Rozdział VII. Przeprowadzenie procedury | str. 1181
Sekcja 1. Przepisy ogólne | str. 1181
Sekcja 2. Kryteria kwalifikacji podmiotowej | str. 1184
Sekcja 3. Udzielanie zamówienia | str. 1211
Tytuł III. Zasady dotyczące podwykonawstwa | str. 1226
Rozdział I. Umowy o podwykonawstwo przyznane przez wybranych oferentów niebędących instytucjami/podmiotami zamawiającymi | str. 1226
Rozdział II. Umowy o podwykonawstwo przyznane przez wybranych oferentów będących instytucjami/podmiotami zamawiającymi | str. 1234
Tytuł IV. Przepisy mające zastosowanie do odwołań | str. 1235
Tytuł V. Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe | str. 1281

Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane | str. 1291

Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji | str. 1387

Rozdział 1. Środki odwoławcze na poziomie krajowym | str. 1393
Rozdział 2. Atestacja | str. 1408
Rozdział 3. Mechanizm korygujący | str. 1411
Rozdział 4. Procedura pojednawcza | str. 1414
Rozdział 5. Przepisy końcowe | str. 1415

Bibliografia | str. 1419

Wykazy | str. 1427
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | str. 1427
Orzeczenia Sądu UE | str. 1438
Obecnie obowiązujące akty prawne regulujące rynek zamówień publicznych | str. 1438

Ukryj

Opis:

Publikacja, jako jedyna na rynku wydawniczym, kompleksowo omawia unijne regulacje harmonizujące rynek zamówień publicznych w komentarzach do dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE, sektorowej 2014/25/UE, obronnej 2009/81/WE oraz dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG, odnoszących się m.in. do nowych trybów udzielania zamówień publicznych, możliwości zmiany umów ich dotyczących czy elektronizacji europejskiego systemu zamówień publicznych.

Autorki przedstawiają kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego wpływ na kształtowanie się nowych instytucji w prawie zamówień publicznych oraz na rozwiązywanie problemów praktycznych. Dają również wskazówki dotyczące zakresu kompetencji Unii Europejskiej oraz państwa członkowskiego, co umożliwia odpowiednie stosowanie prawa w przypadku kolizji pomiędzy prawem polskim a unijnym oraz właściwą ocenę poziomu implementacji.

Wyjątkową zaletą opracowania jest równoczesne ujęcie systemowe, całościowe oraz porównawcze, zarówno w relacji do poprzednio obowiązujących dyrektyw, jak i między poszczególnymi reżimami udzielania zamówień: klasycznym, sektorowym oraz obronnym. Przystępny sposób prezentacji wszystkich dyrektyw ułatwia zrozumienie systemu zamówień jako regulacji całościowej oraz wyciąganie wniosków i prowadzenie analiz porównawczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9486-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1444
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-0762;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów